Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница14/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

5.3. Геоложка среда


Проектът предвижда за трасе на напорната деривация, захранваща МВЕЦ “Чипровци-нова” да бъде използвано трасето на съществуващия хвостопровод. При тези условия изкопните и взривните работи по време на изграждането ще бъдат сведени до минимум.

Геоложките и хидрогеоложките условия в проучвания район дават основание да се заключи, че те не създават проблем при изграждането на напорната деривация, водната кула и напорния тръбопровод.

Определените места за построяването на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” са удачно подбрани. Не се засягат подземни богатства.

Въздействието на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху геоложката среда по време на строителство и експлоатация е: • пряко;

 • дълготрайно;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.

5.4. Почви


При изграждането на централите ще бъде унищожена почва както следва:

 • При МВЕЦ “Мартиново” за сграда на централата
  и строителна площадка на площадката на МВЕЦ “Мартиново”
  ”след рекултивация на строителен терен” 0,750 dka

 • При МВЕЦ “Чипровци-нова”
  -  за напорна част 4,610 dka
  -  за сграда на МВЕЦ 0,150 dka

Общо за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” 5,510 dka

Почвите, трайно засегнати по време на експлоатация на хидроенергийната система, са около съоръженията на МВЕЦ “Мартиново” с двора към централата, водна камера на водната кула и сграда с двора към МВЕЦ “Чипровци-нова”. Те са в размер на 0,325 dka. Трасетата на напорната част се рекултивират, а експлоатационния път към напорната деривация е съществуващ и само подобрен. Съществуващ и подобрен е и черният път през селскостопанските земи до МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Земите са ДГФ, общински фонд и частни обработваеми селскостопански земи.

Изкопаните земни маси от фундирането на съоръженията ще се складират временно на двете строителни площадки при МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” и по трасето на напорната част, за да бъдат използвани при рекултивация. Хумусът ще се депонира временно на двете строителни площадки и след това ще бъде използван за рекултивация. Изкопните маси са в обем, който ще е достатъчен за засипване на напорната част и за техническа рекултивация на площадките. Излишните скални и земни маси ще бъдат използвани за подобряване на обслужващите пътища. Предаването на други потребители на изкопните маси е малко възможно поради неголемият им обем.

Въздействието на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху почвите

По време на строителство е върху строителните площадки и съоръженията в размер на 5,510 dka и е


 • пряко;

 • дълготрайно в рамките на 2,5 години строителен период;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.

По време на експлоатация е върху съоръженията (трасетата на водопровеждащите части се възстановяват) в размер на 0,325 dka и е

 • пряко;

 • дълготрайно;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.

5.5. Отпадъци


Хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” по време на строителство има две строителни площадки и строителни участъци по трасето на водопровеждащата част; преобладаващ обем на монтажните работи (стоманени тръби и оборудване) спрямо типичните строителни дейности; строителство в рамките на 2,5 години при използване на съществуващи трасета на хвостопровода и черни пътища, а по време на експлоатация системата не генерира производствени отпадъци. Това определя както количеството, така и вида на отпадъците като ограничени.

Отпадъци, генерирани по време на строителството

Основният размер на отпадъците се генерира от временното строителство. Основното строителство изисква максимално оползотворяване на суровини и материали. Ограничаването на площите на строителните площадки, липсата на масивно строителство на тях е основание да се прогнозира ограничен размер на отпадъци, генерирани по време на строителството.

Видът на отпадъците с шестцифрения им код се определя съгласно посочените в списъка на отпадъците по Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004 год. (ДВ бр.44/05.2004 год.) на МОСВ за класификация на отпадъците.

В процеса на разработване на технико-работния проект, когато ще се определят количествата на отпадъците, има възможност за минимизиране на техния размер.

Съгласно класификацията на отпадъците, по време на строителство се генерират

Опаковки 15.01.

Хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки – 15.01.01; 15.01.02.   Това са основно опаковки от храна – хартия, пластмасови бутилки за питейни води. По време на строителството не се предвижда столово хранене. Всеки от строителните работници използва домашно приготвена храна в съдове, или пакетирана. Битовите и други отпадъци от опаковки се събират във варели и се транспортират ежедневно до депото в гр.Чипровци. Строителството ще се изпълнява основно от строителни работници от района.

Опаковки от дървесен материал и метали – 15.01.03; 15.01.04.   Това са опаковки, в които на обекта се доставят оборудването – от дърво и метал и метални части за огради, парапети.Отпадъци от строителството – 17.

Бетон, тухли, керемиди, плочки (фаянсови и керамични изделия) – 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.07.   Необходимо е да се отбележи, че отпадъци от бетон са малко вероятни поради малкия обем бетонови работи и могат да се получат при изключително лоши атмосферни условия, когато се налага спиране на бетонирането. Некачественият бетон в такива случаи може да се използва за настилане на пътното платно. Възложителят разработва организация на строителство, при която такива случаи трябва да се изключват.

Дървесен материал, стъкло, пластмаса – 17.02.01; 17.02.02; 17.02.03.

Посочените отпадъци са свързани със строителството на сградоцентралите. Те ще бъдат в изключително малки количества, които ще се съхраняват временно на строителните площадки и през определен интервал от време ще се транспортират до депото в гр.Чипровци.

Метали – 17.04 (17.04.05).   Метални отпадъци могат да се получат при изпълнение на монтажа на тръбите на напорните тръбопроводи, монтаж на пасарелки, парапети, стълби (особено при заготовка частично на място). Те се съхраняват временно на строителните площадки и се предават за преработка.

Почви, камъни и изкопани земни маси – 17.05 (17.05.04; 17.05.06).   Земните и скалните маси от изкопите на всяко едно от съоръженията, които не са годни за влагане в строителството като строителен материал (скални маси), се оползотворяват изцяло, като се използват за: • обратна засипка на траншеите на напорните водопровеждащи съоръжения;

 • подобряване на пътната настилка на черните пътища за достъп и селскостопанския път до МВЕЦ “Чипровци-нова”;

 • за рекултивация след ликвидация на строителните площадки и строителните участъци в края на строителството;

 • по изключение, при наличие на излишни изкопни маси (условията на строителство на този етап почти изключват такава възможност), те се предоставят на други потребители.


Отпадъци от .... доставяне, употреба .... на бои и лакове – 08.01 (08.01.11*; 08.01.12).

Отпадъците от бои и лакове се получават при изпълнение на довършителните работи на сградоцентралите. В зависимост от избора на Възложителя те могат да бъдат и с код * (опасни отпадъци). Опаковките от бои и лакове се събират в контейнери и се транспортират до депото в гр.Чипровци, а в случаи на опасни отпадъци е необходимо да се предвидят охраняеми площадки за временно съхранение или надеждни съдове (според вида им) за тяхното съхранение до предаването им на лицензирани фирми за обезвреждане на опасни отпадъци.Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива – 13.02 (13.02.08*); 13.07 (13.07.02*, 13.07.03*).

На обекта ще се съхранява възможният минимум на ГСМ. Основно ще се използва най-близката автобаза (за зареждане на колите).

Условията на територията и близостта до обекта на гр.Чипровци налагат максимално оползотворяване на различните видове отпадъци и тяхното своевременно изнасяне от площадките. Възложителят изпълнява на всеки етап изискванията на Закона за управление на отпадъците. При спазване на изискванията за събиране, временно съхранение, транспортиране и депониране на генерираните на строителната площадка отпадъци, съгласно изискванията на Закона, те не могат да представляват опасност за замърсяване на засегнатата част от строителството на двете централи територия, както и на прилежащите към нея, и не създават опасност за статута на района като възможна зона за отдих и туризъм.

Отпадъци, генерирани по време на експлоатация

Независимо от това дали централите ще бъдат с висока степен на автоматизация на управлението или не, експлоатационният персонал за всяка централа е ограничен до 3-4 души (експлоатационен персонал или охрана), или общо 6-8 души.

По време на експлоатация ще се формират битови отпадъци от персонала, които по своето естество – опаковки или храна в съдове, се транспортират от работниците по местоживеене.

При наличие в сградата на осветителни тела (20.01.21*, 20.01.35*), които се отнасят към “опасни отпадъци”, след приключване на експлоатационния им срок се предават на лицензирана фирма за тяхното обезвреждане. Възможно е и генериране при излизане от употреба на електрическо оборудване, различно от 20.01.21*, 20.01.35*, в зависимост от намеренията на собственика.

Смазочните материали ще генерират в много малки количества опасни отпадъци, каквито са текстилните материали (конци, тъкани) 15.02.02* за изтриване. Те ще се събират в затварящи се метални контейнери, с които ще се предават на лицензирана фирма за тяхното обезвреждане.

При наличие на маслосъбирателна шахта в сградата на МВЕЦ (при ниска степен на автоматизация), маслата от утечки и при екстремни и аварийни условия – разливи, се предават на фирмата, сключила договор с Възложителя, и тя ги предава за рециклиране.

При извършване на ремонтни дейности по оборудването или по строителните конструкции, генерираните отпадъци се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Строителство от 2,5 години и експлоатация без производствени отпадъци позволява избор на най-приемливо за околната среда решение за управление на отпадъците.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница