Доклад на деканското ръководство на факултета по славянски филологии за периода 30. 10. 2007 06. 11. 2011 гстраница2/3
Дата07.08.2018
Размер451.45 Kb.
ТипДоклад
1   2   3

АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ:

По традиция във Факултета на атестиране биваха подлагани само асистенти, които съответните катедри предлагаха за повишение в старши или главни асистенти. Правилникът на СУ обаче ни задължава да атестираме всички преподаватели: хабилитираните на 5, а нехабилитираните – на 3 години. Във връзка с това изискване и след проучването на съществуващите в други факултети атестационни практики се наложи изготвянето на нови атестационни критерии. Атестационната комисия при ФСФ разработи информационен лист за преподавателите и анкетна карта за студентите, които бяха одобрени на заседание на ФС на ФСФ от 16.03.2010 г. Бе взето решение атестационната процедура да се прилага последователно към всяка една от катедрите на Факултета.

Атестирането бе проведено в течение на една година: от юли 2010 до юни 2011 г. Всички преподаватели получиха положителна сумарна оценка, въпреки че в отделни случаи оценките по определени критерии не бяха високи.

Процедурата на атестиране, наред с провежданите многократни акредитации, бе повод за равносметка за членовете на колегиума.


ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Популяризирането на резултатите от научната и художествено-творческата дейност на преподавателите, докторантите и студентите се осъществява чрез издателската дейност на ФСФ. В началото на отчетния период беше преодоляно изоставането в издателския план на Университетското издателство, а през следващите години, особено през 2008 и 2009 г., издателските планове бяха изпълнявани почти на 100%. Към средата на 2010 г., след редактиране от г-жа Елка Миленкова, са отпечатани всички постъпили книги и сборници. Извън издателския план на ФСФ бе финансово обезпечено със средства на ФСФ отпечатването на учебниците „Български език за чужденци. Начален курс”, „Мозайки от българската цивилизация” и „А Б В Г...Общ курс по български език за чужденци”.

Ръководството на Факултета направи всичко възможно неговите печатни органи – списанията „Съпоставително езикознание”, „Българска реч” и „Литературата” да изли­зат в срок. Междувременно едно от тях – „Съпоставително езикознание” – успя да премине от списъка на нереферираните към този на реферираните издания. Все още не успяваме да възвърнем предишното реноме на „Годишника на ФСФ” като авторитетна реферирана поредица.

От 2009 г. започна да излиза поредицата „Световна българистика”, в която се отпечатват трудове на видни чужди българисти. До момента с финансовата подкрепа на Полския институт в София са публикувани мо­нографиите „Социалистическият реализъм” на Е. Можейко и „Българските Ереси” на Г. Шват-Гълъбова; подготвена е за печат книга на американската българистка Ронел Александер. Очакваме катедрите да направят предложения за включване в издателския план на ФСФ книги на изтъкнати чужди българисти.

Представител на ръководството на Факултета бе член на Управителния съвет на Университетското издателство с печатница, което се опита да реорганизира рекламната и разпространителска дейност, а през последната година – и състава си начело с директора.

През 2010 г., поради лошото финасиране и управление на Издателството на Софийския университет в ситуацията на общата икономическа криза и поради съкращаването на средствата за издателска дейност на ФСФ, бяха публикувани едва 9 от заплануваните проекти. Все пак новото ръководство на Издателството има програма за преодоляване на изоставането със съдействието на факултетното ръководство.

За 2011 г. са отпечатани само три заглавия: учебникът за чужденци „А Б В Г ... Общ курс по български език за чужденци” (с пълно финансиране от ФСФ) и „Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Радева”. Съст. Владислав Миланов, Надежда Сталянова и „Verba percipiendi в български и полски език” на Надежда Сталянова (с проектно финансиране). С външно финансиране до края на м. ноември ще бъде отпечатан сборникът с доклади от последните (Десети) славистични четения.

Бяха отпечатани текущите броеве на периодичните издания на Факултета: 6-а и 7-а книжка на сп. „Литературата”; 3-а книжка от 2010 г. и първа от 2011 г. на сп. „Българска реч” и кн. 1 и 2 на сп. „Съпоставително езикознание”.

В момента 4 проекта са под печат, други 4 са финализирани за печат; 5 заглавия са в процес на работа, а 4 са депозирани при редактора г-жа Елка Миленкова.
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ НА ФСЛФ

(По сведения Издателството на СУ)
 1. Проекти, за които са пуснати фактури, т.е. изтеглени са съответните средства от бюджета на ФСФ, НО НЕ СА ПРЕВЕДЕНИ НА УИП!
 1. Научни трудове в памет на Георги Герджиков – ф-ра 2357/04.03.201010 976 лв.

 2. Найда Иванова. Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през ХІХ век. „Извлечение из Горски венец” (1981) от Петър Иванов – ф-ра 2356/04.03.20106203 лв.

 3. Словото-живот. Нови изследвания на Катедрата по българска литература към СУ “Св. Климент Охридски” – ф-ра 2365/11.03.20105814 лв.

 4. Силвия Петкова. Метаречевые единицы языка. Прагматический аспект – ф-ра 2366/11.03.20102030 лв.

 5. Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище – ф-ра 2412/31.03.2010 – 3284 лв.

 6. Наталия Христова-Пеева. Литературното писане в училище – 798 лв

 7. Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Йовка Тишева, «А Б В Г...Общ курс по български език за чужденци» – ф-ра № 3025/ 09.08.2011 г. - 21 200 лв.
 1. ПРОЕКТИ, ПЛАТЕНИ ОТ ФСФ И ИЗПЛАТЕНИ НА УИП

 1. Сп. Съпоставително езикознание, 2010, № 3 – ф-ра 2261/21.01.2010 – 3180 лв

 2. Сп. Литературата, 2010, № 6 – 1230 лв

 3. Сп. Литературата, 2010, № 7 – 1270 лв


ІІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РАБОТА

 1. Игор Мелчук. Курс по обща морфология. Т. 1. Превод проф. Блажо Блажев

 2. Мирена Пацева. Словното ударение в българския език, преподаван като чужд

 3. Диалогът между културите. Доклади от научна конференция на ФСФ 2007 г. Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция 2008

 4. Иванка Васева. Теория на преводаФАКУЛТЕТ СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 2010

Отпечатани
Автор

Заглавиe

Обем,

тираж


СъстояниеСПИСАНИЯ
1.

Списание.

Колектив

Българска реч, 2009, № 3

Ред. Василка Радева


140 печ. стр.

8, 75 п.к.

200 br.

Отпеч.

март 2010

2.

Списание.

Колектив

Българска реч, 2010, № 1–2

Ред. Василка Радева

120 печ.стр.

7,5 п.к.

100 бр.

Отпеч.

дек. 2010

4.

Списание. Колектив

Съпоставително езикознание,

2010, № 1


70/100/16

9, 25 p.k.

400 br.

Отпеч.

5.

Списание.

Колектив

Съпоставително езикознание,

2010, № 2

Отпеч.

окт. 2010КНИГИ

1.

Петко Троев

Руска класическа литература. Първа част – допечатка

Ред. Милена Калчева

21,50 п.к.

700 бр.

20 лв.

Отпечат.

март 2010

2.

Гражина Шват-Гълъбова

HAEREZIS BULGARIСA в българското културно съзнание на IX и XX в. (библиотека “Световна българистика”),

Ред. Ели Миленкова

Пълно финансиране от Полския институт

60/90/16

380 п.с.

твърда кор.

Отпечат.

aприл 2010

3.

Паулина Стойчева

Нацията – копнежи и употреби. Алеко Константинов в контекста на модерните теории за нацията

Ред. Ели Миленкова

60/90/16, 300 бр.

мека кор.

Отпечат.

май 2010

4.

Колектив

Голямото вписване, или какво сравнява сравнителното литературознание

Ред. Елка Миленкова70/100/16

18,75 п.к.

300 бр.

мека кор.

Отпечат.

юни 2010

5.

Панайот Карагьозов

Календари, мъченици и поети. Статии по полска история и литература

Пълно финансиране от Полския институт

60/90/16

11,25 п.к.

180 бр.,Отпечат. ноември 2010

6.

Панайот Карагьозов

Фрашки и целувки
Пълно финансиране от Полския

Институт

70/100/31, обр. ф. 11/16

300 бр.

80 стр.

Отпечат. ноември 2010УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА


ПО ПРОЕКТ
1.

Колектив:

П. Карагьозов, Ю. Стоянова (съст.)


Преходи и граници. Сборник доклади от 15-годишна научна конференция на ФСлФ
Пълно финансиране от Представителството на Европейска комисията в България


70/100/16

35,75 п.к.

400 бр.

Отпеч.

март 2010ФАКУЛТЕТ СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 2011
Ръкописи в работен режим и новопостъпили
Автор

Заглавиe

Обем,

тираж


СъстояниеСПИСАНИЯ
1.

Списание.

Колектив

Българска реч, 2010, № 3

Ред. Василка Радева

Частно финансиране

100 бр.

Отпеч.

2011

2.

Списание.

Колектив

Българска реч, 2011, № 1

Ред. Василка Радева

Частно финансиране

100 бр.

Отпеч.

2011

3.

Списание.

Колектив

Съпоставително езикознание,

2010, № 3

Ред. Ина Михайлова

400 бр.

Отпеч.

4.

Списание.

Колектив

Литературата,

2010, № 6

Ред. Лора Султанова

Отпеч.

юли 2011

5.

Списание.

Колектив

Литературата,

2010, № 7

Ред. Лора Султанова

Отпеч.КНИГИ
1.

Силвия Петкова

Метадискурсивные единицы русского языка

Ред. Ели Миленкова


60/84/16

мека кор.
За печат

2.

Адриана Симеонова

Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище

Ред. Ели Миленкова


70/100/16373 стр.

мека кор.
За паус

3.

Колектив

Сборник


Научни трудове в памет на Георги

Герджиков (съст. чл.-кор проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова, доц. д-р Красимира Алексова)Ред. Елка Миленкова


70/100/16

35, 75 п.к.

300 бр.


За печат

4.

Колектив

Съст. Милена Кирова, Кристина ЙордановаСловото живот. Нови изследвания на Катедрата по българска литература към СУ “Св. Климент Охридски”

Ред. Ели Миленкова

978-954-07-2969-5


70/100/16

За паус след корекции – 20.04.2010

4.

Колектив

Диалогът между културите. Доклади от научна конференция на ФСлФ 2007 г.

Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция на ФСлФ 2008 г.В една книга

Ред. Ели Миленкова60/84/16,

29, 75


меки корици

200 бр.


За печат

5.

Наталия Христова-Пеева

Литературното писане в училище
Ред. Ели Миленкова


60/84/16,

меки корици
За паус

6.

Калина Бахнева

Боян Пенев – писма, любов, наука

Ред. Таня Джокова.,

400 р.стр.

Редактирана, за прераб. у автора, 20.02.2010

7.

Боян Пенев

(под ред. на Калина Бахнева)Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури

Ред. Таня Джокова

150 п.стр.

Набрана от Ваня, дадена на Калина Бахнева за сравн.-

8.

ПОЛСКА БИБЛИОТЕКА

(работно загл.)
Ян Каспрович. Химни;

Юлиуш Словацки. Анхели


150 п.стр.

230 п. стр.Набрана от Ваня, при Калина за сравн.

9.

И. Васева

Теория на превода – за сканиране


?

Сканирано

10.

П. Троев


(съставителство)

Руско литературно наследство.

Том 1. Руска класическа поезия

без библ. оформление540 рък. стр.

За набор или сканиране?, 26.10.2006УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
1.

Милена Цанева


Иван Вазов: изследвания и прочити

Унив. библ. № 426.

Поръчка за корица в Tanya-shared


34 п. к.

На паус от 5.9.2007

2.

Найда Иванова

Българската преводна рецепция на Петър Петрович Негош през 19. век

Унив. библ. № 494Ред. Ели Миленкова


70/100/16

На паус

3.

Панайот Карагьозов

Славянските свети мъченици

2. изданиеРед. Елка Миленкова

70/100/16

20, 75 п.к.
При Венци за корекции


ПРОЕКТИ
1.

Колектив:

Съст. Владислав Миланов, Надежда СталяноваЕЗИК, МОРАЛ, ОТГОВОРНОСТ.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка РадеваРед. Елка Миленкова


60/90/16

14 п.к.


Отпеч.

юни 2011


2.

Надежда Михайлова- Сталянова

Verba percipiendi в български и полски език

Ред. Елка Миленкова

ISBN 978-954-07-3188-960/90/16

12,25 п.к.

мека кор.

300 бр.


Отпеч.

юни 2011

Годишни конференции на ФСФ и други научни форуми

В края на 2008 г. Факултетският съвет гласува нов формат за провеждане на Годишната конферен­ция на Факултета по славянски филологии под надслов „Преходи и граници”. Заявките за доклади и рюметата към тях бяха предварително селектирани от членовете на организационния комитет на конференцията, а за всеки от одобрените доклади бе определен служебен дискутант, който в рамките на 5 минути да представи накратко своите виждания за доклада и да стимулира дискусията по изложената проблематика. За пленарни докладчици по литературознание и езикознание бяха поканени двама международно известни учени-българисти – почетните доктори на СУ Ед. Можейко, Канада и Р. Александер, САЩ. Новият формат привлече 65 участници от над 20 научни институции на България, Германия, Канада, Полша, Русия, Сърбия и САЩ.

Конференцията протече на значително по-високо равнище (не само количествено, но и качествено), отколкото през предходната година. Участието на видни слависти от реномирани чуждестранни университети безспорно повдига ранга на проведената конференция и подготвения за печат сборник с доклади, който бе отпечатан със средства на Европейската комисия още през същата година. Конференцията беше подкрепена финансово от представителството на Европейската комисия в България и Фонд „Научни изследвания” на СУ.

Подобен формат бе използван и при организирането на следващите две конференции: Десетите славистични четения на тема „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици литератури и култури” през 2010 г. и конференцията „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията” през 2011 г. Двете конференции и отпечатването на материалите от тях бяха проведени изключително с външни средства.

Деканското ръководство благодари на организаторите на трите научни форума и по-специално на колегите Елена Христова и Димитър Камбуров.

Само за 2010 г. със съдействието на ФСФ са организирани 5 международни и 14 национални конференции и семинари, между които традиционните Климентови четения, Годишна конференция на Българското общество за проучване на XVIII век на тема „Европеизъм и регионализъм през дългия XVIII век”, 22-23.10.2010 (организирана от Катедрата по руска литература, ФСФ), Десета конференция по социолингвистика на тема „Езикът и социалният опит”, организирана от Катедрата по Български език на СУ и Международното социолингвистично дружество – София 10 април 2010 г., еднодневен семинар на тема „Вещици в манастира I. Вещици и магии в късносредновековните и предвъзрожденските текстове и образи.“ (организирана от Катедрата по кирилометодиевистика), Лятна школа по палеославистика и медиевистика, Трявна 26.07.–04.08.2010 (организирана от Катедрата по кирилометодиевистика)., Конференция „Ресурси за електронно обучение”, 23 февруари 2010 г. СУ, Кръгла маса „Език, морал, отговорност (За речта на българските политици и на българските журналисти) в чест на 70- годишнината на проф. дфн Василка Радева”, 17 май 2010 г. (организирана от Катедра по български език, Център за анализ на политическата и журналистическата реч), Конференция „Извънлитературното”, 25 и 26 ноември 2010 (организирана от Катедра по теория на литературата), Майски литературни четения, посветени на 90-годишнината на доц. д-р Евдокия Метева, 28.05.2010 г. (организирани от Катедрата по руска литература) и т.н.

Също толкова успешна се оказа и текущата, 2011 г., през която освен годишната конференция на Факултета с международно участие “Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията” и ежегодните Климентови четения бяха организирани още Международна научна конференция „Електронно, дистанционно или… обучението на 21-ви век”, „Съвременният комичен роман” (организирана от Катедра по теория на литературата и ФКНФ) и „Игри, актьори, роли в класната стая и в живота” (организирана от Катедра по методика).

През отчетния период преподаватели от ФСФ участваха с доклади в световните конгреси по славистика, полонистика, русистика и византинистика.


Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващи рискове (esener) Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
pdf -> Гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2 интегрирана система за управление
pdf -> За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл2, ал. 1, т. 2 от нвмоп
pdf -> Конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „умбал д-р Георги Странски" еад плевен"
pdf -> Техническа оферта за изпълнението на обществена поръчка с предмет
pdf -> Община Созопол. Направена на 28. 02. 2011 Справката съдържа данни за 716


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница