Доклад 1: Стратегическа рамка за дългосрОчно планиране и прогнозиране 2015 гстраница1/6
Дата30.11.2018
Размер0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор BG161PO001/1.5-03/2011/004

Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“ПРОЕКТ

Разработване на програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, финансиран от ОПРР 2007-2013 г. ”

доклад 1:

Стратегическа рамка за дългосрОчно планиране и прогнозиране
2015 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този доклад е продукт, създаден от екип на „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД-София.

Изложените в него констатации, тълкувания и заключения не отразяват официални становища на Европейския съюз и Управляващия орган.

Отговорността за съдържанието е на Бенефициента - Община Плевен.
Идентификация

Име на проекта:

„Интегриран градски транспорт на Плевен” BG161PO001/1.5-03/2011/004

Договор №:

BG161PO001/1.5-03/2011/004-U-17 (ИРО-1777/27.11.2013) с предмет „Разработване на Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от ОПРР 2007-2013 г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Плевен

Изпълнител/Консултант:

„Институт за транспортни изследвания” ЕООД

гр. София 1700, кв. „Витоша”,

ул. „21-ви век” №30, офис 2.7.

тел: +359 884 155 209

факс: +35929950741

E-mail: office@tri.bghttp://www.tri.bg

Ръководител на проекта:

Тодор Анастасов

Тел. +359 887875653

e-mail: t.anastassov@gmail.com


Дата на подписване на договора:

27.11.2013 г.

Дата на започване изпълнението:

27.11.2013 г.

Краен срок на проекта:

10.05.2015 г.

Доклад:

Доклад 1:

стратегическа рамка за дългосрОчно планиране и прогнозиранеДата на издаване на доклада:

2015 г. редакция 01           СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 4

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 5

1.Въведение 6

2.Анализ – състояние, проблеми причини 27

1.2.Преглед на наличните стратегически и планови документи 28

1.3.Критичен преглед на анализа на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика 93

1.4.Преглед на опциите, разгледани и анализирани по текущата ОПРР 95

1.5.Преглед на тарифната политика 96

1.6.Анализ от гледна точка на увеличаване на жизнения стандарт 99

1.7.Проблеми и причини 100

1.Стратегическа рамка 103

1.8.Цели 103

1.9.Мерки 108

1.10.Оценка 112

1.11.Изпълнение 122

1.12.Пътна карта 123

           СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица №1: - „Извършени дейности“ стр. 15

           СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фиг. №1: - Институционална рамка на проекта стр. 9          1. Въведение

Г
Общо разбиране за задачата
рад Плевен е един от седемте големи града в България, избран за изготвяне на интегриран проект за модернизация на градския обществен транспорт.

Основната цел на проекта е развитие на устойчива интегрирана система за градски транспорт в Плевен, посредством която да се подобрят жизнените и екологичните условия за живот.

След извършването на проектните работи и процедирането на проекта по правилата на ОПРР е било възприето проектното предложение да включва 8 компонента.

Предмет на настоящият договор е реализацията на Компонент 12 „Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения“.

Настоящата разработка е изключително важна за осигуряване на добра основа за развитие на градския транспорт в Плевен.

В същото време тя е голямо предизвикателство предвид нейното значение не само за бъдещото развитие на устойчив градски транспорт в Плевен, но и за устойчивото развитие и увеличаване на жинения стандарт на града като цяло.

Задачата обхваща разработването на пакет документи, насочени към устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения по проекта за модернизация на градския транспорт на Плевен.

Преди да пристъпим към разработването на стратегическата рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране за целите на итегрирания транспорт в гр.Плевен, ще разгледаме методологичната страна на работата.

С
Цели
ъс стратегическата рамка се цели:


 • обезпечаването на устойчиво и интегрирано развитие на градския транспорт;

 • ефективно упражняване на политики и стратегии по отношение на обществените превози;

 • гарантиране на непрекъснатост на подобренията и развитието във времето, посредством по-ефективно планиране;

 • използването на рамката като инструмент в подкрепа на обосновката на бъдещите нужди;

 • рамкиране на възможно най-добрия подход за изпълнение, управление и мониторинг на бъдещите мерки и проекти.

И
Изисквания
зискванията на Възложителя са формулирани в Техническата спецификация на поръчката, както следва:

 • критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския транспорт;

 • възможности и методи за стимулиране на преминаването от използването на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша;

 • критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика и ако е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и прогноза по международните стандарти;

 • разработване на проектен инструментариум за актуализиране на предпроектното проучване по международните стандарти, като се отчитат изискванията и указанията на държавата и ЕС;

 • препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в Общината, отнасящи се до системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика;

 • оптимизация на мрежата на обществения транспорт, като се използват възможностите, предлагани от прилагането на автоматизирана система за управление на градския транспорт;

 • обосновани предложения за формирането на тарифната политика;

 • обосновани предложения за формиране на стратегия по отношение на бъдещи договори с операторите в сектора на обществения транспорт;

 • проучване на възможностите за подновяване на съществуващия подвижен състав и щадящи околната среда, технологично модерни, превозни средства;

 • преразглеждане на опциите, разгледани и анализирани по текущата ОПРР 2007-2013 г., но не включени в настоящия проект, поради липса на зрялост на условията и/или недостатъчни ресурси;

 • подготовка и планиране за следващия програмен период на ОПРР 2014-2020 г., чрез определяне на средносрочни и дългосрочни цели, в контекста на ОУП на града.

С
Методология
тратегическите документи имат структуроопределящ характер с дългосрочна насоченост и тяхното разработване преминава през фазите, показани на следващата фигура.

curved down arrow 11

Фиг.1. Разработване на стратегически документ – фази.

Този процес обикновенно включва: • АНАЛИЗ – да се дефинират основните проблеми и причини за тяхното възникване;

 • ЦЕЛИ – набелязват се целите за елиминиране на проблемите;

 • МЕРКИ – предлагат се решения за постигане на набелязаните цели;

 • ОЦЕНКА – разработват се механизми и показатели за оценка на постигнатите резултати и последваща корекция на целите и мерките;

На всичи фази се търси съответната съвместимост и йерахическа подчиненост към европейските, национални и регионални стратегически документи, в дадената област на действие.

Разпределението на основните изисквания на Възложителя по отделните фази е показано в табличен вид.


Таблица 1. Фази и изисквания при разработването на стратегическата рамка.

ФАЗА

Изискване на Възложителя

АНАЛИЗ

1.Критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския транспорт.

3.Критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика и ако е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и прогноза по международните стандарти.

10.Преразглеждане на опциите, разгледани и анализирани по текущата ОПРР, но не включени в настоящия проект, поради липса на зрялост на условията и/или недостатъчни ресурси.

ЦЕЛИ

11.Подготовка и планиране за следващия програмен период на ОПРР, чрез определяне на средно срочни и дългосрочни цели, в контекста на ОУП на града.

МЕРКИ

2.Възможности и методи за стимулиране на преминаването от използването на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша.

4.Разработване на проектен инструментариум за актуализиране на предпроектното проучване по международните стандарти, като се отчитат изискванията и указанията на държавата и ЕС.

5.Препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в Общината, отнасящи се до системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика.

6.Оптимизация на мрежата на обществения транспорт, като се използват възможностите, предлагани от прилагането на автоматизирана система за управление на градския транспорт.

7.Обосновани предложения за формирането на тарифната политика.

8.Обосновани предложения за формиране на стратегия по отношение на бъдещи договори с операторите в сектора на обществения транспорт.

9.Проучване на възможностите за подновяване на съществуващия подвижен състав и щадящи околната среда, технологично модерни, превозни средства.

ОЦЕНКА

-

Както се вижда от таблицата изисквания по отношение на мониторинг и оценка няма.

Независимо от това, поради голямото значение на оценката за прилагането политиката във времето, в настоящия материал тя ще бъде включена, като се използват последните най-добри практики на ЕС и страната.

Друг важен аспект, на който трябва да се обърне внимание, е че мерките трябва да бъдат конкретно ориентирани към постигането на поставените цели и насочени в следните основни области:


 • инфраструктура;

 • подвижен състав;

 • експлоатация и поддръжка на инфраструктурата и подвижния състав;

 • организация и управление.

При създаването на настоящия стратегически документ е необходимо, освен общия процес, да бъде отчетен и специфичния транспортен характер – тоест рамката да бъде ориентирана към планирането на обществения градски транспорт.

Градското транспортно планиране е комплексен процес, при който трябва да се съчетаят противоречиви изисквания, като: • поддържане на високо качество на живот и съдаване на атрактивна за бизнеса среда;

 • редуциране на трафика за намаляване на вредните емисии и едновременно с това добро транспортно обслужване;

 • стимулиране на общата мобилност, но при възможно най-малко финансови ресурси и т.н.

Последните препоръки на ЕС налагат промяна от традиционното градско транспортно планиране към устойчиво планиране на градската мобилност1.

Устойчивото планиране на градската мобилност е интегриран подход, с който се насърчава балансираното развитие на всички видове транспорт, чрез преразпределянето и прехвърлянето на колкото се може повече от него, към по-устойчивите видове.В следващата таблица са обобщени някои от основните разлики при тези два начина на планиране.

Таблица 2. Подходи на планиране.

Традиционно транспортно планиране
Устойчиво планиране на градската мобилност

Фокус върху трафикаФокус върху населението

Основна цел: Подобряване на капацитета и скоростта на транспортния поток.Основна цел: Достъпност и жизнен стандарт, устойчивост, динамичен икономически статус, социална справедливост, безопасност, здраве и по-добра околна среда.

Фокус върху видовете транспорт.Балансирано развитие на всички приложими видове транспорт и прехвърляне, колкото може повече от него към по-чисти и устойчиви форми.

Фокус върху инфраструктурата.Интегриран комплекс от дейности, за получаване на разходо-ефективни решения.

Секторен документ за планиране.Секторен документ за планиране, ориентиран към прилагането на политики в свързани области, като: пространствено и градско планиране на териториите, социално обслужване, здравеопазване, контрол на замърсяванията и т.н.

Краткосрочни и средносрочни планове.Краткосрочно и средносрочно планиране, вградени в дългосрочна визия и стратегия.

Насоченост към териториалния обхват на управление.Свързано с функциите на териториите и основано на разпределението на пътуванията.

Област на транспортните инженери.Интердисциплинарни екипи за планиране.

Планиране от експерти.Планиране, включващо заинтересованите страни, с използване на прозрачен подход.

Ограничена оценка на получените резултати.Периодично наблюдение и оценка на резултатите, за да се извършва в последствие структурирано обучение и подобряване на процеса.

Отчитайки изложените до тук съображения и препоръки на ЕС, стратегическата рамка в настоящият доклад, отразява изцяло подхода на устойчиво планиране на градската мобилност, както е показано в следващата таблица, обобщаваща предходните две.

Таблица 3. Стратегическа рамка за устойчиво планиране на градската мобилност.

ФАЗА

Дейност

АНАЛИЗ

1.Критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския транспорт.

3.Критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика и ако е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и прогноза по международните стандарти.

10.Преразглеждане на опциите, анализирани по текущата ОПРР, но не включени в настоящия проект, поради липса на зрялост на условията и/или недостатъчни ресурси.

12.Анализ от гледна точка на увеличаване на жизнения стандарт на населението.

16.Проучване на документите за планиране в свързани области като: пространствено и градско планиране на териториите, социално обслужване, здравеопазване, контрол на замърсяванията и т.н.

20.Анализ на текущото състояние по отношение на функциите на териториите и разпределението на пътуванията.

ЦЕЛИ

11.Подготовка и планиране за следващия програмен период на ОПРР, чрез определяне на средносрочни и дългосрочни цели, в контекста на ОУП на града.

13.Целеполагане през призмата на: достъпност и жизнен стандарт, устойчивост, динамичен икономически статус, социална справедливост, здраве и по-добра околна среда.

17.Съобразяване на целите в секторния документ за планиране с прилагането и съвместяването на политики в свързани области като: пространствено и градско планиране на териториите, социално обслужване, здравеопазване, контрол на замърсяванията и т.н.

21.Целеполагане, включващо заинтересованите страни.

МЕРКИ

2.Възможности и методи за стимулиране на преминаването от използването на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша.

4.Разработване на проектен инструментариум за актуализиране на предпроектното проучване по международните стандарти, като се отчитат изискванията и указанията на държавата и ЕС.

5.Препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в Общината, отнасящи се до системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика.

6.Оптимизация на мрежата на обществения транспорт, като се използват възможностите, предлагани от прилагането на автоматизирана система за управление на градския транспорт.

7.Обосновани предложения за формирането на тарифната политика.

8.Обосновани предложения за формиране на стратегия по отношение на бъдещи договори с операторите в сектора на обществения транспорт.

9.Проучване на възможностите за подновяване на съществуващия подвижен състав и щадящи околната среда, технологично модерни, превозни средства.

14.Предложения за мерки, насочени към балансирано развитие на всички приложими видове транспорт и прехвърляне, на колкото може повече от него към по-чисти и устойчиви форми.

15.Предлагане на интегриран комплекс от дейности, за получаване на разходо-ефективни решения

18.Съобразяване на мерките, с прилагането на политики в свързани области като: пространствено и градско планиране на териториите, социално обслужване, здравеопазване, контрол на замърсяванията и т.н.

19.Предложение за реализация на краткосрочни и средносрочни мерки, вградени в дългосрочна визия и стратегия.

ОЦЕНКА

22.Периодично наблюдение и оценка на резултатите, чрез конкретни показатели на изпълнение на целите, за провеждане в последствие на обучение и подобряване на процеса.

23.Формиране на интердисциплинарни екипи за планиране и мониторинг.

Целта на настоящата разработка не е получаването на обемен, трудно четим и неразбираем документ, а създаването на максимално опростена рамка, която ефективно да бъде прилагана и използвана от Общината.

Поради това, а и като се има предвид стратегическия характер на документа, в него не се предвижда да бъдат описвани или включвани конкретни проекти, а само целенасочени мерки.

Конкретните проекти, както и програмата за тяхното реализиране е отделна задача, извън обхвата на настоящата.

В този материал се посочва подхода и рамката по която това да бъде направено най-добре.

При изготвянето на тази стратегическа рамка се съблюдава и основния принцип, че преди да се опитваме да изградим нова транспортна инфраструктура, задължително трябва да доведем поне наличната до добро експлоатациионно състояние и да намерим механизъм този процес да бъде устойчив и необратим.          1. Анализ – състояние, проблеми причини

Първата стъпка от анализа е преглед на наличните стартегически и планови документи в областта на градския транспорт и свързаните с него области.

Прегледа е извършен „отгоре-надолу“, т.е. от ниво ЕС до ниво Община.

Посредством него общите за Европа и страната цели се адаптират и превръщат в конкретни цели на Общината в съответствие с конкретните условия в гр. Плевен.


  1. Преглед на наличните стратегически и планови документи

Обхванати са действащите европейски, национални, областни и общински стратегически документи, които са изброени по-долу:

 • С
  Европейски стратегически документи
  тратегия „Европа 2020”.

 • Бяла книга „Пътна карта за единна Европейска транспортна област – към конкурентоспособна и ефикасна транспортна система" на Европейската комисия.

 • К
  Национални стратегически документи
  онцепция за планове за устойчива градска мобилност „Заедно към конкурентноспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите” на Европейската комисия.

Към настоящия момент в страната няма отделен стратегически или планов документ за обществения градски транспорт на национално ниво.

Наличните са документи в свързани области като транспорт, околна среда, регионално и пространствено развитие, а именно: • Европа 2020: Национална програма за реформи - актуализация 2013 г.;

 • Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.- март 2010 г.;

 • Стратегия за подобряване на транспортната свързаност – приоритет от Националната програма за развитие на България 2020;

 • Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020;

 • Национална програма за развитие на Република България: България 2020;

 • Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012-2022 г.;

 • Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;

 • Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.;

 • Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.;

 • Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с национално и общоевропейско значение;

 • Трети национален план за действие по изменения на климата за периода 2013-2020 г.;

 • Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

К
Областни и общински стратегически документи
ъм момента общинска стратегия за градския транспорт в Плевен няма.

Наличните документи, които бяха предоставени от Възложителя и прегледани от Консултанта са от свързани с градския транспорт области, а именно: • Стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.;

 • Общ устройствен план на град Плевен, 2012 г.

 • План за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г.;

 • Стратегия за управление на общинската собственост;

 • Програма за развитие на туризма в Община Плевен 2012-2015 г.;

 • Стратегическа шумова карта на град Плевен;

 • Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества (ФПЧ) за територията на гр. Плевен;

 • Общинска програма за опазване на околната среда;

 • Общинска програма за енергийна ефективност;

 • Общинска програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и биогорива;

 • Общинска стратегия за обществен ред и сигурност;

 • Общинска стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Интегриран план за градско възстановяване и равитие на Плевен;

 • Програма за подобряване безопасността на движението пътищата.

Прегледа и анализа на всеки един документ е направен в два основни аспекта.


 1. Елементи на МГОТ
  От гледна точка на основните елементи при предоставяне на обществени транспортни улуги:

 • инвестиции – в инфраструктура и подвижен състав;

 • експлоатация на инфраструктурата и подвижния състав;

 • организация и управление;

 • екология и жизнен стандарт.


 1. Цели, мерки и оценка
  Съпоставяне на заложените в него:

 • цели с тези за гарантиране на бъдещото устойчиво развитие на МГОТ в Плевен;

 • мерки за постигане за целите;

 • показателите, индикаторите и методите за оценка и мониторинг на постиганите резултати;

 • на конкретни стойности на базови и очаквани/желани показатели за изпълнение.
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница