Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница15/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

5.3. Върху атмосферния въздух.


Атмосферния въздух в района на с. Баячево, общ. Търговище – И* Б* не се замърсява от други производствени дейности освен от автомобилния транспорт на преминаващите транспортни средства в района.

Разсейването на вредните вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни точкови източници зависи от множество фактори по основните от които са, както следва: • Метеорологични параметри:

 • Скорост и посока на вятъра. Скоростта на вятъра предопределя височината на издигане на факела, посоката на неговото разпространене и разрушаването му;

 • Стабилност на атмосферата (съгласно класификацията на Паскуил и Гифорд). Във всеки един момент, тя зависи от статичната стабилност (свързана с изменение на температурата с височината), термичната турбулентност (предизвиквана от нагряване на въздуха от земната повърхност) и механичната турбулентност (функция на скоростта на вятъра и грапавостта на теренната повърхност);

 • Височина на смесване. Тя представлява разстоянието над земната повърхност, до което достига неограниченото вертикално смесване на отпадъчните газове и атмосферния въздух. Когато височината на смесване е малка, но все пак над височината на факела, приземните концентрации ще бъдат относително високи;

 • Температури. Температурата на отпадъчните газове и околната температура (разликата между тях) са причина за появата на подемната сила, която заедно с началния импулс предизвикват издигането на факела. От последното (ефективната височина) до голяма степен зависи разсейването на вредните вещества.

 • Емисионни параметри, към които могат да бъдат отнесени:

 • Количество (обемен дебит) на отпадъчните газове (респ. скорост на отпадъчните газове на изход от изпускащото устройство);

 • Масови потоци (мощности на емисиите) на вредните вещества;

 • Емисионни концентрации;

 • При аерозоли и прахови замърсители - фракционен състав и плътност на твърдата фаза, определящи скоростта на утаяване на частиците;

 • Параметри (геометрия) на изпускащите устройства (височина, диаметър);

 • Топография на терена на района, имаща голямо значение за поведението на факела, а от там за приземните концентрации на замърсителите. Съществена роля за това играят и следните фактори:

 • Повдигнати терени;

 • Долинни конфигурации;

 • Близост до големи водни басейни;

 • Разчлененост на релефа;

 • Характер на местността в която е разположена производствената площадка (в населено място или извън населено място);

Преди да започне количествена оценка на разсейването на вредните вещества изпускани в атмосферата от неподвижните източници, разположени на площадката, в една или друга степен ще бъдат разгледани описаните по-горе фактори.

Общината попада в зоната на умерено-континенталната област на България и по-точно в средния климатичен район на Дунавската равнина със средномесечна температура +10.7 С. В сравнение с териториите на север, тук зимите са с умерени студове, а летата – с умерени горещини.

Годишният ход на валежите има подчертан континентален характер (с най - много валежи през лятото, а най-малко - през есента). Средната годишна сума на валежите е между 550 и 680 мм, което е по-ниско от средните показатели за страната. Районът спада към слабо до средно градобитните.

Средната дата на последния пролетен мраз е 11 април, а на първия есенен - 27 октомври. Средната дата на образуване на първата снежна покривка е 11 декември, за задържане на последната снежна покривка е 13-15 март. Средният брой дни със снежна покривка е около 48.

Районът попада в зоната на най-рядко и с най-малък размер отвяване на снежната покривка. Преобладават ветрове със западна посока (годишно около 32 %), а най-слаби и редки са ветровете от север-североизток. Висока е честотата на тихо време (около 47,3 %). През пролетта от югозапад и запад нахлуват влажни въздушни маси. Не по-малко значение за формирането на климата има и пренасянето на въздушни маси от тропичен произход през лятото.

Районът на Община Търговище по своите климатични фактори (атмосферна циркулация, радиационни и физико-географски условия) принадлежи към Европейско - континенталната климатична област, климатична подобласт – Умерено -континентална, Източен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина.

Различията в релефа, ландшафта и промишлеността както и разположението спрямо пунктовете на измерване определят достоверността на данните за климатичните и метеорологични фактори, която е напълно достатъчна за целите на представената информация.

В разглеждания район зимата е сравнително мека, пролетта хладна, лятото горещо, а есента продължителна и топла.

Територията не е класифицирана като “гореща точка” по отношение замърсяването на атмосферния въздух. В сайта на Националния Институт по Метеорология и Хидрология, БАН - http://www.meteo.bg/, не са представени данни за замърсяването на района с азотен и серен диоксид, въглероден оксид, прах и др. Районът в който попада обекта не е обременен с емисии на вредни вещества тъй като освен разглеждания обект в близост няма сериозни промишлени замърсители.

Територията на Община Търговище се характеризира с типичен умерено континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на източния климатичен район на Дунавската равнина, климатичната характеристика се влияе от множество фактори: температура на въздуха, относителна влажност, скорост и роза на ветровете, валежи, слънчева радиация и др. Информация за стойностите на всеки един от тези фактори е отразена в посочените по-долу таблици.

Температура

Средната годишна температура на въздуха е 10.7 0С. Най-студен месец в годината е януари с изчислителна температура -17 °С, а най­-топъл м. юли с абсолютен максимум + 39 °С. Средногодишната максимална температура на въздуха е 16.9° С, а минималната 5.9° С, което разкрива умерено континенталната специфика на района.

Таблица № 34. Средногодишни стойности на температурата


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

-1.1

1.0

4.4

10.7

15.6

19.4

22.0

21.6

17.4

12.0

6.8

1.8

11.0


Слънчева радиация. Слънчево греене

Слънчевата и космическа радиация са един от факторите, оказващи влияние на екологичното и санитарно хигиенното състояние на селищата. Интензивността на сумарната радиация върху хоризонтална площ е най-голяма през месец юли през първата половина на деня. По сумарна годишна радиация общината попада в зона "В".

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия. Замърсяването на атмосферата се отразява върху загубите от биологично активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти. Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на атмосферата, която в града понякога значително варира.

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта. Годишната продължителност на слънчевото греене е 2204 часа, което не стимулира вторични химични процеси.

За сравнение станция "Сандански" е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция "Лом" -106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за ст. Търговище липсват, поради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната.

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и др.

Таблица № 35. Продължителност на слънчевото греене


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

79

99

139

182

234

263

318

302

245

176

95

72

2204

Валежи и влажност на въздуха.

Годишната сума на валежите за Община Търговище е 646 mm, като се разпределя по сезони - Зима - 145 мм; Пролет -164 мм; Лято - 200 и Есен - 137 мм.

В целия район най-интензивни валежи падат през м. май и м. юни , а най-малко - през есента - м. септември. Понякога валежите са поройни, което спомага за засилване на ерозията върху наклонените терени. Годишната сума на валежите е по-ниска от средната за страната.

Макар и рядко през периода април-октомври падат интензивни поройни дъждове. Опасността от тях е както в голямото количество валеж за кратко време, така и в силния вятър и градушки, които често ги съпътстват. Броят на гръмотевичните дни достига до 29 годишно.

Валежите допринасят за попадане и разпространение на замърсителите от въздуха в почвите, повърхностните и плитките подпочвени води. Районът на област Търговище се характеризира с много добро количество на валежите – средна годишна сума на валежите 646 mm (средна за страната – 650 mm). Разпределението на валежите по сезони е неравномерно. Степента на овлажнение (Фиг. № 1.1.3-1.) е отношението на количеството валежи към изпарението и показва месечния дефицит или излишък на влажността във въздуха, като дефицит на влага има от м. март до м. октомври, като много сух е месец септември с коефициент 0.3, а най-влажен е декември – коефициент 2.6.

Ветрове. Роза на вятъра.

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на прахови газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока -замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се влияе от скоростта на вятъра, като най -неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За района на общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s.

Таблица № 36.. Средна скорост на вятъра по посоки m/ s през годината

Посока

Месец
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средно годишно
N

5,0

3,7

3,2

2,9

2,6

3,4

3,4

3,6

3,2

2,5

2,9

4,2

3,4
NE

3,6

3,5

3,6

3,4

3,2

3,5

2,9

3,2

3,3

3,1

3,3

3,8

3,4
E

3,3

4,5

4,3

4,0

4,2

3,2

3,1

3,3

3,5

3,3

3,6

3,5

3,7
SE

4,0

4,3

4,4

4,4

5,2

3,8

3,1

3,5

3,7

3,7

4,2

3,9

4,0
S

5,3

7,3

4,8

4,7

3,8

3,4

3,2

3,4

3,4

3,4

4,2

5,7

4,4
SW

5,4

6,5

4,8

4,5

3,4

3,3

2,9

3,1

3,5

4,4

3,5

5,8

4,3W

5,2

5,0

4,6

4,8

4,2

3,9

3,9

4,1

3,8

4,2

4,3

4,6

4,4
NW

6,4

6,1

3,8

4,8

4,9

4,8

4,0

4,7

4,5

3,8

4,9

5,4

4,8

Таблица № 37. Честота на вятъра по посоки и случаи на “тихо” време.

Посока

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средно годишно

N

2,6

5,0

5,3

2,4

2,1

2,5

3,5

3,1

3,1

2,4

3,7

7,3

3,6

NE

6,0

5,3

7,8

4,8

3,5

3,9

4,1

5,5

6,4

4,3

4,6

4,0

5,0

E

12,1

12,0

21,5

20,8

21,3

16,5

14,6

15,2

18,5

23,2

18,8

12,2

17,2

SE

9,2

8,8

15,9

19,2

17,4

15,1

16,3

17,3

19,1

14,7

17,6

11,7

15,2

S

4,7

3,7

3,8

6,5

6,2

4,6

4,5

4,4

4,6

5,6

5,8

6,2

5,1

SW

5,1

8,5

8,2

6,2

7,2

8,0

7,9

9,8

7,0

8,1

5,3

7,6

7,4

W

40,8

37,0

27,9

27,8

31,7

34,0

34,0

29,0

28,2

28,7

31,4

33,0

32,0

NW

19,5

19,7

9,6

12,3

10,5

15,5

15,1

15,7

13,2

12,9

12,7

18,0

14,6

Тихо време

52,9

44,3

40,0

42,5

44,6

46,2

44,3

47,5

51,2

54,3

47,8

52,1

47,3
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница