Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница15/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

5.6. Вредни физични фактори

Шум и вибрации

Източници на шум при реализиране на инвестиционното предложениеПо време на строителство

Инвестиционното предложение включва изграждане на МВЕЦ “Мартиново”, разположена под стената на яз.”Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”, включващи: водовземане от яз.”Мартиново”, напорни тръбопроводи, напорна водопровеждаща част и сградоцентрали, разположени под яз.”Мартиново” и до западния край на гр.Чипровци.

Източници на шум в околната среда при изграждането на обектите са строителните машини и транспортните средства със следните нива на излъчван при работа шум: багер (обикновен или комбиниран) – 8091 dBA; автокран – 9298 dBA; товарен автомобил, бетоновоз – 8590 dBA. Не се налага извършване на взривни работи, или при необходимост ще са с малък размер. При работа на строителната техника, на площадките, в близост до работещите машини може да се очаква шум с еквивалентно ниво 8590 dBA.

Товарният транспорт за доставка на необходимите материали и за извозване на отпадъци е източник на шум с високи нива с краткотрайно въздействие при преминаване на отделните автомобили (до 5 курса на ден).

Строителната дейност не е източник на вибрации в околната среда.

По време на експлоатация

По време на експлоатация на обектите източник на шум е основното електромеханично оборудване, съсредоточено в сградоцентралите. Предвижда се монтиране на турбина тип Францис на хоризонтална ос на МВЕЦ “Мартиново” и две турбини тип Пелтон на вертикална ос, комплектовани с асинхронни хидрогенератори, разположени в машинната зала на всяка централа. Повишаващите трансформатори за присъединяване към електропреносната мрежа се разполагат в специално помещение в сградата на МВЕЦ, като при МВЕЦ “Чипровци-нова” има комплектен капсулован трансформаторен пост извън сградата. Конструкцията на сградите е монолитна, с очаквана звукоизолация на съставните външни стени (плътна част плюс остъкляване) не по-малка от 30 dB. При шумови характеристики на основното оборудване, непревишаващи 85 dBA, както се предвижда в инвестиционното предложение, може да се очаква ниво на шум вън от сградите на МВЕЦ не повече от 50 dBA на разстояние 10 m от фасадните стени.

По време на експлоатацията на обектите не се очакват вибрации в околната среда.

Прогноза и оценка на предполагаемото въздействие на шума


Граничните стойности за шум за различните територии и зони с нормиран шумов режим са регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 год. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда. За жилищни територии те са: ден – 55 dBA; вечер – 50 dBA; нощ – 45 dBA.

В близост до територията на бъдещите МВЕЦ има две населени места – гр.Чипровци и с.Мартиново, свързани с пътя, минаващ успоредно на р.Мартиновска.По време на строителство

Село Мартиново се намира в близост до опашката на яз.”Мартиново”. Крайните жилищни терени отстоят на около 0,5 km по права линия и на около 1,5 km по пътя от язовирната стена, под която е разположена площадката на МВЕЦ “Мартиново” и водовземането на МВЕЦ “Чипровци-нова” с денивелация минимум 30 m спрямо водното ниво. Това ще екранира напълно разпространението на шума от строителната дейност на площадката по посока към с.Мартиново. Достъпът на строителната техника и товарните коли до площадката и до мястото на тръбопровода ще става по отклонение от пътя за с.Мартиново, достигащо до котата на площадката, което създава условия за екраниране и на шума от транспорта по посока към селото.

В резултат на благоприятната конфигурация на терена и достатъчната отдалеченост, изграждането на обектите няма да бъде източник на шум за с.Мартиново.

Площадката на сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” се намира непосредствено до западния край на гр.Чипровци и отстои на минимално разстояние около 200 m от последните жилищни сгради (четири едно- и двуетажни къщи). Очакваните еквивалентни нива на шум от строителната дейност на площадката, достигащи до жилищните терени, са до 55 dBA, което не превишава хигиенните норми за шум за дневния период (7,00-19,00 часа) и превишава с до 5 dBA за вечерния период (19,00-23,00 часа). Въздействието на шума е негативно, периодично (само през вечерния период), временно (по време на изграждане на сградоцентралата и на част от напорния тръбопровод – около 4 месеца).

Трасето на товарния транспорт и строителната техника за изграждане на водовземането и напорната част на МВЕЦ “Чипровци-нова” и сградоцентралата на МВЕЦ “Мартиново” е по пътя за с.Мартиново, обхождащ гр.Чипровци и излъчваният от тях шум няма да оказва смущаващо въздействие върху територията на града.

При изграждане на сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” достъпът до площадката е по пътя през гр.Чипровци. Излъчваният от товарните коли шум ще влоши в известна степен акустичната среда на прилежащите до пътя жилищни терени с нива на фонов шум 45-46 dBA.

Строителната техника и материали за изграждане на обектите (бетон, арматура, тръби и др.) ще се доставят от гр.Монтана. Трасето за транспортирането им минава през с.Белимел, което ще влоши акустичната среда на прилежащите до пътя жилищни терени.

Не се очаква превишение на хигиенните норми за шум за жилищни терени от товарния транспорт, обслужващ строителството на двете МВЕЦ.

В нашата страна не са регламентирани гранични стойности за максимално ниво на шума. В случая не се очаква съществен смущаващ ефект от високите шумови нива на отделните преминаващи автомобили поради краткотрайното им моментно въздействие, малкия брой курсове (2-3 на ден, а в периода на най-интензивно бетонополагане и монтаж – около 5 на ден) и ограниченото време за изграждане на обектите.

Товарните коли, извозващи отпадъците по време на строителството на обектите до депото на гр.Чипровци, не минават през населени места.

За намаляване на смущаващия ефект от строителството е необходимо:

Обслужващият строителството на сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” транспорт да спазва стриктно ограничението за скорост на движение при преминаване през населени места (с.Белимел и гр.Чипровци).

Строителната дейност за изграждане на сградоцентралите да се извършва основно през дневния период (7,00-19,00 часа) и в по-малка степен – през вечерния (19,00-23,00 часа).

По време на експлоатация

По време на експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” не се очаква изменение на акустичната среда на териториите на населените места в района на обектите.

Очакваното ниво на шум на площадките на сградоцентралите (до 50 dBA) е далеч под граничната стойност за нивото на шум за промишлена територия 70 dBA.

Вредни лъчения


Основните инфраструктурни обекти, преминаващи през района на р.Мартиновска, които са източници на електромагнитни полета, са линиите СН 20 kV, които тук са извън населени места.

Централите ще бъдат включени към електроенергийната система към съществуващите електропроводи СН 20 kV също извън населени места.

При производство, разпределение и потребление на електрическа енергия основният източник на електромагнитни лъчения е електрическият ток. Около генераторите, трансформаторите ОРУ и ЗРУ, около шините, прекъсвачите и останалите съоръжения се откриват електрически и магнитни полета от СНЧ обхват – с промишлена честота и нейните хармонични до честота 1 Hz. Тези лъчения се свързват в последните години с неблагоприятни ефекти върху централната и вегетативната нервна система на персонала, обслужващ съоръженията.

Самите турбогенераторни блокове са източник на ЕП и МП като стойностите на ЕП обикновено са много ниски – до не повече от 100-200 V/m – стойности, които се срещат и в жилищните сгради и домовете.

Освен ЕП и МП с промишлена честота, генераторите създават и ЕМП с по-високи честоти. Тези ЕМП са в спектъра на ниските честоти (НЧ) на ЕМП и у нас за тях има норматив само за работната среда (Наредба № 7).

Измерванията около турбини в страната показват, че електрическото поле е с интензитет Е = 10-50 V/m, а магнитното В = 10-100 mG. Тези стойности са по-ниски от максимално допустимите и пребиваване в непосредствена близост до турбините (до 1 m) може да създава проблем на лица с активни имплантанти (сърдечни стимулатори).

У нас няма регламентирани хигиенно-защитни зони около електропроводи под 110 kV (в случая имаме 20 kV) поради това, че сравнени с най-защитаваните хигиенни нормативи в света цитираните стойности на ЕП и МП са в границите на допустимите стойности за населени места.

Прогнозата за въздействието на СНЧ и НЧ електромагнитни полета е, че не се очаква вреден ефект по отношение както на експлоатационния персонал, така и на населението (живеещо в района, преминаващи по шосето туристи, работници и др.).

В заключение не се очаква сериозен здравен риск за работещите в условията на ЕМП в централите при спазване на изискванията на нормативната уредба в страната. Населението не е подложено на въздействие от ЕМП от източниците в централите.

За работещите в централите е необходимо спазване на хигиенните нормативи за осигуряване на безопасна работа в условия на електрически и магнитни полета.

Персоналът трябва да е запознат с условията на работното си място и да има съответните медицински прегледи.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница