Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 г


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0700200114страница8/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ОПИС

НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0700200114
ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТЕЛСТВА

Брой страници

І

ІІ

ІІІ

1.

Справка за отговорните длъжностни лица

2

2.

Основните нормативни и вътрешни актове (диск)

2

3.

Заповед № РД 04-21 от 17.12.2013 г. на изпълнителния директор

1

4.

Длъжностна характеристика на Главния секретар

3

5.

Заповед № РД-08-24 от 20.02.2014 г.

5

6.

Длъжностни разписания от 01.09.2012 г., 19.03.2013 г., 10.09.2013 г. и 10.02.2014 г.

5

7.

Поименни разписания на длъжностите – 16.10.2012 г., 19.03.2013 г., 12.09.2013 г. и 02.01.2014 г.

8

8.

Справка изх. № АД-Кр-10-82-1 от 19.01.2015 г. за постъпилите и напуснали служители на БАИ за одитирания период

3

9.

Разшифровки на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала към 31.12.2013 и 31.12.2014 г. на БАИ към ОКИБ

2

10.

Писмо изх. № АД-КР-10-92-1 от 18.02.2015 г.

1

11.

Документация за проведени конкурсни процедури

40

12.

Констативен протокол от 12.03.2015 г. - т. 1

2

13.

Длъжностни характеристики

8

14.

Писмо № АД-ЧР-10-67-1 от 12.11.2014 г. на БАИ

1

15.

Доклад вх. № ПР-К-04-267 от 19.12.2013 г. и списък на присъстващите

3

16.

План за задължително и специализирано обучение за 2014 г. на служители на БАИ

3

17.

Заповед № РД 08-39 от 02.04.2014 г. на изпълнителния директор на БАИ с приложения 1 и 2

3

18.

Сертификати за завършени курсове

3

19.

Писмо № Т 91-00-42 от 08.02.2012 г. на МИЕТ

2

20.

Писмо № ФД 14-16 от 17.02.2012 г. на изпълнителния директор на БАИ

9

21.

Писмо № Т 91-00-42 от 06.02.2013 г. на МИЕТ

2

22.

Писмо изх. № ФД 11-01-16 от 13.02.2013 г. на БАИ

14

23.

Писмо № Т-91-00-29 от 29.01.2013 г. на МИЕТ и писмо № Т12-00-74 от 07.02.2014 г. за утвърдени бюджети на БАИ за 2013 г. и 2014 г.

6

24.

Писма № ФД II-01-14/07.02.2013 г.и № РД 11-01-10 от 13.02.2014 г. на ИД

14

25.

Писмо № ФД-II-01-53 от 29.07.2013 г. на БАИ и № ФД-11-01-68 от 24.10.2014 г.

13

26.

Писма за извършени корекции по бюджета на БАИ за 2013 г
№ Т-04-19-162 от 25.07.2013 г. на МИЕ, № ФД 11 – 01-63 от 11.09.2013 г. на БАИ, № ФД 11 – 01-64 от 11.09.2013 г. на БАИ, № 12-00-851 от 16.10.2013 г. на МИЕ, № ФД 11-01-69 от 01.10.2013 г. на БАИ, № 12-00-913 от 15.10.2013 г. на МИЕ, изх. № 04-19-395 от 29.10.2013 г. на МИЕ, № Т-12-00-467 от 18.12.2013 г. на МИЕ

16

27.

Писма за извършени корекции по бюджета на БАИ за 2014 г. изх. № РД11-01-15 от 17.03.2014 г. на БАИ , изх. № Т-12-00-135 от 26.03.2014 г. на МИЕ, № ФД 11-01-58 от 29.09.2014 г. на БАИ , изх. № Т12-00-387 от 17.10.2014 г. на МИЕ и 04-19-563 от 29.12.2014 г. и 12-00-56 от 13.01.2015 г.

11

28.

Справка изх. № АД-КР-10-92-2 от 18.02.2015 г. на БАИ

1

29.

Отчети за касовото изпълнение на бюджетите на БАИ за 2013 г. и 2014 г.

25

30.

Изх.№ АД-КР-10-74-2 от 18.02.2015 г. - Справка за изплатените допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите по трудови и по служебни правоотношения на БАИ през 2013 г. и за периода 01.01.2014 г. – 31.10.2014 г.

1

31.

Формуляри за индивидуална оценка на служителите по дирекции и таблици за изчисляване на сумите за ДВПР

45

32.

Заповеди на изпълнителния директор на БАИ - № РД 08-14 от 22.04.2013 г., № РД 08-55 от 22.04.2014 г., № РД 08-126 от от 06.10.2014 г. и докладна записка ЧР-15-04 от 17.01.2014 г.

4

33.

Докладна записка изх. № КР-03-13 от 17.01.2014 г. на главния секретар на БАИ, доклад за изпълнените задачи от изпълнителния директор, заповед № РД-16-96 от 29.01.2014 г. от министъра на икономиката и енергетиката, докладна записка изх. № АД-КР-03-52 от 07.04.2014 г. на главния секретар, доклад докладна записка изх. № АД-КР-03-53 от 07.04.2014 г. на главния секретар доклад за изпълнените задачи от заместник изпълнителния директор заповед № РД-16-522 от 17.04.2014 г. от министъра на икономиката и енергетиката

11

34.

Докладна записка № АД-КР-15-61 от 21.03.2014 г. на главния секретар, договор № ФД 16-07 от 11.04.2014 г., приемо-предавателни протоколи № 07 от 13.05.2014 г., № 08 от 02.06.2014 г. и № 09 от 04.07.2014 г. пл. нареждания от 03.06.2014 г., 18.06.2014 г. и 30.07.2014 г.; Докладна записка (без вх. №) на и.д. директор на дирекция „Секторно и инвестиционно обслужване“, договор № ФД 16-10 от 18. 08.2014 г., Контролен лист № 08 от 18.08.2014 г., отчет за извършената работа за периода 18.08. – 17.09.2014 г. от изпълнителя на 18.09.2014 г. , Предавателно-приемателен протокол от 01.10.2014 г. ,отчет за извършената работа за периода 18.09. – 17.10.2014 г. от изпълнителя на 17.10.2014 г., предавателно-приемателен протокол от 24.10.2014 г., отчет за извършената работа за периода 18.10. – 17.11.2014 г. от изпълнителя на 17.11.2014 г., предавателно-приемателен протокол от 25.11.2014 г. , БПН от 26.11.2014 г. и 17.12.2014 г. и контролен лист № 16 от 08.12.2014 г.; доклад – предложение вх. № АД-КР-15-67 от 02.04.2014 г. на главния секретар, договор № ФД 16-08 от 09.05.2014 г. с Елиана Станкова Пенчева, отчет от 12.05.2014 г., предавателно-приемателен протокол от 12.05.2014 г. и БПН от 21.05.2014 г.; докладна записка от Ирена Каменова(за директор на дирекция „Административна“), договор ФД 16-11 от 15.09.2014 г. между БАИ и Тотка Лазарова, контролен лист № 9 от 25.09.2014 г., отчет за извършената работа., приемо-предавателен протокол от 24.09.2014 г., , БПН № Е01509 от 25.09.2014 г. , контролен лист № 9 от 25.09.2014 г.; докладна записка от гл. счетоводител на БАИ, договор № ФД 16-12 от 16.09.2014 г. между БАИ и Даниела Алексова, контролен лист № 10 от 16.09.2014 г. , месечни отчети за извършената работа и отработеното време за месеците септември, октомври и декември 2014 г., предавателно-приемателни протоколи от 03.10.2014 г., 24.11.2014 г. и 16.12.2014 г., БПН № Е00260 от 29.10.2014 г., Е02312 от 27.11.2014 г. и Е05328 от 17.12.2014 г., контролни листове № 12 от 28.10.2014 г., № 15 от 26.11.2014 г. и № 18 от 16.12.2014 г.; докладна записка от гл. счетоводител на БАИ , договор № ФД 16-13 от 16.09.2014 г. между БАИ и Вихра Костадинова Андонова, контролен лист № 11 от 16.09.2014 г., месечни отчети за извършената работа и отработеното време за месеците септември, октомври и декември 2014 г., предавателно-приемателни протоколи от 03.10.2014 г., 24.11.2014 г. и 16.12.2014 г., БПН № Е00260 от 29.10.2014 г., Е02312 от 27.11.2014 г. и Е05330 от 17.12.2014 г. , контролни листове № 12 от 28.10.2014 г., № 15 от 26.11.2014 г. и № 18 от 16.12.2014 г.; докладна записка № АД-КР-15-187 от 01.07.2014 г. на директора на дирекция „Административна“, договор № ФД 16-09 от 01.07.2014 г. между БАИ и Елеонора Милчева Ушатова, контролен лист от 30.06.2014 г., доклад от 04.08.2014 г. от изпълнителя за отчитане на извършените дейности. приемо-предавателен протокол., БПН № Е00983 от 17.09.2014 г. и контролен лист № 7 от 17.09.2014 г.; докладна записка № АД-КР-15-60 от 21.03.2014 г. на главния секретар, договор № ФД 16-06 от 10.04.2014 г. между БАИ и Роман Самуел Леви, отчети за месец април, май, юни 2014 г., предавателно-приемателни протоколи от 30.04.2014 г., 28.05.2014 г. и 30.06.2014 г., БПН № Е00334 от 07.05.2014 г., Е02033 от 18.06.2014 г. и Е 00450 от 30.07.2014 г. и анекс № 1 от 03.07.2014 г.

140

35.

Справка за бюджетните разходи по действащи договори за външни услуги над 10 хил.лв. в БАИ за периода2013-2014 г., с изх.№ АД-КР-10-76-1 от 22.12.2014 г. Справка за откритите и приключили обществени поръчки , възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП за същия период, с изх.№ АД-КР-10-66-2 от 24.11.2014 г.

Справка за откритите и приключили обществени поръчки, открита процедура, с изх.№ АД-КР-10-66-1 от 24.11.2014 г. Справка за откритите и приключили обществени поръчки, публични покани, с изх.№ АД-КР-10-66-3 от 24.11.2014 г.7

36.

Констативен протокол от 23.02.2015 г. за документиране на установени факти и обстоятелства при одит на дейността на БАИ за периода 2013-2014 г.

2


37.

План за обществени поръчки по ЗОП за 2014 г.

1

38.

Нотариална покана, протокол от 19.12.2013 г., платежно нареждане и банково извлечение, заповед, протоколи, решение за класиране и договор

35

39.

Заповед, протоколи, решение за класиране, договор, хронология на плащане

29

40.

Писмо за разяснение, становище на АОП, заповеди, протоколи, договор, писмо за удължаване на срока, платежно и извлечение от сметка

60

41.

Жалба до КЗК, вх. № ПР-К-05-76 от 05.03.2014 г., решение на ВАС от 04.07.2014 г., доклад за предварителен контрол от АОП, заповеди, протоколи, доклад от комисия, решение, банково извлечение от 17.07.2014 г.,– гаранция, Договор между БАИ и Консорциум „ВИ плюс ВИ“, платежно нареждане и извлечение от банка

99

42.

Заповед № РД-08-56 от 07.05.2014 г. на изпълнителния директор, решение, публична покана, протокол на комисията

8

43.

Констативен протокол от 25.02.2015 г. за документиране на установени факти и обстоятелства при одит на дейността на БАИ за периода 2013-2014 г., договор, публична покана

11

44.

Заповед № РД-0803-02(1) от 13.06.2014 г., протокол, договор

12

45.

Заповед № РД-0803-04(1) от 20.06.2014 г. на, публична покана, договор, протокол и решение

23

46.

Писмо на МИ, вх. Сметна палата № 04-12-2 от 13.03.2015 г.

6

47.

Въпросник за функциите и задачите на БАИ

7

48.

Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“ на БАИ и приложение № 4 към Стратегия на БАИ 2007 г.-2013 г.

9

49.

Писмо на МИ изх. № 91-00-42 от 27.01.2015 г. и Цели за 2013 г. и 2014 г.

9

50.

Длъжностни характеристики

16

51.

Договор за БФП по оперативна програма

15

52.

Договор № ФД-1-04 от 22.10.2010 г. между БАИ и компания „Кърни“

22

53.

Доклад „Проучване на удоволетвореността“ на консорциум „Нови възможности“

3

54.

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства и писмо от БАИ от 09.02.2015 г.

5

55.

Договор № ФД-1-15 ПР от 28.09.2011 г. между БАИ и „Прагматика“ ООД

13

56.

Проведени мероприятия от БАИ 2013 г.

2

57.

Договор № МДП-05-01 от 13.01.2014 г. между БАИ и консорциум „Ламбаджиев-Кръстев“ ООД и писмо изх. № М-КР-1048-1 от 19.01.2015 г. на БАИ

24

58.

Договор № МДП-05-02 от 28.07.2014 г.

Договор между БАИ и Консорциум „ВИ плюс ВИ“16

59.

Заповед № РД 08-82 от 27.06.2014 г. и Заповед № ЧР 05-01 от 07.01.2013 г.

2

60.

Длъжностни характеристики

6

61.

Писмо изх. № СИО-КР-10-131-1 от 06.02.2015 г.

4

62.

Заповед № РД 04-21 от 17.12. 2013 г.

1

63.

Длъжностни характеристики

9

64.

Писма кореспонденции на БАИ до държани органи

7

65.

Писмо изх. № СИО-КР-10-139-1 от 12.02.2015 г. и приложения

20

66.

Потенциални инвестиционни проекти

2

67.

Меморандум между БАИ и РКитай

2

68.

Меморандум между БАИ и Италианската търговска камара

4

69.

Писмо изх. № АД-КР-10-79-1 от 19.01.2015 г.

2

70.

Писмо изх. № СИО-КР-10-144-1 от 18.02.2015 г.

7

71.

Договор № ФД-1-11-ПР от 26.04.2011 г. и общ схематичен модел за ИИС

32

72.

Договор № ФД-1-19-ПР от 27.01.2012 г. и отчети за извършена работа по обществената поръчка

19

73.

Договор № МДП-05-38 от 13.11.2013 г. и окончателен приемо-предавателен протокол

18

74.

Писмо с отговори до одитния екип, изх.№ М-КР-10-48-3 от 12.02.2015 г.

23

75.

Заповед № РД 08-139 от 11.11.2014 г.

4

76.

Справка за сертифициране на проекти по ЗНИ в БАИ, изх. № АД-КР-10-74-3 от 08.01.2015 г.

6

77.

Решение № 779 на МС от 12.12.2013 г.

3

78.

Договор № 659 от 18.12.2013 г. между БАИ и „Витте Аутомотив България„ ООД и Договор № 658 от 18.12.2013 г. между БАИ и община Русе

20

79.

Бюджетно платежно нареждане с наредител БАИ и получател община Русе

2

80.

Констативен протокол от 16.03.2015 г. между одитния екип и представители на БАИ

1

81.

Справка за сертифицирани проекти, отговор на БАИ, изх. № СИО-КР-10-163-1 от 16.03.2015 г.

7

82.

Писмо от „Тракия Глас България“ ЕАД до БАИ, с вх.№ КР-10-150 от 29.10.2013 г.; писмо от община Ловеч до БАИ, с вх.№ КР-06-01 от 10.01.2013 г. и от Столична община с изх. № СО-0500-111 от 17.01.2013 г.

8

83.

Писмо на МИЕ до БАИ, вх. № СИО-КР-03-92 от 26.08.2014 г.

3

84.

Писмо на БАИ до МИ, изх.№ СИО-КР-03-99 от 12.11.2014 г.

2

85.

Писмо на ВИТТЕ „Аутомотив България“ ЕООД до БАИ и доклад; писмо на МИЕ до БАИ, с вх.№ СИО-КР-03-102 от 29.12.2014 г.

7

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница