Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница10/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

4.3. Почви.


Имотът за новото инвестиционно намерение е разположен в село Баячево община Търговище.
Община Търговище е разположена в Източна Дунавска равнина, като включва части от Източен Предбалкан и нископланинските масиви на Преславска планина. Наблюдава се съчетание от равнинно-платовидно-хълмист до нископланински релеф, с карстови форми и асиметрични долини. Разнообразната надморска височина, сравнително сухият континентален климат и общо взето сухолюбивата тревна растителност представляват основните фактори, спомогнали за формирането и разпространението на разнообразно почвено покритие.

Северните и централните части на общинската територия (Търговищкото поле) са преобладаващо заети от излужени, слабоизлужени, типични и карбонатни черноземи. Мощността на почвения профил е 60-80 см., а само на хумусния слой - 20-25 см. Воднофизичните им характеристики осигуряват сравнително лека обработка и високо естествено плодородие. Количеството на хумуса в тези почви е средно до голямо, като в еднометровия почвен пласт то се движи от 220-320 т/ха. Характерно за тези почви е разпрашаването на повърхностния пласт при засушаване, както и не добрият въздушен режим. Положителните им характеристики са свързани с високата им влагоемкост и добра осигуреност с хранителни вещества.

Западните платовидни и южните части (Преславска планина) са заети от сиви горски почви. В териториите с по-голяма надморска височина профилът е плитък и ограничава възможностите за отглеждане на селскостопански култури. Подходящи са за пасища и горскоплодни храсти, а след изпълнение на мелиоративни мероприятия - и за лозя. С по-ограничено разпространение в северната част, включително в леглата на реките, се срещат алувиални и смесени алувиално- делувиални почви. Те са сдобри характеристики, подходящи за отглеждане на зеленчукови и овощни насаждения, ягоди, царевица и др. В областта Герлово почвите са преобладаващо силно излужени и оподзолени черноземи и тъмносиви горски.

Най-слабо представени са т.нар. "акумулативни" почвени типове, каквито са алувиалните и алувиално-ливадните. Те са развити основно по заливните и ниските надзаливни тераси на реките и по-малките и притоци. Те се отличават с добър физикомеханичен състав и са подходящи за отглеждане на зеленчуци.


Като природен ресурс, почвите са един от важните фактори за развитие на основния отрасъл на аграрния сектор-растениевъдството. Те благоприятстват развитието на зърно- производството и частично на зеленчукопроизводството. Този природен ресурс се използва ефективно и подпомага развитието на икономиката на общината.

От деградационните процеси, засягащи почвите в общината, най-съществен за екологичното състояние на района е ерозията, чието развитие е в степен, изискваща провеждане на конкретни противоерозионни мерки и действия. Орографските особености на територията благоприятстват проява на водна ерозия. Ерозираните площи, ровини, свлачища и сипеи са разположени на стръмните и много стръмни терени. Констатирани са ерозионни процеси на площ 12 хил. декара земи в горски територии. Общо за района тези процеси са овладени и имат затихващи функции.

Съгласно Годишен доклад за оценка състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен, на места се наблюдава замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди и с продукти за растителна защита. Положително е обстоятелството, че в общината няма налични количества залежали пестициди. Не е установено превишаване на допустимите норми на замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти.

Констатациите, съдържащи се в доклада за състоянието на околната среда през 2014г. показват че:

-съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата;

-не са констатирани разпилявания и течове на пестициди по прилежащите земни площи;

-не са регистрирани превишения над ПДК с устойчиви органични замърсители, водещи до увреждания и замърсявания на почвите;

-не са констатирани замърсявания с нефтопродукти;

-не е установено заблатяване и засоляване на почвите.

В община Търговище е реализиран проект за рекултивация на стара неизползваема кариера за инертни материали, с който отпадъците от строителство и събаряне генерирани на територията на общината ще се използват за рекултивацията й.

В близост до разглеждания район не са констатирани източници на пряко замърсяване на почвите.

Общата площ, върху която ще се изгради новото инвестиционно намерение е 17.685 дка.

Територията е урбанизирана, почвата не е замърсена с тежки метали, тъй като няма превишаване на ПДК на серните и азотни съединения попаднали от утаени върху нея газове.

Не се очаква и с новото инвестиционно намерение вредно въздействие върху почвата.

Основните фактори за почвеното разнообразие на територията на района са вида на почвообразуващите материали, надморската височина, разчленението на релефа, хидроклиматичните условия, типа и разпространението на растителната покривка, а също така и антропогенната дейност Разглежданата територия попада в Източнобалканският пояс на Долнодунавската почвена подобласт. Почвеното разнообразие е представено от лесивирани (сиви и хромови) почви, които на места са в комплекс с ранкери и литосоли. По старата почвена класификация това са сивите почви (с трите си подтипа - сива светла, сива и сива тъмна) и плитките скелетни и песъкливи почви - силно засегнати от ровинна ерозия. Почвените ресурси са със средни агротехнически качества. Механичният състав е средно - песъчливо глинест.

Основните почвен тип са сиви горски почви. Във връзка с механичния състав и плътността сивите горски почви са характеризирани в категориите средно и тежко песъкливо глинести и песъкливо глинести върху варовити скали с текстурен коефициент 2. Те са слабо или средно ерозирани.

Сивите горски почви (Halic luvisol) са образувани при условията на Севернобългарската лесостеп и Предбалкана върху различни по състав и свойства почвообразувани скали - характеризират се с маломощен (30 - 40 см), песъчливо-глинест и разпрашен хумусен хоризонт и добре развит (100 - 120 см) плътен, глинест илувиален хоризонт с призматично-буцеста структура. Преходът между двата хоризонта е ясно очертан. Силно подчертана е и диференциацията на профила по механичен състав. Съдържанието на хумус в повърхностния хоризонт е средно - 1,5 - 2,5% и рязко пада под 1% в следващия по-долу илувиален хоризонт. Това именно обуславя и слабата запасеност на еднометровия им почвен слой с хумус. Почвената реакция е средно и силно кисела Поради наличието на мощен илувиален хоризонт, тези почви имат висока водозадържаща способност и неблагоприятен въздушен режим.

Тъмно сивите горски почви (Chromic luvisol) се отличават от сивите с малко по-високо съдържание на хумус (2 - 3%), малко по-мощен хумусен хоризонт (30 - 40 ст), по-слабо развит илувиален хоризонт и по-слабо изразена текстурна диференциация на профила. Образувани са върху карбонатни почвообразуващи материали под влияние на разредена широколистна растителност или в резултат на деградацията на сивите горски почви.

Почвите в района на община Търговище спадат към:

1/ Северобългарската лесостепна зона, Предбалканска подзона на светлосиви горски почви;

2/ Източно - Балканска почвена провинция, Търговишко - Преславски район.

На територията на общината се среща един основен тип почва - сива почва с трите си подтипа - сива светла, сива и сива тъмна.

В общината преобладават светлосиви /псевдоподзолисти/ почви, формирани върху мезозойски скали. Широко разпространение имат плитките, слабо текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, които са силно засегнати от ровинна ерозия, свързана с антропогенното въздействие върху земите. Почвените условия са със средни агротехнически качества.

Почвените условия са със средни агротехнически качества Състоянието на почвата по отношение на нейната продуктивност и плодородие е с бонитет от 51 - 60 бала за равнинния терен /причислена V категория/ и от 41 - 70 бала за полупланинския район. Механичният състав на почвите показва, че те са средно - песъчливо глинести с Q от 1,3 до 2,0. Почвената реакция е средно - кисела.

Съгласно Годишен доклад за оценка състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен, на места се наблюдава замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди и с продукти за растителна защита. Положително е обстоятелството, че в общината няма налични количества залежали пестициди. Не е установено превишаване на допустимите норми на замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти.

Констатациите, съдържащи се в доклада за състоянието на околната среда през 2014г. показват че:

-съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата;

-не са констатирани разпилявания и течове на пестициди по прилежащите земни площи;

-не са регистрирани превишения над ПДК с устойчиви органични замърсители, водещи до увреждания и замърсявания на почвите;

-не са констатирани замърсявания с нефтопродукти;-не е установено заблатяване и засоляване на почвите.

4.5. Ландшафт.

С понятието"ландшафт" се означава компонентът на околната среда, който възниква в резултат от взаимодействието на редица природни, а на по-късен етап от развитието на Земята и културни фактори.

Ландшафтите се състоят от веществени компоненти, образувани от вещества с различни физически свойства.Релефът и климатът имат водещо ландшафтно образуващо влияние.Водата, почвата, растителният и животинския свят са съществени компоненти на ландшафта и са важни индикатори на състоянието му.Абиогенните компоненти на ландшафта (климат, релеф, води) са устойчиви и бавно изменящи се, докато биогенните (растителен и животински свят) са динамични и бързо променящи се и в значителна степен повлияни от човешката дейност. Повечето от ландшафтите са устойчиви, а същевременно могат да се променят и при определено въздействие да преминават от едно в друго състояние.

Класификационната система на ландшафтите включва пет таксономични нива: клас, подклас, тип, род и вид.

В съответствие с районирането на ландшафтите проучвана територия се отнася към Герловски район и от Източностаропланинската подобласт на Старопланинската област (Петров, 1997).Ландшафтното разнообразие е значително. Срещат се следните ландшафти: горски, полски, пасищни, водни и край водни, селищни, антропогенизирани. По - значителни площи в района заемат полските, пасищни, селищни и антропогенизирани ландшафти. В района на обследвания обект няма водни и край водни ландшафти.

За отделянето на „тип ландшафти", като основен диагностичен критерий се приемат различията в степента на антропогенно изменение на ландшафтите. Обекта попада в типа на променените ландшафти. По принцип в тях се провежда системна целенасочена стопанска дейност и естествената структура и функции на ландшафтите са съществено променени.

Съгласно класификационната система на ландшафтите в България проучваният обект се отнасят към:

Клас Планински ландшафти;

Тип Ландшафти на умерено-влажните планински гори;

Подтип ландшафти на среднопланинските широколистни гори и вторични ливади;

Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови

скали.

Количествените показатели характеризиращи Източностаропланинската подобласт на Старопланинската област са следните:показател

от

до

средно

Абсолютна височина, m

100

1181

640

Гъстота на разчленението, кт на 1 кт2

0,5

3,5

2,0

Дълбочина на разчленението, m на 1 кт2

50

550

300

Съвременни вертикални движения, mm за 1 година

+1

+4

+2,5

Средно януарска температура, °С

-1,5

-3,0

-2,3

Средна юлска температура, °С

21,4

15,3

18,4

Сума на средномесечните температури над 0°С, °С

129,5

102,0

115,8

Сума на валежите за месеците с температура над 0°С, mm

594

650

622Сезонни и годишни суми на валежите*, mm

З=145 Е=154

П=188 Г= 698

Л=211

Коефициент на влажността на въздуха

0,90

2,55

1,73

Модул на оттока, l/s на 1 кт2

3,0

20,0

11,5

Отточна височина, mm

94,8

632,0

363,4

Год .сума на валежите, mm

628,0

768,0

698,0

Сумарна изпарение, mm

523,2

136,0

334,6

Хумус в % ( хоризонт А) в почвите: Тъмносиви горски Сиви горски Светлосиви горски Кафяви горски Алувиално- ливадни Брой на височинните пояси

2,0 - 6,0 1,0 - 2,5 0,5 - 2,0 3,0 - 9,0 1,5 - 3,0 1(2)

* П - пролет, Л - лято, Е - есен, З - зима, Г- годишни.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница