Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


Предложение за развитие на система за собствен мониторинг върху състоянието на околната средастраница22/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

9.4. Предложение за развитие на система за собствен мониторинг върху състоянието на околната среда


Целта на Плана за собствен мониторинг е да се осигури извършване на системни, качествени и независими наблюдения, измервания и контрол по време на строителството и експлоатацията на хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”, в резултат на който да се изберат адекватни мерки за развиване на положителните въздействия и ограничаване на отрицателните последици.

1. Към МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” да се монтират дебитомери (разходомери) за отчитане на обработените от централите води.

2. По време на експлоатация в рамките на три години да се провежда мониторинг върху популацията на видрата.

3. След изграждане на рибен проход към ВЕЦ ”Чипровци-стара”, от страна на собственика на МВЕЦ в участъка МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” да се извършва ихтиологичен мониторинг в рамките на 3 години след въвеждане в експлоатация.

4. На преливника за екологични води от разпределителна шахта при МВЕЦ “Мартиново” да се постави на подходящо място рейка за контрол на изпусканото в реката водно количество.

5. Съгласно Програма за измервания с КИА на яз.”Мартиново”, изготвена от проектанта, да се извършват необходимите измервания, за които да се съставя ежегоден протокол.


Х. Становища и мнения


Колективът за разработване на ДОВОС за хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” е провел консултации със заинтересованите физически и юридически лица и компетентните органи на етапа на изготвяне на Обхват и съдържание на ОВОС и при разработването на ДОВОС. От страна на Възложителя са проведени необходимите съгласувателни процедури.

Консултации от колектива са проведени с:

1. РИОСВ гр.Монтана – становището по Обхват и съдържание на ДОВОС е приложено

2. Община Чипровци:  • г-н Иван Марков – кмет;

  • инж. Камен Гогов – еколог на общината.

Становището на община Чипровци по уведомлението за инвестиционното предложение се представя от Възложителя.

3. ДЛ “Чипровци” – лесничей Невена Мицова. Предоставена е таксационна характеристика на дивеча в района на лесничейството.

Становището на ДЛ “Чипровци” по съгласувателната процедура се представя от Възложителя.

4. НПО – Сдружение за дива природа “Балкани” – респонденти на “Натура 2000” Западна Стара планина и Предбалкан код BG 0001040. Получена информация и карта с обозначение на изключената територия от предлаганото “Натура 2000” място, в която попада изцяло инвестиционното предложение.

5. МОСВ – Дирекция “Национална служба за защита на природата”

6. РИОКОЗ – гр.Монтана – д-р Борисова. Консултация по съгласувателната процедура от страна на РИОКОЗ, с която Възложителят е запознат.
Заключение


Проведените проучвания, изследвания, анализи и прогнозни оценки от експертите по ОВОС сочат, че въздействията на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” са свързани не само с развитието на проекта в процесите на строителство и експлоатация, а и с наличието на минали антропогенни въздействия върху територията. Разглежданият участък в значителен период е бил под влияние на рудодобива в община Чипровци – изграден яз.”Мартиново” за промишлено водоснабдяване, няколко рекултивирани хвостохранилища, запазена траншея и експлоатационен път на хвостопровода, до голяма степен запазена строителна площадка към яз.”Мартиново”. Това определя изключването на територията от потенциално “Натура 2000” място Западна Стара планина и Предбалкан BG 0001040.

При тези условия оценката на въздействията на обекта като граничещ с “Натура 2000” място е извършена с оглед на реално съществуващите условия на територията, изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за ОС и останалите нормативни документи.

В процеса на работа върху ДОВОС експертите са:


  • използвали проектни разработки, анкетни данни, литературни източници;

  • извършили собствени наблюдения и оглед по цялото трасе на схемата, както и в близките към обекта площи;

  • проведен е оглед и оценка на състоянието на КИА на яз.”Мартиново”;

  • проведени са консултации с компетентните органи, РИОСВ, МОСВ, РИОКОЗ, община Чипровци (на територията на която е инвестиционното предложение) и НПО;

  • приложени са методики за прогноза и оценка на въздействието на обекта, одобрени и приети от МОСВ, както и собствени на експертите методики.

  • запознали са се с предоставения от НПО стандартен формуляр на потенциалните “Натура 2000” места и карта с посочено изключване от “Натура 2000” на засегнатата територия.

Получените прогнозни оценки за въздействието на обекта Хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” показват:
Атмосферен въздух

Въздействията са само в периода на строителство. Те са локални с възможност за ограничаване и предотвратяване на отрицателните последици чрез предприетите мерки. По време на експлоатация не се променят климатичните условия и качеството на въздуха.Води

Настъпилите изменения в минали години не оказват влияние върху формирането на речния отток, като наличната хидроложка информация към яз.”Мартиново” е актуализирана с удължаване на периода на работа на ХМС. При строителството на централите и особено при изграждането на връзката с яз.”Мартиново” със спазване на посочените мерки, няма да настъпи промяна в качеството на водите. По време на експлоатация предвиденият минимално допустим отток (екологични води) Qек = 0,080 m3/s е около 14% от Qо > 10Qо (по вътрешноведомствена заповед на МОСВ), налице е преливане в периода на пълноводие, с което не се повлияват морфоложките и хидравличните характеристики на речното корито. При експлоатацията не се променя качеството на водите на р.Мартиновска. Не се наблюдава кумулативен ефект при работа на МВЕЦ ”Чипровци-стара” и МВЕЦ “Чипровци-нова” поради отстояние между тях, което е по-голямо от препоръчаните 2-3 km (реално е 4-5 km). Възможно е редовно зарибяване на яз.”Мартиново” и създаване на зона за отдих.Геоложка среда

Изпълнението на напорните съоръжения основно по трасето на съществуващия хвостопровод не създава опасност от провокиране на срутищни участъци. Почти е изключено или в много малък обем извършването на взривни работи. Ограничението на площадката на МВЕЦ “Мартиново” да се работи само с багер и къртач не създава опасност за язовирната стена.Почви

Строителството в голямата си част е върху антропогенно повлияни почви (МВЕЦ “Мартиново”, напорна деривация). След рекултивация на засегнатите терени размерът на трайно унищожените земи е 0,325 dka.Отпадъци

По време на строителство се генерират ограничени по вид и количество отпадъци. По време на експлоатация МВЕЦ не генерират производствени отпадъци.Шум

По време на строителство се изисква строителните работи да се извършват в светлата част на денонощието и по изключение от 19,00 до 23,00 h. По време на експлоатация не се променят условията в жилищната среда.Растителен свят

Поради разположението на отделните съоръжения на хидроенергийната система върху антропогенно повлияни площи и част върху голини, изоставени селскостопански земи и пасища, не се засягат редки и застрашени видове тревна и горска растителност и се изсичат ограничени площи горскодървесна растителност – 0,6 dka.Животински свят

Реката е обезрибена в резултат на изграждането на водохващането на ВЕЦ ”Чипровци-стара” без рибен проход. Това е основен проблем, който трябва да се разреши от собственика на ВЕЦ ”Чипровци-стара”, за да се възстанови добро състояние на ихтиофауната в р.Мартиновска.

Фауната от земноводни и влечуги е бедна.

Обектът не води до фрагментиране на територията, отделяне на ляв-десен бряг, ограничаване на достъпа до реката и не създава възможност за отрицателни въздействия върху бозайна и орнитофауна. Зарибяване на р.Мартиновска (след изграждане на рибен проход при ВЕЦ ”Чипровци-стара”) и яз.”Мартиново” ще увеличи хранителната база за орнитофауната. С оглед изключване на стресови въздействия върху видрата, е необходимо ограничаване на строителството в близост до реката в периода май-юли.Ландшафт

Рекултивацията на засегнатите земи по време на строителството напълно възстановява територията, а архитектурното решение на сградите на МВЕЦ ги прави подходящ елемент на ландшафта.Здравен фактор

Основните въздействия по време на строителството върху работещите на отделните обекти са типични за строителството на такъв обект и е необходимо да се спазват изискванията за безопасност на труда.

Както в периода на строителство, така и в периода на експлоатация не се нарушават условията на живот и не се създава опасност за здравето на населението.

Социална значимост

Социалната значимост на обекта е свързана с осигуряване на работни места по време на строителство и експлоатация, отчисления към общината, производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник, възможност за съчетаване на обекта с целите в стратегията за развитие на община Чипровци.

Спазването на нормативните документи за проектиране, строителство и експлоатация осигурява безопасна работа на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Изграждането на хидроенергийната система в силно антропогенно повлияна територия е с възможност чрез провеждане на необходимите и подходящи рекултивационни дейности да се постигне ландшафт, който благоприятства развитието на еко- и селски туризъм в община Чипровци.

В резултат на посочените изводи, прогнозни оценки и при изпълнението на поставените в ДОВОС изисквания за изпълнение на мерки при проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” за предотвратяване, ограничаване, компенсиране и при възможност прекратяване на отрицателните последици върху околната среда, колективът от независими регистрирани към МОСВ експерти, разработили доклада за ОВОС, препоръчва:

да се разреши осъществяването на “Изграждане Хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”.Литература

1.

Антонов Хр., Д. Данчев – “Подземни води в България” – ДИ “Техника”, С. 1980.

2.

Геоложка карта на България М 1:100 000

3.

Зарбова К. и кол., Оценка на някои екологически изменения при нарушаване режима на речния отток в поречията на Янтра и Осъм, НВИЦ на КОПС, С., 1989.

4.

Захариева В., Математически модел за определяне на оводнителното водно количество, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том ХLI, свитък “Хидротехника” 2003/04 С., 2004.

5.

Здравеопазване НСИ 2006 год.

6.

Климатични справочници на НРБ томове 1-5, изд. Наука и изкуство, под редакцията на М. Кючукова

7.

Николаева Р. – Хидротехническо строителство и околна среда – ІІ българо-австрийски семинар, 2005 г.

8.

Николаева Р. – Малки ВЕЦ. Предимства и недостатъци. Въздействия върху околната среда. Ден на водата, 2004 г.

9.

Обяснителна записка към Геоложка карта на Н.Р.България М 1:100 000 – С. 1994 г.

10.

Л. Събев и Св. Станев (1959г), Климатичните райони на България и техния климат, тр. на ИХМ том V

11.

Тектонски строеж на България – С. 1971 г.

12.

Физическа география на България – С. 1991 г.

13.

Хидрогеоложка карта на България М 1: 500 000 - 1980 г.

14.

Янева И. и кол., Състав и структура на речни бентосни зооценози в зависимост от режима на оттока, Договор с НФНИ към МОН, С., 1997

15.

Хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” – Предпроектно проучване. ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика ООД, 2006/2007 год.

16.

Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление на водите в Р.България – Дунавски район (Западно от р.Огоста), 2000 год. БАН

17.

Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 год. ... изм. и доп. до 2007 год.)

18.

Закон за водите (ДВ бр.67/1999 год. ..... изм. и доп. до 2007 год.)

19.

Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/09.08.2002 год. ... изм. и доп. до 2007 год.)

20.

Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 год.; бр.70/2004 год.; бр.77, 87, 88, 95, 105/2005 год.; бр.30, 34/2006 год.)

21.

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41/2001 год. ... бр.108/29.12.2006 год.)

22.

Червена книга на НРБългария, т.2, София, Изд. БАН 1985 год.

23.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. МОСВ, София, 1993 год.

24.

Конвенция на ООН за опазване на биологичното разнообразие (в сила в България от 16.07.1996 год. – ДВ бр.19/1999 год.)

25.

Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ПМС № 59/07.03.2003 год. ... ПМС № 302/30.12.2005 год. – ДВ бр.3/10.01.2006 год.)

26.

Наредба № 13/30.12.2003 год. за защита на работниците, свързани с експлоатация на химически агенти при работа (ДВ бр.8/3.01.2004 год.)

27.

Заповед № РД-272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях – МОСВ.

28.

Решение 122 на МС/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитените територии за опазване на дивите птици и на списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

29.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(ДВ бр.73/2007 год.)

30.

Наредба 04/2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ бр.04.05.2004 год.)

31.

D. Kisliakov, ”Environmental Risk of Hydraulic Engineering Structures”, Proc. Third Int. Conference on Water Resources and Environment research ICWRER 2002, 22-25 July, Dresden, 2002

32.

WMO (1997)Technical Reports in Hydrology and Water Resource, No 56, Estimation of areal evapotranspiration

33.

Encyclopedia of occupational health and safety, Volume III, ed. by Jeanne Stellman, fourth edition, 1998, Asphalts, 93.49 – 93.52

ПРИЛОЖЕНИЯ
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница