Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


Мерки, предложени от експертите, разработили ДОВОС, които са приети от Възложителя за изпълнение. Оценка на предлаганите мерки. Непреодолими въздействиястраница20/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

9.2. Мерки, предложени от експертите, разработили ДОВОС,
които са приети от Възложителя за изпълнение.
Оценка на предлаганите мерки. Непреодолими въздействия


Мерките, предложени от колектива, разработил ДОВОС, за предотвратяване, намаляване, компенсиране и при възможност прекратяване на значителните отрицателни въздействия от строителството и експлоатацията на хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”, са съгласувани с Възложителя, приети са от него за изпълнение при технико-работното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и при нормалната експлоатация на централите.

9.2.1 При разработване на технико-работния проект


1. Да се извърши заснемане на отложените в яз.”Мартиново” наноси в резултат на дългогодишната експлоатация.

2. Да се извърши водолазен оглед на съществуващата водовземна кула за рудодобива в яз.”Мартиново” с оглед използването й за водовземане от по-висока кота в язовира при изпразването му за изграждане на водовземната кула за МВЕЦ “Мартиново”, за да не допусне изтакане на наноси.

3. Да се проектира временно възстановяване на съществуващия яз под яз.”Мартиново” с цел използването му за утаител при сработване на нивото на язовира за изграждане на водовземането и недопускане на повишаване на мътността на р.Мартиновска.

4. Да се осигури подаване на определените оводнителни (екологични) водни количества от разпределителната шахта на МВЕЦ “Мартиново” под преливника на яз.”Мартиново”. Оводнителното водно количество за оразмеряване на връзката с р.Мартиновска да е в размер на Qек(ов) = 0,080 m3/s.

5. Да се извърши проверка на мостовете по трасето за транспортиране на оборудването относно тяхната носимоспособност и сигурност при транспорта. При необходимост да се проектира подсилването им.

6. Да се разработи график за източване до необходимата кота на яз.”Мартиново”.

7. Да се разработи по възможност електрическо рибозащитно устройство към водовземането за МВЕЦ “Мартиново”. При непреодолими трудности да се осигури подходящ размер на разстоянието между прътите на решетката при входа.

8. Да се разработи програма за управление на двете МВЕЦ (самостоятелно или с общ пункт на управление).

9. На двете строителни площадки при МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” да се предвиди стациониране на химически тоалетни по време на строителството, а при експлоатация да се прецени изграждане на изгребна яма или химическа тоалетна.

10. Оразмеряването на строителните конструкции да се извърши съгласно “Правилник за проектиране на ХТС към ВЕЦ” (Наредба № 14 – ДВ № 53/28.06.2005 год.).

11. Архитектурното решение на всяка от сградоцентралите да се реши съобразно традициите на района.

12. Да се проектира връзка за осигуряване на необходимите води за напояване на селскостопанските площи по течението на реката.

13. Да се изготви проект за рекултивация на засегнатите от строителството площи съгласно изискванията на Наредба № 26.

14. В зависимост от избора на оборудването в двете МВЕЦ съобразно договорираната автоматика, да се прецени необходимостта от проектиране на маслосъбирателна шахта.

15. На двете строителни площадки да се проектират механични утаители за утаяване на строителните води.

16. Към горна камера на водна кула за МВЕЦ “Чипровци-нова” да се проектира предпазен парапет.

17. Да се извърши оглед и оценка на състоянието на яз.”Мартиново” и Контролно-измервателната апаратура (КИА) към него. При необходимост да се предвидят необходимите ремонти и допълване на КИА.

18. Да се разработи Програма за извършване на измервания с КИА на яз.”Мартиново” за следене на неговото състояние.


9.2.2 По време на строителство


1. Двете МВЕЦ могат да се изграждат последователно и едновременно в зависимост от възможностите на Възложителя.

2. Изпразването на язовира до котата, необходима за изграждане на водна кула в яз.”Мартиново”, да се извършва бавно, по възможност в студения период на годината.

3. Поради опасност от повишаване на концентрацията на прах и газови емисии на строителните площадки и в част от строителните участъци да се предвиди оросяване.

4. Да се извършва текущ контрол и реглаж на горивните смеси в дизеловите агрегати.

5. Зареждането на машините да става в извън работен режим.

6. На строителните площадки да се съхраняват ГСМ за не повече от


2-3 заряда на машините.

7. Местата на съхранение на ГСМ да са под специален регламентиран режим на охрана по Закона за ПП безопасност.

8. На двете строителни площадки да се осигури изграждане на механични утаители за строителните води.

9. При необходимост, извършването на взривни работи трябва да става извън размножителния период на животинския свят, а в участъците в близост до реката строителството да е ограничено в периода май-юли (за опазване на видрата).

10. На обекта да не се изгражда взривен склад, а взривните вещества да се доставят по договор с фирма за ежедневните нужди на обекта.

11. Хумусът от строителните участъци да се складира временно до извършване на рекултивация на всяка площадка, а по трасето на напорните съоръжения – на подходящи места.

12. Строителната дейност да се ограничи основно в дневния период (7,00-19,00 h) и в малка степен във вечерния период (19,00-23,00 h).

13. При преминаване на транспортните коли през с.Бели мел и гр.Чипровци транспортните маршрути да се съгласуват с кметството и общината и да се постави ограничение за скорост.

14. Да се сключат необходимите договори с лицензирани фирми за транспортиране, депониране и третиране на отпадъците.

15. На двете строителни площадки да се стационират химически тоалетни.

16. Питейната вода да се доставя бутилирана, с водоноски или да се използват близко разположени чешми с питейна вода.

17. На работниците да се осигурят необходимите санитарно-битови условия и подходящо работно облекло, както и лични предпазни средства.

18. Съгласно нормативните изисквания да се въведе режим на труд и почивка по време на работа.

19. При необходимост от медицинска помощ да се използва базата в гр.Чипровци или гр.Монтана.


9.2.3 При въвеждане в експлоатация


1. Към въвеждане в експлоатация на двете МВЕЦ да са разработени Инструкция за експлоатация и Авариен план.

9.2.4 По време на експлоатация


1. По време на експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” в рамките на три години след въвеждането им в експлоатация да се провежда ихтиологичен мониторинг при изграден рибен проход на ВЕЦ “Чипровци-стара” и мониторинг върху популацията на видрата, като ежегодно се изготвя годишен отчет и се уточнят при необходимост допълнителни мерки за ограничаване на негативни последици.

2. Съгласувано с ДЛ “Чипровци” да се осигури редовно зарибяване на яз.”Мартиново”.

3. Да се извършват необходимите наблюдения и измервания с КИА на яз.”Мартиново” съгласно разработената програма за измервания.

4. Да се отпускат необходимите води за напояване.

5. Оводнително (екологично) водно количество да се осигурява в размер на Qов(ек.) = 0,080 m3/s.

6. Управлението на отпадъците по време на нормална експлоатация и ремонт да се осъществява съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. Възложителят да поддържа нормативно определените участъци от речното корито.

8. Да се актуализира ежегодно Аварийният план за действие.


Оценка на предлаганите мерки е извършена в Плана за изпълнение на мерките.

При разработване на ДОВОС от страна на експертите в колектива не са посочени непреодолими въздействия.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница