Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница9/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

4.2. Води

Повърхностни води

Хидроложки условия


Река Мартиновска носи името Чипровска след гр.Чипровци.

На р.Мартиновска има две хидрометрични станции - № 87 при с.Мартиново и № 138 при гр.Чипровци. Проектантът е анализирал и данни от ХМС на съседни реки: р.Бърза – ХМС № 131; р.Горни Лом – ХМС № 128 и р.Дългоделска Огоста – ХМС № 137. Данните от посочените ХМС са дадени в таблица 1.


таблица 1

ХМС


Река

Местопо-ложение

Водосбор
F (km2)

Ср.надм.
вис. Нср (m)

Модул
Мо (l/s.km2)

Норма
Qo (m3/s)

Обем
Wo (mio m3)

Cv

131

Бърза

с.Горни Лом

19,3

1411

34,7

0,67

21,1

0,19

128

Горни Лом

с.Горни Лом

88,5

1102

18,6

1,65

52,0

0,37

87

Мартиновска

с.Мартиново

24,6

-

20,7

0,51

16,1

0,21

138

Чипровска

гр.Чипровци

35,5

1176

21,1

0,75

23,6

0,27

137

Дългоделска Огоста

с.Долна Огоста

73,2

1102

17,8

1,30

41,0

0,28

За нуждите на проекта на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” хидроложките данни са систематизирани по корелативен път от ХМС № 137 на р.Дългоделска Огоста, като редицата е удължена до 1998 год.

Хидроложките данни за р.Мартиновска към кота 588,00 са дадени в таблица 2.
таблица 2


Река

Местопо-ложение

Водосбор
F (km2)

Модул
Мо (l/s.km2)

Норма
Qo (m3/s)

Обем
Wo (mio m3)

Cv

Мартиновска

При язовира

32,5

18,46

0,60

18,92

0,26

Високите води са определени в размер на Q1% = 65,0 m3/s.


Водопотребление и водоползване


Изграждането на яз.”Мартиново” на р.Мартиновска е свързано със задоволяване на водопотреблението на рудодобива. Ликвидацията на рудодобивната и рудопреработващата дейност изключва язовира от първоначалното му предназначение. До момента язовирът се използва само за любителски риболов и минимално за отдих (Приложение снимки на яз.”Мартиново”).

Основното водопотребление от р.Чипровска е от ВЕЦ ”Чипровци-стара”. ВЕЦ ”Чипровци-стара” е в експлоатация от 1957 год., или с производство на произведената от нея електроенергия участва в енергийния баланс на страната от 50 години.

ВЕЦ ”Чипровци-стара” се намира в землището на с.Железна, община Чипровци, извън регулация. Водовземането на централата е от р.Чипровска на кота 450,00, а отработеното количество вода се влива в р.Огоста. Техническите параметри на централата са:


  • инсталирана мощност 0,825 MW;

  • разрешено водоползване до 2500 l/s;

  • специфичен разход на вода 9,74 m3/kWh;

  • средногодишно производство на електроенергия за:

- 2000 год. 1 005 710 kWh

- 2001 год. 1 119 346 kWh

- 2002 год. 1 421 370 kWh

- 2004 год. 2 129 814 kWh

Централата е въведена в експлоатация през 1957 год., но техническото състояние на машините и съоръженията е сравнително добро, с изключение на една от турбините с мощност 120 kW, която се е нуждаела от ремонт.

Електрическата част и електрическото оборудване са в състояние да осъществят необходимите функции и работата на централата и отговарят на изискванията на българските норми по електробезопасност.

В централата са монтирани:

Водна турбина тип Францис на хоризонтална ос с мощност 585 kW, производство на завод “Вапцаров” – Плевен, комплект с хидравличен регулатор, “Фойт 4”, Австрия, 1956 год.; клинов шибър с диаметър DN 800 с приспособено електрозадвижване.

Три генератора – два с мощност 120 kW, завод “Калина”, Русия и един с мощност 585 kW, “Елпром”, София.

Три силови трансформатора с мощности съответно 20, 320 и 1000 kW.

Закрито разпределително устройство – 20 kV с два извода.

Осем табла за управление.

Хидротехнически съоръжения: водохващане – тип “Алпийски” с бент с височина 21 m и пет ръчно задвижвани саваци; монолитен стоманобетонов утайник с обем 830 m3; безнапорен подземен деривационен канал с дължина 2626 m; водна камера с обем 100 m3; открит стоманен напорен тръбопровод с диаметър DN 8900 и дължина 67 m; долна вада с открито корито с дължина 127 m (Приложение: Снимки на водохващане ВЕЦ ”Чипровци-стара”).


Основни параметри на ВЕЦ ”Чипровци-стара”
таблица 3

Параметри

Мярка

Стойност

Режимно предназначение
енергийно

Нетен напор
48,0

Застроено водно количество

m3/s

2,542

Инсталирана мощност

MW

0,825

Турбини – брой, тип

бр.

3; Францис

Проектно ел.производство

GWh

3,0

Преоценено проектно ел.производство

GWh

1,7

Средномногогодишно ел.производство

GWh

1,65

Проектен преработен воден обем

mio m3

31,7

Преоценен преработен воден обем

mio m3

17,9

Средномногогодишен преработен воден обем

mio m3

17,4

Специфичен разход на вода за 1 kWh

m3/kWh

10,55

Негативното въздействие на ВЕЦ ”Чипровци-стара” е в резултат на проектното решение на водохващането, при което не е предвиден рибен проход, а в рамките на 50-годишната експлоатация не е извършена реконструкция за изграждането на такова съоръжение. Вследствие на това са прекъснати миграциите на ихтиофауната. Река Мартиновска е практически обезрибена.

По течението на р.Мартиновска от яз.”Мартиново” до гр.Чипровци се напояват малки селскостопански площи (обработваеми земеделски земи).

Подадени са документи и е проведена съгласувателна процедура за изграждане на МВЕЦ “Мартиново” над яз.”Мартиново”.Качество на водите на р.Мартиновска


Качеството на водите на р.Мартиновска е ІІ категория съгласно Заповед № РД-272/03.05.2001 год. на МОСВ, като в резултат на заселването на ромски семейства в селището на площадката на яз.”Мартиново” и липсата на канализация и място за събиране на отпадъци на определен участък под язовира в различни периоди, по някои показатели реката е извън категорията си.

Състояние на речното легло


Речното корито в малка част е обрасло с храстовидна растителност, а в останалата пасищата и нивите слизат до реката. Достъпно е от левия и десния бряг. Има малки разливни тераси. Наличието на яз.”Мартиново” ограничава наносния отток до този, който реката отнема от речните брегове под язовира, като по дъното има средни и едри камъни и пясъчни отложения.

Основни параметри на яз.”Мартиново”


Язовир “Мартиново” има следните характерни параметри, които са от значение за проекта на двете МВЕЦ.

  • Най-високо работно водно ниво 613,00

  • Най-ниско работно водно ниво при изграждане на МВЕЦ 612,00

  • Полезен обем 70 000 m3

  • Височина на язовирната стена 24,0 m

  • Обем при сработване 1 m 65,5.103 m3

  • Площ на езерото при кота 613,00 68,3 dka

Регулиращите възможности на язовира не са големи. В миналото сработката на язовира е достигала (по данни от експлоатацията) до около 5 m. За нуждите на енергодобива тази сработка се ограничава максимално до 1,0 m (средно между 0,5 и 1,0 m). Наносният отток от водосбора на р.Мартиновска до яз.”Мартиново” е задържан в язовира. Развитието на проекта налага да се извърши замерване на наносите в язовира с определяне на техния обем и максималната кота на отлагане.


Подземни води


В разглеждания район са представени води от пукнатинен тип. В местата на разкритие на повърхността пукнатинната вода е с безнапорен характер. В Чипровския район се разкриват метаморфни скали от Диабаз-филитоидната формация в които е формирана пластова пукнатинна вода, подхранваща извори с малки дебити.

Западно-Старопланинската пукнатинна водонапорна система обхваща западната част на Берковския антиклинорий. Водонапорната система е разпространена главно в гранитоидите, изграждащи ядката на антиклинория и една малка част в диабаз-филитоидната формация, и юрско-триаските отложения. По няколко разлома излиза термална вода , която дава начало на няколко извора един от които в района е в село Бързия. с дебит 40 l/s.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница