Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


Необходими площи за строителство и експлоатация на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”страница5/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.6. Необходими площи за строителство и експлоатация
на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”


Площите, необходими за строителството и експлоатацията на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” се определят за двата периода от:

  • По време на строителството на двете централи  -  от размера на двете строителни площадки, в които се включват временното строителство и съоръженията, и от размера на последователно откриваните участъци по напорната деривация, водовземната кула, напорните тръбопроводи и сградоцентралите.

  • По време на експлоатация  -  напорните съоръжения (напорен тръбопровод към МВЕЦ “Мартиново”; напорна деривация, водна кула и напорен тръбопровод към МВЕЦ “Чипровци-нова”) се засипват и площите над тях се рекултивират (техническа и биологична рекултивация). Трайно засегнати остават: площите при апаратна камера, разпределителна шахта и сграда с ограда на МВЕЦ “Мартиново”; горна камера на водната кула, сграда с ограда на МВЕЦ “Чипровци-нова” и къс участък от пътя за връзка на селскостопанския път с МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Общо размерът на необходимите площи по време на строителството е 5,51 dka, а по време на експлоатация – 0,325 dka.

Засегнатите от инвестиционното предложение земи са: земи след рекултивация на строителен терен и хвостохранилища, земи от ДГФ и селскостопански земи – пасища, обработваеми и изоставени селскостопански имоти. Категорията на земите от ССФ ще бъде определена от кадастъра.

Не се засягат инфраструктурни обекти. В близост няма защитени обекти – резервати, национални паркове, природни забележителности, защитени местности.

По първоначална информация инвестиционното предложение попада в “Натура 2000” място “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG 0001040 (съгласно Заповед 122 отложено за разглеждане и прието през 2007 год.). След консултации с респондентите Сдружение за дива природа “Балкан” и РИОСВ – Монтана информацията е актуализирана и тази територия е изключена от “Натура 2000” (Приложение: карта, получена от респондентите).


2.7. Въздействие на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху компонентите и факторите на околната среда по данни от инвестиционното предложение


В инвестиционното предложение проектантът е приел следните мерки за намаляване, предотвратяване и компенсиране на отрицателните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

  • За изграждане на МВЕЦ “Мартиново” (с всички съоръжения към нея) се използва антропогенно повлияна територия (земи след рекултивация на строителен терен).

  • За прокарване на трасето на напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова” се използва съществуващото трасе на хвостопровода.

  • Всички напорни съоръжения са приети положени в траншея, засипани и след това извършена рекултивация, с което засегнатите земи се възстановяват.

  • Използват се за достъп до всички съоръжения на системата съществуващ асфалтов път, черни пътища, включително обслужващия хвостопровода път и селскостопански път в близост до МВЕЦ “Чипровци-нова”.

  • Определено е екологично водно количество (минимално допустим в р.Мартиновска отток) в размер на Qек. = 0,065 m3/s съгласно изискванията на вътрешноведомствена заповед на МОСВ.

  • Сградите на МВЕЦ са компактни едноетажни постройки с ограничена площ и в близост до СН 20 kV, което не налага ново дълго трасе за присъединяване.

  • Намерение за избор на архитектурно решение на сградите на централите в духа на архитектурните традиции на гр.Чипровци.

2.8. Здравен фактор


Районът, в който се предвижда изграждането на хидроенергийната система от две централи – МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”, от една страна е силно антропогенно повлиян от рудодобива в миналото, а от друга се намира в близост до гр.Чипровци – населено място с богатство от исторически и културни паметници и традиции.

След проведената рекултивация на хвостохранилищата на рудодобива, визуално голяма част от отрицателните въздействия са преодолени. Водната площ на яз.”Мартиново” предлага много добри възможности за отдих и риболов, независимо от малкия размер на езерото. Община Чипровци има развита амбициозна програма за селски и екотуризъм.

Независимо от развитието на рудодобива в миналото, районът предлага добри възможности за дейности с положително влияние върху здравето и условията на живот на населението.

Строителството на двете централи е рутинно и поради използване на съществуващите условия на терена не може да се определи като мащабно. В по-голямата си част то е отдалечено от гр.Чипровци и възможните въздействия върху населението са кратковременни (шум от строителството на МВЕЦ “Чипровци-нова” и транспорта).

По време на експлоатация, поради естеството на работа, приетите конструктивни решения и използваните строителни материали, двете централи не оказват влияние върху здравето и условията на живот на населението.

Независимо от посочените условия, при строителството се изисква строго спазване на Наредба 04/2 от 26.02.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Значителна част от строителните дейности ще се изпълняват ръчно.

Строителните работници и механизаторите трябва да са запознати с условията на всяка строителна площадка и особеностите на строителните дейности, които извършват. При необходимост Възложителят ще ползва медицинска помощ в гр.Чипровци и гр.Монтана.

Експлоатационният персонал се назначава след запознаване с условията и изискванията на работното място и предварителни медицински прегледи, които се изискват за работа в електрически централи.


2.9. Съпътстващи инвестиционното предложение дейности


Строителството на двете централи ангажира за достатъчно дълъг период от 2,5 години мощностите на предприятията за производство на строителни материали и оборудване (голяма част в гр.Монтана, което има определен социален ефект).

По време на експлоатация произведената от централите електроенергия се включва в енергийната система и участва в енергийния баланс и покриване на електропотреблението на страната.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница