Доклад 2012 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов моновстраница5/9
Дата31.12.2017
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Предложенията за промяна в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК са следните:

1. Да се добави нов чл.16 а), който да гласи – По образуваните по реда на чл.130 ал.3 от СК (за разрешаване на извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка, влогове и ценни книги на децата), чл.165 ал.4 от СК (разрешаване на действията на разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество) и чл.168 ал.2 от СК (разрешаване на действията на разпореждане с имущества на лица, поставени под попечителство) дела не се дължи държавна такса.

Мотиви: С оглед на ниските материални възможности на посочените групи граждани, както и грижата на държавата за лицата, поставени в неравностойно положение. Освен това постъпленията от държавни такси по тези дела са незначителни на фона на общите постъпления.
V.РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

През 2012 г. в Добрички районен съд са постъпили общо 2125 наказателни дела / Приложение 1 на ВСС – годишен отчет/, от които:

НОХД – 550 броя, за сравнение показателят за 2011 година е 776 бр.574 бр. за 2010 година и 611 бр. за 2009 год.;

НЧХД – 37 броя, за сравнение показателят за 2011 е 34 броя, при 43 броя за 2010 год. и 31 броя за 2009 год.;

НАХД – 678 броя, при 505 броя за 2011 година, 500 броя за 2010 год. и 642 броя за 2009 година;

По чл.78а от НК постъпленията наброяват 76 броя, при 104 броя за 2011 година.Показателят е 102 броя за 2010 год. и 117 броя за 2009 година;

ЧНД –784 броя, за сравнение показателят за 2011 година е 1212 бр., при 1493 броя за 2010 год. и 1466 бр. за 2009 година.

ЧНД постъпили през 2012 год. се разпределят по видове както следва:

ЧНД по ЗБППМН – 3 броя, 5 бр. За 2011 година , 3 броя за 2010 год. и 1 бр. за 2009 година. От направения сравнителен анализ е видно, че броят на ЧНД , образувани по ЗБППМН бележи насока към относително запазване на ръста от предходните 2011, 2010 и 2009 години.

Реабилитации по чл. 85-88а от НК –7 броя.Стойността на същия показател за 2011 година е 9 броя, при 14 броя за 2010 година и 16 броя за 2009 година. С оглед изложените данни, съпоставими с предходните три календарни години можем да обобщим, че образуваните ЧНД по реабилитации, включително и тези, постановени със съдебни актове в открити съдебни заседания сочи към плавно намаляване на броя на постъпленията от този характер.

Принудителни медицински мерки по Закона за Здравето и чл.89 от НК наброяват 151 дела.Данните за предходните отчетни периоди са следните:139 броя за 2011 година, при 154 броя за 2010 година и 144 броя за 2009 година. Налице е увеличение по отношение на същите данни за 2011 г. и 2009 години и запазване на ръста, в сравнение с 2008 година.

Кумулации по чл. 23, 25 и 27 от НК– 92 броя.Отчетните данни сочат 182 броя за 2011 година, при 144 броя за 2010 година и 185 броя за 2009 година. Броят на НЧД, образувани на горепосоченото основание, бележи значително намаление в сравнение с 2011, 2010 и 2009 години.

ЧНД от досъдебното производство за 2012 година възлизат на 379, при 430 броя образувани такива през 2011, за 2010 година те са наброявали 592 броя, 987 е броят им за 2009 година. От данните е видно, че същите бележат значително намаление, в сравнение с предходните три отчетни години .

Постъпленията на наказателните дела за 2012 година са 2125 броя.

За сравнение:

2011 г. -2631 дела;

2010 г. -2712 дела;

2009 г.- 2867 дела;
От сравнителния анализ за новообразуваните наказателни дела през 2012 година следва да се отбележи, че същите бележат спад по отношение на данните за 2011, 2010 и 2009 години.


Година

ОБЩО ЗА

РАГЛЕЖДАНЕНОВОПОСТЪПИЛИ

СВЪРШЕНИ

2012 г.

2404 бр.

2125 бр.

2120 бр.

2011 г.

2955 бр.

2631 бр.

2676 бр.

2010 г.

3079 бр.

2712 бр.

2755 бр.

2009 г.

3226 бр.

2867 бр.

2859 бр.


Видно от представеното графично сравнение е, че броят на делата за разглеждане включващ останалите несвършени дела от предходни години и новообразуваните през 2012 година бележи спад в сравнение с 2011, 2010 и 2009 години.Същата е пропорцията и при показателите за свършени дела.

През отчетната година са положени значителни усилия за приключване на по-голям брой наказателни дела, което доведе до значително намаляване на висящността на отделните състави и в резултат на това е продължена успешната тенденция за намаляване на общата висящност на наказателните дела. Намалената висящност е показател за бързината и ефективността на наказателното съдопроизводство и е поредното доказателство за амбицията на наказателните състави да усъвършенстват професионализма си, в името на изпълнението на стратегическите цели на ДРС. Цифровото изражение на съотношението на висящите дела към края на всеки от отчетните периоди е следното : 367 за 2009 година, 324 броя за 2010 година, 279 броя дела за 2011 година и 284 за 2012 година.

ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

За 2012 година:
Брой постъпили дела

Бр. съдии

Средномесечно по-стъпление на 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2125


8/заети бройки/

22,14

За 2011 година:
Брой постъпили дела

Бр. съдии

Средномесечно по-стъпление на 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2631


8/заети бройки/

27,41

За 2010 година:
Брой постъпили дела

Бр. съдии

Средномесечно по-стъпление на 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2 712


8/заети бройки/

28,25

За 2009 година:
Брой постъпили дела

Бр. съдии

Средномесечно по-стъпление на 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2 867


7.75/заети бройки/

30,82

СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.Брой на свършените дела за 2012 година


Бр. съдииСредномесечно свърш. дела от 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2120


8/заети бройки/

22.08


Брой на свършените дела за 2011 година


Бр. съдииСредномесечно свърш. дела от 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2676


8/заети бройки/

27.88


Брой на свършените дела за 2010 година


Бр. съдииСредномесечно свърш. дела от 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2755


8/заети бройки/

28.70


Брой на свършените дела за 2009 година


Бр. съдииСредномесечно свърш. дела от 1 съдия на база 12 мес.

Общо: 2859


7,75/заети бройки/

30.74

Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на съдебен акт.


Бр. свършени дела за 2012 г.

Свършени в срок до 3 мес.

%

2120

1766

83 %Бр. свършени дела за 2011г.

Свършени в срок до 3 мес.

%

2676

2326

87 %Бр. свършени дела за 2010г.

Свършени в срок до 3 мес.

%

2755

2335

85 %Бр. свършени дела за 2009г.

Свършени в срок до 3 мес.

%

2859

2464

86 %Видно от графично изложените данни, броят на делата, приключени в тримесечен срок от образуването им е намален, в сравнение с предходните три отчетни периода.Горното е обусловено от занижения брой на делата, изискващи разглеждане и приключване в много кратки срокове, респективно от увеличението на броя на наказателните дела, изискващи продължително събиране на доказателства и изслушване на множество свидетели и вещи лица.

За отделните видове дела постъплението през последните четири години е следното:
Отчетен период

НОХД

НЧХД

Чл. 78а

НАХД

ЧНД

2012

550

37

76

678

784

2011

776

34

104

505

1212

2010

574

43

102

500

1493

2009

611

31

117

642

1466СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Данните за постъпилите новообразувани наказателни дела за отделните видове престъпления и за осъдените лица са обобщени в статистическите форми, утвърдени от ВСС.

За разлика от предходните отчетни периоди на 2010 и 2009 и като потвърждение на очерталата се през 2011 година тенденция, за настоящата отчетна 2012 година най-голям дял в образуваните НОХД имат делата отнасящи се за документни престъпления, като техният брой възлиза на 171 броя.Последните, съпоставени с 305 броя дела от същия вид, образувани през 2011 година сочат за значително намаление, което от своя страна е положителен показател за работата на държавните институции като цяло.Цифровото изражение на показателя за 2010 година е 17 броя, при 28 броя за 2009 година.

На следващо място са образуваните дела за общоопасните престъпни състави –167 броя.Образуваните 176 броя за 2011 година отреждаха трето място за този вид престъпления, предхождани от такива по глава девета Документни престъпления и по глава пета Престъпления против собствеността.От последното следва извода, че в сравнение с предходния отчетен период, през настоящия такъв видовете престъпления имат променена структурата, обусловена от задълбочаващата се икономическа криза. Постъпленията по глава осма „Общоопасни престъпления” за 2010 година възлизат на 238 броя, което представлява 41,5 % от общия брой на образуваните наказателни дела от общ характер., при 267 броя, или 44% от общия брой на образуваните наказателни дела от общ характер за 2009 година.Броят на делата, третиращи противозаконното отнемане на МПС бележи увеличение, като за 2012 година те възлизат на 3 броя.Показателят сочи следните данни за предходните три години:4 за 2011 година, 2 броя за 2010 год. и 3 бр. за 2009 година.


На трето място се нареждат престъпленията против собствеността, които за 2012 година възлизат на 137 броя.Същите за 2011 година са 203, за 2010 година са 239 броя, при 258 броя за 2009 година. Делата за престъпления против собствеността съставляват 24,9 % от общо образуваните наказателни дела от общ характер, при установени 26,16 % за 2011 година.Процентното съотношение за 2010 година сочи 41,64 % за този престъпен състав от новообразуваните НОХД. От горепосочените констатации се налага изводът за намаляване на относителния дял на този вид престъпление в общата престъпност, регистрирана в Районен съд град Добрич. От отчетените постъпления на наказателни дела в глава пета „Престъпления против собствеността” отново най-голям е броят на делата за кражба, които наброяват 105 броя.Отчетеният през 2011 година показател сочи 155 броя, което налага извода за трайна тенденция към намаляване на този вид дела.В подкрепа на последното са и данните за 2010 година, когато са били образувани 186 дела, и 144-те дела за кражби, образувани през 2009 година. Данните, изложени по-горе недвусмислено доказват, че този престъпен състав остава най-разпространеното посегателство по отношение собствеността и кореспондира с икономическата криза и последствията от нея, като безработица, влошени битови условия, разклатен родителски авторитет и т.н.

Значително увеличение бележи броят на постъпилите през отчетния период дела за престъпления против стопанството-25 броя, в сравнение с 21 броя за 2010 година и 9 броя за 2009 година.Съпоставени с данните за 2011 година-35 броя, следва да се отчете спад, който представлява резултат от намаления брой и капацитет на работещите предприятия, в условията на финансова криза.

Престъпленията против брака и семейството са 17 броя, като за 2011 година те са 24 броя.След съпоставяне с 22 броя за 2010 година и 11 броя за 2009 год. се налага изводът за намаляване на ръста на този престъпен състав, в сравнение с 2010 година и 2011 година, както и за увеличение по отношение на данните за 2009 година.Въпреки намалението на показателя, констатациите, свързани с последния представлява тревожна статистика за социалните и обществени отношения, за стойността на семейните ценности и влиянието на същите върху възпитанието и образованието на бъдещите поколения.

Следват делата за престъпления против личността –17 броя, като данните за 2011 сочат 18 броя, при 23 броя за 2010 година и 27 броя за 2009 година .Очевидно е , че броят на този престъпен състав бележи лек спад, в сравнение с 2011 год. и по-значителен такъв по отношение на останалите от посочените отчетни периоди.По отношение на делата ,третиращи престъпния състав за нанесени средни телесни повреди-5 броя, при 8 броя за 2011 година, следва да се отбележи, че той е значително занижен, в сравнение с 9 броя за 2010 година и 18 броя за 2009 година.Досежно делата, отнасящи се до престъпния състав на чл.152 от НК следва да се отбележи, че същите са двукратно намалели, като за 2012 година е постъпил 1 брой дела. През отчетния период на 2011 година те са 2 броя.За сравнение -2 броя за 2010 година и 1 брой за 2009 година.Тревожно е увеличението на броя на делата за “блудства” за отчетния период е 3 броя, при 0 броя за 2011 година, 3 броя за 2010 година,а за 2009 те са 2 броя,. Не са постъпили и дела за отвличане на лица от женски пол, не само през визирания отчетен период, но и за предходните 2011,2010 и 2009 години.През 2012 година има 1 брой образувани дела по престъпния състав “склоняване към проституция”.Показателят за 2011 година е 0 броя, за 2010 година сочи 1 брой дело, а за 2009 г. постъпили такива.

Констатира се намаление на ръста на делата за престъпления против дейността на държавните органи и общ. организации 4 броя.Данните за 2011 година отчитат 6 броя.Броят на делата с тази квалификация е същият за 2010 година, при 8 броя за 2009 година.

Броят на постъпилите дела за престъпления против реда и общественото спокойствие е 11, което е почти четири пъти повече, в сравнение с образуваните такива през 2011, 2010 и 2009 години, а именно 3 броя.Образуваните по тази глава от НК са за престъпление по чл.325 от НК-хулиганство, което още веднъж доказва установените влошени обществени отношения, занижения родителски контрол и отрицателните личностни промени, в условията на икономическа криза.
В сравнение с предходния отчетен период постъпленията на НЧХД /37 броя/ бележат увеличение, в сравнение с отчетените 34 броя за 2011 година и 31 броя за 2009 година.Показателят за 2010 година посочва 43 образувани наказателни дела от частен характер, което сочи за лек спад, съпоставено с данните за посочения отчетен период.

Броят на делата за определяне на общо наказание по влезли в законна сила присъди, възлизащ на 92 броя дела, бележи драстично намаление в сравнение с предходните 2011 година /182 броя/, 2010 година /144 броя/ и 2009 година /185 броя/.

Отчетените данни за 2011 година за образуваните дела за съдебна реабилитация утвърждават констатираната през последните години тенденция към намаление, като за 2012 година са отчетени 7 броя, а за 2011 година те са 9 броя.Цифровото изражение на постъпленията от този характер за 2010 година е 14 броя, при 16 броя за 2009 година.

Данните за постъпленията на делата по чл.78а от НК са следните :76 броя са отчетените дела с този характер за 2012 година, 104 броя за 2011 година, 102 бр. за 2010 год. и 117 за 2009 година. Относително еднаквият ръст за отчетените три предходни периода на 2011, 2010 и 2009 години сочи за значителен брой осъществени престъпления с ниска обществена опасност, които подлежат на разглеждане по реда на глава двадесет и осма от НПК/освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК/, а отчетените през настоящия период данни налагат извода за намаляване дела на този вид деяния .Като такива може да се посочат престъпленията, свързани с употребата на наркотици/т. н. маловажни случаи-чл.354а/5/ от НК/; престъпления, третиращи управлението на МПС от водачи, извършили леко нарушение;документни престъпления, за които е законодателят е предвидил по-ниска наказателна санкция;

Съотношението на делата, отнасящи се до постановяването на принудителни медицински мерки по ЗЗ е следното –151 броя за 2012 година, при 139 броя за 2011 година, 154 бр. за 2010 год. и 144 броя за 2009 година.

Предадените на съд по НОХД са 662 лица , при 954 лица за 2011 година, същите са 659 броя за 2010 година и 725 броя за 2009 година.През отчетния период броят на съдените лица е относително еднакъв с показателя, отчетен през 2010 година и значително занижен, съпоставен с отчетения брой през 2011 година.Броят на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер възлиза на 645 броя, което съставлява 97,4 % от броя на съдените такива .Показателят за отчетната 2011 година сочи 935 лица или 98 % от общо съдените лица.Данните за оправданите лица отчитат 17 броя или 2,56 % от броя на съдените лица.Същият показател за 2011 година възлиза на 19 броя и съставлява 1,99 % от съдените лица.

Статистическите данни относно осъдените лица по НОХД през 2010 год. сочи, че същите наброяват 648 бр., което е 98,3% от съдените такива.Оправданите лица са 11 бр. и съставляват 1,67%.

Броят на осъдените лица по НОХД за 2009 год. е 703 броя, което представлява 97% от съдените 725 лица.Броят на оправданите лица е 22, което е 3.03%.
Осъдителните актове по НОХД за престъпления, извършени от непълнолетни лица са 13 броя.След извършения сравнителен анализ на показателите за 2011 година-22 броя при 16 броя за 2010 година дела и 27 броя за 2009 година следва да се отбележи, че броят на посочените по-горе престъпления е намалял.Съпоставените данни водят до заключението, че през отчетната 2012 година престъпността сред подрастващите енамаляла, което е положителен показател за правилността на обществния подход при формирането на морала и мирогледа на непълнолетните.

Броят на лицата с наложени пробационни мерки е 183, като отчетените такива за 2011 година са 289 броя, при 248 бр. за 2010 година и 272 броя за 2009 година.

Условните присъди възлизат на 331 броя, като за 2011 година те са 468 броя, за 2010 година -200 броя, за сравнение те са 224 броя за 2009 година.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница