Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница9/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Цели на администрацията за 2013 г.

Цели на администрацията за 2014 г.

Цели на програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестиции“ за 2013 г.

Цели на програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестиции“ за 2014 г.

1.Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България

1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България

1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България
2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии

2.Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии.

2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии.
3. „Интелигентно инвестиране, с фокус върху триъгълника на знанието, на образованието, научните изследвания и иновациите като краткосрочни и дългосрочни действия в съответствие с програмните и нормативни актове в Европейския съюз.

3. „Интелигентно инвестиране, с фокус върху триъгълника на знанието, на образованието, научните изследвания и иновациите като краткосрочни и дългосрочни действия в съответствие с програмните и нормативни актове в Европейския съюз“.4. Нарастване на инициативите в производства и услуги с високо добавена стойност за създаване на нови работни места за високообразовани и квалифицирани кадри.

4. Нарастване на инициативите в производства и услуги с високо добавена стойност за създаване на нови работни места за високообразовани и квалифицирани кадри.

3. Нарастване на инициативите в производства и услуги с високо добавена стойност за създаване на нови работни места за високообразовани и квалифицирани кадри.
5. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаващи нови работни места.

5. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаващи нови работни места.

4. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаващи нови работни места6. Открояване на целеви пазари и съществуване на директен маркетинг към потенциални инвеститори.

5.Повишаване на конкурентоспособността на предприятията от отбранителната промишленост и приобщаването им към Европейската отбранителна технологична и индустриална база, създаване на нови способности и съвместимост, повишаване сигурността на доставките и оперативния суверенитет чрез прилагането на офсетния механизъм.


6. Подобряване и популяризиранена условията за инвестиране в България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Цели на администрацията за 2013 г.

\ Дейности/

Цели на администрацията за 2014 г.

/ Дейности/

Дейности от Работен план на БАИ от 2013 г.

Дейности от Работен план на БАИ от 2014 г.

-

-

1. Изработване на аналитични материали

1. Изработване на аналитични материали

Маркетингова дейност

Маркетингова дейност

2. Маркетингова дейност

2.Маркетингова дейност

Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции.

Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции.

2.1.Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции.

2.1.Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции

Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други

Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други

2.2.Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други

2.2.Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други

Изработване на печатни информационни материали

Изработване на печатни информационни материали

2.3.Изработване на информационни материали за общо приложение и за индивидуални клиенти.

2.3.Изработване на информационни материали за общо приложение и за индивидуални клиенти.

Изработване на документални филми.

Публикуване на рекламни карета в световни издания


Публикуване на рекламни карета в световни издания и техните дигитални приложения2.4. Реклами в международни медии с икономическа насоченост

2.4.Реклами в международни медии с икономическа насоченост

Излъчване на видеоклипове по световни телевизии
2.5. Поддържане на страница в интернет

2.5. Поддържане на страница в интернет

Информационно обслужване на потенциални инвеститори

Информационно обслужване на потенциални инвеститори

Слединвестиционно обслужване3. Информационно обслужване на потенциални инвеститори

3.Информационно обслужване на потенциални инвеститори

Сертифициране на инвестиционни проекти

Сертифициране на инвестиционни проекти

4. Сертифициране на инвестиционни проекти

4. Сертифициране на инвестиционни проекти


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА СТРАТЕГИИТЕ НА БАИ ЗА ПЕРИОДА (2007 – 2013 г.) и (2014-2017 г.)


СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

2007-2013 г.

МEРКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

2014-2017 г.

МEРКИ

1

2

3

5

6

І.

Популяризиране на страната като инвестиционна дестинация чрез средствата на инвестиционния маркетингМярка 1. Създаване на инвестиционна марка – мото на Българи я и координация между всички институции и организации за нейното популяризиране.I. Популяризиране на страната като инвестиционна дестинация чрез средствата на инвестиционния маркетинг.
Мярка 1: Създаване на инвестиционна марка „България“ и координация между всички институции и организации за нейното популяризиране.


Мярка 2. Повишаване познаваемостта на България като инвестиционна дестинация чрез провеждане на целенасочени информационни кампании.

Мярка 2: Повишаване познаваемостта на България като инвестиционна дестинация чрез провеждане на целенасочени информационни кампании.


Мярка 3.. Разработване на нови специализирани комуникационни механизми и канали за популяризиране на потенциала за инвестиции в световен мащаб

Мярка 3: Разработване на нови специализирани комуникационни механизми и канали за популяризиране на потенциала за инвестиции в България в световен мащаб.


Мярка 4.. Осигуряване на разнообразни анализи и поддържане на тяхната актуалност. на 6 месеца

Мярка 4: Осигуряване на разнообразни анализи и разработки. Поддържане на тяхната актуалност.


Мярка 5.. Провеждане на масирани маркетингови инициативи, насочени към конкретни компании.

Мярка 5: Провеждане на маркетингови инициативи, насочени към конкретни компании


Мярка 6.. Проучване и използване на най-добрите европейски практики на инвестиционните агенции.
Мярка 6: Задълбочаване на контактите с потенциалните и реалните инвеститори.


Мярка 7.. Задълбочаване на контактите с потенциалните и реалните инвеститори.

Мярка 7: Засилване на отрасловите комуникации


Мярка 8. Организиране и провеждане на семинари и конференции в България и чужбина на тема инвестиционни възможности в България.

Мярка 8: Популяризиране на успешните инвестиции


Мярка 9. Засилване на отрасловите комуникация
Мярка 10.. Популяризиране на успешните инвестиции.
Мярка 11. Подобряване и развиване на сайта на БАИ.
Мярка 12. Подобряване координацията с институциите и организациите с цел еднопосочно и взаимно допълващо се представяне на инвестиционните възможности в страната.
ІІ.

Подобряване на инвестиционния процес чрез поддържане на единна информационна система на БАИ в подкрепа на инвеститорите и за оптимизиране дейността на БАИ.

Мярка 1. Проектиране и въвеждане в експлоатация на единна информационна система на БАИ.

ІІ. Подобряване на инвестиционния процес чрез поддържане на база данни, свързани със свободни терени в България и оптимизиране на информационната система на БАИ в подкрепа на инвеститорите и дейността на Агенцията


Мярка 1: Въвеждане в експлоатация на база данни с информация за свободни общински терени


Мярка 2. Подобряване координацията между институциите, подаващи информация към системата.

Мярка 2: Разработване на интегрирана информационна система

Мярка 3. Обучение на служителите, обслужващи системата
ІІІ.

Познаване нуждите на инвеститорите и предлагане на пакет от услуги, които адекватно да отговарят на тях.

Мярка 1.. Осигуряване на подробна и актуална информация за посрещане на нуждите на инвеститорите.

ІІІ. Познаване нуждите на инвеститорите и предлагане на пакет от услуги, които адекватно да отговорят на тях.


Мярка 1: Осигуряване на подробна и актуална информация за посрещане на нуждите на инвеститорите


Мярка 2. Разработване на нови цялостни пакети от услуги за инвеститорите за всеки етап от инвестиционния процес.


Мярка 2: Разработване на нови цялостни пакети от услуги за инвеститорите за всеки етап от инвестиционния процес.


Мярка 3. Обвързване на услугите за инвеститорите с единната информационна система на БАИ


Мярка 3: Обвързване на услугите за инвеститорите с единната информационна система на БАИ


Мярка 4. Усъвършенстване на пакетите услуги за инвеститорите на база на опита на сродни агенции от Европейския съюз в областта на инвестиционното обслужване


Мярка 4: Усъвършенстване на пакетите услуги за инвеститорите на база на опита на сродни агенции от Европейския съюз в областта на инвестиционното обслужване.


Мярка 5. Подобряване контактите с българските институции, ангажирани с процеса на обслужване на инвеститора


Мярка 5: Подобряване контактите с българските институции, ангажирани с процеса на обслужване на инвеститорите

ІV.

Устойчиво институционално развитие на БАИ с постоянно натрупване на знания и умения на нейния екип

Мярка1.Повишаване квалификацията на служителите на БАИ.ІV. Устойчиво институционално развитие на БАИ с постоянно натрупване на знания и умения от нейния екип.
Мярка 1: Повишаване квалификацията на служителите на БАИ


Мярка 2. Познаване и прилагане на най-добрите достижения на инвестиционни агенции в държавите на ЕС.

Мярка 2: Познаване и прилагане на най-добрите достижения на инвестиционни агенции в държавите-членкина ЕС


Мярка 3. Осигуряване на допълнителни ресурси за финансиране на дейностите на БАИ.

Мярка 3: Осигуряване на допълнителни ресурси за финансиране на дейностите на БАИ


Мярка 4. Разкриване на регионални представителства на БАИ в България и в целеви държави-инвеститорки

Мярка 4: Разкриване на регионални представителства на БАИ в България и в целеви държави-инвеститори.


Мярка 5. Популяризиране дейността на БАИ в България и чужбина

Мярка 5: Популяризиране дейността на БАИ в България и чужбинаПРИЛОЖЕНИЕ № 4


Стратегически анализ – първи вариант, януари 2011 г.

Стратегически анализ – актуализация, февруари 2013 г.

Предоставени анализи на екипа, изготвени от експерти на БАИ

Маркетингова стратегия, май 2011 г.

Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и проучване на услугите и преференциите, предлагани от други агенции., април 2013 г.

Интернет страница на БАИ

Селско стопанство, храни и напитки.

Селско стопанство, храни и напитки

Секторен анализ, Биоземеделие.

Храни и земеделие
Храни и земеделие

Електроника и електротехника

Електроника и електротехника
Електроника и електрическо оборудване
Електроника и електротехника

Химическа индустрия, производство на каучук и пластмаси

Химическа индустрия, производство на каучук и пластмаси
Производство на химикали, каучукови изделия и пластмаси
Химическа промишленост

Здравеопазване и фармация;

Здравеопазване и фармация;

Анализ на фармацевтичната промишленост в България;

Здравеопазване и фармация;

Здравеопазване и социални грижи

Здравеопазване, балнеология, медицински и туризъм

Транспорт и логистика

Транспорт и логистика
Транспорт и логистика

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Транспорт и логистика

Транспортно оборудване и машиностроене

Транспортно оборудване и машиностроене

Анализ в областта на транспортното машиностроене-производство на автомобилни части

Транспортно оборудване и машиностроенеМашиностроенеИнформационни технологии и телекомуникации

Информационни технологии и телекомуникации
Информационно комуникационни технологии

Информационни технологии и услуги

Информационни технологииАнализ в областта на текстилната индустрия в България


Преработваща индустрия
Научноизследователска и развойна дейност и професионална дейност на централни офиси

Аутсорсинг

ОбразованиеАутсорсинг на бизнес услуги

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница