Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница18/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

VІ. Въздействие на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху здравето на работниците и населението. Анализ и оценка на риска за населението

Настоящо положение на здравното състояние на населението


Основните показатели на здравния статус на населението са демографските процеси, детската смъртност, причините за общата смъртност и заболеваемостта. На таблица 10 на фона на данните от цялата страна и по отделно за градовете и селата в страната е показано демографското състояние на населението на гр.Чипровци.
таблица 10

Демографски данни за 2005 г.Място

Население
(брой)

Прираст
(на 1000 души)

Цялата страна

7718750

- 5,4

Градове в страната

5416564

- 3,8

Села в страната

2302186

- 12,7

Гр.Чипровци

4198

- 22,3

На фона на отрицателния демографски прираст за страната от -5,4 души на 1000 души население и значително по-лошите данни по отношение на селското население от -12,7, отрицателният прираст по отношение на гр.Чипровци достига до -22,3‰.

На таблица 11 са представени данните за 2005 г. за починалите деца под 1 година общо за цялото население, за градовете в страната и за гр.Чипровци.
таблица 11


Място

Умрели деца под 1 година
(на 1000 живо родени)

Цялата страна

10,4

Градове в страната

7,4

Гр.Чипровци

няма

През 2005 г. в гр.Чипровци няма починали деца под 1 година.


Град Чипровци попада в област Монтана. За социално-здравния статус на населението в областта може да се съди по честотата на хроничните заболявания. Данни от Националният статистичен институт по отношение на туберкулозата и злокачествените заболявания са представени на таблица 12.
таблица 12

Заболявания на 100000 души население
Група заболявания

Средни данни за страната

Данни
за област Монтана

1. Регистрирани забол. за активна туберкулоза

127,7

197,0

2. Новооткрити забол. от туберкулоза през 2005 г.

40,1

71,8

3. Регистрирани злокачествени заболявания

3069,9

3393,0

4. Новооткрити злокачествени забол. през 2005 г.

379,3

388,1

От представените в таблица 12 данни се вижда, че социално значимите заболявания са с по-висока честота сред населението на област Монтана. Новорегистрираните случай от туберкулоза превишават 80% средните данни за страната. Тези данни до голяма степен могат да се свържат със социалното състояние на населението в този район.


По време на строителство

Временен ефект


Строителството на централите над гр.Чипровци започва от мястото на водовземането, непосредствено до язовирната стена на яз.”Мартиново”, следва напорен тръбопровод и сграда на МВЕЦ “Мартиново”, след това – 800 m напорна деривация, която минава до лявата страна на черния път, пресича коритото на реката и тръгва по трасето на хвостопровода, следва водна кула, напорен тръбопровод и сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова”. По така описаното трасе в момента в близост до мястото на водовземането (около 150 m) се намира една обитаема сграда, в които незаконно са се настанили роми. По цялата дължина на трасето на напорната деривация няма обитаеми къщи. До мястото на сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” (на 200 m) има четири обитаеми жилищни сгради.

Здравен ефект върху населението


- Шум.  При строителството ще бъдат използвани земекопни машини (малък багер за каналния изкоп и по-голям за строителството на сградоцентралата и кулата), булдозер и камиони за превозване на строителните материали. Те генерират шум над 85 dB/A. Фоновият шум, измерен до сградата в близост до мястото на водовземането, е 48 dB/A. По време на строителството генерираният от строителната техника шум може да оказва неблагоприятен здравен ефект върху обитателите на тази сграда при МВЕЦ “Мартиново” и обитателите на къщите в близост до сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” (във вечерния период). Той обаче ще има само дразнещ ефект върху нервната система и ще е с временен характер.

- Пътят от гр.Чипровци до с.Мартиново е много слабо натоварен, увеличението на транспортния трафик по време на строежа ще е незначително и няма доведе до увеличаване на неорганизираните прахови емисии и емисиите вредни газове от МПС, респективно до неблагоприятен здравен ефект върху населението.


Здравен ефект върху строителните работници


По време на строителството по отношение на строителните работници неблагоприятен здравен ефект могат да окажат редица фактори на работната среда и трудовия процес, а именно:

- Неблагоприятен микроклимат.   Работата може да се извършва както в условията на прегряващ, така и в условията на преохлаждащ микроклимат. Прегряващият микроклимат е рисков фактор за развитието на инциденти, като топлинен и/или слънчев удар. При хронично въздействие води до загуба на течности, соли и микроелементи и до топлинно изтощение. Преохлаждащият микроклимат увеличава честотата на простудните заболявания, заболяванията на скелето-мускулната и на периферната нервна система.

- Шум.   Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са експонирани на наднормени шумови нива от порядъка на 80-90-100 dB/A. Наднорменото шумово въздействие оказва неблагоприятен ефект върху слуховата система и може да доведе до развитието на професионална твърдоухост. Шумът има неблагоприятен ефект върху централната нервна система, води до разстройство в съня, развитие на неврозоподобни състояния и е рисков фактор и за развитие на артериална хипертония.

- Вибрации.   Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са експонирани на общи и локални вибрации. При новата и съвременна техника те могат и да не надвишават допустимите норми. Наднормените нива на вибрациите в някой от тези машини (най-вече на остарялата техника) може да доведе до увреждане на вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат, увреждане на паренхимните органи и до развитието на вибрационна болест, която не рядко срещано професионално заболяване сред този вид работници.

- Замърсяване на въздуха.   Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са експонирани на ауспуховите газове. При работа на открито не се очаква неблагоприятен здравен ефект.

- Прах.   Строителните работници са изложени на неорганизирани прахови емисии. Едродисперсните прахове могат да имат само дразнещ характер върху горните дихателни пътища.

- Експозиция на метални аерозоли и вредни газове.   При заваръчните дейности се отделят в различни количества в зависимост от вида на заварката въглероден окис, въглероден двуокис, азотни газове, метални аерозоли (манганови, оловни, железни и други, в зависимост от вида на заваръчния материал). Тези експозиции при извършване на заварки на закрито (или вътре в големи тръби) могат да доведат до професионални хронични увреждания на белия дроб (хроничен бронхит, пневмокониоза от типа на сидерозата).

- Травматизъм.   Строителните работници, ангажирани с изкопни и монтажни работи, са с най-висока честота на трудов травматизъм.

- Тежест на труда.   Въпреки механизацията на голяма част от строителните дейности, част от тях изискват тежък физически труд, вдигане и пренасяна на наднормени тежести. Друга неблагоприятна особеност в много от дейностите е, че те се извършват в неблагоприятна работна поза и при значително статично напрежение на мускулите на тялото и крайниците. Това води до микротравми, до заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната система.

В заключение по време на строителството неблагоприятен здравен ефект върху населението от прилежащите към обекта населени места няма да има.

По време на строителството, факторите на работната среда могат да оказват известно въздействие върху здравето на работниците. Ефектът ще е временен и при предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността на работниците, той ще е минимален.
По време на експлоатация

- По време на експлоатацията турбината ще генерира шум от порядъка на 80 dB/A, който извън сградоцентралите ще достига стойности от 50 dB/A. До къщата, която се намира на 200 m от сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова“, шумът не надвишава нормативните стойности. Независимо от това е необходимо оформяне на площадката откъм гр.Чипровци с възможност за засаждане на дървесна растителност.

- Електроцентралите ще бъдат свързани с електропроводи с напрежение 20 kV на разстояние под 50 m. Наредба № 7/1972 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда не предвижда здравна защитна зона по отношение на електропроводи от 20 kV. Не се очаква негативно въздействие върху флората и фауната в района на електромагнитното поле.

- Електроцентралите е възможно да работят изцяло на автоматичен режим. Обслужването за профилактика и ремонт ще се извършва при изключени съоръжения. Това изключва въздействие на шума, общите вибрации и електромагнитни полета от СНЧ и НЧ върху работниците. При работа на експлоатационен персонал се спазват изискванията за работа в електрически станции – запознаване с работното място и ограничения за работа на лица с определени здравни проблеми (наличие на имплантанти).


Препоръки за ограничаване на неблагоприятния здравен ефект


  • По отношение на строителните работници

Още преди започване на строежа да се осигурят необходимите санитарно-битови условия - постоянни или химически тоалетни, вода за измиване (от водоноски или от собствен местен източник), условия за хранене и т.н.

С оглед ограничаване на вредното въздействие на неблагоприятния микроклимат, работниците да бъдат снабдявани с подходящо за сезона работно облекло.

С оглед ограничаване на въздействието на физическите фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани с лични предпазни средства - очила и шлемове за изпълняващите заваръчна работа, противопрахови маски, ръкавици и др. в зависимост от спецификата на работата.

Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на физическото натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания), да се въведат режимите на труд и почивка по време на работа.  • По време на експлоатацията на площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова” да се извърши засаждане на защитен горски пояс от източната страна на сградата (към града).1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница