Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница19/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5.6.Върху ландшафта.


По време на строителството ще се промени ландшафта, тъй като ще се построи нова сграда.Но това няма да бъде в голяма степен, тъй като отдавна е променен. Имотът е антропогенен от много време.

Върху околните терени не се предвиждат промени върху ландшафта, тъй като дейностите ще са само на територията на ИП.

Отрицателното въздействие и деградациони процеси върху съществуващите в границите на площадката ландшафти и ландшафтни компоненти се очаква от страна на ползваната тежка техника.Това са обичайните процеси на отъпкване на почвите и на замърсяването с прах, газове и евентуално при нерегламентирани разливи. Със строежа на сградата за отглеждане на пилета бройлери на мястото на земеделския ландшафт в границите на площадката ще се настани нов техногенно-антропогенен (промишлен) ландшафт.Посочените техногенно-антропогенни нарушения и въздействия в процеса на реализация на инвестиционното предложение, обаче, са изключително локални, само на територията на площадката.Не се засягат съществуващите местни ландшафти и не се нарушават структурата и функционирането им в района, извън застроените терени.По време на експлоатацията нови нарушения и промени на ландшафта и ландшафтните компоненти не се очакват.Основните промени в ландшафта, вече са настъпили преди доста години при изграждане на стопански двор.

Технологичните процеси и оборудване на фермата ще отговарят на най-съвременните изисквания по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве.В резултат на това замърсяващите ландшафтните компонентни емисии не се очакват, няма и производствени отпадъчни води.

Отпадъците, които ще се генерират на площадката на фермата, са обичайните твърди битови или близки до тях отпадъци, и типичните за отрасъла отпадъци от умрели птици и торов отпадък.В инвестиционното предложение са предвидени съответно редица предохранителни и неутрализиращи тяхното въздействие върху природните и ландшафтни компоненти мерки.

Мерките, които се предлагат по отношение на ландшафта, имат за цел преди всичко да компенсират до известна степен извършените неизбежни в резултат на строителството нарушения върху околната среда и ландшафтните компоненти;да намалят ефекта от отрицателното ландшафтно-естетическо и ландшафтно-екологическо въздействие от страна на застроената част и площадката и да създадат условия за по-успешното им вписване към местните ландшафти и околна среда.

С цел вписване на обекта с околния ландшафт, се предвижда озеленяване около новите съоръжения.За предпочитане са местни дървесни видове:сребролиста липа ( Tilia tomentosa), които могат да служат за зелен филтър;храстови видове:майски сняг (Spiraea vanhouttei), западна туя ( Thuja occidentalis ).

Относно изборът на дървесните и храстови видове насоката е желателно да бъде към местни или подходящи за района видове.Но те същевременно трябва да имат и декоративен ефект, да са бързорастящи и правещи голяма корона.Разположението им на площадката е за предпочитане да бъде в групи, пояси и етажирано, тъй като те трябва да имат и противоветрова защитна функция, съобразно ветровия характер на района, а и играят ролята на филтър на шум.Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху почвите

Оценка на въздействие върху ландшафта по време на строителство:

Вид на въздействието-положителто,пряко

Степен на въздействие –значително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –дълготрайно

Кумулативност – средно силен кумулативен ефектОценка на на въздействие върху ландшафта по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – не се очаква5.7.Върху биологичното разнообразие.

По време на строителството въздействието върху околната среда е незначително тъй като имотът е бивш стопански двор и там на местото където ще се строи новата сграда отдавна няма растения и животни.Ще се получи известна запрашеност по време на строителството, но този период ще бъде кратък и няма да нанесе голямо въздействие върху околната среда.ФЛОРА

По време на експлоатацията флората на съседните терени и зелените площи на площадката на ИП ще бъдат засегната в незначителна степен от вторично утаяване на прахови и газови емисии от вентилационните емисии от вентилационните системи на халетата за отглеждане на птици, вътрешния и външен автотранспорт. Въздеиствието може да се определи като лукално, незначително дълготрайно.

Видовият състав и структура на фитоценозите на съществуващото наоколо пасище се предопределя от силно въздеиствие, което е оказъл човека. Наличието на описаните рудерални и плевелни видове е сигурен белег за това. Съществено въздействие се наблюдава в резултат на интензивна паша и преизпасване , което от една страна определя тревната покривка. В резултат на замърсяването с битови отпадъци на околните на ИП терени, също са претърпели значителни промени в структурата и състава на фитоценозата и е фактор за привнасяне на рудерални и плевелни видове. Това от своя страна води до намаляване площта на пасишето, т.е. съществува въздействие, което не може да бъде обвързано с въздействие от реализация на ИП.

В резултат на неподходящо озеленяване има малка вероятност територията да бъде заета от агресивни инвазивни видове. За пълното елиминиране на този риск се препоръчва смекчаваща мярка – озеленяване само с местни видове.

Таблица за оценка на въздействие от реализацията на ИП върху фитоценозите в обхвата на ИП по десетобалната скала.

Табл.46

Преки въздействия и

рискове

Видове подложени на

въздействие

Скала на оценката на

Въздействието по приложената матрица

Унищожаване

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Косвени въздействия и

рискове
Изменение във видовия състав

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на структурата

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на числсността

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на плътността

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Промени в абиотичните

фактори
Светлина

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Температура

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Въздух

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Атмосферно налягане

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Магнитно поле

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Радиоактивност

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Не се предполага да бъдат засегнати растителни видове.

При експлоатация не се очакват въздействия, вкючително кумулативни, върху растителността от прилежащите на обекта терени поради ниската степен на очакваните емисии към околната среда.

Таблица за оценка на въздействие от реализацията на ИП върху фитоценозите в обхвата на околните терени ( пасище и ниви) по десетобалната скала.

Табл.47

Преки въздействия и

рискове

Видове подложени на

Въздействие

Скала на оценката на

Въздействието по приложената матрица

Унищожаване

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Косвени въздействия и

Рискове
Изменение във видовия състав

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на структурата

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на числсността

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Изменение на плътността

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Промени в абиотичните

Фактори
Светлина

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Температура

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Въздух

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Атмосферно налягане

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Магнитно поле

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Радиоактивност

Растителни видове –

рудерални и плевелни


0


Не се очаква трансгранично въздействие.

ФАУНА

Ограждането на обекта също не би ограничило достъпа на някои животински видове до местообитания, тъй като в миналото е съществувала. Това въздействие ще е дълготраино и постоянно, но локално по обхват и незначително по въздействие (малка площ на обекта, засилен антропогенен натиск върху цялата територия).

Съхранението и използването на детергенти и дезинфектанти е в ограничено количество. Изборът на способ за почистване на помещенията между заселването на отделните групи кокошки е благоприятно решение за минимизиране на риска от инцидентно замърсяване към околната среда.

Вероятността от фрагментация и нарушаване на видовия състав и структурата е свързана основно с инвазия на синантропни и рудерални видове, които са устойчиви на антропогенен натиск. Но тъй като обекта е съществуващ ,вече тук има изградена ферма за пилета, то ефектът на въздействието вече се е реализирал и не се очаква да бъдат засегнати околните терени,предвид това,че не се предвиждат дейности от ИП в тях. Съседните имоти (пасище мера, полски път, стопански двор и ведомствен път на общ. Търговище) са силно повлияни от дейността на човека и в значителна степен това определя видовия състав.

Инвазията на синантропни видове в следствие появата на остатъчни хранителни ресурси и урбанизацията на територията е с незначително въздеиствие,като се има предвид и непосредствената близост на елементи на техническата инфраструктура (пътища, електропроводи).Отчита се и способността на всяка екосистема към адаптация и наличие на евробионтни видове.

Пожарите като вероятно събитие са елемент, оказващ отрицателно въздействие върху биоразнообразието, растителността, педобионтите и бавноподвижните представители на херпетофауната. Положителен елемент на ИП е проектът за противопожарно водоснабдяване и предвидените мерки за противопожарна защита.

Реализацията на ивестиционното предложение няма да засегне местообитания на редки и защитени животински видове или да повлияе отрицателно на динамиката на техните популации. Не се очаква фрагментиране на популации и загуба на потенциално местообитание.

С реализацията на ИП не се очаква да се окаже въздеиствие или промени върху фауната, главно поради малката площ на реализацията му и възможността засегнатите животински видове да се оттеглят към съседните обширни площи.

Таблица за оценка на въздействие от реализацията на ИП върху земноводните и влечугите,които вероятно се срещат в околните терени (пасище и ниви) по десетобалната скала.

Табл.48

Преки въздействия и

Рискове

Видове, подлежащи на въздействие

Скала на оценката на въздейстеие по приложената матрица

Унищожаване

Зелена крастава жаба Pseudepidalea viridis

Зелен гущер Lacerta viridis

Ивичест гущер Lacerta trilineata

Голям стрелец Dolichophis caspius

Смок мишкар Elaphe longissima


0

Косвени въздействия и рисковеИзменение във видовия състав

Гореописаните

0


Изменение на структурата

Гореописаните

0

Изменение на числеността

Гореописаните

0

Изменение на плътността

Гореописаните

0

Промени в абиотичните факториСветлина

Гореописаните

0

Температура

Гореописаните

0

Въздух

Гореописаните

0

Атмосферно налягане

Гореописаните

0

Магнитно поле

Гореописаните

0

Радиоактивност

Гореописаните

0

Таблица за оценка на въздействие от реализацията на ИП върху птиците,които вероятно се срещат в околните терени(пасище и ниви) по десетобалната скала.Табл.49

Преки въздействия и

рискове

Видове, подлежащи на въздействие

Скала на оценката на въздейстеие по приложената матрица

Унищожаване

Представени в описателната част

0

Косвени въздействия и

рисковеИзменение във видовия състав

Гореописаните

0


Изменение на структурата

Гореописаните

0

Изменение на числеността

Гореописаните

0

Изменение на плътността

Гореописаните

0

Промени в абиотичните факториСветлина

Гореописаните

0

Температура

Гореописаните

0

Въздух

Гореописаните

0

Атмосферно налягане

Гореописаните

0

Магнитно поле

Гореописаните

0

Радиоактивност

Гореописаните

0

Таблица за оценка на въздействие от реализацията на ИП върху бозайниците,които вероятно се срещат в околните терени(пасище и ниви) по десетобалната скала.Табл.50.

Преки въздействия и

рискове

Видове, подлежащи на въздействие

Скала на оценката на въздейстеие по приложената матрица

Унищожаване

Представени в описателната част

0

Косвени въздействия и рисковеИзменение във видовия състав

Гореописаните

0


Изменение на структурата

Гореописаните

0

Изменение на числеността

Гореописаните

0

Изменение на плътността

Гореописаните

0

Промени в абиотичните факториСветлина

Гореописаните

0

Температура

Гореописаните

0

Въздух

Гореописаните

1

Атмосферно налягане

Гореописаните

0

Магнитно поле

Гореописаните

0

Радиоактивност

Гореописаните

0

Оценка

0 = няма въздействие

от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване;

от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор;

С реализацията на ИП не се очаква да се окаже въздеиствие или промени върху фауната.

5.8. Върху природни обекти-защитени територии

Разглежданото ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ., бр.133/198, изм. и допълнение ДВ бр.19/2011) или в защитена зона по смисъла на ЗБР.Най-близко разположените защитени зони са: Преславска планина BG0000421 – включена в списъка на ЗЗ приет с решение № 122/02.03.2007г. на МС (обн. ДВ брои 21/09.03.2007г). за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна , Овчарово BG0002093 - обявенa със Заповед № РД-844/17.11.2008г. на Министъра на МОСВ ( обн.ДВ, бр.12/13.02.2009г.) за опазване на дивите птици.

Имайки предвид скалата за оценка на въздействието върху парцела на ИП, Защитените зони, видовете предмет на опазване в Защитените зони, може да се направи следния анализ на въздействието на ИП върху ЗЗ и техните цели:


  • Реализацията на инвестиционното предложение няма да промени структурата, функциите и природозащитните цели на Защитените зони.

  • Реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде свързано с промяна в характера на местообитанията – теренът представлява стар стопански двор и краварници.

  • Не се очаква инвестиционното предложение да наруши видовия състав, както на територията на Защитените зони, така и на близко стоящите територии около имотите представляващи ИП.

Въздействието е разгледано за етап на строителство и етап на експлоатация.

Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху биоразнообразието и защитените територии

Оценка на въздействие върху биоразнообразието и защитените територии по време на строителство:

Вид на въздействието- отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –значително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –дълготрайно

Кумулативност – не се очакваОценка на на въздействие върху биоразнообразието и защитените територии по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –значително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – не се очаква


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница