Доклад на деканското ръководство на факултета по славянски филологии за периода 30. 10. 2007 06. 11. 2011 г


УЧАСТИЕ НА ФСФ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ДОГОВОРИстраница3/3
Дата07.08.2018
Размер451.45 Kb.
ТипДоклад
1   2   3

УЧАСТИЕ НА ФСФ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ДОГОВОРИ:

Мобилност на студенти и преподаватели

Европейски програми:

Програма “Еразъм”. Както и досега, най-активното участие на Факултета в европейски програми се осъществява чрез подпрограмата за висше образование “Еразъм” (програма „Учене през целия живот”). Актуалният брой на действащите договори за учебната 2010–2011 г. е 39 с университети от 14 европейски държави, като през последната година влязоха в сила и договори с университетите в Кьолн, Хелзинки и Хайделберг.

Преподавателската мобилност променя през годините интензивността си – пътуват между 5 и 15 преподаватели годишно, докато студентската запазва високо ниво при различно представителство на специалностите от Факултета в нея. През последната година се увеличи активността при кандидатстване на студентите от българска и руска филология.

Нов момент в осъществяването на тази програма е включването в мобилността и на докторанти. Между 80% и 90% от преминалите през селекционните процедури студенти и 100% от докторантите осъществяват пътуването за едно- или двусеместирално обучение в европейски университети. Подчертано голям е интересът на студентите към едносеместриално обучение в Чехия, Словакия и Полша, а от тази година и в Словения.

Общият брой на студентите от Факултета от класиранията за мобилност през 2007–2011 г. е както следва:Брой български студенти, класирани за участие в студентска мобилност по програма “Еразъм”:

2007-2008 - 35

2008-2009 - 39

2009-2010 - 32

2010-2011 - 47

2011-2012 - 59Брой договори по програма “Еразъм”

2007-2008 - 23

2008-2009 - 25

2009-2010 - 33

2010-2011 - 36

2011-2012 – 39


Постепенно нараства и броят на “Еразъм” студентите от чужди университети, идващи в нашия Факултет, които имат възможност да избират сред всички предлагани във ФСФ курсове и програми. Основните им специалности са славистика с профил българистика и русистика, българска филология и руска филология. В резултат на това се увеличиха ангажиментите към европейските студенти на преподавателите от няколко катедри, сред които Катедрата по български език като чужд, Катедрата по руски език, Катедрата по руска литература, Катедрата по български език, Катедрата по кирилометодиевистика. Трябва високо да оценим направеното от колегите от Факултета – преподаватели и инспектори, които работят с Еразъм студентите, защото чрез тази европейска мрежа от млади специалисти се създава европейският престиж на нашия университет. Но и да не забравяме, че и добрите, и лошите ни практики добиват чрез тях международна публичност!


Брой чуждестранни студенти по програма “Еразъм”, обучавани в СУ:

2007-2008 - 22

2008-2009 - 21

2009-2010 - 24

2010-2011 - 26

2011-2012 - 28 (данни за първи семестър).

Централно-европейската програма за академичен обмен CEEPUS

По тази програма традиционно работят преподавателите в катедрите по славянско езикознание и славянски литератури и от студентите в специалността “Славянска филология” и “Балканистика”, които са и участниците в краткосрочните или семестриалните мобилности, финансирани от програмата.


Работа по междудържавни и междууниверситетски договори

На основата на междудържавни и междууниверситетските договори Факултетът по славянски филологии участва в работните програми с университети в Германия, Италия, Полша, Чехия, Словения, Словакия, Русия, Сърбия, Украйна, Румъния, Македония и др. Студенти и докторанти от Факултета пътуват за специализации или езикови практики, финансово подкрепяни от МОМН, от ФСФ или от отделни научни проекти. От своя страна Факултетът приема за обучение или специализация по тези договори преподаватели, докторанти и студенти. Част от тях се обучават в рамките на учебната година в различни специалности и катедри на Факултета, включени са в процеса на обучение в Катедрата по български език като чужд, други участват в Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, провеждан съвместно с МОМН. След подписването през 2007 г. на двустранен договор за мобилност на студенти и преподаватели с университета в Неапол активно за един семестър или за отделни курсове в двете посоки пътуват студенти и преподаватели – българисти. С различна интензивност и в зависимост от променящите се финансови условия се реализира обменът на студенти и преподаватели на основата на междууниверистетски договори, осъществяван от Катедрата по руски език, Катедрата по славянско езикознание, Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.


Броят на чуждестранните студенти и специализанти, чието обучение се администрира от ФСФ на основата на междудържавни и междууниверситетски спогодби, е както следва :

2007-2008 - 24

2008-2009 - 26

Национален фонд “Научни изследвания”

2009-2010 - 18

2010-2011 - 13

2011-2012 - 31 (данни за първи семестър).

Въпреки настоятелните опити на декана на ФСФ, все още не е разрешен въпросът със заплащането за обучението на чуждестранните студенти по различните типове международни програми и отчитането на преподавателската аудиторна заетост със студентите от тези програми.


Други събития и дейности в сектора на международното сътрудничество

Преподаватели от ФСФ бяха или продължават да бъдат лектори по български език и култура в университетите на Кьолн, Неапол, Саарбрюкен, Лондон, Рим, Хайделберг, Любляна, Прага, Пекин, Люблин и Лодз.

Международните контакти и авторитет на Факултета по славянски филологии имат решаващо значение и при провеждането на международни научни форуми, които организират отделни катедри и Факултетът като цяло – преди всичко годишната конференция на ФСФ и Славистичните четения.


Финансиране на международната дейност

За съжаление само пътувания до началото на 2010 г. получаваха традиционната, вече символична, но все пак важна, финансова подкрепа за преподавателите и докторантите (в размер 100 лева годишно) за участие в научни конференции в чужбина. Останалите пътувания се осъществяваха само в рамките на научните и съответно на финансовите планове на действащи проекти. Факултетът подкрепи в различна степен, включително и финансово, езиковите практики на наши студенти и техните преподаватели, както и кандидатстването на студенти за стипендии на МОМН за краткосрочни специализации в чужбина. Продължи финансирането, съгласно университетските правила, на включени в двустранни работни програми командировки (Саарбрюкен, Кьолн, Краков).

Финансирането с университетски средства, съгласно решение на АС, на специализации и участие в конференции в чужбина на млади учени от Факултета бе осъществено за 6-има колеги от различни катедри след подкрепа от ФС. Всеки от тях получи еднократно между 1000 и 2000 лв.
Перспективи


 • Международно езиково сертифициране на всички преподавани във Факултета езици.

 • Разширяване на проектното участие в международни регионални програми за Югоизточна Европа.

 • Участие и създаване на международни магистърски програми и докторантски програми и курсове.

 • Сключване на договори по програма „Еразъм” с Република Хърватска, което е възможно след присъединяването й към програмата през 2011 г.


ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРИСТИКА

През периода 2007-2011 г. в Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти взеха участие 308 студенти и преподаватели от 29 страни на Европа, Азия, Америка и Африка.

По години: 2008: 79, 2009: 83, 2010: 77, 2011: 69.
През 2012 г. Семинарът по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти ще чества половинвековния си юбилей.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

В началото на мандата бяха обсъдени и формулирани приоритетите за научните изследвания на Факултета по славянски филологии, както и предложения за университетската и националната стратегия в областта на науката, които бяха препратени към създателите на Стратегията за развитие на научните изследвания в СУ (2009–2014).

Факултетската общност вече има опит и ясно съзнание, че финансирането на научноизследователската, а вече и на публикационната дейност на Факултета се осъществява на проектен принцип – чрез кандидатстване за университетски, национални и европейски проекти. Доказателство за това са десетките проекти, които бяха посочени като осъществени с участието или под ръководството на преподаватели и докторанти на Факултета през лятото на 2010 г. при подготовката на документацията за международната оценка на научната дейност в СУ за периода 2004–2009 г. и на рейтингите на българските университети. Значително по-висока активност на преподавателите и докторантите, регистрирана през периода, доведе и до създаване на научен продукт, който е оценяван в научната общност и е приложим в преподаването.

Деканското ръководство осигури необходимата независимост и пълно съдействие на всички преподаватели за участие в различни по тип проекти.


Международни проекти

През периода 2007–2011 г. продължи участието на преподаватели и на проектни екипи с водещи изследователи от Факултета по славянски филологии в проекти по програми: • финансирани от Европейския съюз: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, интегралната програма “Учене през целия живот”; секторни програми “Леонардо да Винчи”, “Учебни визити”, “Коменски”, “Еразъм”, фондации и институции в отделни европейски държави (по-специално DAAD);

 • Проекти за трансгранично сътрудничество със страни от балканския регион, финансирани от различни български и международни институции (Програма “Рила”);

 • индивидуални научноизследователски проекти, осъществявани на основата на междууниверситетски договори на СУ в рамките на работни програми с европейски университети.


Проекти към Национален фонд “Научни изследвания”

През периода бяха отчетени три проекта на екипи, работили на основата на договори с Национален фонд “Научни изследвания”, като в различни конкурсни сесии бяха спечелени нови 7 проекта, чиито ръководители или координатори са преподаватели от ФСФ. Отделни преподаватели участват в проекти, водени от Историческия факултет и Факултета по педагогика, както и с институти на БАН.

Проектите, подкрепени от Структурните фондове на ЕС и от Националния фонд “Научни изследвания” през 2008 и 2009 г., са с впечатляващо високо финансиране, но точни данни не могат да бъдат предоставени на факултетската общност, тъй като договорите се сключват на ниво университет и единствено ръководителите им отговарят за научната и финансовата им реализация.
Фонд “Научни изследвания” към СУ

През периода работеше факултетска комисия за подбор, оценка и отчитане на проекти към Фонд “Научни изследвания” – СУ (целево финансиране от държавния бюджет), чийто председател представляваше Факултета в Управителния съвет на Фонда. В зависимост от променящата се държавна и университетска нормативна уредба, както и в условията на забележими флуктуации на финансирането, комисията провеждаше селекцията на проектите, подадени от изследователски групи от Факултета. Новостите през периода в регулационните правила са възможността за заплащане на труда на членовете на изследователските групи, утвърждаването на две нови конкурсни категории – докторански проекти и проекти, свързани с финансиране на научни форуми.

Първата стъпка в рамките на този мандат на комисията на Факултета по проектите от университетския фонд “Научни изследвания” бе приемането на отчетите на проектите за 2007 г. (финансирането бе в размер 27 536 лв.) и разглеждането на проектните предложения за 2008 г., като бяха класирани 16 проекта. Те получиха финансиране в размер на 55 828 лв.

През следващата конкурсна сесия (2009 г.) бяха предложени за финансиране 21 проекта на преподаватели от Факултета, един от които съвместно с ФКНФ. Цялата сума за финансовата 2009 г., предоставена от Фонд “Научни изследвания” при СУ за проекти на нашия Факултет, бе в размер на 161 028 лв.

През 2010 г. бяха финансирани 18 тематични, както и два докторантски проекта. Факултетската комисия подкрепи и участието на преподаватели и докторанти от Факултета в 5 междуфакултетски проекта от Общоуниверситетския фонд и частично финансиране на научен форум – „Десетата юбилейна конференция по социолингвистика INSOLICO 2010” (съвместно с ФКНФ). Цялата сума за финансовата 2010 г., предоставена от Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” за проекти във ФСФ, бе в размер на 74 726 лв.

Финансирането за 2011 г. е в размер на 37 014 лв., които бяха разпределени между 24 факултетски, 2 междуфакултетски, 2 проекта за подкрепа на докторанти и 2 проекта за подкрепа на научни форуми.
Година

Брой проекти

Общо финансиране

2007

10

27 536 лв.

2008

16

55 828 лв.

2009

21

161 028 лв.

2010

25

74 726 лв.

2011

30

37 014 лв.
Други дейности с проектно финансиране

- Научна периодика. Част от официалните издания на Факултета по славянски филологии също продължават да се финансират на проектен принцип. Това са: сп. „Съпоставително езикознание” (финансиране и от Национален фонд “Научни изследвания”), сп. „Литературата”, електронното списание на Факултета по славянски филологииLittera et Lingua” (Фонд “Научни изследвания” на СУ).

- Проекти на представители на Факултета получиха финансиране от Националния фонд “Култура” и от Столичната програма „Култура”.

- Научни форуми. На проектен принцип частично се реализира и финансирането на провеждането на Годишната конференция на Факултета по славянски филологии благодарение на новия вариант на проекти за научни форуми, приет през 2009 г. от СУ.Перспективи

 • Създаване и развиване на вътрешнофакултетската мрежа от центрове и лаборатории, чрез които да се реализират научните и проекти на преподавателите и студенти на факултета.

 • Развитие на технологичната инфраструктура на Факултета чрез проектно и целево държавно финансиране.Информационна дейност

Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии предоставя на колегията цялата налична информация за актуални събития, проекти и конкурси, като се използват три различни “канала” на разпространение: писма до катедрите, уеб-сайт на факултета - http://www.slav.uni-sofia.bg, информационно табло на Деканата. Провеждат се информационни срещи със студентите от Факултета по важни предстоящи събития – кандидатмагистрантски кампании, годишен конкурс за студентска мобилност по програма “Еразъм” и др. От своя страна, Факултетът участва и в информационните събития на СУ, такива като Деня на отворените врати за електронно обучение (декември 2009 г.) и Информационния ден за продължаващо образование в СУ (октомври 2010 г.). Своевременно се подава и информация за научни събития във Факултета по славянски филологии и към Информационно-рекламния център и университетския уебсайт - http://www.uni-sofia.bg.

През 2008 г. във връзка със създаването на новия уеб-сайт на Софийския университет е подготвена основната изисквана информация за Факултета и са актуализирани връзките с уеб-сайта на Факултета по славянски филологии. Нова техника бе закупена със средства на Факултета и бе получена от университета за поддържане на Интернет ресурсите и за работа по общоуниверситетската електронна система за управление на образователния процес: две копирни машини, нов сървър, компютри и периферни устройства. По график на Ректората бе проведено тестването и компютърното обучение на административния персонал; през курсове на обучение и практика преминаха системният администратор на Факултета и администраторът на системата СУСИ-4.

През 2009 г. с проектно финансиране бе разработена нова концепция за сайт на Факултета по славянски филологии – www.slav.uni-sofia.bg, който се намира в процес на постоянно софтуерно обновяване и съдържателно актуализиране. Официалният уеб-сайт на Факултета по славянски филологии предоставя информация за цялостната работа на Факултета: научна – действащи и приключили проекти; учебна – учебни планове и програми на курсове, международна дейност – студентска мобилност и специализации; външни покани и възможности за продължаващо обучение; сертифициране; стипендии (рубриките “Вести”, “Катедри”, “Научни проекти”, “Студенти”).

За научната информираност на студентите и преподавателите спомага и създаденото през 2004 г. и продължаващо съществуването си електронно списание за хуманитаристика, издание на Факултета по славянски филологии “Littera et Lingua” (http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg).

През 2009 г. бе създадена организация за използване на софтуер за подготовка на разписанието за учебните занятия на студентите редовно обучение, което е достъпно и чрез официалния уеб-сайт на Факултета.

От 2007 до 2011 г. в рамките на проект “ЕОС – електронно обучение в славистиката” се осъществяваше поддържането и развиването на собствена среда за електронно обучение върху платформа Moodle, като през учебната 2010–2011 г. бяха действащи 49 електронни курса по учебни дисциплини за бакалавърски и магистърски програми. През есента на 2011 г. бе осъществена миграцията на действащите курсове към общоуниверситетската среда за електронно обучение - http://elearn.uni-sofia.bg/.

Катедрите, специалностите, магистърските програми на Факултета създават свои уебстраници (напр. сайта в рамките на специалност “Балканистика” – Албанистика – http://www.albanian.dir.bg/scroll_off.htm; сайт на Катедрата по руски език - http://www.russian.slavica.org/, сайт сайта на профил “Словашка филологии” в специалност “Славянска филология” - http://www.slovakistikabg.com/).

От 2010 г. преподавателите в СУ имат възможност за получаване на допълнителна информация (нормативни документи, вътрешни правилници, правила, решения на СУ, стопанска информация, и др.) в рамките на интранет. През 2011 г. продължи работата по осигуряване на достъп и информиране на преподавателите и студентите от Факултета за работа в интегралната електронна среда на СУ – Системата за управление на студентска информация (СУСИ-4), системата за електронно обучение Moodle (http://elearn.uni-sofia.bg/), Система за публикуване на научноизследователски резултати (http://research.uni-sofia.bg), Интранет портала на СУ (http://www.uni-sofia.bg) и системата за резервиране на зали (http://shedule.uni-sofia.bg).

.

Перспективи: • създаване на пълен и актуален електронен информационен пакет на специалностите и магистърските програми във Факултета, включително пълна документация на предлаганите курсове;

 • настойчиво информиране на колегията относно възможностите на интегралната електронна среда на СУ;

 • разработване и предоставяне на дигитални и дигитализирани информационни ресурси от преподавателите, които да бъдат използвани от студентите на СУ чрез Университетска библиотека.


DOCTOR HONORIS CAUSA НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ,

УДОСТОЕНИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФСФ:

2008 г. Проф. Хилмар Валтер, Германия

2009 г. Проф. Ронел Александер, Калифорнийски университет в Бъркли, САЩ

2010 г. Проф. Норберт Рандов, Германия

2011 г. Орхан Памук, Нобелов лауреат за литература, Турция

2011 г. Проф. Роланд Марти, Саарски университет, Германия


УСПЕХИ НА ФАКУЛТЕТА И ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА МАНДАТА:

- За пръв път в историята на Факултета бе извършена пълна атестация на преподавателския състав.

- Бяха акредитирани и преминаха през успешен следакредитационенс надзор всички бакалавърски, магистърски и докторски програми на Факултета.

- Наблюдава се трайно увеличение на студентите в магистърските програми и запазване на броя в бакалавърските програми и програмите „магистър след средно образование”.

- ФСФ пръв в целия Университет въведе достъпен за студенти, преподаватели и служители електронен разпис на занятията за образователните степени „бакалавър” и „магистър след средно образование”.

- При съвършенно нов формат и с представително международно участие успешно протекоха три от четирите годишни конференции на ФСФ. За пръв път провеждането на конференциите и отпечатването на материалите става с външно финансиране и вътрешно рефериране.

- Съвместно с Фондация „Блага Димитрова” бе учредена и пет пъти връчена еднократна магистърска стипендия „Блага Димитрова” с размер 500 лв.

- До средата на 2010 г. бяха отпечатани залежалите от предишните години книги, сборници и заглавията от текущите издателски планове.

- По предложение на ФС на Факултета АС на СУ удостои петима почетни доктори на СУ.

- Летният семинар по български език за чуждестранни българисти и слависти се установи в подходяща постоянна база и възвърна реномето си.

- Сп. „Съпоставително езикознаие” възстанови ритмичността на издаването си и влезе в индекса на реферираната научна периодика. Възход преживяват списанията „Литературата” и „Българска реч”.

- ФСФ не позволи да отпадне от държавните образователни изисквания изучаването на книжовния български език в системата на училищното образование.

- Всички защити на дисертационни трудове за щатните преподаватели бяха заплатени от бюджета на ФСФ.

- Бяха изплатени възнаграждения на преподавателите на основен трудов договор със СУ за взетите наднормени часове (до 180 часа за учебна година) и възнагражденията на членовете на Научния съвет на Факултета за провежеждане на избори за доценти.

- Бе направен ремонт на почивната база в с. Синеморец и оптимизирано нейното стопанисване, прекратило загубите и донесло печалби за последните две години.

- До средата на 2010 г. бяха финансово обзпечени научните изяви на преподавателите в страната и в чужбина, в това число и на участниците в Световния славистичен конгрес в Охрид.


Отчета съставиха: проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. дфн Юлиана Стоянова,

доц. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Бойко Пенчев и доц. д-р Владимир Жобов.

София, 03.11.11 г.


Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващи рискове (esener) Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
pdf -> Гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2 интегрирана система за управление
pdf -> За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл2, ал. 1, т. 2 от нвмоп
pdf -> Конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „умбал д-р Георги Странски" еад плевен"
pdf -> Техническа оферта за изпълнението на обществена поръчка с предмет
pdf -> Община Созопол. Направена на 28. 02. 2011 Справката съдържа данни за 716


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница