Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница12/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

4.8. Ландшафт

Кратко описание на ландшафта в района на МВЕЦ “Мартиново”
и МВЕЦ “Чипровци-нова”


МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” са разположени в северните склонове на Стара планина по течението на р.Мартиновска, на територията на община Чипровци. Те представляват водноелектрически централи от деривационен тип с водовземане от съществуващия яз. “Мартиново”, напорна деривация, водна кула, напорен тръбопровод и сгради на централите.

Река Мартиновска извира от северните склонове на западния дял на Стара планина под връх Горно Язово (1573 m н.в.), като първоначално тече на югоизток, след което с плавен завой на север се включва в приток на р.Огоста.

Разглежданият район попада във ІІ-ра природогеографска област и 2-ра подобласт “Стара планина”.

Релефът е ниско и среднопланински с денудационни заравнености, разположени между 500 и 1200 m надморска височина. Наклонът на реката е типично планински (6 - 8%).

От приложената космическа снимка се виждат силно пресечения терен, склонове с различна ориентация и дълбоко прорязани речни долини. Няма ярко изразени природни доминанти и феномени.

Почвите са сиви, горски. Част от почвите в долината на реката са възстановени върху стари насипища от интензивната рудна дейност в миналото.

Климатът е планински в горната част и умерено континентален в долната със студена зима и прохладно лято. Средните температури през януари са около 2С под нулата, а средните летни температури достигат до 18-22С. Валежите са между 650 и 850 mm. Разглежданият район попада в ниско и среднопланинския горски ландшафт.

Водосборният басейн на р.Мартиновска е залесен с широколистни гори от бук и габър в ниската част и с иглолистни във високата (бял бор, смърч, дуглазка лиственица). Срещат се и единични екземпляри от бреза и трепетлика.

Храстите в района са: глог, къпина, дрян, шипка, леска и др.

Ландшафтната картина за разглеждания район няма да бъде пълна, ако не се посочат макар и най-общо специфичните черти на фауната, която е типична за района на Стара планина. Бозайната фауна е представена от вълци, сърни, таралежи, къртици, зайци, мишки, лисици, белки, невестулки, диви свини и др. Земноводните и влечугите също са разпространени, но херпетофауната и ихтиофауната са бедни. Орнитофауната е доста богата.


4.9. Културно-историческо наследство


На разглежданата територия и в близост до нея няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници. Територията е добре проучена във връзка с рудодобива.

4.10. Защитени природни територии в близост до системата


Районът, подлежащ на оценка, е изключен от “Натура 2000” място с код BG 0001040, но той граничи от всички страни с него.

Други защитени природни територии в близост до хидроенергийната система няма.


V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда и населението
в резултат на осъществяването на инвестиционното предложение

5.1. Атмосферен въздух

Климат

Прогноза на очакваното въздействие върху климатичните характеристики
и микроклимата в района


Реализацията на проекта за изграждане на МВЕЦ няма да доведе до промени в климатообразуващите фактори, както и в локалните топоклиматични характеристики. Това дава основание да не се очакват изменения в микроклимата на разглежданите терени, а още по-малко в климата на района.

Само по време на строителните дейности може да се наблюдава повишена запрашеност на атмосферата, което от своя страна няма да доведе до някакви изменения в микроклиматичните условия. Имайки пред вид морфографските характеристики на района не се очаква евентуалното запрашаване да се разпространи на големи разстояния и да повлияе на качеството на въздуха в населените райони.

В резултат на направения анализ на климатичните условия в района на изграждането на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци нова” и изложеното в описанието на инвестиционното предложение изграждането им няма да окаже въздействие върху локалните климатични и микроклиматични условия.

Оценка на качеството на атмосферния въздух

Определяне на вида и количеството на вредните емисии в атмосферния въздух


По време на строителството

Изграждането на МВЕЦ "Мартиново" и МВЕЦ "Чипровци-нова" е свързано с прилагането на технологии и методи, които имат връзка с екологичния риск по отношение на опазване чистотата на атмосферния въздух. Това ще бъде свързано и с употребата на опасни вещества.

Видът на вредните вещества, емитирани във въздуха, е типичен за случаите когато се използват строителни и транспортни машини, чийто горива при изгаряне в двигателите отделят:

Серни оксиди  -  предимно серен диоксид с ПДК, СД = 300 mkg/Nm3, чието вредно въздействие причинява алергични реакции, конюнктивити, атакува горните дихателни пътища у човека и др. подобни последствия. Лесната му окисляемост от атмосферния кислород води до образуването на силната минерална киселина - сярна киселина.

Азотни оксиди  -  Това са анхидриди на редица азотосъдържащи киселини - предимно на азотната и азотистата киселини, чийто анхидрид е азотния диоксид с (ПДК, СД = 200 mkg/Nm3). Замърсителят въздейства върху дихателните системи на хората и животните, има хематологично въздействие при продължително експониране върху обекта.

Летливи органични съединения (ЛОС)  в отработените газове на двигателите и изпарените летливи фракции на горивата имат отношение към глобалния климат и са обект на ограничителна международна конвенция подписана и ратифицирана и от Република България.

Въглеродните оксиди (моно и диоксид)  са сумарно най-масовия замърсител на въздуха, емитирани от двигателите с вътрешно горене. Моноксидът е силно токсичен (ПДК = 10 mkg/Nm3). Въглеродният диоксид не е нормиран в атмосферния въздух, но има отношение към глобалните процеси.

Общ (нетоксичен) прах   (ПДК = 50 mkg/Nm3). Екологичният и здравният риск от този замърсител на въздуха произтичат от неговия състав, времето и влиянието му върху обектите.

Местата, в които се очаква поява на опасните емисии на вредни вещества, са:

- Изграждането на напорен тръбопровод до МВЕЦ “Мартиново” и напорна деривация от МВЕЦ "Мартиново" до МВЕЦ "Чипровци-нова" с дължина 2720 m, водна кула и напорен тръбопровод включващо изпълнение на траншея, полагане на тръбите и тяхното засипване.

- Изграждане на две машинни зали – под язовирната стена и над гр.Чипровци.

- Технологичен транспорт на тръби, машини и съоръжения от мястото на доставчика до обекта на изпълнението.

Изчисляването на общата емисия на вредни газове е съобразена със следните фактори:

- Видът и структурата на машинния парк, ангажиран в изпълнението на обекта. В него се включват: булдозер, багер, фадрома, монтажен кран за тръби, тежкотоварни камиони и др. машини чиято обща двигателна мощност е около 1000 kW (1360 к.с.).

- Специфичният разход на дизелово гориво е между 0,250 и 0,30 kg/kWh със съдържание на сяра в него 0,2%.

- В рамките на плановия срок за завършването на обекта участието на различните машини е различно по време на работа. Приет е среден коефициент на участие за посочената структура на парка - 0,4.

- В рамките на работните смени от решаващо значение за количеството на емитираните вредни вещества е продължителността на работа на всеки вид машина. Негова количествена мярка е "коефициентът на уплътняване" на работния график, който за този вид обекти и технологии се възприема за 0,5, като в него са включени режимът на работа на "празен ход" и субективните престои.


Емисия на вредни вещества от строителни машини

таблица 7Вредни вещества

Часови емисии
g/h

Емисии на смяна
kg/h

Месечни емисии
kg/m*
МВЕЦ “Чипровци-нова”

Серен диоксид

200

2

48

Азотен диоксид

2440

24,4

585

ЛОС**

354

3,5

85

Въглероден оксид

790

7,9

189

Метан

8,5

0,085

2

Всичко:

3792,5

37,8

907
МВЕЦ “Мартиново”

Всичко:

380

3,8

11,0


* за 24 работни дни на месец

** ЛОС – летливи органични съединения

Данните в таблица 7 са изчислени за 10-часов работен ден и 50% уплътняване на работното време на строителните машини и са изчислени по балансовите методи на МОСВ за специфичните емисии на вредни вещества от строителна техника (Б-95-2) и 60-минутен почасов режим на работа на максимална мощност.

По експертна оценка за обема на строителството в двата подобекта на този предварителен етап (инвестиционно намерение), то МВЕЦ "Мартиново” ще представлява около 10% от общия обем строителни работи от цялата хидротехническа схема, заради липсата на деривационна част и непосредственото й разполагане под язовирната стена. Този процент се отнася и към емисиите на вредни вещества.

Строителството на МВЕЦ "Мартиново" може да бъде съчетано с възстановителните работи на изпускателя и затворните органи. Тази дейност изисква използване на багер, кулокран и транспортни машини.

Малките мащаби на МВЕЦ "Мартиново" (226 kW) ще изискват кратки срокове на строителство и ограничени строителни работи, които няма да повлияят чувствително върху състоянието на атмосферния въздух. Това означава, че хидротехническата система от двете малки МЕЦ може да бъде реализирана при едновременното им строителство, без да се подлага на висок екологичен риск околната среда по време на строителството.

Емисия на вредни вещества от технологичен транспорт

таблица 8


Режим на

Вредни вещества

транспорта

SO2

NO2

ЛОС

CO

CH4

Всичко

Норми g/km

1,04

10,9

2,08

8,71

0,06

22,79
МВЕЦ “Чипровци-нова”

За 1 курс [g] (20 km)

20,8

218

41,6

174,2

1,2

455,8

За месец, [kg]

0,5

5,2

1

4,2

0,03

10,93
МВЕЦ “Мартиново”

За 1 курс [g] (20 km)

10

100

20

87

0,6
За месец, [kg]

0,2

2,6

0,5

2

0,015
Технологичният автомобилен транспорт ще се използва за доставка на:

- строителни материали (бетон, тухли и др.);

- елементи (кофраж, арматура и др.);

- тръби за деривацията, напорните тръбопроводи и водна кула;

- машини (турбини, генератори и др.).

Транспортните схеми на обслужване на двата подобекта включват:

Пет-километрова отсечка от третокласна републиканска пътна мрежа Чипровци - Мартиново, със запазено асфалтово покритие и наклон 3-6 градуса - посока язовира. Отклонението за площадката на МВЕЦ "Мартиново" е около 400 m с макадамово покритие. Изчислените емисии на вредни вещества за този участък са дадени в таблица 8. Предвид малките мащаби на строителството не могат да се очакват значителни замърсявания на въздуха над нормирания екологичен риск. Изброените обстоятелства са в полза на нормални емисии на вредни вещества от технологичния транспорт, който ще се използва в този подобект.

Обслужването на МВЕЦ "Чипровци-нова" ще се реализира по полски път, който се нуждае от рехабилитация и ремонт на разрушените му места, а в лошо време (дъждове) той ще стане още по-трудно достъпен. При доставянето на материали и тръби за деривацията - общо около 100-150 курса за цялото строителство, транспортните машини ще работят с ниска скорост и високи обороти на двигателите. Те са условие за високи нива на емисии от двигателите с вътрешно горене, заради които трябва да се вземат организационни и технологични мерки, описани в специалния раздел на доклада за ОВОС. По предварителни проучвания емисиите ще надвишават два пъти емисиите при МВЕЦ "Мартиново".

Благоприятен за намаляване емисиите по време на строителството на деривацията на МВЕЦ "Чипровци-нова" е използването на хвостопровода на закритата мина. С това ще се намали обемът на строителните работи при полагането на тръбите.

Замърсяване с общ (нетоксичен) прах се очаква при извършване на изкопните работи, товаро-разтоварните операции и пренасянето на земни маси, което винаги е съпроводено със значителни моментни замърсявания на въздуха. Те се очакват в следните места на оценявания обект:

- изкопаване на траншеята на деривацията;

- изкопаване на основите на сградите на МВЕЦ.

По експериментални данни, получени от лицензирана от Министерството на здравеопазването лаборатория (Лиценз № 9091/1997 г.), получени при подобни технологични операции, общият (нетоксичен) прах може да надвиши 19,49 mg/Nm3 въздух. Тези екстремни стойности се задържат за кратко време, когато най-бързо се утаяват едродисперсните фракции.

По време на експлоатацията на оценяваният обект няма да има вредни емисии във въздуха.

Оценка на въздействието върху атмосферния въздух


По време на строителството

Анализът на данните за емисиите на вредни вещества във въздуха (таблици 7 и 8) показват, че при работа на строителните машини на пълна мощност общите им емисии са:

Часови емисии - респективно 3,78 и 0,38 kg/h

С такава ниска интензивност на емитиране, достигането на нормираните нива за допустим екологичен риск може да бъдат достигнати само при две условия: при безветрие в зоната на строежа и локализиране само в местата на изкопните работи. Този извод е валиден и за замърсяването по време на


10-часовата смяна, в рамките на която всички машини не работят едновременно и на пълна мощност.

По отношение на замърсяването на въздуха с общ (нетоксичен) прах, чиято допустима норма във въздуха е 10 mg/Nm3 за работна среда по данни на цитираната специализирана лаборатория тази норма може да бъде бързо и лесно надхвърлена, като директните стойности са надвишили близо два пъти нормираните нива.

Замърсяването от технологичния автомобилен транспорт не може да бъде фактор, определящ състоянието на въздуха в района поради следните причини:

- Ниска интензивност на производствения трафик (2-3 курса на ден);

- Ниска интензивност на автомобилното движение по третокласния асфалтов път гр.Чипровци до с.Мартиново.

Въздействията върху атмосферния въздух са главно в работната среда, но се налага да се обърне внимание на тази част от хидроенергийната система, която се изпълнява в близост до гр.Чипровци. Необходимо е да се вземат следните мерки:  • Да се използва мобилна оросителна техника при необходимост в определени строителни участъци и площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова”.

  • Текущ контрол и реглаж на горивните системи на дизеловите агрегати.

Метеорологичните фактори имат малко влияние върху качеството на атмосферния въздух и няма опасност от пренасяне на замърсителите на значителни разстояния, поради което не може да се приеме опасност от влошаване на качеството на въздуха в гр.Чипровци.
По време на експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ "Чипровци-нова" няма да има вредни въздействия върху състоянието на атмосферния въздух.

Антропогенни (опасни) вещества и суровини


По време на строителството

Изпълнението на обекта МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ "Чипровци-нова" е свързано с използването на разнообразна строителна техника, както и на транспортни машини за доставянето на строителни материали, машини и съоръжения. И в двата случая ще бъдат използвани горива и смазочни материали, чиито качества трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 66/2003 на Министерството на транспорта, както и Наредба на Министерството на околната среда и водите за качеството на горивата в съответствие с 156 ПМС от 2003 г.

Препоръчителни мерки срещу вредното влияние на гориво-смазочните материали е съхраняването им в закрити съдове и помещения при спазване на условията за противопожарна безопасност за леснозапалими и взривоопасни вещества Закон на МВР от 1994 г.

Трябва да се избягва продължителен престой в атмосферата на пари от такива материали, а съхраняваните на обекта количества, да не надвишават минималните необходими количества, като се използва базата в гр.Чипровци.


Класификация на опасните вещества

таблица 9Опасни вещества

Номер по ООН

Клас и подклас

Допълнителна опасност

Други характеристики

Бензин

1202

6.1

-

високо октанов

Газьол

1203

3

-

марка “Евродизел”

Смазочни масла

1992

3

6.1

-

Взривни вещества

0473-0485

1.1-1.4
“ННК”


По време на експлоатацията

От списъка на опасните вещества (таблица 9) остават само смазочните масла. Те ще бъдат в ограничени количества поради ниския им специфичен разход по време на експлоатацията на МВЕЦ, при същите условия на съхранение.

Въздействието на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху атмосферния въздух по време на строителство е:


  • пряко;

  • краткотрайно – по време на извършване на различните видове дейности в рамките на 2,5 години, но при последователно разкриване на участъците по дължина на деривацията;

  • временно;

  • без кумулативен ефект.

По време на експлоатация двете централи не оказват влияние върху качеството на атмосферния въздух.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница