Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


Местоположение на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”страница3/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.2. Местоположение на МВЕЦ “Мартиново”
и МВЕЦ “Чипровци-нова”

Описание на територията


Територията, върху която се развива хидроенергийната система от двете МВЕЦ, е между яз.”Мартиново” и гр.Чипровци. По протежение на реката има няколко рекултивирани хвостохранилища, налице е част от хвостопровода и траншеята, в която е полаган, както и експлоатационният път към него (с изключение на срутищния участък в началото на десния бряг). Поради антропогенното въздействие от рудодобива обработваемите земи са изоставени, горските масиви са високо по склона и трасето към МВЕЦ “Чипровци-нова” преминава през поляни, пасища и малка площ издънкова гора. При централата се засяга малка част обработваема земя. При МВЕЦ “Мартиново” определящо е наличието на язовирната стена и площадката, върху която са били изградени административни и жилищни сгради при строителството на язовира и рудодобива. Към момента от тях са останали две, които са полуразрушени, но са в състояние след ремонт да бъдат използвани за строителството на МВЕЦ “Мартиново” и напорната деривация на МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Ситуационно разположение на двете централи


МВЕЦ “Мартиново” се предвижда да се изгради в близост до язовирна стена “Мартиново”. След изграждане на водовземната кула на левия бряг на язовирното езеро, с напорен тръбопровод с дължина Lн.тр. = 164,12 m се достига до МВЕЦ “Мартиново” (Приложение ситуация на двете МВЕЦ).

МВЕЦ “Чипровци-нова” е с начало разпределителна шахта след МВЕЦ “Мартиново”, от която започва напорна деривация по левия и десния бряг на р.Мартиновска, водна кула и напорен тръбопровод. Сградата на централата е в края на тръбопровода на незаливаема площадка при високи води на десния бряг (Приложение ситуация на двете МВЕЦ).


Разположение на съществуващите инфраструктурни обекти


В участъка, който е обект на въздействие от строителството и експлоатацията на двете МВЕЦ, се намират както следва:

 • Село Мартиново. Селото е разположено в опашката на яз.”Мартиново” и е на отстояние 500 m (по права линия) от МВЕЦ “Мартиново”, без да се отчита височинната денивелация на площадката на МВЕЦ спрямо селото и отстоянието по пътя Чипровци-Мартиново.

 • Сгради на площадката на МВЕЦ “Мартиново”. Сградите в момента са две полуразрушени и незаконно обитавани от ромски семейства. Най-близо разположената от двете е на разстояние около 80 m от централата.

 • Път ІІІ гр.Чипровци – с.Мартиново. Пътят е асфалтиран в сравнително добро състояние и трасето му е по левия бряг на р.Мартиновска.

 • Ликвидираните мини Чипровци са без визуална връзка с обекта и се намират зад рекултивиран хълм над пътя на отстояние по права линия над 300 m.

 • Град Чипровци е под МВЕЦ “Чипровци-нова”. Най-близо разположените жилищни сгради от града (четири едноетажни и двуетажни постройки) са на разстояние около 200 m от централата.

 • ВЕЦ ”Чипровци-стара” се намира на р.Мартиновска на отстояние от МВЕЦ “Чипровци-нова” над 4-5 km между гр.Чипровци и с.Железна.

(Приложение Ситуация М 1:10000 с обозначени всички инфраструктурни обекти с изключение на ВЕЦ ”Чипровци-стара”).

Засегнати площи по време на строителство и експлоатация


При строителството на двете централи ще бъдат засегнати:

 • за МВЕЦ “Мартиново” с прилежащите към нея
  съоръжения след рекултивация на строителен
  терен 0,750 dka

 • за МВЕЦ “Чипровци-нова”
  -  за напорна водопровеждаща част 4,610 dka
  -  за сграда на МВЕЦ 0,150 dka

Общо за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” 5,510 dka
По време на експлоатация след извършване на рекултивация върху трасето на деривацията и на тръбопроводите, трайно засегнати остават площадките на сградоцентралите с дворовете към тях и горната камера на водната кула в размер общо на 0,325 dka.

Схема на разположение на строителните площадки и строителните участъци по трасетата на напорната водопровеждаща част


При строителството на хидроенергийната система ще се развиват две основни строителни площадки:

 • Строителна площадка към МВЕЦ “Мартиново”. Тя ще обслужва строителството на всички съоръжения към МВЕЦ “Мартиново” и началните 800 m от напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова”.

 • Строителна площадка към МВЕЦ “Чипровци-нова”. Площадката ще обслужва строителството на централата, напорния тръбопровод и водната кула.

Строителните участъци по трасето на напорната водопровеждаща част ще се разкриват по дължина на трасето последователно съобразно извършването на строителните и монтажните дейности. Строителните участъци ще заемат и уширения на пътя, обслужващ хвостопровода. За всеки участък на уширението ще се осигурява временно складиране на наличния хумусен пласт за последваща рекултивация. Изкопните маси ще могат да се депонират в траншеята от хвостопровода и в по-голяма част от трасето тръбите да се разполагат успоредно на изкопа. При върхови моменти на монтажа част от тръбите ще се разполагат в уширенията и ще бъдат придвижвани до местополагането.

(Приложение: Схема на разположение на строителните площадки)2.3. Описание на строителството на МВЕЦ “Мартиново”
и МВЕЦ “Чипровци-нова”

Видове строителни дейности, етапност на изграждане


Особеностите, които съпътстват строителството на хидроенергийната система, са свързани с необходимостта от осъществяване на връзка с яз.”Мартиново”, чиято експлоатация е прекратена повече от 10 години.

Видовете строителни дейности за цялата система ще се изпълняват от две строителни площадки – МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” и от няколко строителни участъка по трасето на напорната част на МВЕЦ “Чипровци-нова”. Строителството ще се осъществява в един етап, но при определена последователност.

Строителните работи включват:


 • Временно строителство.  Първоначално ще се създаде строителната площадка при МВЕЦ “Мартиново”. Наличието на двете сгради позволява да се осигури място за почивка на работниците, помещение на техническия персонал, складово стопанство. Големината на свободната площ извън сградите осигурява разполагане на кофражен и арматурен двор и база за строителната механизация. След завършване на временното строителство на площадка МВЕЦ “Мартиново”, може да започне подготовката за връзка на централата с яз.”Мартиново” и устройство на временното строителство на строителна площадка МВЕЦ “Чипровци-нова”. Тази площадка се намира в частни обработваеми земи, което налага минимизиране на размерите й. За почивка на работниците и канцелария на техническия персонал ще се използва фургон. За останалите дейности – кофраж, арматура, бетон ще се разполага с необходимия запас за деня. По същия начин ще се работи и при монтажа на тръбите за напорния тръбопровод и водната кула. На двете строителни площадки ще има химически тоалетни.

Строителните участъци по напорната деривация за МВЕЦ “Чипровци-нова” ще се развиват последователно, като необходимите материали ще се доставят по съществуващите черни пътища, отклонения от асфалтовия път, и по черния път към трасето на хвостопровода ще се подават към всеки участък.

Електрозахранването по време на строителството е от съществуващата в близост и на двете площадки електроразпределителна мрежа СН 20 kV. • Разкриване на основния изпускател, почистване, установяване на състоянието му, извършване на ремонт.

 • Изграждане на водовземна кула (водовземане от яз.”Мартиново”).  Постепенно източване на част от езерото след ремонтиран основен изпускател и заснето състояние на акумулирания във водохранилището наносен отток. Достигане до котата, която позволява изграждане на водовземната кула за осигуряване на подходящо ниво за отвора за подаване на води към МВЕЦ “Мартиново”.

 • Изграждане на напорен тръбопровод към МВЕЦ “Мартиново”.  Изграждането на тръбопровода с дължина 164,12 m става на левия бряг на езерото и сухия откос на стената до МВЕЦ. Изпълнение на връзка за екологичните води.

 • Изграждане на мостово съоръжение на р.Мартиновска при прехвърляне на напорната деривация от левия на десния бряг на реката.

 • Основно строителство.  Основното строителство извън връзката с яз.”Мартиново” включва изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонови, монтажни и довършителни (боядисване, фаянс за сградите на МВЕЦ) работи. Тези дейности се изпълняват за всяко едно от съоръженията в последователност съобразно организацията на строителството и технологичните изисквания.

 • Изработване и доставка на оборудването.  Времето за изработка и доставка на оборудването се съвместява с основното строителство. То включва договориране на оборудването за двете централи, изработване със заводските изпитания и доставка до обекта. През този период се осигурява и изработването и доставката и на затворните органи, пасарелки, огради и др.

 • Присъединяване и тестови изпитания.  

Обемът на отделните видове строителни дейности ще бъде определен в следващия етап на проектиране.

Времето за изграждане на хидроенергийната система е в рамките на 2,5 години.

Строителните площадки и строителните участъци са определени на площадките на двете централи и по трасето на напорната деривация. Същите са посочени в ситуация М 1:5000.

Източници на строителни материали


Строителните материали ще се доставят основно от базите в гр.Монтана. Транспортирането ще се извършва по републиканската и общинската пътна мрежа. Състоянието на пътищата позволява транспортирането на строителните материали и оборудването, но е необходимо да се проверят съществуващите мостове и при необходимост да се подсилят.

Трасето на хвостопровода в частта, която е предвидена да се използва, позволява полагането на тръбите на напорната деривация. Почти е изключено извършване на взривни работи. Основно ще се извършват изкопи за оформяне на необходимото сечение на траншеята. Взривни работи е възможно да се извършват при изкопите на горна камера на водната кула при МВЕЦ “Чипровци-нова”, самата водна кула и част от тръбопровода.

След завършване на строителството, на строителните площадки се извършва ликвидация на временното строителство и рекултивация на площите извън сградите на МВЕЦ. Напорните тръбопроводи (деривация, водна кула, напорен тръбопровод) след водната проба за напорния тръбопровод се засипват и се рекултивира трасето им. Обслужващият трасето път остава за достъп при евентуални ремонти в експлоатационни условия.

Присъединяването към електроразпределителната мрежа СН 20 kV е непосредствено до централите и не се налага развиване на трасе на електропровода.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница