Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


VІІ. Социална значимост и обществен интерес към обектастраница19/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

VІІ. Социална значимост и обществен интерес към обекта


Социалната значимост на проекта за Хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” се отнася до:

  • Производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник (възобновяем природен ресурс – водата) в размер на 2,89 GWh средно годишно.

  • Откриване до 60-70 работни места по време на строителство и до
    6-8 работни места по време на експлоатация.

  • Отчисления към общината при експлоатацията на двете МВЕЦ.

  • Възможност за осигуряване на миграция на рибата до яз.”Мартиново” при изграждане на рибен проход при ВЕЦ ”Чипровци-стара” от нейния собственик.

  • Изграждането на хидроенергийната система не ограничава достъпа до реката и тя е със запазени възможности за развитие на еко- и селски туризъм в община Чипровци, като той може да се съчетае с познавателна и образователна цел на яз.”Мартиново” и хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Интересът на обществеността е отразен в получената преписка по обявата за инвестиционното предложение, направена от Възложителя в община Чипровци (Приложение писма от община Чипровци и ДЛ “Чипровци”).

VІІІ. Методики, използвани за прогноза и оценка
на въздействието върху околната среда


При разработване на ДОВОС експертите от колектива са използвали следните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда:

1. Анализ и оценка на литературни източници, данни от предпроектното проучване, от системата за мониторинг на водите, анкетни методи, оглед и обхождане на цялата територия, засегната от обектите – площни с преброяване на индивидите, маршрутни с преброяване на индивидите и стационарни с преброяване на индивидите; пробонабиране (ихтиофауна), намиране на отделни екземпляри или следи от тях (животински свят), данни от таксация на ДЛ “Чипровци”, таксационни характеристики на горските масиви от “Агролеспроект”.

2. Експертни оценки на колектива при разработване на ОВОС за изменения на компонентите и факторите на околната среда в резултат от въздействието на проекта.

3. Инженерни методи за оценка на:  • конструктивна сигурност на съоръженията;

  • технологична сигурност на съоръженията.

4. БДС EN 14011 – риболов с електрически ток

5. Методика за балансово изчисление на замърсителите, изхвърляни в атмосферата – МОСВ 2000 год., София.

6. Закон за взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилник за неговото приложение (ПМС 169/21.08.1999 год.).

7. Наредба № 14/2002 год. на МЗ и МОСВ за нормите на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух над населени места.

8. Нормативи Евро-3 на Европейския съюз за емисии на вредни вещества от автомобилния транспорт.

9. Зарбова К. – Метод за оценка на биологичната пълноценност на речните екосистеми – “Водно дело” 1/91 г.

10. Захариева В. – Математически модел за определяне на оводнителното водно количество – Годишник на УАСГ, том XLI, свитък “Хидротехника” 2003/2004, С 2004.

11. Наредба № 6/26.06.2006 год. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорта през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на населението МЗ, МОСВ (ДВ бр.58/2006 год.).

12. Заповед № РД-272/03.05.2001 год. за категоризация на повърхностните води или части в тях – МОСВ.

13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007 год.).

14. Янков Й. Численост и биомаса на речната пъстърва (Salmo trutta fario L) в основните пъстървови реки на България – Хидробиология, 30:3-

15. Наредба № 04/2/26.02.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

16. Наредба № 9/1991 за пределно допустими нива и определяне на ХЗЗ около радиотелевизионни предаватели, ретранслатори и други излъчватели в населени места (ДВ бр.35/1991 .... бр.8/2004 год.V.

17. Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.81/2000 год.).

18. Метод за оценка на ландшафта. Анализ на състоянието на ландшафта. Анализ и оценка на замърсителите в ландшафта. Специфика на различните елементи на ландшафта в процеса на тяхното възстановяване. Изменения на функционалните, пространствените, социално-икономическите и естетически качества на ландшафта под въздействието на строителството и експлоатацията на обекта.

19. WMO (1997). Technical Report in Hydrology and Water Resource № 56 Estimation of area evapotranspiration.


ІХ. Мерки за предотвратяване, намаляване, компенсиране
и при възможност прекратяване на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

9.1. Мерки, предложени от проектанта на хидроенергийната
система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”


В предварителните проучвания за хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” проектантът е предвидил следните мерки за намаляване на вредните въздействия от строителството и експлоатацията на централите:

1. Избор на подходяща схема на напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова”, при която се използва съществуващо старо трасе на хвостопровода от рудодобива.

2. Разположение на строителната площадка на МВЕЦ “Мартиново” върху антропогенно повлияна площадка от строителството на яз.”Мартиново” и рудодобива. Възможност за използване на съществуващ сграден фонд с минимален ремонт.

3 Разположение на всички съоръжения в близост до асфалтов път ІІІ клас гр.Чипровци – с.Мартиново, черни пътища към хвостопровода (напорната деривация) и селскостопански път към сградата на МВЕЦ “Чипровци-нова” и напорния тръбопровод към нея.

4. Определяне на оводнително водно количество под МВЕЦ “Мартиново” в размер на Qек(ов) = 0,060 m3/s.

5. Рекултивация на засегнатите от строителството терени, при което напълно се възстановяват трасетата на напорните водопровеждащи съоръжения (положени в траншея и засипани) и пространството около сградите на МВЕЦ.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница