Доклад на комисията до европейския парламент и до съветаДата23.09.2017
Размер176.92 Kb.


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 13.9.2007

COM(2007) 533 окончателен

ТРЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА

относно поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност

в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за съставяне на списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези страни, чиито граждани са освободени от това изискване, както е изменен от Регламент (ЕО) № 851/2005 относно механизма за реципрочностСЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение 3

II. Уведомления от България и Румъния относно липсата на реципрочност 4

III. Постигнати резултати след втория доклад на Комисията относно реципрочността 4

1. Случаи, в които се преценява, че не се намесва въпросът за реципрочността 4

1.1 Боливия 4

1.2 Коста Рика 4

2. Налице е пълна реципрочност 4

2.1. Мексико 4

2.2. Нова Зеландия 5

3. Настоящи постъпки за постигане на реципрочност 5

3.1. Бразилия 5

3.2. Бруней Даруссалам 5

3.3. Израел 6

3.4. Япония 6

3.5. Малайзия 6

3.6. Панама 7

3.7. Парагвай 7

3.8. Сингапур 7

4. Постигнат напредък по реципрочността след доклада от 3 октомври 2006 г. 8

4.1. Австралия 85. Липса на напредък по реципрочността след доклада от 3 октомври 2006 г. 9

5.1. Канада 9

5.2. Съединени американски щати 10

IV. Заключение 11

I. Въведение

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки приложение I на Регламента, т.нар. „негативен списък“), както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (приложение II на Регламента, т.нар. „позитивен списък“)1, както е изменен с Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета от 2 юни 2005 г.,2 е основният инструмент за визовата политика и механизма за реципрочност на Съюза. Първият3 и вторият доклад по визовата реципрочност4 предоставят пълно описание на този механизъм.

Във втория си доклад Комисията заключи:

Комисията смята, че диалогът с трети страни по новия механизъм за реципрочност вече е доказал своята ефикасност. По мнение на Комисията значителният и постоянен спад в броя на ситуациите с липса на реципрочност (случаи, в които трета страна поддържа изискване за виза за граждани на държава-членки) представлява забележителен успех5.Въпреки това, напредък продължава да липсва с една трета страна (Съединените щати), докато ситуацията с Австралия, Канада и Бруней еволюира. От бъдещото развитие на въпроса с тези държави ще зависи обмислянето на подходящ подход, който да позволи по-нататъшен конкретен напредък към постигането на реципрочност.

Като се има предвид значението на постигането на пълна реципрочност, Комисията обявява намерението си да докладва отново на Европейския парламент и Съвета не по-късно от 31 март 2007 г. и да направи, където е необходимо, конкретни предложения, ако положението на липса на реципрочност продължава да съществува, въпреки че официално по член 1, параграф 5 от Регламента на ЕО, тя не е длъжна да го стори преди 30 юни 2008 г.“

В заключенията си от 5 и 6 октомври 2006 г., Съветът потвърди нуждата за Общността да продължи да работи за постигането на пълна реципрочност по визовите въпроси с тези трети страни, с които това все още не е факт.

През юни 2007 г. Комисията потвърди, че представянето на третия доклад по визовата реципрочност се отлага поради настъпило развитие по въпроса в някои от тези трети страни.

Настоящият трети доклад взема предвид действията, предприети от Комисията след приемането на заключенията на Съвета от 5-6 октомври 2006 г. спрямо трети страни от „позитивния списък“, които продължават да изискват визи от държавите-членки.II. Уведомления от България и Румъния относно липсата на реципрочност

Като последствие от присъединяването им към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. и в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) на Съвета 851/2005, България и Румъния трябваше да декларират ситуациите с трети държави, където липсва визова реципрочност

На 13 февруари 2007 г.6 България декларира съществуването на положение с липса на реципрочност в отношенията си със следните страни: Австралия, Боливия, Бруней, Канада, Коста Рика, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Панама, Сингапур и Съединените американски щати. България също посочи, че е подписала споразумения за премахване на визовия режим с Израел и Парагвай, които все още не са влезли в сила, заради продължаващите процедури по ратификация. Към момента българските граждани все още се нуждаят от визи за тези две държави.

На 21 февруари 2007 г.7 Румъния декларира съществуването на положение с липса на реципрочност в отношенията си със следните страни: Австралия, Бразилия, Бруней Даруссалам, Канада, Израел, Япония, Нова Зеландия, Панама, Парагвай и Съединените американски щати.III. Постигнати резултати след втория доклад на Комисията относно реципрочността

След като Съветът потвърди на 5 и 6 октомври 2006 г. нуждата от продължаване на работата за постигането на пълна реципрочност по визовите въпроси, Комисията поднови енергичните си усилия в тази насока.1. Случаи, в които се преценява, че не се поставя въпросът за реципрочността

1.1. Боливия

Уведомление: България

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета8 Боливия бе прехвърлена в Приложение I, което доведе до въвеждането от 1 април 2007 г. нататък на визов режим за боливийски граждани. Заради гореспоменатото прехвърляне, механизмът за реципрочност повече не се прилага в случая с Боливия.1.2. Коста Рика

Уведомление: България

Циркулярното писмо на Генералния директор по въпросите на миграцията и чужденците от 14 юли 2006 г., предоставено на Комисията от властите на Коста Рика на 20 юли 2006 г., сочи, че България се намира в държавите от първа група , чиито граждани могат да посещават Коста Рика без да им е необходима виза, за престой не по-дълъг от 90 дни.2. Налице е пълна реципрочност

2.1. Мексико

Уведомление: България

На 26 февруари 2007 г.9 България информира Комисията, че от 11 март 2007 г. българските граждани се освобождават от задължението да притежават визи за транзитно преминаване и краткосрочен престой до 90 дни в Мексико, в рамките на шест месеца от датата на първото влизане.Оценка

В момента е постигната е пълна реципрочност в отмяната на визовия режим спрямо всички държави-членки и страните, асоциирани към Шенген.2.2. Нова Зеландия

Уведомление: България и Румъния

На 13 март 2007 г. Нова Зеландия информира Комисията, че е решила да отмени визовия режим за граждани на България и Румъния за престой на територията на Нова Зеландия до три месеца. Решението влиза в сила на 30 юли 2007 г.Оценка

Към момента е постигната е пълна реципрочност в отмяната на визовия режим спрямо всички държави-членки и страните, асоциирани към Шенген.3. Настоящи постъпки за постигане на реципрочност

3.1. Бразилия

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 9 юли 2007 г. Комисията прие препоръка към Съвета за започването на преговори с Бразилия за постигането на споразумение за отмяна на визовия режим между Европейската общност и Бразилия. Това ще са първите по рода си преговори за двустранно споразумение за отмяна на визовия режим между Общността и трета страна.3.2. Бруней Даруссалам

Уведомление: България и Румъния

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 6 октомври 2006 г. Бруней Даруссалам уведоми Комисията за решението на своето правителство да отмени изискването за притежание на визи за престой до 30 дни за гражданите на всички държави на ЕС, участващи в Шенген, считано от 1 октомври 2006 г. При все това, информацията, която може да бъде намерена на някои от правителствените уебсайтове на Бруней Даруссалам, не обявява отмяната на визовия режим за престой до 30 дни за гражданите на всички държави на ЕС, участващи в Шенген и асоциираните към Шенген страни. Поискано бе разяснение на ситуацията от властите на Бруней Даруссалам. В резултат на уведомлението, направено от България и Румъния, Комисията отправи искане до властите на Бруней да вземат необходимите мерки за осигуряването на равноправно третиране на гражданите на България и Румъния по отношение на визовия режим.Оценка

Оценка можа да бъде направена само след получаването на отговор от властите на Бруней Даруссалам.3.3. Израел

Уведомление: България и Румъния

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 27 април 2007 г. България информира Комисията за влизането в сила на споразумението между България и Израел за премахване на визите. В резултат на това, от 15 юли 2007 г. българските граждани са освободени от задължението за притежаване на визи за транзитно преминаване и краткосрочен престой, непревишаващ три месеца за всяка половин година.

На 17 юли 2007 г. Комисията отправи искане до израелските власти за вземане на необходимите мерки за предоставяне на правото на безвизов престой до три месеца на гражданите на Румъния.

Оценка

За България реципрочност в отмяната на визите е вече налице. Що се отнася до Румъния, оценката ще бъде извършена след получаване на отговор от израелските власти.3.4. Япония

Уведомление: Румъния

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 6 юли 2007 г. Комисията отправи искане до властите на Япония за вземане на необходимите мерки за предоставяне на правото на безвизов престой до три месеца на гражданите на Румъния.Оценка

Оценка можа да бъде направена само след получаването на отговор от властите на Япония.3.5. Малайзия

Уведомление: България

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 14 януари 2007 г. властите на Малайзия уведомиха Комисията за удължаване на срока за безвизов престой за гражданите на Естония, Латвия и Словения до 90 дни на реципрочна основа.

В случая на България Комисията поиска от Малайзия разяснения относно продължителността на периода за безвизов престой, разрешен на български граждани, и в случай че в момента това не е така, неговото удължаване до три месеца.

Оценка

Комисията приветства напредъка на Малайзия към възстановяването на пълна визова реципрочност с предоставянето на тримесечен безвизов престой на гражданите на държавите-членки и се надява, че при първа възможност, този напредък ще обхване и искането за постигането на пълна реципрочност по отношение на гражданите на България.3.6. Панама

Уведомления: България и Румъния

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 5 юли 2007 г. Комисията отправи искане до властите на Панама за вземане на необходимите мерки за предоставяне на правото на безвизов престой до три месеца на гражданите на Румъния и България.Оценка

Оценка можа да бъде направена само след получаването на отговор от властите на Панама.3.7. Парагвай

Уведомления: България и Румъния

Направени постъпки за постигане на реципрочност

На 9 юли 2007 г. Комисията отправи искане до властите на Парагвай за вземане на необходимите мерки за предоставяне на правото на безвизов престой до три месеца на гражданите на Румъния и България.Оценка

Оценка можа да бъде направена само след получаването на отговор от властите на Парагвай.3.8. Сингапур

Положение към днешна дата

Безвизов престой до 30 дни, но може да бъде продължен на място за още два периода от 30 дни.Направени постъпки за постигане на реципрочност

През септември 2006 г. Сингапур потвърди предоставянето на безвизов престой до 90 дни на граждани на три държави, на основата на различни правни инструменти: Програмата за отмяна на визи за американски граждани и Споразумението за свободна търговия за австралийски и южнокорейски граждани.Оценка

Тъй като граждани на три държави се възползват от режим на влизане и престой по-благоприятен от този, който се прилага спрямо граждани на ЕС, подходът на реципрочност, възприет спрямо Сингапур, трябва да бъде преразгледан.

Комисията предлага да се проведат разговори, целящи намирането на подходящи начини за приравняване на режима за граждани на ЕС спрямо този, в сила за трите горепосочени държави. Трябва да се прецени дали тази цел е юридически и политически постижима чрез едностранно решение на властите на Сингапур. В случай, че това не е възможно, дледва да се предвиди подписването на двустранно споразумение за отмяна на визите между Европейската общност и Сингапур.

4. По-нататъшен напредък по въпроса за реципрочността след доклада от 3 октомври 2006 г.

4.1. Австралия

Положение към днешна дата

Австралия изисква електронно разрешително за пътуване (Electronic Travel Authority - ETA) от гражданите на 14 държави-членки (Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция), както и от гражданите на Исландия и Норвегия.

Необходима е eVisa (e676) за гражданите на 11 държави-членки (България, Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия). На граждани на седем от горепосочените държави - Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария и Словения се дава достъп до т.нар. механизъм за автоматично предоставяне („autogrant facility“).

От 1 юли 2007 г. нататък, визите e676 за престой до 3 месеца и визи за служебни пътувания, които се предоставят единствено за престой до максимум три месеца, няма да се заплащат.Направени постъпки за постигане на реципрочност

От доклада от 3 октомври 2006 г. насам, Австралия разшири действието по „механизма за автоматично предоставяне“ върху още три държави-членки: Литва от 1 декември 2006 г., Унгария от 15 януари 2007 г. и Кипър от 1 юли 2007 г.

На 28 март 2007 г. България и Румъния получиха достъп до туристическа виза е676 .

Освен това, Австралия предостави пояснения по четирите показателя, използвани при оценка за включване на дадена държава в е676 и впоследствие в „механизма за автоматично предоставяне“. Тези четири показателя са:  • нивата на одобрение на молбите за предоставяне на визи;

  • изменени нива на незавърнали се посетители („Modified non-return rates - Mod NRR“): посетители, пресрочили срока за престой на визата;

  • нива на издаване на виза за защита (тип виза, която признава статута на бежанец и предоставя убежище на територията на Австралия) (Protection Visa – „PV“): посетители, пристигащи с туристическа виза и които впоследствие кандидатстват за виза за защита;

  • нива на отказ;

В допълнение, Австралия посочи, че България, Полша, Румъния и Словакия все още не могат да преминат към „механизма за автоматично предоставяване“, но и че ситуацията ще бъде разгледана отново през юли-август 2007 г. Властите също поясниха, че въпреки че 65-70% от молбите за визи по механизма за „автоматично“ предоставяне се обработват автоматично, молбите на някои групи лица (например под 18 и над 70 години) не могат да се обработят по този начин поради нуждата от доказателство за родителско съгласие или съответно за добро здравословно състояние. Бе съобщено също, че системата eVisitors ще започне да действа в средата на 2008 г. Всички държави-членки, които ще бъдат първите държави да се възползват от тази система, ще се присъединят към eVisitors без значение от статута им.

Оценка

Комисията приветства напредъка, постигнат с преминаването на България и Румъния към е676 статут, преминаването на Кипър, Литва и Унгария към „механизма за автоматично предоставяне“ и премахването от 1 юли 2007 г. на таксата за визите e676 за престой до 3 месеца.

Още по-окуражаващ е фактът, че техническите подобрения, необходими за инсталирането на системата eVisitors, са в ход, и като резултат гражданите на всички държави-членки ще бъдат третирани по еднакъв начин. Междувременно Комисията ще продължи да наблюдава отблизо развитието на условията за предоставяне на визи, по-специално покритието на системата за електронно разрешително за пътуване (ЕТА) и механизма за автоматично предоставяне по е676.

5. Липса на напредък по реципрочността след доклада от 3 октомври 2006 г.

5.1. Канада

Положение към днешна дата

Изискването за визи продължава да е в сила за гражданите на България, Чехия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.Направени постъпки за постигане на реципрочност

През ноември 2006 г. канадските власти предоставиха обяснения по основните критерии, използвани по отношение на възможността за премахване на визите: процент на отказани визи, процент на имиграционни нарушения, сигурност на паспортите, система за издаване на паспортите, информация за загубени и откраднати паспорти, сигурност и искове за предоставяне на убежище. Канада посочи, че пояснения по тези критерии и прилагането им ще бъдат представени на засегнатите държави-членки и Комисията, след като бъдат официално приети.

Между канадските служби и Комисията бе установена нова рамка за сътрудничество чрез размяна на писма. Като част от тази „Съвместна консултация по въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище“, бе сформирана Съвместна визова работна група от високопоставени служители, която да се занимава с условията за издаване на визи и други визови въпроси. За съжаление, след забавяне в представянето на поясненията по критериите, първата „Съвместна консултация по въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище“ се състоя на 20 юли 2007 г. По време на срещата канадските власти представиха в общи линии преразглеждането на критериите за отмяна на визите и оповестиха намерението си да извършат технически посещения в всяка от засегнатите държави-членки през идните месеци. Те възнамеряват да посетят четири държави-членки през ноември 2007 г. и други четири през февруари 2008 г. с цел провеждането на технически преговори. Във връзка с извеждането на незаконно пребиваващи граждани от територията на страната, Комисията посочи, че ако Канада желае да сключи споразумение за реадмисия, то такова споразумение трябва да се сключи между ЕО и Канада, тъй като въпросите по обратно приемане на незаконно пребиваващи лица влизат в сферата на компетентност на Европейската общност.

От своя страна канадският министър-председател заяви по време на срещата на високо равнище между Канада и ЕС на 4 юни 2007 г., че разбира значението, което ЕС отдава на безвизото пътуване. Той посочи, че Канада взема решенията си след оценка на условията във всяка отделна страна, а не на основата на реципрочност, и че в този смисъл трансграничното пътуване между САЩ и Канада е от особено важно значение. Въпреки това, премиерът отбеляза също, че всички останали държави-членки се движат в правилната посока и че е възможно изискванията за визи да бъдат прмахнати за една или две държави-членки по-късно тази година.Оценка

Дори и със значително закъснение, Канада направи процеса си по преразглеждане на визите по-прозрачен и предостави повече информация по критериите, които използва, и тяхното прилагане. След Естония през септември 2006 г., изискването за притежание на визи не е отменяно за нито една държава-членка.

В светлината на изказването на канадския министър-председател, обясненията, предоставени по време на техническите преговори, както и вече изяснените критерии за оценка, Комисията очаква процеса по преразглеждането на визовия режим за останалите държави-членки да протече без по-нататъшно забавяне. Комисията предлага на Канада, с цел да демонстрира желанието си за разрешаване на проблема, да отмени визовия режим за една или повече държави-членки до края на годината и да покаже по-нататъшен конкретен напредък към постигането на реципрочност през първата половина на 2008 г. Ако такъв напредък не се осъществи, могат да бъдат взети съответни постъпки спрямо Канада.

5.2. Съединени американски щати (САЩ)

Положение към днешна дата

Изискването за притежание на визи все още е в сила за България, Чешката република, Естония, Гърция, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, и Словакия.Направени постъпки за постигане на реципрочност

Веднага след приемането на втория доклад от Комисията, заместник-председателят Фратини изпрати писмо до Секретаря на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ, г-н Chertoff, в което отбеляза липсата на конкретен напредък по въпроса за визите и подчерта, че разграничението между гражданите на различни държави-членки по отношение на задължението за притежание на визи е нито разбираемо, нито приемливо. Г-н Фратини настоя за установяването на ясни и прозрачни критерии, които да бъдат отразени в поредица от целеви показатели в пътните карти, които дават разяснения по различните етапи на процеса. Комисията продължи да повдига въпроса на техническо и политическо равнище, по-специално на срещата на министерската тройка по въпросите на правосъдието, свободата и сигурността между ЕС и САЩ на 6 ноември 2006 г. По този случай, г-н Chertoff посочи, че правителството на САЩ подготвя предложения за вероятни законодателни промени, отнасящи се до Програмата за отмяна на визовия режим (Visa Waiver Program, „VWP“), които поставят по-силно ударение върху съображенията за сигурност, в сравнение с преди.

По време на посещението си в Естония на 28 ноември 2006 г., президентът Буш оповести намерението си да поиска изменения в Програмата за отмяна на визовия режим, по начин по който да повиши сигурността на пътуването по програмата и да позволи на Съединените щати да ускорят влизането на нови държави в нея. Администрацията на президента ще работи в близко сътрудничество с Конгреса и международните партньори на САЩ за укрепване на елементите на програмата, които се отнасят до сигурността.

На 8 февруари 2007 г. държавната администрация на САЩ внесе проектозакон за модернизиране на Програмата за отмяна на визовия режим. Впоследствие бяха внесени няколко алтернативни варианта на проектозакона от отделни членове на американския Конгрес.

Вследствие на заседанието от 12-13 юни 2007 г. на Съвета в състав „Правосъдие и вътрешни работи“, на 29 юни 2007 г. Комисията и германското председателство изпратиха писмо до г-н Chertoff. Други съвместни писма на Комисията и португалското председателство бяха изпратени на ключови членове на Конгреса на 23 юли 2007 г. В тях се припомня, че визовата реципрочност е част от общата визова политика на ЕС и се излагат съображения върху няколко елемента от предложенията за поправки на Програмата за отмяна на визовия режим, които са предмет на дискусии. По отношение на реадмисията бе предложено, в случай че задълженията по международното право се окажат недостатъчни, да се обмисли вариант за подписване на споразумение за реадмисия между САЩ и ЕО, тъй като въпросите по обратно приемане на незаконно пребиваващи лица влизат в сферата на компетентност на Европейската общност.

На 3 август 2007 г. президентът Джордж Буш подписа закона „H.R. 1 Прилагане на препоръките от документа на Комисията „11 септември“ от 2007 г.“ Раздел 771 от закона обхваща „Модернизирането на Програмата за отмяна на визовия режим“. Неговите ключови елементи са: въвеждането на система за електронно разрешително за пътуване (Electronic Travel Authorization - ETA), за която може да се изисква определена такса; по-голяма гъвкавост за процента на отказ за издаване на визи с неимигрантска цел, като настоящите три процента се увеличат, при определени условия, на десет процента или чрез използване на процент за максимален престой над разрешения, който предстои да бъде определен; въвеждане на биометрична система при напускане по въздух на територията, която ще може да проверява не по-малко от 97% от чуждите граждани, напускащи САЩ през летищата; фактът, че едно лице има право да пътува до Съединените щати по Програмата за отмяна на визите, да не означава, че това лице ще бъде допуснато на територията на САЩ; докладване за изгубени или откраднати паспорти или чрез Интерпол или чрез други средства; приемането обратно от трети страни на всеки гражданин, бивш гражданин или от същата националност, срещу когото е издадена окончателна и подлежаща на изпълнение заповед за експулсиране; и двустранни споразумения върху обмяна на пътническа информация.Оценка

Въпреки че със САЩ не бе постигнат конкретен напредък по въпросите на визовата реципрочност, Комисията възприема като окуражителен знак ангажимента и реалното реформиране на Програмата за отмяна на визите. Трябва да съществува пълно зачитане както на защитата от страна на САЩ на националната им сигурност, така и на законите и политиките на ЕС в интерес на тези държави-членки, които искат да се присъединят към Програмата за отмяна на визите, и без да създаде допълнителни затруднения за тези държави-членки, чиито граждани вече се възползват от правото си да пътуват по въпросната програма. Прилагането на измененото законодателство, включително всички последствия за ЕС и държавите-членки, ще бъде следено отблизо, особено въвеждането на система за електронно разрешително за пътуване. Комисията смята, че за момента не е удачно въвеждането на ответни защитни мерки срещу САЩ, тъй като новото законодателство е прието съвсем наскоро и предстои да бъде приложено. Комисията се надява, че посещенията за оценка на държавите-членки, желаещи да пътуват безвизово до САЩ, ще започнат по време на периода на прилагане и че САЩ ще направят всичко възможно да изпълнят декларираното намерение на президента Джордж Буш, а именно, че реформата на Програмата за отмяна на визите трябва да позволи ускореното ѝ въвеждане и за държавите-членки на ЕС, които все още не са покрити от нея.IV. Заключение

Комисията счита, че диалогът с трети страни по новия механизъм за реципрочност е доказал своята ефикасност. От въвеждането му през юни 2005 г. – за малко повече от две години – бе постигната или е на път да бъде постигната пълна визова реципрочност с редица важни трети страни. Това продължава да бъде вярно дори и след новото предизвикателство от уведомленията на България и Румъния за случаите, в които срещат липса на реципрочност. Например Нова Зеландия и Мексико отмениха изискванията си за притежаване на визи от български и румънски граждани по-малко от шест месеца след влизането на тези две държави-членки в ЕС. Комисията постигна също значителен прогрес в диалога си с Австралия, за която се очаква да третира по един и същи начин гражданите на всички държави-членки от средата на 2008 г. нататък. Широкообхватно споразумение за отмяна на визите следва да бъде договорено скоро с Бразилия.

Що се отнася до САЩ, приемането на ново законодателство, което изменя Програмата да отмяна на визите, поставя основите за въвеждането ѝ за всички държави-членки. Сега, след приемането на законодателството, разпоредбите му и сроковете за тяхното прилагане ще бъдат внимателно разгледани. Комисията си запазва правото да предложи защитни ответни мерки, ако очакваният напредък към пълна визова реципрочност не бъде постигнат своевременно.

Канада се ангажира в постигането на по-голяма прозрачност в процеса си по преразглеждането на визовия режим, както и в предоставянето на повече информация по критериите, които използва. Въпреки това, към този момент не е постигнат напредък в премахването на изискванията за визи. Комисията предлага на Канада, с цел да демонстрира желанието си за разрешаване на проблема, да отмени визовия режим за една или повече държави-членки до края на годината и да покаже по-нататъшен конкретен напредък към постигането на реципрочност през първата половина на 2008 г. Ако такъв напредък не се осъществи, могат да бъдат предприети съответни постъпки спрямо Канада.В съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 851/2005, Комисията ще докладва отново на Европейския парламент и Съвета не по-късно от 30 юни 2008 г.

1ОВ L 81, 21.03.2001 г., стр. 1.

2ОВ L 141, 4.6.2005 г., стр. 3.

3COM (2006) 3 окончателен.

4COM (2006) 568 окончателен.

5Виж Приложение 1А и 1Б от доклада за реципрочност от 10.1.2006 г.

6OВ C 75, 3.4.2007 г., стp. 5.

7OВ C 75, 3.4.2007 г., стp. 6.

8ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 10.

9OВ C 75, 3.4.2007 г., стp. 5.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница