Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница17/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

5.4. Води.


5.4.1. Повърхностни води.

Въздействие по време на строителство

Не се очаква въздействие по време на строителство, тъй като ще се използват готови смеси, вода ще се ползва само за питейно битови цели на работниците, а с вода на обекта се разполага.Въздействие по време на експлоатация

При експлоатация на птицефермата не се очаква негативно въздействие върху качеството на повърхностните води.

Не се предвиждат водоползвания и зауствания от повърхностни води, поради което не се очаква влияние на обекта върху режима на повърхностните водни течения в района.Няма дейности които да оказват негативно влияние върху хидрологичния режим на водните тела, които могат да влошат техния БПС (благоприятен природозащитен статус).

Мерките предвидени в ПУРБ Черноморски район не се нарушават по отношение на:

 • опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества.

 • регулиране на емисиите,чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване;

 • определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването;3абрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци.

Битово-фекалните отпадъчни води се събират в съществуваща водоплътна черпателна шахта, която периодично ще се изчерпва и отпадъчните води ще се извозват до градската канализация на гр.Търговище Обемът на водоплътната черпателна шахта е достатъчно голям, да поеме и битово-фекалните води на новото инвестиционно намерение.

Не се засягат зони за защита на водите ( СО3 за питейни води,

чувствителни зони - да,

уязвими зони – да, Северна зона.

Не се оказва влияние върху - р. Врана – поречие Камчия-

ПИ попада в повърхностни водни течения BG2KA800R033, IV участък: р.Калайджидере -от пътя Търговище-Преслав до вливане в р. Кралевска.

Водосборната област на селото е в местно дере – Баячевско . В близост до селото е разположен яз. Баячево , който се захранва от изворите на Баячевско дере- 2 броя чешми. След язовира Баячевско дере се влива в р. Калайджидере - BG2KA800R033, IV участък овърхностно водно тяло ВG2КА800R033 - определено в умерено състояние, определено в риск, с предвидена екологична цел - Постигане на добро състояние.

Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с инвестиционното предложение дейности върху режима на повърхностните водни обекти в района на ИП. Местоположението на площадката, както и технологията за отглеждане на птиците, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води.

Площадката не е в близост до санитарно-охранителна зона. За поземления имот няма към настоящия момент забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно битово водоснабдяване.Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху повърхностните води.

Оценка на въздействие върху пов.води по време на строителство:

Вид на въздействието-отрицателно,непряко

Степен на въздействие – незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –временно, краткотрайно

Кумулативност – ако съвпада строителство средно кумулативноОценка на на въздействие върху пов.води по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – средно кумулативно


Общите цели за опазване на околната среда за водните тела, в обхвата на които попада инвестиционното предложение, с които е необходимо да бъдат съобразени мерките в доклада за ОВОС, предвидени за предотвратяване и намаляване значителните вредни въздействия върху околната среда (водите) при реализация и експлоатация на инвестиционното : „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“ са следните:

Целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела се класифицират на база на тяхното екологично състояние в пет класа – много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. Целта е да достигнат или подържат добро състояние до 2015 година.


Повърхностно водно тяло BG2KA800R033, IV участък: р.Калайджидере -от пътя Търговище-Преслав до вливане в р. Кралевска е определено в общо екологично състояние – умерено, общо химично състояние – много добро, оценка на риска – вероятно в риск от фосфор. Общата екологична цел е постигане на добро състояние.Срок за постигане 2015 година.

Подцели : • Намаляване на водите с азот и фосфор

 • Недопускане замърсяване с преоритетни вещества.Намаляване замърсяването с азот и фосфор.

 • Намаляване последиците от наводнения и риска за околната среда

 • Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата

 • Опазване на водните екосистеми. Подобряване на екологичното състояние на водите след съоръженията.

Срок за постигане на подцелите – 2015 година.

За постигането на екологичните цели в ПУРБ са заложени програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително и мерки за зоните за защита на водите.

Мерки за недопускане и намаляване на отрицателните въздействия върху :

1.Прилагане на добри земеделски практики /1450 ха/

2.Контрол върху прилагане на торове и препарати за растителна защита

3.Възстановяване на компроментирани диги

4.Поддържане на съществуваща корекция

5.Поддържане на 4 язовир

6.Ремонт на потенциално опасен язовир „Руец 1“

7.Подържане на потенциално опасни язовири „Руец 1“ и „Овчарово“.

8.Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири Овчарово и Кралево.

Мерките, заложени в ПУРБ в ЧР за постигане и запазване на доброто състояние до 2015 г. на водите (Раздел 7), касаещи ограничения и/или забрани за дейностите, свързани с ИП „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“

Конкретни мерки:

Да не се допуска заустване в повърхностния воден обект.

Отпадъчни битово фекални води да се заустят в изгребна яма.

В близост до ИП на 2700 м е определен район със значителен потенциален риск от наводнение с код BG2_APSFR_KA_07 „Камчия – Руец“.В изготвения проект на ПУРН за ЧРБУ, вкл. направената от ЧБД предварителна оценка на риска от наводнения са направени анализи , определени са картите на заплахата и картите на риска и е изготвена програма от мерки за урн.

За предпазване на заливаемите терени през годините са изграждани защитни съоръжения.

Речен басейн Камчия

Име на река

Защитно съоръжение

Дължина на съоръжението км
Камчия

Земнонасипносъоръжение-двоен трапец

99.100
Луда камчия

Земнонасипносъоръжение-двоен трапец

0.970
Врана

Земнонасипносъоръжение-двоен трапец

32.510
Реки и дерета

Земнонасипносъоръжение-двоен трапец

88.100
Реки и дерета

Земнонасипносъоръжение- трапец

34.684


Общо 255.364

Минали наводнения на река Камчия от 1914 година до 2010 са общо 241 броя, като речни от тях са 241 броя – 65.15% и скатови 84 броя – 34.85%.

Определени са оразмерителни максимални водни количества на проектна единица река Камчия. Отчетено е влиянието на язовирите и другите хидротехнически съоръжения.За река Камчия те са 31 броя. Отчетено е влиянието на промяната на климатавърху поява на наводненията. Отчетено е и влиянието на дългосрочното развитие върху появата и значимостта на наводненията. НАПРАВЕНА Е ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ.Всичко това е от значение за изграждане на защитни съоръжения.

Вижда се че село Баячево не попада под заплаха и под риск от наводнения.

5.4.2. Подземни води.

Въздействие по време на строителство

Не се очаква въздействие по време на строителство, тъй като няма да се засягат подземни води.Въздействие по време на експлоатация

Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с инвестиционното предложение дейности върху качеството на подземните водни обекти в района на ИП, както и значимостта на въздействието.

На 1 км от имота са подземните водни тела BG2G000K1hb037 BG2G000J3K1040.

Цели на подземните водни тела са:

Подземното водно тяло с код BG2G000K1hb037 – пукнатинни води във Валаж – хотриев – апт Шумен Търговище – количествено състояние – добро състояние, химично състояние – лошо за NO3 и NH4 в района на с.Осен, оценка на риска – по количествено състояние не е в риск, по химично състояние - в риск, цел за химичното състояние – непревишаване на ПС за: NO3= 38,425мг/л; NH4=0,4189 мг/л , цел за количественото състояние – 100, срок за постигане – 2027 година, обосновка – естествени фактори – незащитен открит ВХ, уязвим на повърхностни замърсявания.Подхранване изключително от валежи. Релативната стойност на NO3 за периода 2007-2009 г надвишава с по малко от 40% ПС.Тенденцията е към увеличаване съдържанието на NO3 и към намаляване на NH4 .
Подземното водно тяло с код BG2G000J3K1040– карстови в малм валаж – количествено състояние – добро състояние, химично състояние –добро, оценка на риска – по количествено състояние не е в риск, по химично състояние - не в риск, цел за химичното състояние – запазване на добро състояние , цел за количественото състояние – 2260, срок за постигане – 2015 година.

Мерки за подземните водни тела:

Подземното водно тяло с код BG2G000K1hb037 – пукнатинни води във Валаж – хотриев – апт Шумен Търговище – цел на химичното състояние /прагови стойности/ - непревишаване на праговите стойности за NO3= 38,425мг/л; NH4=0,4189 мг/л , цел за количественото състояние /не превишава гарантираните и възможни експлоатационни ресурси/ - 100, срок за постигане – 2027 година, обосновка - естествени фактори – незащитен открит ВХ, уязвим на повърхностни замърсявания.Подхранване изключително от валежи. Релативната стойност на NO3 за периода 2007-2009 г надвишава с по малко от 40% ПС.Тенденцията е към увеличаване съдържанието на NO3 и към намаляване на NH4 .

Мерки:


1.Изграждане на СОЗ за 123 водоизточника

2.Прилагане на добри земеделски практики

3.Контрол върху прилагането на торове и прапарати за растителна защита.

4.Закриване и рекултивация на депа

5.Контрол на водовземането

6.Ремонт на водопроводната мрежа на град Шумен

7.Реконструкция на външна водопреносна мрежа село Черенча – Средня

8.Реконструкция /суха/ на кам.водоем 7000 куб.м за град Велики Преслав

9.Реконструкция на хранителен водоем за село Драгоево община Велики Преслав

10.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Велики Преслав

11.Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в община Смядово

12.Реконструкция на вътрешен водопровод село Янково община Велики Преслав


Подземното водно тяло с код BG2G000J3K1040– карстови в малм валаж – количествено състояние – добро състояние, химично състояние –добро, оценка на риска – по количествено състояние не е в риск, по химично състояние - не в риск, цел за химичното състояние – запазване на добро състояние , цел за количественото състояние – 2260, срок за постигане – 2015 година.

Мерки:


1.Изграждане на СОЗ на 61 водоизточника

2.Одържевяване на 16 водовземни съоръжения

3.Стопанисване на 11 водовземни съоръжения

4.Оценка на експлоатационни ресурси за 5 водовземни съоръжения

5.Контрол на водовземането

6.реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в община Суворово

7.Ремонт на водопреносна мрежа град Добрич

Конкретни мерки свързани с ИП:

Да се допуска депониране на торови маси в района на фермата само на торовата площадка

Съобразяване инсталацията с европейските изисквания и българското законодателство

За постеля да се използва разнообразен постелъчен материал, чист, незамърсен от добитък, диви животни и гризачи

Да се прилагат хранителни диети за снижаване съдържанието на азот и фосфор

Да се въведат и изпълняват добри управленски практики Използване на сухи методи на почистване и автоматична система за контрол на микроклимата

Сключване на договор с ГПСОВ за приемане на отпадъчни битово фекални води;

Отпадъчни битово фекални води да се заустят в изгребна яма.

Опазване на чистотата на почвите и подземните води

Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води

Количественото състояние не е разгледано детайлно поради факта, че захранването на обекта се осъществява от водопроводната мрежа на с.Баячево. Засега не се предвижда изграждането на собствен водоизточник.

Инвестиционното предложение не притежава потенциал за неблагоприятно въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло В района около площадката не са разположени съоръжения разкриващи водно тяло което да доведе до риск от замърсяване на подземните водни тела.

Както беше посочено, експлоатацията на сградите ще бъде без какъвто и да било пряк контакт с подземните води.Извършването на дейностите, предмет на ИП, става в затворени помещения,изолирани от околната среда и без връзка с подземните води по пътя на отпадъчните води и торовите маси. Както посочват резултатите от проведеното проучване на подземните води, от дейности на сходни площадки, разположени при същите хидрогеоложки условия, замърсяване на подземните води не е настъпило, не са нарушени изискванията на стандартите за качество на подземните води и водите са годни за питейни цели.

Инвестиционното предложение не предвижда отвеждане на замърсители в подземни води и дейности, които да доведат до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие на въздействие върху химическото състояние на подземните води при нормални експлоатационни условия.

Във връзка с гореизложеното, на площадката има изградена бетонова площадка за поемане на торови маси. Оценка на влиянието на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение върху източниците за питейно-битово водоснабдяване нанаселението.

За функционирането на обекта са необходими:


 • вода за производствено - технологични нужди - поене;

 • вода за противопожарен резерв;

 • вода за питейно - битови нужди.

Води за производствено – технологични нужди.Възприетата технология на отглеждане на птиците предполага използването на вода за техния водопой. При разходна норма за водопой на една птица средно 150 cm3/d, водопотреблението в цялата ферма при максималния капацитет 87500 бр. птици се предвижда да бъде около 13,1 m3/d, 4782 m3/y . Предвидено е водата да се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на село Баячево. Налична е вътрешна площадкова водопроводна инсталация, по която се доставя вода до производствените сгради.

При така предвидената технология на отглеждане, вода за производствено – технологични нужди няма да се използва.Вода за противопожарни цели. Съгласно Наредба Iз-1971 за СТПИНЗОБПП , Чл .193, т.10 вътрешно пожарогасене не се изисква. Необходимото водно количество за външно пожапогасене е 5 l/s ,(Наредба Iз-1971 за СТПИНЗОБПП Чл. 172, табл. 16). При необходимост от пожарогасене, количеството ще се осигурява от водопроводната мрежа. На площадката ще бъде поставен резервоар за противопожарен резерв.

На територията на имотите няма разположени собствени водоизточници. Инвеститорът не възнамерява изграждане на такъв.Вода за хигиенно – битови нужди. Битовото обслужване на персонала ще се извършва в битовото помещение на сградата.За предвидения брой работещи във фермата, максимално 5 човека, ще бъдат необходими не повече от 128 m3/y.Водата ще се осигурява от водоснабдителната мрежа.

Вода за питейни нужди.За питейни цели се предвижда използването на вода от водоснабдителната мрежа на селото.
Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху подземните води.

Оценка на въздействие върху подз..води по време на строителство:

Вид на въздействието-отрицателно,непряко

Степен на въздействие – незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –временно, краткотрайно

Кумулативност – не се очакваОценка на на въздействие върху подз..води по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – не се очаква1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница