Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница18/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

5.5. Върху почвите.


Районът на обекта е типичен земеделски а земите са почти изцяло антропогенизирани селскостопански, в това число в съседните терени, които са силно повлияни от човешката дейност предвид близостта до населеното място.След унищожаване на естествената растителност в миналото земите са превърнати в обработваеми за отглеждане на земеделски култури и използването им за паша на добитък.По нататък, с развитие на селско стопанство, антропогенизацията на земите се задълбочава и се изразява главно в изграждане на полски пътища и напоителна система, използване на тежка механизация за обработка, минерални торове и химикали, оформяне на блокове, а след това раздробяване на земите и т.н.Изграждат се и техногенни обекти като стопански дворове, сгради, помощни стопанства, съоръжения и пр

. Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради, в източна посока е 61 м и 141 м от двата края на бъдещата сграда

Обектът и населеното място са свързани помежду си чрез третокласни и четвъртокласни пътища.

Нарушени земи

В резултат на изкопите за фундаменти и основи се очакват техногенно-антропогенни увреждания на почвите.Те предизвикват не само значителни промени на повърхностния почвен слой, но отнемането и изнасянето на хумусния пласт, почвения профил и частично геоложката основа и водят и до пълното унищожаване на почвената покривка – ландшафта е силно антропогенен.Но това вече е осъществено преди доста години и въздействието е извършено в минало време.

В случая ще се построи нова сграда, ще се извърши и необходимото озеленяване.

Деградирани земи ( ерозирани, преовлажнели, заблатени, вкислени, засолени и пр.)

Протичащи основни физически дегредационни процеси в района на площадката са свързани главно с релефа, подземните води, геоложкия строеж и човешката дейност.Поради равнинния релеф в обследвания район, почвите не са засегнати от ерозионни и свлачищни процеси.Не са отбелязани и прояви на дефлация.Характерни за района са процесите на преовлажняване, оглезване и засоляване на почвите.Чакълирането и бетонирането на промишлената площадка е извършено в миналото.Замърсени земи

До момента няма данни за замърсяване на почви в района.Замърсяването над допустимите норми не се очаква и в резултат на реализация на инвестиционното предложение.

При теренните проучвания не е установено замърсяване с отпадъци в съседните земи на площадка на ИП.

Съгласно инвестиционното предложение замърсяването на почвите по време на експлоатацията, посредством основните преносители на замърсители, ще бъде също ограничено и поддържано под допустимите норми.Емисиите от халетата, както и тези от движението на автотранспорта в границите на площадката, ще бъдат в рамките на нормираните. Производствените отпадъчни води няма, а битово фекалните ще се заустват в септична яма с черпателна шахта. с водоплътно дъно, така че да се опазват почвите.

След напълването и ще се извозват и предават на В и К Търговище съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води.

Почистването на производствените помещения ще се извършва по сух способ – измитане, а измиването на сградите ще се извършва от пароструйка.

Разнообразните опаковки (метални, дървени,пластмасови и картонени) от оборудването и различни доставки ще се събират разделно и предават на специализирани фирми за оползотворяване.Смесените битови ще се извозват съгласно договор на депо за ТБО.

Торовите маси ще се почистват механично и ще се стифират на обособена за целта торова площадка в имота.След необходимия период на престой възложителят ще наторява земеделски земи.Прогноза и оценка на въздействието върху почвите

От гледна точка на опазване на почвата той представлява техногенен обект, който е с вече променен начин на трайно ползване на земята – от земеделска в промишлена, на мястото на съществуващия стопански двор ще се обособи птицеферма.Земите извън площадката са изключително земеделски.

Кумулации на замърсяване на почвите не могат да се очакват поради отсъствието на наднормените емисии от обекта.

Почвите на разглежданата площадка са силно антропогенизирани и уплътнени поради предишното им ползване.По отношение на устойчивостта им към химично замърсяване могат да бъдат отнесени към ІІ-ІІІ клас, т.к. имат сравнително висока запасеност с органично вещество и високо съдържание на глина и карбонати.При извършване на изкопните и строителни дейности хумусния слой който ще се отдели ще се съхранява и и оползотворява за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

При строителството на новата сграда ще се наруши хумусния слой, но той после ще бъде използван за облагородяване и озеленяване на обекта.Така че не се счита че въздействието ще бъде отрицателно.

При експлоатацията на обекта се очаква земната основа да бъде подложена на следните въздействия:  • постоянни статични натоварвания от съоръженията и насипите при изпълнение на вертикалната планировка;

  • временни статични и динамични натоварвания от машини и автотранспорт

  • оводняване и замърсяване при аварийни течове

Тези въздействия теоретично могат да предизвикат следните изменения в геоложката основа:

- пропадане на льоса или консолидация на слаби земни пластове;

- слягане на новоизградени съоръжения;

- слягане и деформации на насипи;

- промяна на физико-механичните показатели на строителните почви;

Експлоатационните дейности няма да окажат никакво влияние на подземните природни богатства в разглеждания район.Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху почвите

Оценка на въздействие върху почвите по време на строителство:

Вид на въздействието-отрицателно,непряко

Степен на въздействие – незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –дълготрайно

Кумулативност – не се очакваОценка на на въздействие върху почвите по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – не се очаква


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница