Доклад на Главния Инспектор на Нейно Величество. Законови основания за провеждането на инспекции от регистрираниДата28.02.2018
Размер308.03 Kb.
ТипДоклад
 

 

Национална рамка за провеждането на инспекции в началните, основните и средните училища(гимназии и професионални училища)

 

  

Издадено от Главния Инспектор на Нейно Величество за училищата на територията на Великобритания. Придържането към тази рамка ще бъде условие за регистрацията на всички инспектори по параграф 10 (5) (с) от Закона за образованието и училищата, 1992.

 

  

 

  

 

London HMSO, 1995 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

  

Инспекционни изисквания стр. 5

 

Инспекционно разписание стр. 12 

Основни заключения и ключови насоки на действие стр. 13

Част 1: Аспекти на училището стр. 16

Част 2: Области и предмети на учебния план стр. 23

Част 3: Инспекционни данни стр. 24

 

Анекс 1: Училища, изискващи специални мерки стр. 25 

ИНСПЕКЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Цел на инспекцията

 

1. Целта на инспекцията е да определи предимствата и недостатъците, така че училищата да подобрят качеството на образованието, което предлагат и да повишат образователните стандарти, постигнати от учениците им. Публикуваният доклад и неговото резюме дават информация на родителите и на местната общественост за качеството и стандартите на училището, съобразявайки се с изискванията на Родителската Харта. Инспекционния процес, обратната връзка и докладите направляват училищната стратегия за планиране, преглед и подобрение. Те осигуряват щателна независима оценка и определят ключовите насоки за действие. Заключенията от инспекцията служат за основа на националната оценка на училищата и годишния доклад на Главния Инспектор на Нейно Величество. 

Законови основания за провеждането на инспекции от регистрирани

инспектори

 

2. Инспекцията на училищата1 по параграф 9 от Закона за образованието и училищата от 1992, изисква инспекторите да докладват за: 

- Качеството на образованието, осигурено от училището;

- Образователните стандарти, постигнати в училището;

- Пълноценното оползотворяване на финансовите ресурси, отпуснати на училището;

- Духовното, моралното, социалното и културното развитие на учениците в училището.

 

3. Инспекционната служба на нейно величество (HMCI) изисква всички регистрирани инспектори да се придържат към рамката, предоставена от ОФСТЕД, като условие за регистрация. Същата подлежи на поправки от стана на HMCI или конкретния извършител на индивидуалната инспекция. Оторизираните инспектори следва да се запознаят в детайли със задълженията си според закона2. 

4. Инспекционната рамка е основна предпоставка за постигането на стандартизация впроцеса по извършването на инспекциите. Оценките трябва да бъдат подкрепени с подходящите доказателства при постоянна употреба на критериите за оценка, съпътствани от количествени показатели. Упътване за прилагане на рамката може да се намери в ръководството на ОФСТЕД, което е издадено в различни версии, обслужващи инспекцията на различни видове училища.

 

Резултати от инспекцията

 

5. Инспекцията трябва да завърши с изготвянето на пълен доклад, придружен с резюме, който:- Оценява училището, следвайки предвидената рамка както и всички поправки, изисквани от HMCI и подробностите в договора за индивидуална инспекция;

- Посочва предимствата и недостатъците на училището;

- Дава на органите, отговорни за ръководството за училището, ясен списък за действията, необходими за подобряването му.

 

Инспекционните доклади трябва да следват определения от рамката ред.

 

6. Рамката описва задълженията на лицензираните инспектори що се касае до принципите, представени в тази част, както и графика за протичането на инспекцията. В него са описани: 

- Специфични изследвания за оценяване и докладване за работата на училището и стандартите, постигнати от учениците;

- Критериите, оформящи основата за оценка. Същите са посочени в графика под заглавието: (“Преценката трябва да се изготвя в зависимост от на степента, до която:”.)

 

7. Правила за поведението на инспекторите 

Правото на инспекторите за достъп до училищата е съпроводено с някои важни отговорности. Изложените тук правила очертават принципите, които определят провеждането на инспекциите. Инспекторите трябва да се придържат към най-високите професионални стандарти по отношение на всички лица, които са свързани с процеса преди, по време на и след инспекцията. Инспекторите трябва да:

 

- Изпълняват работата си с професионализъм, честност и учтивост;- Оценяват работата на училището обективно;

- Докладват честно и почтено;

- Общуват ясно и открито;

- Действат в интерес на учениците в училището;

- Уважават поверителността на личната информация, получена по време на инспекцията.

 

8. При инспекцията на училища, всички лицензирани инспектори трябва да се уверят, че те и членовете на екипите им се придържат към правилата за нейното провеждане. 

Стандарт и качество на инспекциите

 

9. Лицензираните инспектори са длъжни да следят за това дали преценките им са: 

- Основани на солидни доказателства и са подкрепени от специфични количествени показатели;

- Направени в следствие на пряко наблюдение на работата на учители и ученици;

- В следствие на последователното прилагане на критериите за оценка в инспекционното разписание, съдържащо се в рамката;

- Действителни, т.е. точно отразяват реално постигнатото и осигурено от училището;

- Разбираеми – обхващат всички аспекти на училището изложени в инспекционното разписание и в подробностите по инспекционния договор;

- Солидарни – заключенията за училището отразяват колективната оценка на инспекционния екип.

 

Инспекция и корекция в училището

 

10. Инспекцията трябва да помогне на училището да повиши образователните стандарти. Ръководството и персонала следва да бъдат максимално ангажирани с инспекцията. Където е възможно, инспекторите е нужно да обсъждат с персонала условията на наблюдаваната работа, нейната цел и причините за изпълнението й по определен начин. Полезно е инспекторите да изпробват хипотези с персонала преди оценките да са завършили. Предвид на това, че инспекцията по необходимост, се провежда за кратък период от време, инспекторите трябва да вземат под внимание приоритетите за развитие на училището, доказателства за минали постижения на учениците и анализи за предвижданията и стандартите на училището. 

Равни възможности

 

11. По време на инспекцията, изискванията на учебния план трябва да бъдат приложени спрямо всички ученици в училището. Инспекторът трябва да се увери, че годините, пола, постиженията, специфичните образователни нужди, етническото разнообразие и произхода са взети предвид, включително и предвижданията за и постиженията на ученици, за които английския език е втори. 

Съставяне на екип и задачи

 

12. Инспекцията трябва да бъде изпълнена от лицензиран инспектор, който, заедно със своят екип е подходящ и компетентен да проведе инспекцията спрямо изискванията на инспекционния график, освен ако то не е изменено от подробностите по договора и предписание 2 от Закона от 1992. По правило, трябва да може да се инспектират: 

- Аспектите на училището, определени в инспекционното разписание;

- Предметите от Националния Учебен План; учебния план за ученици под 5-годишна възраст и ученици навършили 16 години; професионалните курсове и религиозното обучение в тези училища, от които по статут се изисква да преподават предмети съгласно приетия учебен план;

- Всеки друг предмет който е изрично указан в инспекционния договор.

 

В екипа трябва да има един или повече инспектори, натоварени с координирането на: условията за предоставяне на равни възможности и където е необходимо - на специалните образователни нужди и образованието на ученици, за които английския е допълнителен език. 

13. При инспекцията на основните и специални училища и учениците, групирани в подразделения, където екипите са малки, трябва да има комбинация от експертизи за етапите и предметите, но без екипа да бъде ненужно разделян. Екипите в основните училища са компетентни да инспектират целия възрастов диапазон в училището, включително и най-малките ученици. Инспектиращите специалните училища или подразделенията, трябва да включват становище относно основните видове специални образователни нужди, представени в училището. Те са длъжни да подсигурят разумното разпределение на предметите спрямо възрастта на учениците.

 

14. Регистрираният инспектор трябва да включи в екипа поне един член без личен опит в управлението на училище или в осигуряването на образование в него: непрофесионален инспектор5. Никоя страна от инспекцията не трябва да е забранена за достъп за който и да е от инспекторите. 

Изисквания, осигуряващи качество

 

15. За да се осигури високият стандарт на провеждане на инспекциите, изпълнителите са задължени да се придържат към подробните инструкции на ОФСТЕД за осигуряване на качество. Те трябва да включват: 

- Встъпване в длъжност, издръжката, избора и разпределението на инспекторите;

- Взаимодействие с училищата;

- Преглед и анализ на данните;

- Осигуряване на солидарна оценка на училището;

- Осигуряване на последователност, яснота и точност на докладите и тяхната съвместимост с изискванията;

- Ползване на обратна връзка при надзора на инспекциите от Страна на ОФСТЕД (Служба за осигуряване на качество в обучението).

 

 Разпределение на времето при инспекции

 

16. За да се обхване адекватно дейността на училището, определен минимален брой дни за инспекция, включително дните на непрофесионалния инспектор, се използват за директна инспекция. Минималният брой дни за един обект е посочен в съответната инструкция за откриване на процедура по възлагане. 

17. Там, където инспекционния договор посочва наличието на допълнителни аспекти от училищната дейност, подлежащи на инспекция, може да бъде отпуснато повече време. При всички инспекции допълнителното време е необходимо за:

 

- Подготовка и изпълнение;- Анализ на документите;

- Посещение на училището и среща с персонала и ръководството му;

- Предварителна среща с родителите;

- Съпоставка на заключенията на членовете на екипа по време на инспекцията;

- Обсъждане на заключенията с ръководството на училището;

- Изготвяне на доклада и неговото резюме.

 

Доказателствена база 

18. Инспекторът трябва да изготви протокол за доказателствата, събрани от всеки член на екипа при инспекцията. Подробното съдържание на протокола е описано в ръководството и инспекционния пакет, посочващ източниците. Основните количествени данни за училището, обобщени в директорския формуляр представляват особен интерес. Лицензираният инспектор е отговорен за проверката и коригирането там, където е необходимо, на данните във формуляра на ОФСТЕД, който също осигурява данни, позволяващи на инспекторите да определят мястото на училището в национален аспект.

 

Преди инспекцията 

19. Инспекторът следва да представи на отговорния орган и на директора6 списък с необходимата информация и документи преди инспекцията, давайки достатъчно време на училището да събере данните и да попълни директорския формуляр и изложение. Изискваните документи са посочени в Част 2 от ръководството. Инспекторът трябва да подкани отговорния орган, да разпространи анкетни карти сред родителите, което те да върнат попълнено преди родителската среща.

 

20. Ръководството на училището трябва да организира среща между инспектора и родителите на тези ученици, които искат да присъстват7. Регистрираният инспектор трябва да се увери, че възгледите на родителите относно някои аспекти от дейността на училището, посочени в ръководството, са взети предвид. Мненията на родителите допринасят за пълнотата на данните, събрани от инспекцията и следователно трябва да бъдат отчетени. Тъй като срещата се състои преди инспекцията, инспекторът няма да може да коментира мненията на родителите относно училището. Задължение на същия е да обсъди с директора и ръководството основните въпроси, повдигнати чрез запитването и по време на срещата. Когато инспекционните доклади включват възгледи на родителите, те трябва да отчетат до каква степен инспекционните заключения подкрепят тези възгледи. 

По време на инспекцията

 

21. Обект на инспекцията е адекватна по своя размер извадка. Когато е възможно класовете, в които е наблюдавана работата на учениците и същите са интервюирани, трябва да включват всички възрастови нива и нива на овладяване на учебния материал. Работата на учениците се инспектира спрямо предметите в Националния Учебен План плюс изрично посочените такива в инспекционния договор. Там, където даден предмет не се преподава по време на инспекцията, това трябва да бъде ясно посочено в доклада. В тези случаи оценките на ученическите постижения и напредък по предмета, трябва да се основават на представянето само на учениците, които го изучават. Това става факт само ако големината на извадката е достатъчна. Членове на екипа трябва да обхванат изцяло работата на училището, включително извънкласните занимания. Инспекционният екип трябва да проучи режима по връчването на почетни титли. Изключение от това правило са само училищата, където присъждането на колективните титли трябва да се инспектира по параграф 13 от Закона8 от 1992 или където колективни титли не се изискват. 

22. Крайните заключения на инспекцията трябва балансирано да отразяват доказателствата, представени от инспекционния екип. Основните заключения и ключовите насоки за действие трябва да послужат като основа за изготвянето на по-общи препоръки.

 

23. Към края на инспекцията е необходимо регистрирания инспектор да се увери, че всички членове на екипа са посочили ясно своите оценки. Заедно с тях той обсъжда дали училището успява да осигури приемливи стандарти на образование на своите ученици или не, след което се налагат специални мерки в случай на необходимост. Процедурите, извършвани в този случай и критериите, на които се основава заключението дали дадено училище попада в тази категория, са описани в анекс 1 на тази рамка и са обяснени подробно в Част 2 на ръководството. 

След инспекцията

 

24. Регистрираният инспектор трябва да предложи за обсъждане заключенията от инспекцията първо на директора, който има право да покани персонал от училището да присъства на дискусията. Устен доклад се представя и на ръководството. Това трябва да се случи във възможно най-кратък срок след инспекцията и преди завършването на инспекционния доклад. Регистрираният инспектор трябва да представи заключенията от доклада във вид удобен за възприемане, например, използвайки графики, таблици и други нагледни илюстрации. Целта на тези дискусии е не само да се сподели със заинтересованите изхода от инспекцията, но да се предостави възможност за изясняване на основните заключения и ключови насоки за действие. 

25. Важно е също да се провери точността на фактите от инспекционния доклад. Това става най-добре като предварително се представи текста от доклада на училището, след като устните доклади са вече завършени. Фактологическите грешки подлежат на корекция. Инспекционния екип трябва да преразгледа преценките си, само ако подобни грешки имат отношение към определени общи заключения от проучването. Иначе, промяна в преценките следствие от доклада не се допуска.

 

Инспекционен доклад и резюме 

26. Писменият доклад и неговото резюме трябва да бъдат подготвени от регистрираният инспектор и изпратени до отговорния орган на училището преди изтичането на срока определен от HMCI в инспекционния договор. Копия трябва да бъдат изпратени до всички посочени в параграф 209 на Закона от 1993 или параграф 9с от предписание 2 от Закона от 1992. Докладът трябва да следва последователността на инспекционното разписание

 

27. Резюмето на доклада трябва да представя разделите, съдържащи основните заключения и ключовите насоки за действие от инспекционния доклад, придружени с много кратко изложение относно вида и големината на училището, резюме на родителските отзиви и стандартния текст, посочен в ръководството. 

28. Инспекционният доклад, резюмето му и тези части от инспекционния протокол за доказателствата, изисквани от HMCI трябва да бъдат изпратени на ОФСТЕД. Инспекторите следва да запазят пълния вариант на инспекционния протокол за доказателствата в продължение на 12 месеца, считано от датата на приключване на инспекцията. ОФСТЕД може да се позове на документа по всяко време през този период.

 

Контрол


 

29. Когато инспекцията се наблюдава от ОФСТЕД, за да се оцени придържането на инспектора към конкретните инспекционни процедури, същият се уведомява и оказва цялото необходимо съдействие на HMI. HMI има достъп до всички елементи на инспенкцията.

 

ГРАФИК НА ИНСПЕКЦИЯТА 

 1. 1.      Основни заключения

 2. 2.      Ключови насоки за действие

 3. 3.      Въведение

  1. 3.1.            Характерни особености на училището

  2. 3.2.            Ключови показатели

 

Част 1 Аспекти на училището 1. 4.      Образователни стандарти, постигнати в училището

  1. 4.1.            Постижения и напредък

  2. 4.2.            Отношение, поведение и лично развитие

  3. 4.3.            Присъствие

 

 1. 5.      Качество на осигуряваното образование

  1. 5.1.            Преподаване

  2. 5.2.            Учебен план и оценка

  3. 5.3.            Духовното, морално, социално и културно и развитие на учениците

  4. 5.4.            Подкрепа, напътствие и благоденствие на учениците

  5. 5.5.            Партньорство с родителите и обществото

 

 1. 6.      Управлението и ефективността на училището

  1. 6.1.            Оглавяване и управление

  2. 6.2.            Персонал, настаняване и учебни източници

  3. 6.3.            Ефективността на училището

 

Част 2 Области и предмети в учебния план 1. 7.      Области на обучение на деца под 5-годишна възраст

 2. 8.      Английски, математика и науки

 3. 9.      Други предмети или курсове

 

Част 3 Данни за инспекцията 1. 10.  Резюме на инспекционните доказателства

 2. 11.  Данни и показатели

 

Анекс 1


Училища, изискващи специални мерки

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ


 

Основните заключения от раздел 1 и ключовите насоки за действие от раздел 2 се включват в резюмето, представено на вниманието на родителите. Същото трябва да бъде написано на ясен и разбираем език, съобразен с публиката, за която е предназначен.

 

В доклада трябва да бъдат включени:

 


 • -         Резюме на основните заключения от инспекцията относно постигнатите в заведението учебни стандарти.

 • -         Оценка на способността на училището да поддържа високи учебни стандарти. Същата трябва да бъде фокусирана върху качеството на обучението, способността на учебното заведение да осигурява духовно, морално, социално и културно развитие на своите ученици. В доклада трябва да се включи и оценка на ефективността при използването на ресурсите на училището.

 

Когато бъде установено, че е едно училище не успява или в бъдеще не би могло да успее да предостави на учениците си достатъчно висок стандарт на обучение, това трябва изрично да бъде упоменато в доклада.

 

В случай че училището вече е било подлагано на инспекция по раздел 9, точка 3(1) от Закона за образованието от 1992, същото трябва да бъде упоменато в доклада с точна дата. В него трябва да фигурират и стъпките за изпълнение на предписанията, предприети в следствие на първоначалната инспекция. 

КЛЮЧОВИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ


 

В доклада трябва да бъдат включени:

 


 • -         списък на специфичните проблеми, които ръководството на учебното заведение трябва да има предвид при изготвянето на плана за действие.

 

Основните насоки за действие следват от направените основни заключения, отразяващи слабостите, открити в следствие от инспекцията, особено в отношението на възприемането то страна на учениците и качеството на обучението, което се предлага в училището (качество на преподавателите). Броят на диагностицираните слабости не би трябвало да бъде много голям и да осигури основата на плана за действие на ръководството.

 

В доклада трябва да бъдат включени и данни за неспазване на формалните изисквания към училището когато те имат сериозно отражение върху качеството на обучение. Тук трябва да бъдат дадени и препоръки за нивото на безопасност и опазване на здравето на учениците. 

Ключовите насоки за действие трябва да бъдат подредени по тяхната важност за качественото образование на учениците. В случаите когато инспекцията идентифицира въпроси, които вече са залегнали в плана за действие, същата трябва да представи фактите по-описателно.

 

УВОД

 


  1. 3.1              Характеристики на училището

 

В доклада трябва да бъдат включени:

 


 • -         Кратко описание на характеристиките на училището, неговите ученици и областта, в която образованието е фокусирано.

 

Тук трябва да бъдат включени данни относно: броят на записаните ученици, броят на учениците със специални образователни нужди10 и описание на състава на ученическото тяло по входящо ниво, пол, етническа принадлежност и семейна среда.

 


 • -         Кратко описание на целите (конкретни параметри) и приоритетите на училището.

 

Текстът към раздел 3.1 трябва да бъде съгласуван с директора на училището и другите отговорни органи.

 

 

3.2 КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ


 

 • -         В доклада трябва да бъдат включени ключовите индикатори, описващи възприемането на учебния материал от момчета, момичета и като цяло ученици в края на всяко от основните нива. Това се прави и с ученици на 17 и 18 годишна възраст с цел, където данните позволяват това, да бъде направено сравнение в национален мащаб.

 

В зависимост от периода на извършване на инспекцията обобщените данни в национален мащаб могат и да не отговарят напълно на данните в конкретната учебна година. Годината, за който са валидни поместените данни трябва да бъде непременно упомената.

 

В края на ниво 1:

 

Броят на учениците, които преминават във второ или по-високо ниво според усвояването на материала по конкретната учебна дисциплина. Цели на усвояването. 

В края на ниво 2:

 

Броят на учениците, които преминават във четвърто или по-високо ниво според усвояването на материала по конкретната учебна дисциплина. Цели на усвояването. 

 

В края на ниво 3:

 

Броят на учениците, които преминават във пето, шесто или по-високо ниво според усвояването на материала по конкретната учебна дисциплина. Цели на усвояването. 

В края на ниво 4 и в шести клас:

 

Сравнителен анализ на нивата на усвояване по годишни осреднени таблици. 

 • -         В доклада трябва да бъдат включени броя на извинените и неизвинените отсъствия за конкретното училище, сравнени с национални осреднени таблици за присъствие.

 

Данните за изключени ученици трябва да включват временните или постоянни изключване на ученици във възрастта на задължителното образование за предходната учебна година.

 

ОФСТЕД си запазва правото да изисква от инспекторите или наетите за същата услуга външни лица, да включват допълнителни данни в докладите си . 

- В доклада трябва да фигурира и процентната стойност на инспектираните учебни часове и оценка на нивото на обучение в тях както следва: Много добро и отлично, задоволително или добро, незадоволително.ЧАСТ А

 

 АСПЕКТИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

4. УЧЕБНИ СТАНДАРТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

4.1 Възприемане на учебния материал и напредък

 

Задача на инспекторите е да преценят постиженията на учениците на пет годишна възраст в предучилищното обучение, в края на всеки ключов етап от развитието им и на 19 годишна възраст с оглед на:

 


 • -         Възприемане на учебния материал;

 

І за училището като цяло, в сравнение с националните стандарти и очаквания по Националните стандарти за образование и обучение. Където е възможно, трябва да бъдат показани вариациите във възприемането на учебния материал в зависимост от пол, етническа принадлежност и семейна среда.

 

ІІ за предмети като английски език, математика, физика и химия, както и за другите инспектирани учебни дисциплини, да бъде направен анализ на сравнителните предимства и недостатъци. 

ІІІ тенденциите във времето, свързани с възприемането на материала и постигане на предварително заложените цели в образованието, трябва да бъдат проследени, за да се види колко ефективни са мерките, предприети от ръководството на училището.

 


 • -         Напредък във възприемането на материала, в сравнение с входящото ниво на учениците.

 

Оценката се прави въз основа на:

 


 • -         Степента на съответствие между нивата на възприятие на учениците на пред училищна възраст и предварително заложените очаквания за това.

 • -         Степента на съответствие между нивата на възприятие на учениците на 7, 11, 14 и 16 годишна възраст, сравнена с предварително зададените очаквания по предмети като английски език, математика, физика и химия.

 • -         Дали учениците на 19 годишна възраст, които завършват училище, успяват да покрият изпита GCE ниво A11 (или еквивалентен на него) и дали уменията и познанията им, са достатъчни за продължаване на образованието или намирането на работа.

 • -         Дали успеха на учениците с висока, средна и занижена способност да възприемат материала, както и този на учениците със специални образователни нужди, отговаря на предварително зададените изисквания.

 • -         Дали успеха на учениците от малцинствените групи е съпоставим с този на техните връстници.

 • -         Дали училището се характеризира с високи възможности за възприемане на учебния материал от страна на своите възпитаници, или същото се нуждае от подобрение.

 

4.2 Отношение, поведение и лично развитие

 

Инспекторите трябва да оценят и докладват способността на учениците да реагират на обучението, осигурено им от училището и да анализират силните и слаби страни с оглед на: 

 • -         Отношението на учениците към образованието.

 • -         Тяхното поведение, включително и случаите на изключване от учебното заведение.

 • -         Атмосферата, създадена в училището. Наличие или отсъствие на расова дисхармония в отношенията.

 • -         Други аспекти на личното развитие на учениците, включително приноса им към обществения живот.

 

Оценките трябва да бъдат правени въз основа на това до каква степен учениците:

 


 • -         се интересуват от своята работа, могат да се съсредоточат и да развиват способността си да учат

 • -         се държат добре на и извън територията на училището, показват уважение към имуществото, вежливи са и може да им се има доверие

 • -         създават ползотворни връзки с връстниците си, с учителите и други възрастни хора, съдействат при необходимост

 • -         показват уважение към чувствата, ценностите и убежденията на околните

 • -         показват инициативност и са склонни да поемат отговорност

 

4.3 Присъствие

 

Инспекторите са длъжни да оценят и докладват:

 


 • -         присъствието и точността на учениците. Да анализират причините за отсъствие, когато нивото е завишено или когато то се наблюдава само у конкретна група ученици.

 

Оценките трябва да бъдат направени с оглед на това дали:

 


 • -         присъствието на учениците е над 90% и дали те идват навреме за часовете.

5. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДЛАГАНО В УЧИЛИЩЕ

 

5.1 Методи на обучение 

Инспекторите трябва да оценят и докладват за:

 


 • -         Качеството на учебния процес и влиянието му върху процеса по възприемане на учебния материал като гаранция за напредъка на учениците. Следните ключови моменти трябва да получат особено внимание:

 

І общи силни и слаби страни на в методите на обучение при ученици под 5 годишна възраст, във всеки един от основните етапи в образованието, в шести клас, както и по определени учебни дисциплини

ІІ фактори, влияещи пряко върху ефективността на учебния процес

ІІ степента на съответствие между методите на обучение и задоволяването на индивидуалните нужди от знание на учениците. Тук особено внимание трябва да бъде обърнато на учениците със специални образователни нужди и такива, за които английският е втори език.

 

Заключенията трябва да бъдат правени въз основа на това:

 


 • -         дали учителите12 имат необходимите знания и разбиране по отношение на учебните дисциплини, които те преподават

 • -         дали те поставят на учениците си задачи, които ги вдъхновяват и карат да се стремят към по-високи цели и да работят по-добре

 • -         дали учителите планират ефективно преподавания от тях материал

 • -         дали използват методи и средства, които отговарят на изискванията за преподаване на учебния материал и индивидуалните нужди на учениците

 • -         дали ръководят часовете ефективно и дали поддържат добро ниво на учебната дисциплина

 • -         дали използват ефективно времето и ресурсите, с които разполагат

 • -=BG >-ew Roman"'>         дали са способни да оценяват конструктивно и цялостно работата на своите възпитаници

 • -         дали използват ефективно домашната работа като начин за затвърждаване и разширяване на добиваните в училище знания.

 

5.2 Разпределение на учебния материал и оценка

 

Инспекторите трябва да оценяват и докладват13 силните и слабите страни в:

 


 • -         планирането на съдържанието и разпределението на учебния материал и значението му за академичния прогрес на учениците с оглед на тяхната възраст, пол, етническа принадлежност, семейна среда и специални образователни нужди, се разглежда по някои основни свои характеристики като:

 

І Области на знанието, преподавани на деца под пет годишна възраст, учебни дисциплини и курс на обучение на учениците на възраст от пет до шестнадесет години

ІІ Възможностите, предоставени на учениците за индивидуално и социално образование включително здравна и сексуална култура, значение на злоупотребата с наркотици и др.

ІІІ За училищата с ученици в гимназиална възраст – часове по професионална реализация, извън класови дейности и физкултура.

 


 • -         процедури по оценка на степента на възприемане на учебния материал от страна на учениците.

 

Заключенията на инспекторите трябва да се основават на степента, до която

1) разпределението на учебния материал:

 


 • -         е широко балансирано, поощрява интелектуалното, физическо и индивидуално развитие на ученика, подготвя го за по-нататъшното му образование или професионална реализация

 • -         отговаря на критериите за учебния материал, поставени на национално ниво, включва обучение по религия и сексуална култура

 • -         осигурява еднаква достъпност и качество на обучение на всички ученици и им дава равен шанс да учат и напредват в овладяването на знанията

 • -         отговаря на индивидуалните нужди на учениците със специални образователни изисквания

 • -         планиран е ефективно и осигурява последователност в предаването на знанията

 • -         обогатен е с извън класови дейности и спорт

 • -         за учениците в гимназиална възраст – включва обучение за професионална реализация. Наставленията и препоръките са обективни.

 

2) оценката е:

 


 • -         част от стройна и обективна система за оценяване на учениците

 • -         критериите за нея са залегнали при формирането на разпределението на учебния материал.

 

5.3 Духовно, морално, социално и културно развитие на учениците

 

Инспекторите оценяват и докладват за: 

 • -         силните и слабите страни на способността на училището да възпитава духовното, морално, социално и културно израстване на всички свои ученици както чрез учебния план, така и чрез правилата на вътре училищния живот. Това става с примера, който възрастните дават на децата в училище.

 

Заключенията се правят въз основа на това:

 


 • -         дали училището предоставя на своите ученици знание и дали ги възпитава в необходимите духовни ценности, необходими на учениците за да преосмислят поведението си по пътя на по-доброто си самоосъзнаване

 • -         дали тук се преподават принципи, които обучават учениците да различават добро от зло

 • -         дали учениците се поощряват при изграждането на приятелство помежду си, поемането на лична отговорност, участие в обществения живот и осъзнаване на понятието “гражданство”

 • -         дали учениците се възпитават да могат да оценят по достойнство културните особености, свързани с техния произход и дали изпитват разбиране и търпимост с особеностите в произхода на своите връстници и околните

 

5.4 Подкрепа напътствия в интерес на ученика14

 

Инспекторите трябва да оценят и докладват:

 


 • -         Ефективността на взаимодействието на училището с родителите на своите ученици.Трябва да бъдат подчертани силните и слабите страни в това взаимодействие с оглед на:

 

І информацията за училището и напредъка на учениците, предоставяна като годишна оценка или в процеса на провеждането на родителски срещи

ІІ участието на родителите в живота на учителите и ангажираността им в учебния процес вкъщи.

 


 • -         приноса на връзките на училището с обществото при усвояването на знания и лично развитие на учениците.

 

Заключенията трябва да бъдат направени въз основа на това:

 


 • -         дали връзките на учениците с техните родители помагат на първите в процеса на обучение

 • -         дали училищния живот е обогатен от връзките му с обществото (в това число работодателите, които осигуряват условия за работа на доброволни начала с оглед трупането на професионален стаж за ученици на гимназиална възраст)

 

6. УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

 

6.1 Ръководство и управление 

Инспекторите трябва да оценят и докладват за: • -         до каква степен ръководния персонал на училището допринася за качеството на образованието и напредъка на всички ученици

 • -         до каква степен училището отговаря на изискванията на закона

 

Заключенията се правят въз основа на това:

 


 • -         дали силното ръководство осигурява ясна образователна посока за развитието на училището

 • -         дали обучението и разпределението на учебния материал се следят оценяват и подкрепят

 • -         дали училището има ценности, цели и политика, които могат да бъдат проследени в цялостната му дейност

 • -         дали в плановете си за развитие училището отличава своите приоритетни цели и дали взема необходимите мерки по наблюдение и преценка по пътя към тяхното постигане

 • -         дали има традиции, отразяващи ангажимента на училището към постигането на изграждане на добра среда за постигането на академични успехи, осигуряваща равни условия и възможности за всички ученици

 • -         дали изискванията са изпълнени съгласно закона

 

6.2 Персонал, условия за настаняване и учебни ресурси

 

Инспекторите трябва да оценят и докладват за:

 


 • -         адекватността на наетия персонал, условията за настаняване и качеството на учебните ресурси. Трябва да бъдат подчертани силните и слабите страни в плана за обучението по различни учебни дисциплини и области на познанието, и начина, по който те се отразяват на качеството на учебния процес и постигнатите резултати.

 

Заключенията се правят въз основа на това:

 


 • -         дали броя на учителите и членовете на персонала, заети пряко в учебния процес, отговаря на изискванията на учебния план

 • -         дали условията и критериите за назначаване на нови служители допринася за ефективността на обучението

 • -         дали учебните ресурси са подходящи и достатъчни, за да задоволят изискванията на учебния план и индивидуалния ученик

 

6.3 Ефективност на училищетоИнспекторите трябва да оценят и докладват за:

 


 • -         ефективността на управление на предоставените на училището учебни средства, включително усвояването на парични субсидии и употребата на допълнителни средства при обучението на ученици със специално образователни изисквания15

 • -         съотношението качество:разходи, което училището предлага.

 

 

Заключенията се правят въз основа на това:

 


 • -         дали нововъведенията в образователния процес са предвидени във внимателното планиране на средствата

 • -         дали персонала, съоръженията за настаняване и учебните ресурси се използват ефективно

 • -         дали ръководството на училището упражнява необходимия финансов контрол

 • -         дали училището предлага добро съотношение качество : разходи с оглед на постигнатите от неговите ученици образователни стандарти при зададените нива на училищния бюджет.

 

ДЯЛ В


 

УЧЕБЕН ПЛАН, УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ОБЛАСТИ

 

7. Области на познанието за деца под петгодишна възраст 

За деца под пет години, докладът трябва да включи:

 

Силните и слабите страни на процеса по предаване и възприемане на учебния материал по области на знанието. 

8. Английски, математика, химия и физика

 

За всяка една от учебните дисциплини докладът трябва да включва оценка на:

 


 • -         способността на ученика да възприема учебния материал. Същата се оценява спрямо базов национален стандарт по отношение на това какво знаят, разбират и могат да правят учениците в края на всеки един от основните периоди

 • -         напредъка на ученика спрямо последното регистрирано ниво на възприемане на материала

 • -         отношението на ученика към образователния процес

 • -         силни и слаби страни на обучението и други фактори, оказващи влияние върху нивото на възприятие на ученика и постиганите от него успехи за дадената учебна дисциплина.

 

В областта на владеенето на английски език в доклада трябва да бъде отчетена ролята на останалите учебни предмети и приноса им към по-доброто разбиране и владеене на езика. Що се отнася до математиката, в доклада трябва да бъде отчетена нейната роля за по-доброто усвояване на останалите учебни дисциплини.

 

9. Други учебни предмети и курсове на обучение 

За всяка една от учебните дисциплини или курсове на обучение докладът трябва да включва оценка на:

 


 • -         всеки един от споменатите по-горе аспекти при положение, че съществуват достатъчно данни в наличност

 

В този раздел докладите могат да се изготвят както за групи, така и за отделни предмети. Това зависи от размера на училището, организацията на преподаване и количеството налични данни.

 

Докладът за предмета Информационни технологии трябва да включва данни от всички останали предмети, подложени на инспекция. 

 

ДЯЛ С 

ДАННИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА

 

10. Резюме на данните от инспекцията 

Докладът трябва да включва:

 

Кратко изявление, даващо информация за броя на инспекторите, броя на дните на набиране на полеви данни, общия брой на часовете, прекарани от тях в класните стаи, извършените интервюта с ученици, оценка на тяхната работа и кратък коментар за наличието на допълнителни данни. 

Би било добре ако се опише времето на извършване на инспекцията и отражението й върху нормалния ритъм на работа в училището. Ако към датата на извършването на инспекцията даден предмет не е преподаван или са налице причини, ограничаващи потока данни, то това трябва да бъде надлежно описано в доклада.

 

11. Данни и индикации 

Докладът трябва да включва:

 

УЧЕНИЦИ 

Брой на записаните ученици

Брой на учениците със заявление за специални образователни изисквания

Брой на учениците регистрирани като нуждаещи се от специални образователни условия

Брой на учениците на целодневен режим, на които се полага безплатен обед в училището

 

УЧИТЕЛИ И ЧАСОВЕ 

Брой на квалифицираните преподаватели (на пълен работен ден)

Брой на учениците към един квалифициран преподавател

Среден брой на учениците в клас (предучилищна и начална възраст)

Среден брой на групата за преподаване, съобразена с нивото на владеене на материала (гимназиална възраст)

Времето, през което учителите прекарват със своите ученици, изразено като процентно съотношение (гимназиална възраст)

 

ФИНАНСОВИ ДАННИ 

Обобщен баланс на сметките, включително средни разходи за ученик за последната година, за която съществуват данни.

 

ПРОУЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Процент на активност към приложената анкетна карта за родители.

АНЕКС 1

 

УЧИЛИЩА СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ 

Крайната оценка дали едно училище не успява или няма да успее в бъдеще да осигури на своите ученици високи образователни стандарти, се дава въз основата на изпълнението или неизпълнението на следните условия, заложени в отделни части на инспекционния доклад.

 

Постигане на образователни стандарти • -         ниско ниво на възприемане на учебния материал и слаб напредък при мнозинството от учениците или в дадени специфични групи от тях. Това би проличало от слаби изпитни оценки, липса на покритие на изискванията спрямо Националния учебен план и други акредитационни резултати

 • -         редовно нарушаване на дисциплината и висок относителен брой на изключените ученици

 • -         високи нива на расово напрежение и насилие

 • -         ниска посещаемост у мнозинството от учениците или специфични групи, както и масова незаинтересованост от учебния процес

 

Качество на предлаганото обучение

 


 • -         висок процент на учителите с незадоволителни оценки, включително и занижени очаквания от учениците

 • -         провал в прилагането на Националния учебен план

 • -         ниско ниво на възпитание на морални, социални и културни добродетели у учениците

 • -         наличие на ученици поставени в условията на физически или емоционален риск както от свои връстници, така и от представители на персонала на училището

 • -         антагонистични отношение между персонал и ученици

 

Управление и ефективност на училището

 


 • -         неефективност на директора на училището, членовете на ръководството или управителя

 • -         загуба на доверие у директора от страна на персонала, родителите и ръководството

 • -         липса на ентусиазъм сред работещите в училището, високи нива на текучество и отсъствия

 • -         лошо управление на наличните средства, включително и финансови, отпуснати на училището

 • -         ниска стойност на съотношението разходи : качество на обучението

 

 

2. Решението, че едно училище се нуждае от въвеждането на специален режим от мерки се взема след разглеждане на всички фактори в тяхната цялостност. В повечето случаи е необходимо да съществуват едновременно повече от един от изброените симптоми, но в училище, където съществува риск за учениците, ниско ниво на възприемане на материала и напредък, както и опасност от разпадане на дисциплината, специалните мерки не бива да закъсняват. В тези случаи регистрираният инспектор е длъжен да уведоми директора и ръководството на училището за своето решение. 

3. Когато се вземе решение, че едно училище не успява или не би успяло в бъдеще да осигури необходимите на своите ученици образователни стандарти, регистрираният инспектор е длъжен да уведоми Службата за инспекция на Нейно величество за своето мнение, тя на свой ред дава своето одобрение за въвеждането на мерките. Повече подробности, свързани с последващите процедури, са поместени в Част ІІ на ръководството.

 

================================================================Заплатите на учителите в САЩ ще зависят от учениците

 

В.”Дневник”, 16.01.2004 г.Заплатите на американските учители занапред ще зависят от успеха на учениците, предаде АП. Двадесет процента от всяко нарастване на учителските възнаграждения ще са директно свързани с представянето на учениците на изпритните тестове, допълнителни 30% отгоре преподавателите ще получават въз основа на общата успеваемост в училищего, а остатъкът от нарастването на заплатата ще се базира на работата на учитгелите в клас. Досега нарастването на възнагражденията в училищата ставаше автоматично въз основа на квалификацията и след определен брой прослужени години.

Реформата е част от проект за подобряване на учителското заплащане, върху който работи нова правителствена комисия. Членовете на комисията са бившият президент на IBM Луи Герстнер, министърът на образованието в кабинета на президента Бил Клинтън Ричард Райли и бившата първа дама Барбара Буш, предаде АП.От всички нововъведения най-големи дебати се очакват около новите принципи на заплащане. Учителските синдикати приеха предпазливо идеята като подчертаха, че е невъзможно точно да се измери учителският принос в успеваемостта на учениците. Председателят на Американската федерация на учителите Сандра Фелдман, която е член и на правителствената образователна комисия, коментира пред АП, че колегите й са поставили прекалено голям акцент върху връзката между нарастването на заплатите в средното образование и успеха на учениците.

10 Учениците със специални образователни нужди са идентифицирани като такива в Кодекса за приложение на оценката за наличие на специални образователни нужди от 1994, според който те са второ или по-високо ниво.

11 Еквивалентен на горния изпит е GNVQ.

12 Или други членове на училищния персонал, пряко ангажирани в учебния процес.

13 В секция 6.1 докладът упоменава степента на съответствие на училището с изискванията към него по закон

14 В случаите, когато училището предлага и пансион на своите ученици, качествата на условията за настаняване и храна също трябва да бъдат включени в доклада (ако това е изрично поръчано).

15 Дали има дефицит или излишък в бюджета на училището. Това, заедно с обосновката на училището, трябва да бъде включено в докладаПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница