Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница2/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Въведение


Настоящият доклад е предназначен да оцени въздействието върху околната среда в резултат от строежа и експлоатацията на инвестиционното предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“

Докладът има за цел да очертае основните екологични параметри на обекта и да изясни въздействието му върху околната среда по време на реконструкцията и строежа му и след въвеждането му в експлоатация.

ДОВОС се разработва в съответствие с изискванията на Чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) , Чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони е изготвено инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“

Докладът за ОВОС е възложен на независими експерти по ОВОС и е разработен на основание Задание за обхват и съдържание на ДОВОС в съответствие с препоръките и Съгласно писмо изх. № .№ 4772/05.10.2015 г . на РИОСВ - Шумен е определена необходимостта от разработване на доклад за ОВОС и отразените резултати от всички проведени консултации.

Настоящия ДОВОС обхваща всички фази на реализация на инвестиционното намерение.

Разгледани са и алтернативите за местоположение и други свързани с най - новите налични техники.

Предложени са препоръки и мерки за намаляване въздействието върху околната среда, здравето на хората и устойчиво развитие на с.Баячево.

1.Обща информация

1.1. Наименование на инвестиционното намерение.


„Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“ В ПИ №077005 с площ 17.685 дка функционира птицеферма за отглеждане на пилета бройлери с капацитет 27 888 броя птице-места съгласно Становище № 447/29.04.2015 г. на ОДБХ град Търговище. Според Решение №ШУ-40-ПР/2012 на РИОСВ Шумен в имота ще се отглеждат 24 500 броя пилета. За целта в имота има изградена птицеферма в съществуваща сграда с площ 1489 кв.м. Общия капацитет на производствените сгради е 87500 броя пилета. В съществуващата сграда ще се отглеждат още 3000 или общо 27 500 броя, в новостроящата – 60 000.

1.2. Данни за възложителя.


Възложител на инвестиционното намерение: ЗП И* Д* Б*

Пълен пощенски адрес: гр. Търговище

Телефон за връзка:

Законен представител: ЗП И* Д* Б*

Телефон за връзка:

Адрес за кореспонденция: гр. Търговище

Лице за контакти: И* Д* Б*

Телефон за връзка:

Адрес за кореспонденция: гр. Търговище
Цел на инвестиционното предложение: строеж на нова сграда с функционална площ 3000 кв.м. и оборудванетои за отглеждане на птици – бройлери. В имота има изградена птицеферма в съществуваща сграда с площ 1489 кв.м. Общия капацитет на производствените сгради е 87500 броя пилета.В съществуващата сграда се отглеждат 24500 броя пилета. В нея ще се отглеждат още 3000, а в новопостроената сграда – 60 000 бро,. Общия капацитет става 87500 броя.

Общата площ на имота: 17.685 дка


1.3. Данни за независимите експерти.


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

РАЗДЕЛ ОТ ОВОС

Инж.Съби Пенев Събев инж.химик магистър

Климат и Атмосферен въздух, Материални активи, ,отпадъци,опасни вещества

инж.Донка Маринова Цонева В и К инженер магистър

Води - Повърхностни води,подземни води,геоложка основа,

Инж..Георги Стоянов Георгиев инженер агроном магистър


Земи и почви, ландшафт,ръководител екип, алтернативи, обща част, меркиИскра Трифонова Дончева биолог магистър

Александър Ставрев Дойчинов

Биолог магистър ,д-р на науките


Биоразнообразие, природни обекти, защитени зони

Магда Димитрова Великова физик магистър

шум, вибрации, вредни лъчения

Пепа Райкова Златкина историк магистър

Недвижимо културно наследство

д-р Владимир Йорданов Паскалев

Здравно-хигиенни аспекти на средата и рискове за човешкото здраве


1.4. Местоположение.


Имотът върху които ще се осъществи инвестиционното предложение се намира в землището на село Баячево, община Търговище, област Търговище - североизточна България. Село Баячево се намира на около 10 км североизточно от гр. Търговище. Това е едно от най големите села в областта и е най-дългото село. Разположено е, на 153 м надморска височина и землище от 15.369 km². Землището му граничи с тези на селата: Руец, Овчарово,Певец,Ловец, Осен, Кралево и с това на град Търговище. Асфалтирано шосе го свързва с град Търговище и село Кралево. На Фигура 1. е представена сателитна снимка, а на Фигура.2. община Търговище.

Фиг. 1. Сателитна снимка на района.Фиг..2. карта на Община Търговище

Подробно ще бъде описан имота, собствеността, площта, начин на трайно ползване и категорията на следните имоти:  • имот с номер 077005 в землището на с. Баячево с ЕКАТТЕ 03037 общ. Търговище

Имотът е собственост на:

- И* Д* Б* ЕГН: *******, документ постановление на Съдия изпълнител от 09.10.2012 г., вписване в Служба по вписванията в община Търговище вх.рег.№6 от 23.10.2012 Акт.№ 8049, том 16

Площ на имота: 17.685 дка.

Начин на трайно ползване: Стопански двор

Вид собственост: частна

Имотът се намира в местност „Без местност” при граници и съседи:

- № 000154 – Пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

- № 000155 – полски път община Търговище

- № 000156 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

- № 000161 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

- № 000213 – стопански двор на Севдалин Георгиев Атанасов

- № 077031 – стопански двор на ДПФ – МЗГ

- № 077030 – ведомствен път на община Търговище

- № 000152 – стопански двор на ДПФ – МЗГ

В имота има 1 сграда.

01 – сграда с друго предназначение с площ 1489 кв.м.

собственост на И* Д* Б*

В момента в имота се отглеждат пилета до 25725 броя в съществуващата сграда. На сградата няма да се извършва реконструкция. В имота ще се изгради нова сграда - 3000 кв.м. площ – функционална.

Освен самите помещения за отглеждане на пилета на площадката има и следните съоръжения които ще се използват и за новата птицеферма:

- портал;

- зона за дезинфекция на колите;

- пропуск;

Отделно ще се изградят силози за храна два по 40 тона.

Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради, в източна посока е 61 м и 141 м от двата края на бъдещата сграда. На Фигура II-1.3. е представена сателитна снимка на разглежданите имоти, сгради и съоръжения и най-близко разположените жилищни сгради.Фиг.3. Сателитна снимка на имотите.В района съществува добра пътна мрежа между площадката и републиканската пътна мрежа.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница