Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната среда



страница13/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

4.8. Здравно състояние на населението.

Според действащата категоризация на населените места, община Търговище е от 1-ва, а село Баячево – от 6-та категория. Село Баячево функционира като кметство, поради относително голямата си демографска маса (757 жители към 31.12.2013 г.).

Имотът, определен за реализация на инвестиционното предложение попада в землището на село Баячево . Не се засягат други зони и обекти със специфичен хигиенно – охранителен статут.

Демографско състояние на населението:

Демографско и социално-икономическо състояние на засегнатото


население. /по данни от НСИ и Община Търговище/

Данни за община Търговище: Територия - 872 кв. км; Брой населени места - 52;

Брой жители - 55596
гъстотата на населението – 83,15 д./км2
раждаемост – 9,7%с
смъртност – 14,2 %с
етническа принадлежност: 62% българи; 28% турци; 7% роми;


естествен прираст – 2,9%0

половата структура на населението (мъже/жени) – 48,98:51,02%
население в трудоспособна възраст – 60,09%


икономическо активно население – 52,87%
коефициент на заетост – 40,2%


коефициент на безработица – 8,8%, като по-голямата част от регистрираните безработни са жени
По данни на НСИ на територията на Община Търговище към 31.12.2014 г. живеят 55596 души, като това представлява 47,76% от населението на Област Търговище. Към настоящия момент 65,44% от населението на Общината живее в общинския център – гр. Търговище, а 34,56% в селата.

Съотношението между градското и селското население оказва съществено влияние върху развитието в региона и икономическия му потенциал .



Таблица 22. Брой на населението в България, Област Търговище,община Търговище, с. Баячево по пол към 31.12.2014 г.

Област/Община

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

% съотношение

Република България

7202198

3502015

3700183

48,62/51,38

Област Търговище

116420

57027

59393

48,98/51,02

Община Търговище

55596

27028

28568

48,62/51,38

с. Баячево

1044









Към 31.12.2014 г. броят на мъжете в страната, Област Търговище и Община Търговище отстъпва като съотношение на този на жените, като особено силно това е изразено за Област Търговище. От друга страна населението в страната, областта и общината е с постоянна тенденция към намаляване през последните 5 години, докато това в с. Баячево показва устойчива тенденция към нарастване.


Таблица 23. Брой на населението в България, Област Търговище, Община Търговище под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2009 г


Област/Община

Възрастови групи

Брой на населението

Брой в градовете

1

2

3

4

Република България

Общ брой на населението

7202198

5267480

Под трудоспособна възраст

1064735

784970

В трудоспособна възраст

4403374

3341860

Над трудоспособна възраст

1734089

1140650

Област Търговище

Общ брой на населението

116420

62948

Под трудоспособна възраст

18220

9545

В трудоспособна възраст

69955

39809

Над трудоспособна възраст

28245

13594

Община Търговище

Общ брой на населението

55596

36384

Под трудоспособна възраст

8995

5414

В трудоспособна възраст

33724

23159

Над трудоспособна възраст

12877

7811

Средната гъстота на населението в общината е 83,15 д./km2, при средна гъстота на населението за областта от 47,23 д./km2, а за страната – 66,34 д./км2.

Демографските процеси в община Търговище не се различават от общите тенденции в развитието на страната. Сложната икономическа ситуация в страната дава негативно отражение върху развитието на основните демографски процеси. В резултат на това през последните 8-9 години чувствително се влошава режимът на демографското възпроизводство на населението.



Населението на общината постепенно намалява, което е видно от таблицата.

Таблица 24 Разпределение на населението по пол





2007 г

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

население

61458

60950

60497

59855

56868

56506

Мъже

29822

29531

29231

28940

27752

27566

жени

31636

31419

31266

30915

29116

28940

През последните шест години жените доминират над мъжете по население с около 2%, което не показва различия в национален план.
Таблица 25. Естествен прираст в община Търговище

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

раждаемост

621

613

606

546

579

Смъртност

882

778

866

811

840

Естествен прираст

-261

-165

-260

-265

-261



В сравнение с 2008 г. показателят раждаемост в Община Търговище бележи устойчива тенденция към прогресивно намаляване, с 9,32% към 2012 г.. Абсолютният брой на живородените деца през 2012 г. е 579 при 621 за 2008 г. Все още като проблем, влияещ върху детеродната способност на жените и респективно върху раждаемостта са абортите по желание. Коефициентът на раждаемостта в областта е по-нисък от този в България – съответно 9,1/9,4.

Показателите на общата смъртност за населението от общината се движат в променливи граници около 840 души/годишно. Коефициентът на смъртност за Област Търговище е по-висок от този страната – съответно 15,8/15,1. Сътветно коефициентът е по-висок за селата, спрямо градовете в областта – съответно 19,3/12,9.

Естественият прираст се задържа трайно отрицателен /около -260 души/годишно. В Област Търговище в сравнение с Република България естественият прираст е трайно отрицателен и по-неблагоприятен – съответно -6,7/-5,7%0, като този в селата е значително по-неблагоприятен, спрямо този в градовете в областта –8,9/-4,8%0. Влошената характеристика на възпроизводствените процеси в селската територия е трайно явление, което ще оказва въздействие върху социално – икономическото развитие на общината.

По данни на Националния статистически институт населението в област Търговище показва подчертана тенденция към застаряване . Относителният дял на лицата под трудоспособна възраст е значително по-малък от относителният дял на лицата над трудоспособна възраст. Това е свързано с по-неблагоприятните демографски показатели за естественото движение на населението, по-високата смъртност и затрудненията при реализирането на населението на пазара на труда.

Област Търговище не се определя като "гореща точка" при оценките на риска за околната среда от МОСВ в "Национална стратегия по околна среда и Национален план за действие за 2005 - 2014г." (МС) и "Национален план за действие за околна среда и обществено здраве 2008 - 2013г." (МЗ и МОСВ).

Механично движение на населението:

Това е важен показател, тъй като се променя много динамично под въздействието на променливата безработица, трудова заетост, условията на труд и бит.

Данните за Република България, Област Търговище и Община Търговище разпределени по пол за 2014 г. са представени в Таблица (по данни на НСИ)

Таблица 26. Показатели за механично движение на населението в Република България, Област Търговище и Община Търговище към 31.12.2014 г. (на 1000 души от населението)

Област/Община

разпределение

заселени

изселени

Механичен прираст

Р България

Общ брой

121135

123247

- 2112

Мъже

57882

58917

- 1035

Жени

63253

64330

- 1077

Област Търговище

Общ брой

1909

2428

- 519

Мъже

866

1144

- 278

Жени

1043

1284

- 241

Община Търговище

Общ брой

1007

1224

- 217

Мъже

455

590

- 135

Жени

552

634

- 82

Броят на изселените лица превишава този на заселените за страната, област Търговище и община Търговище.

Броят заселените жени превишава този на мъжете за Република България, Област Търговище и Община Търговище.

Като цяло за страната, областта и общината, данните са неблагоприятни (налице е отрицателен механичен прираст). Този факт показва, че са малки възможностите за намиране на подходяща работа и социалното благополучие не стимулира в задоволителна степен заселването на население в този район.

Смъртност:

Представлява интегрален показател, който предоставя индиректна информация за заболяемостта на населението.

Броят на умрелите и относителният дял на смъртността на 100000 от населението в Република България и Област Търговище за 2009 г. по причини за смъртността според международната класификация на болестите (МКБ) са посочени по данни на НСИ. Изброени са и заболяванията, които са причинно – следствено свързани предимно и с неблагоприятните фактори на околната среда и социално – битовите фактори.

Умрели по причини за смъртта на 100000 души от населението през 2009 г. за Република България и Област Търговище по МКБ. Посочени са и някои заболявания, които са свързани с неблагоприятните фактори на околната среда и социално – битовите фактори



Таблица 27

Причини за смъртта МКБ – Х ревизия

Република България на 100000 души

Област Търговище на 100000 души

1

2

3

ОБЩО

1424,7

1463,05

Инфекциозни болести

7,7

7,62

Новообразувания

226,2

208,78

Болести на кръвта и кръвотворнте органи

2,1

0,76

Болести на ендокринните жлези

26,2

99,06

Психични разстройства

1,0

0,00

Болести на нервната система

12,7

22,09

Болести на органите на кръвообръщението

940,1

831,34

Болести на дихателната система

54,8

82,29

Болести на храносмилателната система

43,1

48,76

Болести на кожата и подкожната тъкан

0,4

0,00

Болести на костно – мускулната система и на съединителната тъкан

0,5

0,00

Болести на пикочо – половата система

16,3

23,62

Бременност, раждане и послеродов период

0,1

0,00

Някои състояния, възникващи през неонаталния период

4,3

7,62

Вродени аномалии

2,0

3,81

Симптоми, признаци и недобре определени състояния

42,3

79,24

Травми и отравяния

45,0

48,00

Стандартизираните данни за смъртността в Област Търговище са от порядъка на средните за страната и за показателите от останалите области на страната, които не са определени като “горещи точки” поради неблагоприятно въздействие на факторите на околната среда по данни на МОСВ и МЗ.

По отношение на структурата на смъртността, водещите заболявания, свързани с най-висока смъртност сред населението съвпадат за страната и Област Търговище, както следва: на първо място са Болести на органите на кръвообръщението (в т.ч. Хипертонична болест, Исхемична болест на сърцето, Остър инфаркт на миокарда, Мозъчносъдова болест, Остра сърдечна недостатъчност), на второ – Новообразувания (Злокачествени новообразувания на храносмилателната и дихателната системи) и на трето - Болести на дихателната система (в т.ч. Остра дихателна недостатъчност, Хроничен бронхит, Емфизем). В област Търговище сред водещите заболявания – причини са най-висока смъртност са Заболяванията на ендокринните жлези (в т.ч. Диабет и Струма).

Водещата роля на тези заболявания категорично потвърждава важността на социално значимите фактори – фамилна обремененост, нервно – психичното натоварване и стреса, тютюнопушенето; прекомерната употреба на сладки, солени и мазни храни и обедвижването, водещи до наднормено тегло, злоупотребата с алкохолни напитки и нездравословния начин на живот.

За социалното и икономическото състояние на населението се съди по заболяемостта от активна туберкулоза и някои други инфекциозни болести.

За въздействието на нейонизиращите лъчения се съди по данните за заболяемостта от злокачествени новообразувания на кожата и по-специално – меланом на кожата.

Съвременните епидемиологични проучвания на рискови групи от населението сочат, че ракът на млечните жлези и половите органи може да бъде свързан с намалението на имунната защита и въздействието върху ендокринната регулация на някои опасни замърсители в средата за обитаване – полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, отработени нефтени масла.

Доказано е, че водещо значение за възникването на злокачествени новообразувания на дихателната система има активното и пасивното тютюнопушене, замърсяването на атмосферния въздух с устойчиви органични и неорганични замърсители.

Полово предаваните заболявания са свързани с рисковото поведение на населението и недостатъчната работа в семейството и от страна на обществото по отношение на промоцията на здравето и превенцията на тези заболявания.



Регистрираните заболявания от социално значими фактори през 2009 г. (по данни на НСИ и РЦЗ – гр. Търговище) са представени в Таблицата.

Таблица 28 Регистрирани заболявания от социално значими фактори в Република България и Област Търговище

Заболявания от социално значими фактори

Република България на 100 000 души

Област Търговище на 100 000 души

Активна туберкулоза

121,5

33,53

Общо злокачествени заболявания

393,3

3188,98

Злокачествени новобразувания по локализация и области на тялото – 2009 г.

Устни, устна кухина и фаринкс

10,7

219,46

Храносмилателни органи

100,9

392,43

Дихателни органи и гръден кош

52,5

230,13

Кости и стъвни хрущяли

0,9

1240,54

Меланом и други злокачествени новообразувания на кожата

45,1

795,53

Млечна жлеза

44,8

827,56

Пикочна система

26,5

821,44

Други

16,1

237,75

Регистрирани кожно – венерологични заболявания – 2008 г.

Сифилис – всички форми

43,6

8,3

Гонококова инфекция

2,6

0

Болни под наблюдение на психиатричните заведения – 2008 г.

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол

202,2

474,7

Шизофрения и шизотипно разстройство

393,2

707,1

Реакция на тежък стрес и разстройства на адаптацията

31,7

25,1

Стандартизираните показатели за заболяемостта по обръщаемост от социално – значими фактори в Област Търговище, не се различава съществено от стойностите на останалите области с подобно социално – икономическо и демографско състояние на населението.

Здравната статистика е достъпна за всички жители на област Търговище, като с особено значение са данните за заболяемостта по класове заболявания.



Таблица 29. Болестност и заболяемост сред населението в област Търговище 2008 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

Болестност

Заболеваемост

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

 

ОБЩО I – XIX клас

222629

1696.44

100.0

116115

884.80

100.0

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

3764

28.68

1.69

3303

25.16

2.84

II

Новообразувания

2466

18.79

1.10

1110

8.45

0.95

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

1672

12.74

0.75

665

12.74

0.57

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

9392

71.56

4.21

1676

12.77

1.44

V

Психични и поведенчески разстройства

9420

71.78

4.23

1505

11.46

1.29

VI

Болести на нервната система

10879

82.89

4.88

3605

27.47

3.10

VII

Болести на окото и придатъците му

14281

108.82

6.41

7521

57.31

6.47

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

6297

47.98

2.82

4526

34.48

3.89



Болести на органите на кръвообращението

42956

327.32

19.29

8063

61.44

6.94

Х

Болести на дихателната система

48486

369.46

21.77

36028

274.53

31.02

ХI

Болести на храносмилателната система

8366

63.74

3.75

4557

34.72

3.92

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

8974

68.38

4.03

6830

52.04

5.88

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

13984

106.55

6.28

6819

51.96

5.87

ХIV

Болести на пикочо-половата система

20714

157.84

9.30

13488

102.77

11.61

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

693

5.28

0.31

597

4.54

0.51

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

227

1.72

0.10

113

0.86

0.09

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

433

3.29

0.19

165

1.25

0.14

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

7708

58.73

3.46

5832

44.44

5.02

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

3283

25.01

1.47

2892

22.03

2.49

Таблица 30. Болестност и заболяемост сред населението в област Търговище 2007 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

Болестност

Заболеваемост

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

 

ОБЩО I – XIX клас

282859

2130.43

100.0

143716

1082.43

100.0

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

3215

24.21

1.14

2234

16.82

1.55

II

Новообразувания

4304

32.41

1.52

2257

16.99

1.57

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

2359

17.76

0.83

1249

9.40

0.87

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

13010

97.98

4.60

2206

16.61

1.54

V

Психични и поведенчески разстройства

16181

121.87

5.72

3741

28.17

2.60

VI

Болести на нервната система

13782

103.80

4.87

4815

36.26

3.35

VII

Болести на окото и придатъците му

17531

132.03

6.20

8600

64.77

5.98

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

9406

70.84

3.33

6799

51.20

4.73



Болести на органите на кръвообращението

50175

377.90

17.74

13468

101.43

9.37

Х

Болести на дихателната система

60171

453.19

21.27

41498

312.55

28.88

ХI

Болести на храносмилателната система

11554

87.02

4.08

5863

44.15

4.08

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

10344

77.90

3.66

7445

56.07

5.18

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

13185

99.30

4.66

5249

39.53

3.65

ХIV

Болести на пикочо-половата система

30014

226.05

10.61

17103

128.81

11.90

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

2015

15.17

0.71

1550

11.67

1.08

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

183

1.37

0.07

92

0.69

0.06

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

544

4.09

0.19

219

1.64

0.16

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

9394

70.75

3.32

6896

51.93

4.80

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

15492

116.68

5.48

12432

93.63

8.65

В област Търговище най-високата заболяемост е тази на дихателната и пикочо – половата системи.




Обобщената оценка на болестността, заболеваемостта и смъртността по причини за умирания показва, че основните проблеми на здравето на населението в Област Търговище са в пряка зависимост със застаряване на населението и със широкото разпространение на рисковите фактори, породени от икономическото развитие и стила на живот.

Социалната значимост на хроничните болести се определя от следните фактори:



 • Високо ниво на смъртност и неблагоприятна динамика, особено в след 65 годишна и активна възраст

 • Висок дял в структурата на причините за смъртност сред цялото население и особено сред лицата в активна възраст

 • Висок относителен дял в структурата на общата заболеваемост и болестност, временна неработоспособност, първична инвалидност и хоспитализирана заболеваемост

 • Висок относителен дял в структурата на разходите за болнично лечение и рехабилитация – изискват висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ, високо ниво на технологично оборудване, комплексно лечение с използване на скъпоструващи медикаменти

 • Значителни социални, медицински, икономически и социални щети за самите болни и техните семейства.

Като водещи и социално значими заболявания в Областта се определят:

  • Болести на дихателната система

  • Болестите на органите на кръвообръщението

  • Злокачествените новообразувания

  • Туберкулоза

Класовете заболявания, които според Международната класификация на болестите-10 (МКБ-10) са свързани с факторите на околната среда са:

ІІ клас – Новообразувания

ІV клас – Болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и разстройството на имунитета

ІХ клас – Болести на органите на кръвообращението

Х клас – Болести на дихателната система

ХІ клас – Болести на храносмилателната система

ХІІ клас – Болести на кожата и подкожната тъкан

ХІV клас – Болести на пикочо – половата система

ХVІІ клас – Вродени аномалии

Водещата роля на тези заболявания категорично потвърждава важността на социално значимите фактори – фамилна обремененост, нервно – психичното натоварване и стреса, тютюнопушенето; прекомерната употреба на следки, солени и мазни храни и обедвижването, водещи до наднормено тегло, злоупотребата с алкохолни напитки и нездравословния начин на живот.

В Област Търговище (по данни на НСИ за 2014 г.) има разкрити 5 заведения за болнична помощ (при 349 за страната). Капацитетът им е 639 легла (51555). От тях 3 са многопрофилни болници (578).

В област Търговище има общо 7 детски ясли с 391 места.

От изнесените данни е видно, че Област Търговище и Община Търговище са осигурени със здравни заведения, медицински персонал и лекари. Гарантирана е възможността за оказване на спешна медицинска помощ, в случаи на злополуки и травми.



Данните за заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране (където попада Област Търговище) са взети от сайта на Националния статистически институт за 2009 г. Работната сила включва лицата на възраст от 15 до 64 навършени години.

Таблица 31. Работна сила и безработни лица за Североизточния район за планиране през 2015 г., спрямо данните за Република България, публикувани в сайта на НСИ. Коефициенти (К) в %

показатели

К икономическа активност, %

К на заетост, %

К на безработица, %

Общо за Р България

54,1

49,1

9,1

Област Търговище (ОТ)

44,1

40,2

8,8

Мъже (ОТ)

48,9

43,5

9,8

Жени (ОТ)

39,6

37,1

8,4

Данните показват, че в Област Търговище коефициентът на безработица е по-нисък от средната му стойност за страната.

Разпределението по пол разкрива, че за Североизточия брой на планиране коефициентът на безработица е по-висок при мъжете, отколкото при жените. Особено изразена е разликата между градското и селското население в Североизточния район на планиране. В селата коефициентът на безработица е 2-3 пъти по-висок от този в градовете.

На база представените данни може да се заключи, че в по-голямата си степен настоящата здравно – демографска характеристика на населението от областта се дължи на застаряващото население, а не толкова на иначе сравнително чистата околна среда.

Негативните процеси, протичащи в икономиката, оказват неблагоприятно
въздействие върху състоянието на заетостта и респективно безработицата в общината.
Това води до траен и чувствителен дисбаланс между търсенето и предлагането на
работна сила през посочения период.

Инвестиционното предложение предполага създаване на допълнителни работни места по време на строителството и по време на експлоатацията.

Доходите на населението в област Търговище за 2015 г. и в частност в община Търговище са значително под средните за страната, като за едно лице средният годишен доход в областта е 7465 лв., като за страната е 10724 лв., или с 3259 лв. (30,4 %) по-малко. Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата с над 40 % от общия доход.
За община Търговище равнището на безработица за 2015 г. е около 8,8%, което е по-благоприятно от това за страната.

Негативните процеси, протичащи в икономиката, оказват неблагоприятно
въздействие върху състоянието на заетостта и респективно безработицата в общината.
Това води до траен и чувствителен дисбаланс между търсенето и предлагането на
работна сила.

Инвестиционното предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на с. Баячево община Търговище на ЗП Иван Бахчеванов“ предполага създаване на допълнителни работни места по време на строителството и по време на експлоатацията.



Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница