Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница11/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24Обликът на съвременния релеф на района на с.Баячево е отражение не само на многократното изменение на палеогеографията в тези земи и на продължителното и сложно геоложко и геоморфоложко развитие. То е било свързано с непрекъснатото взаимодействие между геоложката основа, земекорните движения и екзогенните процеси.

Релефноизграждащо влияние върху района са оказали скалните формации на долната креда, когато морския басейн е заливал земите на Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. В него са били отложени валанжински варовици, хотривски мергели, баремски и аптски варовици и пясъчници.

Земеповърхните форми попадат във височинния пояс от 400 до 600м. между областта Герлово - на изток и Сланик - на запад, като обхваща по-голямата част от първата област. Той е изграден от неокомски мергели и варовици, припокрити от хотривски сиво - ръждиви варовици. Сега областта се изпълва от ниски асиметрични моноклинални ридове, които й придават ридово хълмист характер. Вертикалното разчленение рядко надвишава 150 - 200м/км , като най-често е в пределите на 50 - 100м. Със сравнително малка гъстота е и талвеговата мрежа. Най - широко представени са териториите с хоризонтално разчленение 0.5 - 2км/км .

Проучваната площадка се намира в антропогенен природно-териториален комплекс формиран при изграждане на населеното място и стопанския двор. Промените в антропогенната част на ландшафта ще са свързани с изграждането на нова сграда за пилета бройлери.

Състоянието на съвременните ландшафти се оценява като относително стабилно и не се прогнозират промени в структурата и функционирането на отделните групи ландшафти.

4.6. Биологично разнообразие.

4.6.. Защитени територии, флора и фауна4.6.1. Защитени територии

По биогеографско райониране (Георгиев, Г., 2000) теренът попада в Северен български район, Подбалкански подрайон.

Съгласно действащия Закон за защитените територии в Република България, те се групират в следните категории: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк защитена местност.

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси протичащи в тях, както и опазване на характерни или забележителни обекти на неживата природа.Законът регламентира процедурите за обявяване и промените в защитените територии- прекатегоризиране, заличаване, промяна на площа, режима и др., както и управлението, стопанисването и охраната им.Защитените територии в област Търговище са описани в таблицата


Таблица 15. Защитени територии по регистъра на МОСВ и Натура 2000


по

Др


Защитена територия

Цел на обявяване

Документ №, дата

Площ ha

Местона хождение

1.

Природна забележителност:

270

Гърбавата чешма

Скала-варовик, отложен от течаща вода

No.1187 от 19.04.1976

0.2

с. Стара речка

316

Водопада

Водопад- малък приток на р.Врана

No.97 от 13.03.1978

0.1

с. Пролаз

317

Коня

Скално образование

No.97 от 13.03.1978

0.3

гр.Търговище
Дервенска пещера

Пещера

No.534 от 25.09.1978

1.0

с. Пролаз

285

Костадин тепе

Скално образование

No.1635 от 27.05.1976

5.0

с.Черни бряг

2.

Защитена местност

365

Урумово лале

Опазване на на естествено находище на растителния вид урумово лале/Tulipa urumoffii Науек/,български енденит, застрашен от изчезване вид,представен в трите му форми- жълта, червена и пъстра, включен в Червената книга на България.

No.438 от 02.08.1978

12.0

с. Пайдушко

363

Игликина поляна

Опазване естествено находище на растителния вид лечебна иглика/Primuia veris L/, лечебно растение под ограничителен режим на ползване.

No.955 от 25.07.2003

9.2

г. Търговище

444

Божур поляна

Опазване находище на червен божур/Pdefnia peregrina/, лечебна иглика/Primuia veris L/, както и на защитени растителни и животински видове

Ш.РД-315

от

30.05.2006

18.07

с. Вардун с.Стража

367

Петка балкан

Опазване на вековна смесена гора от видовете цер,благун,зимен дъб на възраст около 150 години с неравномерен строеж.

.РД-959 от

25.07.2003

5.4

с. БратовоИнвестиционното предложение не засяга статута на ЗТ - същите са предпазени от негативни въздействия поради отдалеченост.

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение я определя като обект, намиращ се на отстояние от Защитени зони по Натура 2000, а именно:

  • Преславска планина с код BG0000421

  • Овчарово с код BG0002093

Целите на опазване на Защитените зони са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

  • Защитена зона по Натура 2000 в България -Преславска планина", тип К с код на обекта BG0000421, Включена в списъка на ЗЗ приет с решение № 122/02.03.2007г. на МС обн. ДВ брои 21/09.03.2007г., с площ 140,600.10 дка се намира в Североизточен район,област Търговище и област Шумен. Зоната тип К- Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците.

В обекта се срещат типове хабитати описани в Приложение I към Директива 92/43/EEC; бозайници, земноводни, влечуги, риби, безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC; птици включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС; някои редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC.

Като друга характеристика на защитената зона следва да се посочи, че Преславска планина се намира в Предбалкана.Представлява стръмна планина, издигаща се високо от прилежаща равнинна територия.Зоната е покрита с добре запазени широколистни и смесени гори(дъб, източен габър,бук), заобиколени от обработваеми земи.

С оглед опазване и поддържане природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации в рамките на защитената зона, се има предвид управлението и планирането за обекта се предвижда активно информиране и популяризиране на биоразнообразието в района.

С цел запазване на благоприятния консервационен статус на хабитатите са наложени ограничения и забрани за различни видове сеч (задължително провеждане на огледни сечи, увеличаване на турнуса на сеч с 20 години и други), добив на листников фураж, кастрене, интензивно развъждане на дивеч, паша на кози,запазване на ключови елементи на биоразнообразието (острови на староста, дървета с хралупи, зони на спокойствие), забрана за внасяне на неместни произходи и видове и други. Наложена е забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.  • Защитена зона по Натура 2000 в България - „Овчарово", тип А с код на обекта BG0002093, с площ 1478.0369 хектара, местността се намира между общините Велики Преслав и Търговище, биогеографски регион – континентален 100%. Защитената зона е за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД - 844/17.11.2008 г. на Министъра на МОСВ обн. ДВ брой 12/13.02.2009г.

Предмет на опазване са видове птици включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, Приложение 1 на Директива 79/409/ЕЕС. Зоната „Овчарово“ е единственото място, което изцяло покрива критериите за защитена зона по „Натура 2000“. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногьрба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка.

Като друга характеристика на защитената зона следва да се посочи, че тя е комплекс от влажни ливади, неполивни земеделски земи с тревна растителност, пасища, лозя, широколистни и смесени гори. Разположена в северната част на България, в полите на Преславска планина на около 10 км югоизточно от град Търговище. Тя обхваща територия, разположена в северното подножие на Преславска планина между селата Стража, Руец, Овчарово, Кралево и Певец. Местообитанията на най–голямо значение в региона са влажните ливади в северните склонове на Преславска планина и около притоците на река Голяма Камчия.

Като качество и значимост - защитената зона може да се окачестви като зона с международно значение за опазването на световно застрашения вид ливаден дърдавец, който гнезди тук в значителна чисненост.
4.6.2.Флора

По геоботаническо райониране (География на България, 2002г), инвестиционното предложение попада в Европейска широколистна горска област (А.Лавренко, 1968г), Балканска флористична провинция (Адамович, 1909; Китанов, 1976), Дунавски хълмисторавнинен окръгВ миналото са преобладавали ксеротермни церово-благунови и благунови-церови гори. Днес по-голяма част са предимно нискостеблени издънкови гори, като на места има келяв габър и са се формирали вторично ксеротермни храсталачни съобщества (драка,фитоценози от садина, белизма, луковична лавадина, детелини и др;). В крайселските мери са се формирали тревни формации от посищен райграс, белизма, луковична ливадина, нерядко троскот, пача трева и др.
ЗЗ BG0000421 Преславска планина обект на защита са следните типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС:КОД

ПР

ИМЕ

91Е0

*

Алувиални гори сА1пш glutinosa и Fraxinus Excelsior

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*важни местобитания на орхидеи)

6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510
Низинни сенокосни ливади

8310
Неблагоустроени пещери

9150
Термофилни букови гори

9170
Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum

91Н0

*

Панонски гори с Quercus pubescens

91М0
Балкано-панонски церово-горунови гори

91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница