Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


І. Обща част 1.1. Информация за Възложителястраница2/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

І. Обща част

1.1. Информация за Възложителя


Техноресурс” – ООД
5100, гр.Горна Оряховица,
ул.”Иван Вазов” № 3, п.к.138
Сава Шопов
Управител
Лице за контакти:
Цветан Цветанов
GSM: 0898 717 805

1.2. Кратка информация за развитието на проекта
за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ Чипровци-нова”


Река Мартиновска (р.Мартиновска има няколко наименования. В ДОВОС се използва името Мартиновска, както е цитирана в Решенията по процедурата за ОВОС от РИОСВ гр.Монтана) е обект на хидроенергийни проучвания още в периода 1948-1962 год. За нуждите на рудодобива във втората половина на миналия век е изграден яз.”Мартиново”. След ликвидацията на рудодобивната и рудопреработващата промишлена дейност, яз.”Мартиново” е предаден на община Чипровци. Язовирното езеро се използва само за риболов, а крайбрежната ивица за отдих, при което чрез преливника в р.Мартиновска се възстановява естественият режим на оттока. След закупуване на яз.”Мартиново” и част от прилежащата му територия от Възложителя Сава Шопов, язовирът продължава да се използва само за отдих, като поддръжката на язовирната стена е добра (съхранена е и работи Контролно-измервателната система – геодезия и пиезометри). През 2006 год. Възложителят възлага разработване на Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Чипровци-нова”, която използва водите, резервирани в яз.”Мартиново”. Чрез връзка към основния изпускател от апаратна камера и след нея напорна деривация, водна кула и напорен тръбопровод водите се обработват в МВЕЦ “Чипровци-нова” с мощност Р = 850 kW. За това инвестиционно предложение с Решение № МО-76-ПР/2006 год. от РИОСВ – гр.Монтана е необходимо разработване на ОВОС. През 2007 год. Възложителят преценява, че е възможно да изгради в сравнително по-кратки срокове МВЕЦ “Мартиново” с мощност Р = 250 kW, която да използва водите на яз.”Мартиново” и да се разположи на мястото на апаратната камера под язовира. За това инвестиционно предложение от РИОСВ – гр.Монтана е получено Решение № МО-25-ПР/2007 год. за разработване на ОВОС. След второто Решение на РИОСВ – гр.Монтана Възложителят решава да обедини двете МВЕЦ в една система под наименование: Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” съответно с мощност Р = 250 kW и Р = 600 kW, или с обща застроена мощност Р = 850 kW. За обединената система Възложителят подава необходимите документи в РИОСВ – гр.Монтана и получава Решение с изх.№ 1704/22.06.2007 год. за провеждане на една процедура по ОВОС за хидроенергийната система от две централи – МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”.

1.3. засегнати от осъществяването на Инвестиционното предложение за хидроенергийната система от две МВЕЦ физически и юридически лица


Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение за “Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” се разполага на р.Мартиновска в участъка от яз.”Мартиново” до гр.Чипровци.

Засегнати от строителството и експлоатацията са: • Община Чипровци;

 • ДЛ “Чипровци”;

 • собственици на имоти на площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова”.

1.4. Използвани проектни материали и нормативни документи


Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната база в Р. България при използване на следните основни източници:

1. Хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” – 2006/2007 год. “ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика” ООД, София.

2. Лесоустройствен проект на ДЛ “Чипровци”

3. Литературни източници

4. Изследвания на експертите от колектива за разработване на ДОВОС

5. Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление на водите в Р.България – Дунавски район (реки западно от р.Огоста), 2000 год. БАН

6. Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 год. ... изм. и доп. до 2007 год.)

7. Закон за водите (ДВ бр.67/1999 год. ..... изм. и доп. до 2007 год.)

8. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/09.08.2002 год. ... изм. и доп. до 2007 год.)

9. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 год.; бр.70/2004 год.; бр.77, 87, 88, 95, 105/2005 год.; бр.30, 34/2006 год.)

10. Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ПМС № 59/07.03.2003 год. ... ПМС № 302/30.12.2005 год. – ДВ бр.3/10.01.2006 год.)

11. Закон за горите (ДВ бр.125/1997 год. ........изм. и доп. бр.29, 30, 34, 36, 82/2006 год.)

12. Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41/24.04.2001 год., бр.108/29.12.2006 год.)

13. Подзаконови нормативни документи, междуведомствени и ведомствени нормативи, стандарти и др.

14. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (ДВ бр.73/2007 год.).

1.5. Проведени консултации със заинтересованите лица, институции, компетентните органи и др.


В процеса на изготвяне на Обхват и съдържание на ОВОС и при разработване на ДОВОС, от страна на експертите и Възложителя са проведени консултации с:

 • РИОСВ – гр.Монтана – при предаване на Обхват и съдържание на ОВОС;

 • Община Чипровци;

 • ДЛ “Чипровци”;

 • Национална служба за защита на природата – МОСВ;

 • Дружество за дива природа “Балкани” – респондент на “Натура 2000”, “Западна Стара планина и Предбалкан”.

Всички получени мнения и препоръки са отразени в ДОВОС и коментирани.

ІІ. Анотация на Инвестиционното предложение
за “Изграждане хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”

2.1. Описание на Инвестиционното предложение

Цел и необходимост


Язовир “Мартиново”, след отпадане на основното му предназначение за подаване на води към рудодобива, остава с възможност за използване за риболов и отдих. Резервираният в язовирното езеро обем и височината на язовирната стена предоставят добра възможност за енергийно оползотворяване на водите. Това може да се реализира с изграждане на една централа под язовирната стена и чрез използване на допълнителен геодезичен пад и изграждане на втора централа. Самостоятелна централа под стената би имала занижени енергоикономически показатели, но с използването на допълнителен пад ефективността на инвестиционното предложение се повишава и то става приемливо за реализиране. При тези предпоставки е развита хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Системата има за цел производство на електроенергия с използване на акумулираните в яз.”Мартиново” води. Необходимостта е свързана с възможността за изграждане на възобновяем източник на енергия. Този вид централи са заложени в енергийната стратегия на страната и заедно с алтернативните източници на енергия са с перспектива към 2015 год. да участват в енергийния баланс с 12% по произведена енергия.


Компановка на схемата и на съоръженията


“Изграждане хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” е инвестиционно предложение, което включва използването на водите в яз.”Мартиново” за производство на електроенергия в две МВЕЦ. В процеса на развитието на проекта с извършване на геодезичното заснемане и огледа на основния изпускател схемата претърпява няколко корекции, които повишават нейната ефективност. Всяко едно от съоръженията е съобразено с реалните условия на площадката, на която се разполага.

Компановката на схемата и отделните съоръжения се състои от:Язовир “Мартиново”

Язовир “Мартиново” е построен на р.Мартиновска. Стената е насипна с изградена и работеща система за контрол на състоянието на съоръжението. Завиреният обем във водохранилището е 70 000 m3. Дължината на езерото е около 250-300 m. Характерните водни нива в езерото са:

- НВРВН (Най-високо работно водно ниво) 613,00

- ННРВН (Най-ниско работно водно ниво) 612,00

Височината на стената от кота терен е 24 m. Прилежащите към язовирната стена съоръжения са преливник, основен изпускател и за водовземането за рудодобива е изградена водовземна кула. До язовирната стена и по левия бряг на езерото е развит асфалтов път Чипровци-Мартиново. От него има две отклонения до площадката под язовирната стена (от стената и на около 1 km под нея).

Язовирната стена “Мартиново” е съществуващо съоръжение, на което ще е необходимо да се изпълнят определени ремонтни дейности за осигуряване работата на новата хидроенергийна система. Тези ремонтни дейности се отнасят до възстановяване на нарушения по преливника и бързотока към него и за осигуряване на връзка с новите съоръжения.

За съоръженията на двете МВЕЦ са разработени подробно два варианта.

І вариант

Водовземане за МВЕЦ “Мартиново”

Водовземането за МВЕЦ “Мартиново” става от съществуващата водовземна кула в езерото на яз.”Мартиново”. Това налага разкриване на основния изпускател, достигане до кулата чрез частично изпразване на езерото (само до кота, която позволява възстановяване на водовземането от нея) и свързване с апаратна камера. В апаратната камера са монтирани затворни органи за основния изпускател и за напорния тръбопровод към МВЕЦ “Мартиново”.МВЕЦ “Мартиново”

От апаратната камера до МВЕЦ “Мартиново” се предвижда засипан напорен тръбопровод с Lн.тр. = 35,00 m и DN 800 mm. Съоръженията до МВЕЦ “Мартиново” и оборудването на централата са проектирани за Qзастр. = 1,00 m3/s. МВЕЦ “Мартиново” е разположена на левия бряг на р.Мартиновска. В сградата на централата е монтирана една турбина тип Францис с мощност P = 250 kW и производство на електроенергия W = 0,90 kWh. Долното водно ниво (ДВН) при разпределителната шахта след изтичалото на МВЕЦ “Мартиново” е с кота 580,00, при което използваемият нето пад при НВРВН в яз.”Мартиново” е Ннето = 30,00 m. От разпределителната шахта започва напорната деривация за МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Екологичното водно количество (минимално допустимият отток) в р.Мартиновска след яз.”Мартиново” преди новоизграждащите се съоръжения се изпуска от байпаса при апаратна камера. То е в размер, съобразен с вътрешно ведомствена заповед на МОСВ (Q95%  Qекол.  10%Qо) и е прието в размер на Qекол. = 0,065 m3/s.

МВЕЦ “Чипровци-нова”

Водовземане за МВЕЦ “Чипровци-нова”


Водовземането за МВЕЦ “Чипровци-нова” става от разпределителната шахта след МВЕЦ “Мартиново”. То е оразмерено за водите, които обработва и МВЕЦ “Мартиново” - Qзастр. = 1,00 m3/s.

Напорна деривация


Напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова” е с дължина Lн.дер. = 2320,00 m и DN 800 mm. Деривацията се изпълнява от стоманени или стъклопластови тръби, положени в траншея и засипани. Трасето на деривацията в началото на дължина около 1000 m е развито по левия бряг на р.Мартиновска и е в банкета на съществуващ път. На около 1000 m от водовземането премоства реката, преминава на десния бряг и на дължина от 1320 m е проектирано по трасето на съществуващия в миналото хвостопровод от рудодобива. В по-голямата си част хвостопроводът (бетоново корито) е разрушен, но траншеята и обслужващият път са съхранени.

Наклонена водна кула


За осигуряване на нормални условия на работа на хидроенергийната система от водовземането до МВЕЦ “Чипровци-нова” при резки изменения на режима на работа на централата в края на напорната деривация се предвижда наклонена водна кула с дължина Lв.к. = 130,00 m и DN 1000 mm. Тази част от кулата е положена в траншея и засипана. В горната част на кулата има открита водна камера с кота водно ниво 571,00 и размери 6,0/6,0/2,5 m с обем около V = 75,00 m3.

Напорен тръбопровод


От водната кула до МВЕЦ Чипровци-нова” следва напорен тръбопровод с дължина Lн.тр. = 460,00 m и DN 800 mm. Тръбопроводът ще се изпълни от стоманени или стъклопластови тръби, положени в траншея и засипани.

Сграда на МВЕЦ “Чипровци-нова”


МВЕЦ “Чипровци-нова” е на десния бряг на р.Мартиновска. Тя обработва води в размер на Qзастр. = 1,00 m3/s при нето напор Ннето = 72,50 m, има застроена мощност P = 600 kW и производство на електроенергия W = 2,10 GWh. В сградата на централата се предвиждат две турбини тип Пелтон на вертикална ос. След сградата на централата следва долна вада, по която водите, обработени от нея, се връщат в р.Мартиновска. Долната вада е с дължина Lд.в. = 10,00 m при кота долно водно ниво 495,00.

Връзката с електроразпределителната мрежа и на двете централи е към СН 20 kV и в непосредствена близост до тях.

Приложение: Ситуации 1:5000.

ІІ вариант

По време на разработване на ДОВОС при извършване на огледа на основния изпускател се установява необходимостта от основен ремонт на съоръжението, който се налага и за съществуващата водовземна кула (при І вариант тя е включена в схемата). Това изисква значителна височина на изпразване на водохранилището, а вследствие на това – повишаване на мътността на р.Мартиновска при изтакане на езерото с ясни негативни последици за речното течение. При тези условия се променя схемата на МВЕЦ “Мартиново”.

Геодезичното заснемане по трасето след МВЕЦ “Мартиново” до МВЕЦ “Чипровци-нова” предлага по-добри възможности за разполагане на трасето на напорния тръбопровод на МВЕЦ “Чипровци-нова” и връзката му с изтичалото на МВЕЦ “Мартиново”, водната кула и сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова”.

При тези условия е разработен ІІ вариант.МВЕЦ “Мартиново”

Водовземане за МВЕЦ “Мартиново”


Водовземането за МВЕЦ “Мартиново” става от нова водовземна кула на левия бряг на яз.”Мартиново” при кота 606,00. Водовземното съоръжение е с височина 6,00 m.

Напорен тръбопровод за МВЕЦ “Мартиново”


От водовземното съоръжение започва напорният тръбопровод за МВЕЦ “Мартиново” по левия бряг на яз.”Мартиново” (къс участък по банкета на пътя Чипровци-Мартиново, непосредствено до сухия откос на язовирната стена, на площадката, служила за строителство на стената). От пътя до централата тръбопроводът е положен в траншея и засипан.

Дължината на напорния тръбопровод от водовземането до преходния участък към МВЕЦ е 164,12 m.


Сграда на МВЕЦ “Мартиново”


Сградата на МВЕЦ “Мартиново” е разположена на строителната площадка за язовирната стена. МВЕЦ “Мартиново” се намира на левия бряг на р.Мартиновска. Тя обработва водите в размер на Qзастр. = 1,00 m3/s при нето напор Ннето = 27,20 m и има застроена мощност P = 226 kW при производство на електроенергия W = 0,81 GWh. В сградата на централата е предвидена една турбина тип Францис, комплектована със смукателната тръба.

След изтичалото на централата има разпределителна шахта с преливник. Екологичното водно количество в размер на Qек. = 0,065 m3/s се подава с отделна тръба в преливника, след което постъпва през преливника в р.Мартиновска (под преливника на язовирната стена).

Приложение: Надлъжен разрез от водовземането до МВЕЦ “Мартиново”, ситуация и надлъжен разрез на МВЕЦ “Мартиново”

МВЕЦ “Чипровци-нова”

Водовземане за МВЕЦ “Чипровци-нова”


Водовземането за МВЕЦ “Чипровци-нова” става от разпределителната шахта след МВЕЦ “Мартиново”. То е оразмерено за Qзастр. = 1,00 m3/s (от МВЕЦ “Мартиново”).

Напорна деривация


Напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова” е с дължина Lн.дер. = 2320,00 m (по геодезично заснемане) и DN 800 mm. Деривацията ще се изпълнява от стоманени или стъклопластови тръби, положени в траншея и засипани. Трасето на деривацията в началото, на дължина около 800 m, е в банкета на пътя и върху рекултивирано хвостохранилище на левия бряг на р.Мартиновска. След това пресича реката и преминава на десния бряг на реката по рекултивирано хвостохранилище и по трасето на съществуващия в миналото хвостопровод от рудодобива. Трасето е запазено (бетоновото корито на хвостопровода частично, а траншеята и обслужващият път – напълно).

Наклонена водна кула


Спрямо І вариант наклонената водна кула е изместена и е с дължина Lв.к. = 156,50 m и DN 1000 mm. Тя е положена в траншея и засипана. В горната част на кулата има открита водна камера с кота водно ниво 585,00 и размери 5,0/5,0/2,5 m с обем около V = 45,00 m3.

Напорен тръбопровод


От водната кула до МВЕЦ Чипровци-нова” следва напорен тръбопровод с дължина Lн.тр. = 180,00 m и DN 800/700 mm. Тръбопроводът ще се изпълни от стоманени или стъклопластови тръби, положени в траншея и засипани.

Сграда на МВЕЦ “Чипровци-нова”


Сградата на МВЕЦ “Чипровци-нова” е на десния бряг на р.Мартиновска. Обработва водно количество в размер на Qзастр. = 1,00 m3/s при нето напор Ннето = 68,50 m, има застроена мощност P = 570 kW и производство на електроенергия W = 2,08 GWh. В сградата на централата се предвиждат две турбини тип Пелтон на вертикална ос. След сградата на централата следва долна вада, чрез която обработените води постъпват в р.Мартиновска. Долната вада е с дължина Lд.в. = 10,00 m при кота долно водно ниво 497,50.

Връзката с електроразпределителната мрежа и на двете централи е към СН 20 kV, идентична с тази по І вариант.

Приложение: Ситуация 1:10000; ситуация 1:7500; вертикална схема.

След проведени енерго-икономически изследвания се предлага разработване на ІІ вариант.


Особености при избора на схемата на ІІ вариант


Изборът на схемата е продиктуван от следните условия:

 • Използването на съществуващия язовир “Мартиново” при изграждане на нова водовземна кула и водовземане за централата (МВЕЦ “Мартиново”) над котата на мъртвия обем (606,20).

 • По възможност максимално използване на трасето на хвостопровода от рудодобива за намаляване размера на засегнатите земи от новото строителство. Преминаването на напорния тръбопровод за МВЕЦ “Мартиново” и напорната деривация на МВЕЦ “Чипровци-нова” по антропогенно повлияни трасета.

 • Избор на трасето на напорната деривация и напорния тръбопровод към МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” и местоположението на сградите на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” в близост до съществуващи пътни връзки, за да се избегне развиване на нова пътна мрежа. До всички съоръжения на хидроенергийната система се осигурява достъп по асфалтов път и черни пътища.

 • Възможност за Възложителя, изграждайки едновременно всички съоръжения на хидроенергийната система, да осигури по-ранно пускане в експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” (поради сравнително малкия мащаб на строителните работи за МВЕЦ).

 • Възможност за присъединяване към СН 20 kV, без да се налага изграждане на дълги електропроводи.

 • Съобразяване с условията в община Чипровци, в която има разработена стратегия за развиване на екотуризъм.

Състояние на речното русло и бреговете на реката


Промените в речното русло на р.Мартиновска са станали след изграждането на яз.”Мартиново”. Речното русло е в незначителна част обрасло с храстова растителност, а в по-голямата си част преминава през поляни и пасища, а селскостопанските земи слизат почти непосредствено до речното корито. Реката е достъпна. Наличието на яз.”Мартиново” ограничава наносния отток, който се формира само от дължината на реката под язовира.

Инфраструктурни обекти в разглежданата територия


В района на предвидената за изграждане хидроенергийна система се намират: асфалтов път Чипровци-Мартиново (пътят е по протежение на разположението на всички съоръжения от системата), с.Мартиново (в опашката на язовирното езеро), гр.Чипровци (под сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова”), водохващане на ВЕЦ ”Чипровци-стара” (на над 2-3 km под сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова”). На площадката на МВЕЦ “Мартиново” има останали две в значителна степен разрушени сгради (бивши жилищни и административни сгради от рудодобива и строителството на язовира). Над яз.”Мартиново” има издадено положително решение за изграждане на МВЕЦ “Мартиново”. Срещу площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова” има две неизползваеми и неремонтирани сгради на военните. Най-близо разположената жилищна сграда от гр.Чипровци до МВЕЦ “Чипровци-нова” е на разстояние 200 m.

Изградени хидротехнически съоръжения по трасето


От изградените хидротехнически съоръжения по поречието на р.Мартиновска от значение за поява на кумулативен ефект е ВЕЦ ”Чипровци-стара”, чието водохващане е на над 2-3 km под сградоцентралата на МВЕЦ “Чипровци-нова” (МВЕЦ “Мартиново” е над язовира). Приложение: фотоматериали.

Пътни артерии – необходимост от нова пътна мрежа
и състояние на съществуващата


В района на хидроенергийната система в непосредствена близост до съоръженията на двете МВЕЦ се намира асфалтов път ІІІ клас гр.Чипровци – с.Мартиново. Пътят е в добро състояние и може да се използва за транспорт на строителни материали и оборудване към обектите. От асфалтовия път има редица отклонения, които могат да се ползват за достъп за всяко едно съоръжение. По трасето на хвостопровода има обслужващ черен път, по който ще се осигурява строителството и обслужването на напорната деривация, водната кула и напорния тръбопровод на МВЕЦ “Чипровци-нова”. До площадката на МВЕЦ “Мартиново” има пътно отклонение от главния път гр.Чипровци – с.Мартиново с макадамова настилка и черен път от язовирната стена. Към площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова” има селскостопански черен път по десния бряг на реката от гр.Чипровци.

За строителството и експлоатацията на хидроенергийната система не се налага развитие на нова пътна мрежа с изключение на къса връзка към черния селскостопански път до площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова”.


Социална значимост и енергоикономическа ефективност


Проектът за хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” има подкрепата на община Чипровци, изказана при проведените консултации с кмета и еколога на общината, както и с писмено заявеното становище по проекта (Приложение). Подкрепата е в резултат на доказани ползи за общината.

Изграждането на хидроенергийната система предоставя следните социални придобивки за населението на община Чипровци. • Откриване до 60-70 работни места за строителни работници, механизатори и водачи на транспортни коли по време на строителството.

 • Откриване до 6-8 работни места по време на експлоатация за квалифициран експлоатационен персонал и охрана.

 • Производство на W = 2,89 GWh електроенергия, която е на разположение на общата енергийна система.

 • Отчисления към общината по време на експлоатация на централите.

 • Възможност за развитие на зона за отдих около язовира.

Енергоикономическата ефективност е доказана от проектанта в Доклада за целесъобразност на проекта, при което показателите на системата по срок на откупуване – 7,1 години, процент на възвръщаемост на инвестициите 14,07% и стойност на застроен киловат мощност под 2000 лв отговарят на изискването обектът да е икономически обоснован и приемлив за инвеститора.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница