Доклад 2012 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов моновстраница8/9
Дата31.12.2017
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

      


 

Брой свършени изпълнителни дела:


За 2012 година:


Бр. свършени изп. дела

Брой ДСИ

Средномесечно свършени от 1 ДСИ.

Отработени човекомесеци

Действителна натовареност на база свършили изп. дела

788

3

21,89

36

21,89

За 2011 година:
Бр. свършени изп. дела

Брой ДСИ

Средномесечно свършени от 1 ДСИ.

Отработени човекомесеци

Действителна натовареност на база свършили изп. дела

1186

3

32,94

31

38,26

За 2010 година:
Бр. свършени изп. дела

Брой ДСИ

Средномесечно свършени от 1 ДСИ.

Отработени човекомесеци

Действителна натовареност на база свършили изп. дела

718

3

19,94

25

28,72

За 2009 г.
Бр. свършени изп. дела

Брой ДСИ

Средномесечно свършени на 1 съд. изп.

Отработени човекомесеци

Действителна натовареност на база постъпили изп. дела

465*

3

12.92

36

12,92

* в броя на свършените дела не са включени 191 бр. изпълнителни дела, които са прехвърлени на частни съдебни изпълнители.
Графичното изображение на постъпленията в Съдебно – изпълнителна служба при РС-Добрич, в сравнение с предходните години потвърждава тенденцията за увеличаване броя на постъпилите дела през 2012 година са с 10,59 % повече от предходната година.
Приключените изпълнителни дела през 2012 бележат лек спад, в сравнение с 2011 година и значително увеличение, съпоставени с данните за 2010 и 2009 години.Несъществено намаление бележи подлежащата за събиране сума, за която могат да се посочат следните данни:година

Подлежащата за събиране сума

2012

33 211 629 лв

2011

33 829 777 лв

2010

31 662 319 лв

2009

30 586 486 лв

2008

29 934 172 лв

Предвид сложната икономическа обстановка за отчетната 2012 г. размера на събраните суми бележи спад, както следва:

година

Общо събрани суми

От тях:в полза на взискателите

От тях: полза на Районен съд държавни такси

2012

1 198 441 лв

1 073 660 лв

121 781 лв

2011

1 573 947 лв

1 434 406 лв

139 887 лв

2010

1 213 064 лв

1 107 267 лв

105 797 лв

2009

1 110 983 лв.

1 001 327 лв

109 656 лвКонкретните данни за работата на Държавните съдебни изпълнители през отчетната година са следните:


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


Име на ДСИ

юр. стаж към 31.12.2011

Образувани дела

Приключени дела

Събрани суми

И.Милев

6 г. 9 м. 14 дни

211

232

570 381

А. Лазарова

10 г. 7 м. 9 дни

205

360

480 772

Г. Димитрова

12 г. 0 м. 4 дни

173

183

114 986

М. Стойкова

08 г. 4 м. 20 дни

25

13

32 301

През отчетния период има постъпили 14 жалби срещу действията на Държавен съдебен изпълнител, от които две са уважени.Останалите са оставени без уважение от въззивната инстанция като неоснователни.

След влизане в сила на промените в ГПК 01.03.2008 г., на територията на Районен съд Добрич се извършват всички публични продажби на частните съдебни изпълнители. В деловодството на СИС,за 2011 година, е отчетено увеличение на броя на регистрираните публични продажби на държавни и частни съдебни изпълнители, като техния брой през 2012 година е 651, за 2011 г. Броят възлиза на 540 бр, при 498 бр. за 2010 година и 320 броя за 2009.Дейността по изпълнение на горепосочените задължения допълнително натоварва в значителна степен работата на деловодството.

През отчетната 2012 г се извършиха промени в кадровия състав на държавните съдебни изпълнители. В края на м. октомври 2012 г от продължителен отпуск по майчинство се завърна ДСИ Милена Стойкова.

През отчетната 2012 г на всички държавни съдебни изпълнители е осигурен електронен подпис. Съгласно сключено споразумение между Министерство на финансите и Министерството на правосъдието всички справки по изпълнителните дела ще се получават по електронен път oт НАП.

След промяна в Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка от 17.06.2011 г се налага на всеки 6 месеца да се извършва проверка на имущественото състояние на длъжниците освен в институциите по адрес на длъжника, а и във всички банки на територията на страната. В СИС множество изпълнителни дела за изплащане на издръжка, на които следва да се изплаща от Общината. Този брой непрекъснато нараства. Изискването на всички справки, получаването им, копирането им и повторното им изпращане в Общината предполага огромно натрупване на книжа и документи и много време за обработката им. Това води до допълнително натоварване на деловодителите и често се налага извършване на служебните задължения изънработно време и в почивни дни.

Все още не е решен проблемът със сградния фонд в СИС. Остра е необходимостта от предоставяне на още поне 2 помещения. Службата се помещава в два кабинета. Единият е предвиден за двамата съдебни изпълнители, а вторият се използва едновременно за регистратура и деловодство, към което няма присъединена стая за извършване на справки от страните по делата.Поради недостиг на работни помещения, Ръководството на РС-Добрич взе решение за третия съдебен изпълнител да се осигурят условия на труд в прилежащото към Първа заседателна зала помещение.

Предвид горното, с цел осигуряване на нормална работна среда, по-добра ефективност на труда и премахване затрудненията при воденето, съхраняването на делата и повишаване нивото на обслужване на гражданите е необходимо предоставянето на още 2 помещения за СИС.

   

IХ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.През 2011год. в РС - Добрич работиха следните съдии по вписвания - Пепа Маринова, Ирина Янакиева, Теменуга Георгиева и Ирфан Муса, като съдия Янакиева бе преместена със Заповед на Министъра на правосъдието в РС гр. София на 01.12.2012година.

.

Със заповеди на Министъра на правосъдието № ЛС-04-991/ 14.12.2007г. и № ЛС-04-162/ 15.02.2008г. работното място бе изнесено в сградата, която наема Агенция по вписванията за нуждите на службата по вписвания гр. Добрич, а именно: ул. Независимост № 12, к-с Рила , ет. 3. След преместването бяха положени усилия от страна на Районен съд Добрич за осигуряване на необходимите условия за работа.Към момента същите са налице, в това число и сключването на годишен абонамент за ползване на правно-информационен продукт.По отношение на техническата обезпеченост на съдиите по вписванията следва да се отбележи, че същите разполагат с четири компютъра, един принтер и едно комбинирано устройство / скенер, принтер, факс, ксерокс/. Периодично бе подменена техниката, като това се налагаше и поради изискванията на програмния продукт ИКАР, с който работи имотния регистър. С новата техника и персонални пароли за достъп, предоставени от Агенцията по вписванията на съдиите по вписванията се осигури електронна връзка, чрез която същите могат да извършват служебни справки, както и да осъществяват контрол върху нанасянето на данни от служителите на Агенцията в имотния регистър .

Налице е проблем със спазването на хигиенните изисквания и норми в ползваните от съдиите по вписванията помещения.Поради ограничения брой на щатните бройки за длъжността „чистач” и отдалечеността на служебните помещения, ползващи се от съдиите по вписванията, за ръководството на съда е невъзможно осигуряването на ежедневно почистване от страна на щатните чистачи.Районен съд град Добрич осигури лице-изпълнител по граждански договор, на което бе възложено почистването на помещенията веднъж седмично, което се явява крайно недостатъчно, но е съобразено със занижения бюджет на Районен съд град Добрич за 2012 година.

С цел определяне натовареността на всички съдии по вписвания, съобразно вида и броя на постъпващите актове, административното ръководство на ДРС предостави по наше искане програмния продукт, предназначен за разпределение на делата на съдиите , предоставен от ВСС и за съдиите по вписванията при ДРС. Същия се прилага и при вписването на актове, което е нотариално охранително производство по ГПК.

За възникналите проблеми в работата на съдиите по вписванията при ДРС своевременно бе уведомявано ръководството на същия.Последното се придържаше към вземане на адекватни мерки за подобряване на взаимодействието със службата по вписванията.

Въпреки създадените неудобства съдиите по вписванията при ДРС не пестиха сили, време и енергия и изпълняваха съвестно своите задължения, за което е доказателство и статистическата справка, извлечена от имотния регистър на Службата по вписванията - гр. Добрич към Агенция по вписванията.

За отчетния период 01.01.2012г. – 31.12.2012г. съдиите по вписвания са се произнесли по 14 447 регистрирани молби за вписване, отбелязване или заличаване, по 14 360 от тях е разпоредено вписване, а по 77 е постановен отказ. Обжалвани са 7 от отказите, от които 4 са потвърдени, 1 е отменен и 2 са висящи.

Разпоредено е издаването на 4 598 удостоверения за тежести върху имот и извършването на 9 297 справки за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата, по искане на граждани и държавни институции.

За района на гр. Добрич със заповед на Министъра на правосъдието по чл. 70 от ЗКИР има стартирало производство по създаване на имотен регистър от 20.02.2006год. , а в компетенциите на съдиите по вписвания е да създават имотна партида на всеки имот, за който е поискано вписване. За посочения период съдиите по вписванията са разпоредили създаването на 8 741 партиди / имотни и предварителни имотни /, а същевременно се попълва информация и във вече създадени 92 742 такива.

За сравнение горепосочените показатели, отнасящи се за предходния отчетен период на 2011г. следните:14 272 регистрирани молби за вписване, отбелязване или заличаване, по 14 220 от тях е разпоредено вписване, а по 55 е постановен отказ. Обжалвани са 5 от отказите, от които 1 е потвърден, 2 са отменени и 2 са висящи. Разпоредено е издаването на 4 158 удостоверения за тежести върху имот и извършването на 9 397 справки за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата, по искане на граждани и държавни институции.За посочения период съдиите по вписванията са разпоредили създаването на 10 343 партиди / имотни и предварителни имотни /, а същевременно се попълва информация и във вече създадени 82 399 такива.

При сравнителния анализ на гореизложените данни се налага извода за увеличение на броя на постъпили за вписване, отбелязване или заличаване актове, както и на поисканите справки.

Продължаващата икономическа криза в страната и неактивния пазар с недвижими имоти имат значително влияние върху гражданския оборот, който е пряко свързан с дейността на Служба по вписванията.Увеличението, отбелязано по-горе е положителен индикатор за раздвижване на пазарните отношения, макар и в твърде малък мащаб.

Намаленият брой на справките по партидите на лицата се дължи и на факта, че на голяма част от държавните институции беше предоставен отдалечен достъп до системата на имотния регистър.

Предвид намаления брой на постъпили молби за вписвания и справки, натовареността на съдиите по вписванията бележи намаление. Конкретните данни за средната натовареност на един съдия са следните:  • за 2009г. 5003 вписв., 8648 справки и 4880 партиди,

  • за 2010г. 3450 вписв. , 4544 справки и 3155 партиди.

  • за 2011г. 3568 вписв. , 3389 справки и 2586 партиди

  • за 2012г. 3611 вписв., 3474 справки и 2186 партиди.


Конкретните данни за извършените от съдиите по вписваниятапри Районен съд гр. Добрич вписвания, отбелязвания и заличавания за отчетната 2012год. са следните:

I. ВПИСВАНИЯ, отбелязвания и заличавания

ОБЩО / брой актове / 14 447

В това число :
1. С НОТАРИАЛНИ ДЕЛА 6 005
Дарения 766

Продажби 4 224

Замяни 118

Констативни 453

Договорни ипотеки 433

Завещания 11


2. БЕЗ НОТАРИАЛНИ ДЕЛА 1 583
АДС 37

АОС 531


Искови молби 113

Законни ипотеки 76

Възбрани 814

Особен залог 12


3. ДРУГИ вписвания, отбелязвания и заличавания 6 859

в това число:

Договори за доброволна делба на недвижими имоти

Договори за прехвърляне на търговско предприятие, в което има недвижими имоти

Вписване на апортна вноска

Договори за прехвърляне на вземане

Договори за встъпване или заместване в дълг

Договори за продажба на недвижими имоти, както и договори за учредяване на ограничени вещни права върху такива

Договори за наем на недвижими имоти

Договори за аренда

Отбелязване на завещания

Заличаване на възбрани и ипотеки

Отбелязване на решения по искови молби, относно недвижими имоти и др.


II. ОТКАЗИ от вписване, отбелязване или заличаване 77

От които:

1. Необжалвани 70

2. Обжалвани 7

- потвърдени 4

- частично потвърдени 0

- отменени 1

- висящи 2

III. създадени ПАРТИДИ / имотни и предварителни / 8 741
IV. разпореждания за СПРАВКИ / устни и писмени / 13 895

В това число:

1. удостоверения за тежести и лице 4 598

2. справки по партидата на лице 9 297


За отчетната година по разпореждане на съдиите по вписвания съгл. ЗДТ и Тарифите, уреждащи вписванията са събрани суми в размер на 511 500 лв.
Х.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Постигнатата в максимална степен взаимозаменяемост на съдебните служители способства за поддържане на единен ритъм на работния процес при по-високо натоварване.

Предвид драстичното увеличение на постъпленията в ДРС, за съдебната администрация бе наложително да изпълнява задълженията си и извън установеното работно време.

Длъжностите "Съдебен администратор", „Главен счетоводител”, "Системен администратор" и "Административен секретар" се заемат от лица с отлични умения за работа в екип.

През 2012 година съдебният администратор Албена Димитрова изпълнява прецизно вменените й задължения, като паралелно с това лицето е назначено и изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията.

През отчетния период Веселина Драгнева изпълнява своевременно и качествено задълженията на главен счетоводител, като проявява инициативност по отношение на оптимизирането на обработването на документооборота в отдел "Счетоводство".

През 2012 година Миглена Колева коректно, задълбочено и срочно извършва възложените й задължения като административен секретар, завеждащ регистратура по ЗЗКИ, домакин и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд. Служителят е натоварен и с воденето на служебните досиета на наличния щатен състав, изготвянето на граждански договори, изготвянето на справки в база данни „Население” на ГД ”ГРАО” и воденето на входящия регистър към тях, както и с непланирани задачи, изпълнението на които има временен характер.

На системния администратор Георги Колев, през посочения период, освен преките задължения бяха възлагани и такива, свързани с публикуването на съдебните актове при спазване на ЗЗКИ и ЗЗЛД, въвеждане на нови версии на САС "Съдебно деловодство" и програмните продукти, инсталирани в СИС и Бюро "Съдимост", обработване на искания за извършване на справки в база данни „Население” на ГД”ГРАО”. Колев е и член на звеното по сигурността, изпълняващо задълженията, свързани с работата с класифицирана информация.

Горепосочените служители показаха високо ниво на отговорност и компетентност при изпълнение на възложените задачи. Представляват отличен екип, работещ ефективно при високо ниво на натоварване.Служба"Съдебни секретари"

През 2012 година службата изпълнява стриктно възложените дейностите по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания. Изготвя прецизно и прилага към делата протоколите от съдебните заседания в указания в ПАРОАВАС срок, подготвя формуляри, графици и др. документи. Изпълнява срочно и коректно задачите по изготвяне на справки, подготовка на актовете на съда за публикуване в Интернет-страницата на съда, както и в Регистъра по чл. 235/5/ от ГПК. Служба "Секретари" активно участва в осигуряването на непрекъснатост на работното време на деловодствата и регистратурата, като осъществява компетентно заместване на отсъстващите в посочените звена служители.

В службата работиха следните лица: Мария Атанасова, Ирена Иванова, Парашкева Христова, Румяна Радева, Димитричка Димитрова, Галина Христова, Стоянка Петрова, Теодора Димова, Стела Димова, Валентина Петкова, Маргарита Калинова (от 15.10.2012г.), Милена Александрова, Диана Димитрова, Христина Христова, Геновева Димитрова, Катя Радичева (до 15.10.2012г.), Бистра Хаджиева и Сибел Бедел Мехмедали.

Средномесечното натоварване на един съдебен секретар на база постъпили дела е 33,94 за 2012г. при 46,77 за 2011г. и 42.21 за 2009 г. Същият показател на база разгледани дела възлиза на 38.79 за отчетния период при 51,72 за 2011г. и 51,91 за 2010 година.

Ирена Иванова заема трансформираната от 2010 година длъжност „съдебен секретар, той и касиер”. Лицето много успешно съчетава изпълнението на двата несходни аспекта от горепосочената длъжност, като не допуска забавяне на изготвянето на съдебната книжа по делата и документите от финансовата дейност на съда.

Наред с изпълнението на основните им задължения, през посочения период на съдебните секретари се възлагаха допълнителни задачи, свързани с поддържане на цялостния ритъм на работа, а именно:

На М. Атанасова е възложено и обработването на исканията, свързани с предоставяне на справки от национална база данни „Население”.

При отсъствие на деловодителя от служба „Бюро съдимост”, дейността на звеното се осъществява от съд. секретари Румяна Радева и Валентина Петкова, като в същия период техните основни задължения се изпълняваха от останалите съдебни секретари.

Съдебните секретари Диана Димитрова и Бистра Хаджиева осъществяваха заместването на съдебния архивар, при отсъствие на последния.

Поради големия брой дела, подлежащи на архивиране и намиращи се в двете канцеларии на деловодства «Наказателна колегия» и «Гражданска колегия», служители от звено «Секретари» системно оказваха помощ и съдействие за архивирането им.

След месец август 2012г. съдебен секретар Стела Димова трайно бе «прикрепена» към служба «Архива», като на същата беше възложено да преглежда и приема подготвените за архив дела, съвместно със съдебния архивар Цвета Стоянова. За горепосочения период на Димова не са възлагани задачи от кръга задължения на съдебния секретар.

Към горепосочените данни следва да се добави, че лицата от службата осъществяват подпомагане на дейността и в Регистратурата на РС-Добрич и служба „Бюро съдимост”.

Следва да се отбележи, че служителите, заемащи длъжността „съдебен секретар-протоколист” са с високо ниво на компетентност, притежават знания и умения да работят на всички работни позиции в специализираната администрация.

Служба "Деловодство"

За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. службата изпълнява точно и срочно дейностите по осигуряване на производството по висящите дела и влезлите в сила съдебни актове. Участва в прилагането на графика за ползване на едночасова почивка в службите "Бюро съдимост" и „Съдебен архив”. Поддържа деловодните книги, регламентирани в ПАРОАВАС, както и регистри за влезлите в сила съдебни актове, регистър за вписване на лицата, обявени за местно или общодържавно издирване, регистър за обжалвани съдебни актове и резултати от по-горни инстанции. Паралелно с горното, службата изгражда коректно електронната база данни, необходима като база за внасяне на информация от етапите на съдопроизводство по делата.

В деловодство "Гражданска колегия" работиха следните служители: Наталия Рашкова, Цонка Пеева, Маринела Журналова, Светлана Георгиева, Мариана Костадинова.

Средномесечното натоварване на съдебните деловодители от горепосоченото звено на база постъпили дела е 383 за 2012г. при 552,58 за 2011г., 564,42 за 2010 година и 434,09 за 2009 година.

Средномесечното натоварване на един съдебен деловодител на база постъпили дела е 76,6 за 2012г. при 110,52 за 2011г., 112,88 за 2010 година и 108,52 за 2009 година.

Средномесечното натоварване на един съдебен деловодител на база разгледани дела е 87.96 при 121.43 за 2011 година.

В деловодство "Наказателна колегия" работиха следните служители: Жечка Атанасова, Тодорка Георгиева, Димитричка Йорданова.

Средномесечното натоварване на съдебните деловодители от горепосоченото звено на база постъпили дела е 177,08 при 219,25 за 2011г., при 226.00 за 2010 година, 241.36 за 2009 година.

Средномесечното натоварване на един съдебен деловодител на база постъпили дела е 59,02 при 73,08 за 2011г., 75.33 за 2010 година и 80.45 за 2009 година.

Средномесечното натоварване на един съдебен деловодител на база разгледани дела е 66,77 при 82,08 за 2011г. и 85.53 за 2010 година.Служба "Регистратура"

Службата се помещава в Информационния център, поради което деловодителят „Регистратура“ Костадинка Георгиева изпълнява и задълженията на съдебния информатор. В резултат на добре организирания работен процес на служителя, през 2012 година се постигна бързо и качествено обслужване на гражданите, компетентно и етично отношение към посетителите в Информационния център. Паралелно с това, служителят в регистратурата поддържа на хартиен носител и в електронен вид регистрите за входящата и изходящата кореспонденция.

През отчетната 2012 година са постъпили 24608 броя входящи документи, изведени са 8752 броя, изпратени са 10502 призовки и съобщения за връчване в населените места извън град Добрич.

Средномесечното натоварване на съдебния деловодител от горепосоченото звено на база входящи и изходящи съдебни книжа е 2050,66 за 2012г. при 2418,25 за 2011 година и 2521,67 броя за 2010 година, съответно само за изходящи такива - 729,33 при 732,25 за 2011г. Показателите за предходните години са следните: 2174.36 за входящи и 556.36 за изходящи материали за 2009 година. Регистратурата е посещавана средно на ден от 200 души с искане за устна справка.Служба "Деловодство при СИС"

За 2012 година службата изпълнява точно и срочно дейностите по осигуряване на производството по изпълнителните дела, води регистрите за входящата и изходящата кореспонденция на СИС при ДРС, регистъра за постъпили книжа по обявена продан. Обслужва с непрекъснато работно време с компетентно и внимателно откликване на исканията на гражданите.

През 2012 година в СИС работиха следните деловодители: Антоанета Павлова и Пенка Рангелова.

Постъпленията в СИС за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 година възлизат на 614 дела. Показателят сочи 580 за 2011г., 460 броя за 2010 година и 304 броя за същия период на 2009 година.

Средномесечното постъпление за 2012г. възлиза на 51,16 броя, а за 2011 година е в размер на 48,33, като за същия период на 2010 година е бил 38,33, а за 2009 година - 23,18 бр.

Средномесечното натоварване на един съдебен деловодител на база постъпили дела е 25,58 за отчетния период при нива от 24,17 за 2011г. и 19,17 за 2010 година.Служба "Архива"

Службата се представлява от Цвета Стоянова, която изпълнява стриктно и старателно възложените й задължения на "съдебен архивар". Стоянова извършва прецизен преглед на книжата по свършените дела в деловодствата "Гражданска колегия" и "Наказателна колегия", успоредно прави справки по архивираните дела, които съхранява изключително подредено. Едновременно с това сътрудничи на лицата, на които е възложено да извършват преглед и обработване на архивните дела с изтекъл срок на съхранение. Лицето демонстрира иновативен подход към възложените й задачи.Проучва задълбочено нормативната база, регламентираща архивирането и съхранението на материалите и предлага идеи за реорганизация на работния процес, с цел оптимизирането на същия.

През 2012г. година в архива на РС-Добрич са внесени общо 7516, от които 5650 броя граждански дела и 1866 наказателни дела. Наред с това съдебния архивар, с помощта на звено «Съдебни секретари» извършиха подреждане, обособяване в томове и описване на документите, отделени като ценни, след експертиза на делата с изтекъл срок на съхранение.

Въпреки усилията, положени от страна на съдебния архивар, поради постоянно нарастващия брой на делата за архивиране, за служителя е невъзможно да спазва визирания в ПАРОАВАС срок. Предвид това се налага извода за остра необходимост от разширяване на щата с още една бройка за съдебен архивар. Заместването на Стоянова се осъществява главно от съд. секретар Диана Йорданова. Последната владее в детайли и изпълнява срочно и качествено текущата работа на съдебния архивар, при отсъствие на последния.

Архивните дела се съхраняват в три архивохранилища. През 2011 година две от тях бяха обзаведени със стелажни системи, което значително оптимизира работата по съхранението, подреждането и извършването на справки по архивните дела.

Служба "Бюро съдимост"

Службата се представлява от Кина Евтимова, която за 2012 година показа отлични резултати при изпълнение на служебните си задължения.Осигуряването на непрекъснато работно време на службата се осъществява чрез заместване на титуляра от съдебните секретари Румяна Радева и Валентина Петкова, и от съдебните деловодители Цока Пеева и Тодорка Георгиева.

Средномесечното натоварване на база справки за 2012г. е 310.16 лв. при 398,17 за 2011 год. и 299.25 за 2010 година, като през за 2009г. показателят е бил 390бр.. На база издадени свидетелства за съдимост средномесечното натоварване за 2012г. е 1067,58 , като за 2011 година показателят е бил 845,33, за 2010 година е 913.75, а за 2009 год. е 969.36 бр.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

Призовкарите при ДРС Галина Кондова и Димитър Георгиев,и служителят, заемащ длъжността "Призовкар, той и куриер, той и чистач" Милена Атанасова подходиха изключително отговорно към възложеното своевременно и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно процесуалните закони.

В края на отчетния период (от 14.11.2012г.) беше въведен заложения за изпълнение в план-програмата на РС - град Добрич модул «Призовки», разработен от «Информационно Обслужване». Служителите от звеното в кратки срокове се обучиха и приложиха на практика новата организация на работния процес, в частта му относно разпределението, описа и проверката на постъпилите за връчване призовки на територията на гр. Добрич. В резултат на нововъведения начин на работа с модула след горепосочената дата в деловодния продукт (САС) своевременно се отбелязва статуса на всяка една генерирана призовка, което улеснява работата по делата на служителите и магистратите. Служителите в звеното работят ефективно и срочно независимо от нивото на натоварване. Невръчването на съд. книжа, като причина за отлагане на делата е сведено до минимум.

Съдебни служители, заемащи длъжността "Чистач".

През отчетния период служителите, заемащи длъжността «Чистач» бяха Галина Петкова (до провеждането на конкурс за заемане на овакантената длъжност), Саша Костадинова (назначена на 01.06.2012г. след проведен конкурс) и Венета Стефанова. Служителите ежедневно почистват стриктно работните и санитарните помещения, общите и фасадните части на Съдебната палата, поддържат хигиената и чистотата в съдебните зали.Отделно от това, същите извършват ежедневна проверка по списък на съдебните книжа, изготвени от ДРС за връчване на територията на град Добрич.


Микроклимат.

Служителите изпълняват своевременно, ефективно и добросъвестно трудовите си задължения. В максимална степен е постигната взаимозаменяемост на служителите от звено «Секретари» в звената: Деловодство «Гражданска колегия», деловодство «Наказателна колегия», «Регистратура» и Служба «Архив». Поради естеството на служебните задължения на деловодителите и тяхната натовареност, същите в голяма степен не са взаимнозаменяеми с останалите длъжности от съдебната администрация. В колектива отношенията се изграждат и развиват на базата на колегиалност и доверие, при спазване на етичните правила и норми за поведение. Сплотеността и уменията за работа в екип се доизграждат и развиват посредством организирането и провеждането на различни по вид мероприятия.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница