Доклад на ек. По Показател 1Дата01.05.2018
Размер162.11 Kb.
ТипДоклад
Р Е З Ю М Е

на

постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

Септември 2010 г.

През септември се запазва темпото на работата на институциите по наблюдаваните показатели. Извън подробната информация за постигнатите резултати, отразена по всеки показател, отбелязваме започналото в комисиите на Парламента обсъждане на законопроектите за изменение на ЗПРКИ и на Закона за нотариусите, и създадената от премиера работна група за подготовка на изменения в ЗОП – действия, пряко свързани с адресиране на препоръките от Годишния доклад на ЕК.

По Показател 1 отбелязваме констатираното от Инспектората към ВСС подобряване на цялостната работа на ОС-Кърджали след контролна проверка на ИВСС. Това е четвъртото съдилище в страната /след ОС-Смолян, РС-Асеновград и ОС-Велико Търново/, което подобрява дейността си като цяло след изпълнение на препоръки на ИВСС. Факт, който дава основание да говорим за първи белези на тенденция експертизата от проверките на съдебните инспектори да допринася конкретно за качеството на работата по места.

По Показател 2 отчитаме последователната активност на специализираната комисия на ВСС за наблюдение на делата от особен обществен интерес, фокусирането й върху практическия анализ на ръководителите на апелативни съдилища и прокуратури, който ще залегне в обобщаващ доклад за хода на тези дела в края на октомври, както и създаването от ВСС на експертна група за изработването на обективни и модерни критерии за натовареност на магистратите. ВСС организира първа дискусия по темата, която е сред приоритетите и на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.

По Показател 3 акцентираме върху активизирането на дисциплинарната комисия на ВСС да се самосезира без забавяне по случаи, добили публична известност чрез медиите.

Паралелно с постоянната работа на инспекторатите в администрацията за противодействие на конфликта на интереси, по Показател 4 за септември отбелязваме два предизвикали вниманието на обществото конкретни резултата на това поле – осъдително съдебно решение на първа инстанция за конфликт на интереси на роднина на печално известния бивш шеф на фонд «Републиканска пътна инфраструктура» и уволнение на директор на Национален парк, също по ЗПРКИ. С по-голямата си публичност тези случаи допринасят за изграждането на добра среда за превенция и противодействие на конфликта на интереси.

Активизиране на действията на инспекторите в Агенция «Митници» отчитаме по Показател 5, само за септември 6 митнически служители са били дисциплинарно уволнени след приключени производства по сигнали за нарушения.

По Показател 6 отбелязваме финализирането от прокуратурата на обвинителния акт срещу една от най-масивните организирани престъпни групи за тежки престъпления – «Наглите». Акцентираме и върху първото оспорване от страна на Главния прокурор на присъда след споразумение, поради неотговарящия на тежестта на престъплението размер на наказанието – по едно от наблюдаваните дела срещу Митьо Очите.

Показател 1: Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

Планови и контролни проверки на Инспектората към ВСС:

Комплексна планова проверка по гражданските дела в районните съдилища във Видин, Елин Пелин, Кула и Белоградчик, и в ОС-Видин бе извършена през септември, в ход е обобщаването на препоръките на ИВСС в заключителните актове. Продължава комплексната планова инспекция по гражданските дела в СГС и РС-София, и в прокуратурите от Софийския апелативен район, през септември ИВСС започна комплексна планова проверка в Софийската районна прокуратура.

През периода на Апелативния и на Окръжния съд-Варна бяха изпратени докладите с констатираните слабости и препоръките на ИВСС след комплексната планова проверка по наказателните дела. Бе изготвен и изпратен заключителният акт за извършената в ОС-Кърджали контролна проверка за изпълнение на препоръките на Инспектората след комплексната проверка по гражданските дела през 2009 г. Констатирано е подобряване на работата на съда като цяло.

Седем органа на съдебната власт, проверени от началото на 2010 г., са информирали ИВСС за предприетите от тях действия за изпълнение на препоръките след плановите проверки по наказателните и гражданските дела, и в прокуратурите.Тематични и ad-hoc проверки на Инспектората към ВСС:

През отчетния период в ИВСС са постъпили 89 сигнала. Приключила е работата по 98 сигнала, включително останали от предходния период. От тях с постановен акт след извършена проверка са 4, със становище след предварително проучване – 80. При извършването на 5 проверки по постъпили конкретни сигнали са констатирани нарушения, на съответните административни ръководители са дадени препоръки за отстраняването им.Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, септември 2010 г.”

Показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес. Докладване за въздействието на новите закони, преди всичко върху досъдебната фаза

Работа по делата от особен обществен интерес:

Специализираната комисия на ВСС провежда редовни срещи с ръководителите на апелативните съдилища и прокуратури с цел наблюдение на хода на делата от особен обществен интерес и преодоляването на неблагоприятните фактори за забавянето на делата. До момента са проведени срещи с ръководителите на апелативните райони – София, Пловдив и Бургас и на военно-апелативния район, предстоят срещи във Велико Търново и Варна. Резултатите от всички дискусии ще бъдат обобщени от КИМОРДООИ до 30 октомври.

През отчетния период по едно от наблюдаваните дела – делото «Борилски», за хода на което през годината ИВСС направи инспекция по самосезиране, приключи с окончателна присъда. ВКС потвърди присъдата на Апелативния съд-Велико Търново, с която двамата подсъдими по делото са признати за виновни за убийство и са осъдени съответно на 19 и 17 години лишаване от свобода.

Уеднаквяване на съдебната практика:

Три тълкувателни дела са образувани по сигнали и констатации на ИВСС. ВКС е приел тълкувателни решения за приложението на разпоредби от ЗЗД, засягащи замяната на недвижими имоти, и за касационното обжалване на въззивните производства по чл. 389, 390 от ГПК. Общото събрание на колегиите на ВАС е приело тълкувателно решение за приложението на разпоредби от Закона за държавната собственост. Сигналът на ИВСС до ВАС е с повод констатирана противоречива съдебна практика в хода на тематична проверка за образуването, движението и приключването на делата във ВАС.Мониторинг на приложението на новото законодателство:

Инспекторатът на министъра на правосъдието е извършил тематични проверки по приложението на ГПК - в съдебно-изпълнителната служба при РС-Средец, и при 2 частни съдебни изпълнители в Бургас, издадени са препоръки.Натовареност на магистратите:

ВСС организира на 30.09 публичен семинар “Определяне на показателите за натовареността на магистратите в отделните нива и звена на съдебната власт», като част от ангажиментите по Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система. Участниците се обединиха около необходимостта за създаване на нова, отговаряща на европейските практики система за оценка на натовареността на магистратите. ВСС създаде комисия за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите.Обучение на магистрати:

През септември в НИП са проведени 10 обучения, участие са взели 98 съдии, 60 прокурори, 124 съдебни служители. 118 магистрати от различни региони са включени в три обучения по теми: „Новите изменения в НПК”, „Престъпления против интелектуалната собственост. Специфики при разследването. Доказателства”, „Проблеми по митнически дела - митническо задължение, определяне на митническа облагаема стойност, деклариране на стойност, деклариране на стоките и последващ контрол, митнически режим”. Три семинара са проведени за повишаване на квалификацията на представители на различни нива на съдебната администрация. Общо 51 прокурори са били включени в семинари и обучения по актуални теми, вкл. за приложението на промените в НПК, противодействието на корупцията, противодействието на високотехнологични престъпления.Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, септември 2010 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет /ВСС/, септември 2010 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България за септември 2010 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 3: Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатите

Дисциплинарна практика на ВСС:

През отчетния период ВСС уволни за втори път съдия от РС – Търговище за множество нарушения, констатирани от ИВСС. Повторното уволнение на съдията е наложено след отмяна от страна на ВАС на първото му уволнение по предложение на ИВСС от 2008 г.

По предложение на ИВСС през септември ВСС наложи наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година" на прокурор от РП-Благоевград. След проверка по сигнал на ИВСС административният ръководител на СГП е образувал дисциплинарно производство за допуснати нарушения срещу следовател при СО – СГП.

Действия на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС, противодействие на корупцията в съдебната система

Етичната комисия към ВСС утвърждава практиката си за незабавна проверка на случаи с магистрати, станали обект на обществено обсъждане в средствата за масова информация. През септември Етичната комисия се самосезира по случая със задържания за лихварство и изнудване заместник-окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов, а в началото на октомври -по медийни публикации - за действията на Първолета Никова, прокурор по делата срещу Красьо Черния и братя Галеви. По двата случая са изискани всички материали, при необходимост магистратите ще бъдат извикани в комисията за допълнителна информация.

Приключи работата по създаването на софтуерна програма за регистриране на имуществото и доходите на прокурорите, със средства по проект за укрепване на антикорупционния капацитет на прокуратурата.

Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, септември 2010 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет /ВСС/, септември 2010 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България за септември 2010 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 4: Провеждане и докладване на професионални разследвания по обвинения за корупция по високите етажи на властта. Вътрешни проверки на публичните институции, огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица

Противодействие на закононарушенията по високите етажи на властта и в администрацията:

На 08.09 СГП внесе в СГС обвинителния акт срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, Тенчо Попов и съдията Петър Сантиров за даване на подкуп на длъжностно лице с цел избягване на разследване за престъпление по служба. Обвинителен акт за престъпление с цел имотна облага бе внесено срещу лидера на партия «Евророма» Цветелин Кънчев и съучастници. През периода бе предявено обвинение срещу заместник-окръжния прокурор на Перник Бисер Михайлов за имотна облага чрез принуда и заплахи.

Главният инспекторат е изпратил на компетентните органи 14 сигнала за корупционни практики и закононарушения от държавни служители. По сигнали за корупционни практики Инспекторатът на МТСП е извършил 3 проверки, а Инспекторатът на МФ 6 проверки, подготвят се заключителните актове от тези проверки.

Противодействие на корупцията:

През отчетния период в прокуратурите на страната са образувани 22 досъдебни производства за корупционни престъпления, решени са 23, внесените в съда прокурорски актове са 6, предадени на съд са 9 лица.Осъдени за този вид престъпления са 8, присъдата е влязла в сила спрямо 6 лица.Превенция и санкциониране на конфликта на интереси:

На 16.09 Сливенският районен съд призна за виновни бившите членове на Управителния съвет на „Биндер”АД – Сливен Емил Георгиев / брат на бившия директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура” Веселин Георгиев/ и още 2 лица за укриване в декларация по ЗОП на свързаност с възложителя на поръчката.

Министърът на околната среда и водите освободи директора на национален парк «Пирин» поради конфликт на интереси – бизнес отношения с концесионер.

Една проверка по сигнал за конфликт на интереси е извършил през периода Инспекторатът на МТСП, инспекторите на МК са извършили проверки по сигнали в Държавната опера в Русе и в Кукления театър във Видин. Продължава съвместната проверка на Главния инспекторат и на Инспектората на МК по сигнали от експерти към ЕК за конфликт на интереси при процедури по ЗОП за усвояване на средства по ОПАК. Инспекторатът от МИЕТ е изпратил на Главния инспекторат сигнал от председателя на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси с твърдения за конфликт на интереси на председател и член на КЗП. Сигнал от депутат с твърдения за конфликт на интереси в дружество с държавно участие се проверява от Инспектората на МИЕТ, друг проверен сигнал е завършил с констатация за липса на конфликт. В Инспектората на МЗХ е в ход проверката по 2 сигнала за конфликт на интереси, вкл. срещу директор на регионална ветеринарно-медицинска служба. Два сигнала, проверени в МТИТС, са завършили със заключение за липса на конфликт на интереси. Инспекторатът на МОМН е извършил 2 проверки за спазване на ЗПРКИ в регионалните инспекторати по образованието в Ямбол и Разград, и 1 проверка в дирекция „Младеж”. Началникът на РИО – Ямбол е допуснал сериозни нарушения, предложено е образуването на дисциплинарно производство. Две проверки по сигнали за конфликт на интереси са в ход в МВР.

През периода инспекторите от Главния инспекторат преминаха обучение за приложението на ЗПРКИ и предвидените в него промени.

Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС:

През септември за престъпления, свързани със злоупотреба с фондове на ЕС, в прокуратурите на страната са образувани 17 досъдебни производства, решени са 48, в съда са внесени 20 прокурорски акта, на съд са предадени 21 лица. Осъдени за този вид престъпления са 7 лица, присъдата е влязла в сила спрямо 4.

Прокурори от Специализираното звено за противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС участваха в разработването на Методическо ръководство за разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, в рамките на проект, изпълняван от Главна дирекция „Криминална полиция” при МВР. Ръководството е представено на серия семинари за обучители. През септември служители от ГД „Криминална полиция” и ГД „Досъдебно производство” на МВР участваха в Лисабон в семинар за обучители по превенцията, разкриването и разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България септември 2010 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и Държавната агенция „Национална сигурност” по противодействие на престъпността, септември 2010 г.”

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Противодействие на корупцията в здравеопазването и образованието:

С освобождаване от длъжност приключиха образуваните дисциплинарни производства по констатации от проверки срещу началниците на РИО – Сливен, и РИО – Добрич. Проверка в МОМН, дирекция „Младеж”, е констатирала данни за нерегламентирани контакти, упражняване на влияние и евентуален конфликт на интереси при работа с проектни предложения на кандидатстващи по национални и европейски програми за младежта. Инспекторатът е предложил образуването на дисциплинарни производства срещу директора и началник на отдел в същата дирекция.

Три тематични проверки в лечебни заведения за съответствие с медицинските стандарти извърши през периода ИАМО, издадени са препоръки.

Противодействие на корупцията в местната власт:

На 10.09 при съвместна полицейска операция на ГДБОП и СГП е задържан инспектор от «Столичен инспекторат» в момент на получаване на подкуп. В хода на разследването е установено, че длъжностното лице системно е изнудвало фирми, по случая е образувано досъдебно производство. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу виновни длъжностни лица от община Несебър за съзнателно сключена неизгодна сделка за строително-монтажни работи.Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения:

За данъчни престъпления през септември са образувани 259 досъдебни производства, решени са 226, внесените в съда прокурорски актове са 117. Предадените на съд лица са 122, осъдени за този вид престъпления са 73, присъдата е влязла в сила спрямо 82 лица.

За периода Инспекторатът на МФ е извършил 5 планови проверки и проверки по 31 сигнала. Предложени са 8 дисциплинарни производства срещу служители. В Агенция „Митници” са образувани 6 дисциплинарни производства срещу митнически служители и е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” на шестима митнически служители. По искане на директора на АМ през септември НАП е започнала проверки за съпоставяне на притежавано и декларирано имущество на 8 лица.

Мобилните митнически групи са извършили 139 проверки, включително 45 проверки по ЗАДС. Проверени са 6 данъчни склада за производство и съхранение на алкохол, 7 митнически склада, 7 бензиностанции, 35 търговски обекта, 1012 превозни средства по съмнения за нерегламентирани действия. Митническите служители в страната са извършили 930 проверки по ЗАДС, след констатирани нарушения са съставени 378 АУАН, 24 преписки са предадени на прокурор, задържани са големи количества стоки без документи и платени задължения.

През септември бяха проведени срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами в Пловдив, Враца, Ямбол, Перник, Кърджали, Бургас, Хасково и Смолян.

Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България за септември 2010 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, септември 2010 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и Държавната агенция „Национална сигурност” по противодействие на престъпността, септември 2010 г.”

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Напредък в разследването и осъждането при случаи на организирана престъпност:

За периода за престъпления, свързани с организираната престъпност, в прокуратурите на страната са образувани 10 досъдебни производства, решени от прокурорите са 15, внесените прокурорски актове са 13. Предадени на съд са 37 лица, осъдени за този вид престъпления са 22, присъдата е влязла в сила спрямо 19 лица.

През септември приключи разследването срещу организираната престъпна група, извършила едни от най-тежките престъпления в последните години -множество отвличания, ОПГ „Наглите”. Изготвен бе обвинителен акт срещу 9 лица.

ВКС разгледа искането на Главния прокурор за възобновяване на делото срещу Димитър Желязков /Митьо Очите/ за промяна на постигнато споразумение във връзка с несъответстващо на тежестта на престъплението наложено от съда наказание. В искането се подчертава, че деянието, предмет на обвинението, е извършено в значителен по време период , осъществени са множество сделки с имущество, реализираните средства са придобити чрез тежко умишлено престъпление и общата им стойност значително надвишава долната граница на признака „ особено големи размери”. Главният прокурор иска отмяна на споразумението и възобновяване на наказателното дело в ОС-Бургас. Очаква се решението на ВКС.

През септември правоохранителните органи са неутрализирали 17 ОПГ със 114 участници, образувани са 65 досъдебни производства и 1 следствено дело, на прокуратурата са изпратени материалите по 7 случая.

Реформа на МВР и ДАНС:

Законопроект за изменение и допълнение на ЗМВР бе одобрен от МС и внесен в Народното събрание. Промените са насочени към продължаване на структурната реформа в МВР и изграждането на съвременна криминална полиция.

През септември по сигнали за корупция са извършени 23 проверки срещу служители на МВР. На 1 служител от ГДКП и 1 на служител от ГДГП са наложени дисциплинарни наказания „уволнение”, на 2 служители от ГДГП е наложено дисциплинарно наказание „порицание”. На прокуратурата са дадени 9 сигнала.

На 28 септември стартира проект „Повишаване на професионалния капацитет на специализираните звена към МВР и правоприлагащите органи за ефективно противодействие на организираната престъпност, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културно-исторически ценности ”, финансиран от Фондация “Америка за България”, партньори са ВКП, МК и НИП.Напредък по случаите, свързани с пране на пари:

През септември за престъпления, свързани с пране на пари, в прокуратурите са образувани 2 досъдебни производства, решено е 1 досъдебно производство.

При съвместна операция на ГДБОП и ДАНС на 27.09 е неутрализирана ОПГ с 3 участници, извършвала неправомерно усвояване на ДДС в особено големи размери, лихварство и изпиране на пари. Схемата е разработена и ръководена от собственик на няколко търговски дружества, криминално проявен, образувано е досъдебно производство.

Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:

КУИППД е образувала през периода 27 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Взети са 27 решения за налагане на обезпечителни мерки върху имущество, за което има обосновано предположение, че е придобито от престъпна дейност, на обща стойност над 47 млн. лв. Сред обезпечителните мерки от общественозначим интерес е мярката срещу депутата Гюнай Сефер за имущество над 2 млн.лв. и срещу експредседателя на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов за имущество над 4 млн.лв.

Комисията е образувала 15 дела за отнемане на имущество с обща стойност над 7 млн.лв.

Три съдебни решения на първа инстанция – на ОС-Благоевград, са потвърдили искове на КУИППД.В резултат съвместни проверки на ДАНС и НАП, под ръководството на СГП, на притежатели на имущество със значителна стойност, към момента са образувани 47 преписки, по 19 от тях са образувани досъдебни производства, по 6 преписки наблюдаващия прокурор е възложил на ТД на НАП извършване на данъчна ревизия, по 10 преписки е възложена проверка по реда на чл.145 ал.1 от ЗСВ, по 3 преписки от наблюдаващия прокурор е направено искане до Административен съд –София град по реда на чл.75 от ДОПК.

Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България за септември 2010 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, септември 2010 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и Държавната агенция „Национална сигурност” по противодействие на престъпността, септември 2010 г.;” Приложение № 6 „Информация за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, септември 2010 г.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница