Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложениестраница1/19
Дата07.01.2017
Размер1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДОКЛАД

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложениеМВЕЦ  ”ЩАСТЛИВЕЦА”

София, март 2012 годинаСЪДЪРЖАНИЕ


І. Обща част 1

1.1. Информация за Възложителя 1

1.2. Засегнати от осъществяване на инвестиционното предложение за МВЕЦ ”Щастливеца” физически и юридически лица 1

1.3. Използвани проектни материали и нормативни документи 1

1.4. Проведени консултации със заинтересованите лица, институции и компетентни органи и др. 2

ІІ. Описание на инвестиционното предложение


за изграждане на МВЕЦ ”Щастливеца” 3

2.1. Описание на инвестиционното предложение 3

2.2. Местоположение на МВЕЦ “Щастливеца” 7

2.3. Описание на строителството на МВЕЦ “Щастливеца” 10

2.4. Описание на експлоатацията на МВЕЦ “Щастливеца” 12

2.5. Използвани природни ресурси и суровини по време


на строителство и експлоатация 14

2.6. Необходими площи при строителството и експлоатацията на МВЕЦ “Щастливеца” 15

2.7. Въздействие на МВЕЦ “Щастливеца” върху компонентите и факторите на околната среда по данни от предпроектните проучвания (по време на строителство и експлоатация) 16

2.8. Здравен фактор. Здравно-хигиенни условия


в засегнатия от МВЕЦ участък 16

2.9. Конструктивна и технологична сигурност на обекта.


Риск от аварии и влияние върху околната среда 17

ІІІ. Алтернативи за МВЕЦ ”Щастливеца” 18

3.1. Алтернативи по местоположение 19

3.2. Алтернативи по вид и компановка на съоръженията


в схемата 19

3.3. Алтернативи по параметри на МВЕЦ – застроено водно количество, мощност 19

3.4. Нулева алтернатива 20

3.5. Оценка на алтернативите с оглед на въздействието


върху околната среда 20

3.6. Мотиви за предлагане на избрания от проектанта вариант 20

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите
на околната среда, които ще бъдат засегнати
от изграждането на МВЕЦ ”Щастливеца”
и взаимодействието между тях 21

4.1. Атмосферен въздух 21

4.2. Води. Повърхностни и подземни води 30

4.3. Геоложка среда 30

4.4. Почви 33

4.5. Отпадъци 34

4.6. Вредни физични фактори 34

4.7. Растителен и животински свят 35

4.8. Ландшафт 49

4.9. Културно-историческо наследство 49

V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда и населението
в резултат на осъществяването на инвестиционното предложение 49

5.1. Атмосферен въздух 49

5.2. Води 57

5.3. Геоложка среда 58

5.4. Почви 59

5.5. Отпадъци 59

5.6. Вредни физични фактори 68

5.7. Растителен и животински свят 72

5.8. Ландшафт 78

5.9. Културно-историческо наследство 79

5.10. Риск за околната среда 79

VІ. Въздействие на МВЕЦ ”Щастливеца” върху здравето


на работниците и населението. Анализ и оценка
на риска за населението 80

VІІ. Управление на МВЕЦ “Щастливеца” с оглед на прогнозираното въздействие върху околната


среда и населението. Кумулативен ефект 85

VІІІ. Методики, използвани за прогноза и оценка


на въздействието върху околната среда 86

ІХ. Мерки за предотвратяване, намаляване, компенсиране


и при възможност прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда 88

9.1. Мерки, предложени от проектанта на инвестиционното предложение за МВЕЦ ”Щастливеца” 88

9.2. Мерки, които експертите, разработили ДОВОС, са обсъдили с Възложителя и той ги е приел за свое задължение 88

9.3. План за изпълнение на предложените от експертите мерки за предотвратяване, ограничаване


и при възможност отстраняване и компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда съобразно етапността на осъществяване на инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация) 93

9.4. Предложение за развитие на система за мониторинг 99

Х. Становища и мнения. Проведени консултации 99

Заключение 101

Литература 104ПРИЛОЖЕНИЯ

С П И С Ъ К

на колектива, изготвил Доклада за ОВОС
на инвестиционно предложение
МВЕЦ ”Щастливеца”

Ръководител на колектива: доц. д-р инж. Росица Николаева


ЕКСПЕРТИ:
1. проф. д-р Евгения Динчева

2. доц. д-р инж. Цено Витков

3. доц. д-р инж. Магделинка Златкова Раденкова-Янева

4. доц. д-р Румяна Мечева

5. доц. д-р Владимир Бешков

6. доц. д-р инж. Весела Захариева

7. д-р инж. Диньо Кючуков

8. инж. Атанас Дамянов

9. н.с.І ст. Анна Ценкова – Братоева

10. инж. Анна Пеева

11. Майя Константинова
С П И С Ъ К

на експертите и ръководителя на колектива,
изготвили Доклада за ОВОС за МВЕЦ ”Щастливеца”
и разработените от всеки експерт раздели на докладаРъководител на колектива:
доц.д-р инж. Росица Николаева
І; ІІ; ІІІ; 4.2, 4.9; 5.2, 5.9, 5.10; VІІ; VІІІ; ІХ; Х; Заключение


ЕКСПЕРТИ
1

проф. д-р Евгения Динчева
VІ; 9.2.2, 9.2.42

доц. д-р инж. Цено Витков
4.1; 5.1; 9.2.23

доц. д-р Магделинка Златкова
Раденкова-Янева
4.5; 5.5; 9.2.2, 9.2.44

доц. д-р Румяна Мечева
4.7.2; 5.7.2; 9.2.25

доц. д-р Владимир Бешков
4.7.2; 5.7.26

доц. д-р инж. Весела Захариева
4.27

д-р инж. Диньо Кючуков
4.7.2; 5.7.2; 9.2.28

инж. Атанас Дамянов
4.2, 4.3; 5.2, 5.3; 9.2.29

н.с. І ст. Анна Ценкова – Братоева
4.1; 5.110

инж. Анна Пеева
4.4; 4.7.1; 5.4; 5.7.1; 9.2.211

Майя Константинова
4.6, 4.8; 5.6

5.8; 9.2.2, 9.2.4


Оценка на въздействието върху околната среда
МВЕЦ ”Щастливеца”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница