Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница20/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5.9.Върху културно историческото наследство.


Площадката е разположена в края на с.Баячево, стопански двор. В близост няма регистрирани обекти на материалното и културно наследство., освен Народно читалище основано 1927 година.

Не се очаква въздействие върху културно историческото наследство както по време на строителство, така и по време на експлоатация.

5. 10.Генерирани отпадъци,


По време на строителство

Отпадъците по време на реконструкцията и строителство са битови, строителни, производствени и опасни отпадъци

Не се очаква негативно въздействие на отпадъците генерирани по време на реконструкция и строителството, тъй като процесът е кратък и те ще бъдат третирани според ЗУО.При извършване на строителните дейности ще се отделят отпадъци, които ще се третират съгласно ЗУО и ще бъдат предавани на хирми с разрешинелно по ЗУО след подписан договор. Ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци преди започване на СМР съгласно чл.11 от ЗУО и чл.4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху отпадъците

Оценка на въздействие върху отпадъците по време на строителство:

Вид на въздействието- отрицателно пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –краткотрайно

Кумулативност – не се очакваПо време на експлоатацията

При експлоатацията на ферми за интензивно отглеждане на птици главен елемент от управлението на обектите е мениджмънтът на торовия отпадък.Той се класифицира като неопасен и за фермата и за отглеждане на пилета.В сравнение с фермите за отглеждане на кокошки-носачки със същия брой места, във фермата за пилета бройлери количеството на торта е значително по-малко поради по-ниското средно тегло на птиците (съответно отделяния тор) при развитието им от малки пилета.

Избрана е системата за събиране на тора на торохранилищна площадка в чертите на имота на възложителя до извозването от съществуваващата сграда и директно извозване за наторяване на земеделски земи и престояването им на края на нивите..Този подход е НДНТ и е напълно реалистичен за района на ИП. Тук е развито активно земеделие, което осигурява подобряване структурата на почвата и почвеното плодородие с цел оползотворяване в земеделските стопанства.Тази практика е потвърдена от дейността на други ферми за отглеждане на птици в региона.

Типични за птицефермите са и отпадъците от животински тъкани – мъртви птици, които неминуемо съпътстват интензивното отглеждане на животните.Третирането им има адекватно решение в рамките на страната – извозване и предаване на специализирана фирма оператор на екарисаж.

Останалите производствени отпадъци от дейността на фермата са в прогнозно малки количества.За тях, както и за битовите отпадъци, има целесъобразно решение за третирането им.

В малки количества са и очакваните опасни отпадъци ,за които е предвидено временно съхранение по нормативно съобразен начин и предаване за обезвреждане или рециклиране на лицензирани оператори.Не се очакват вредни последици за въздуха, почвите, геоложката основа, водите, растителността и здравето на хората.

Оценка на предвидената с инвестиционното предложение система за управление на отпадъците:

В инвестиционното предложение по отношение управлението на отпадъците са определени:

- прогнозни количества, видове и място на получаване на очакваните отпадъци;

- условията за тяхното третиране (оползотворяване, рециклиране или обезвреждане) при отсъствието на вредни последици за околната среда и здравето на хората;

- начините за тяхното временно съхранение

Може да се твърди, че предвидената с инвестиционното предложение система за управление на отпадъците напълно съответства на нормативните изисквания и в максимална степен ограничава риска за околната среда и хората.

Значимостта на очакваното въздействие на генерираните отпадъци и дейностите с тях в процеса на експлоатацията на птицефермата за пилета бройлери на Иван Бахчеванов може да се определи по следния начин:

Оценка на на въздействие върху отпадъците по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –значително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – средно кумулативно

Инсталацията за отглеждане на пилета бройлери с капацитет 63000 места попада в Приложение №4 на ЗООС и подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително. Възложителят е предприел нужните действия и като приложение към настоящия доклад е направена оценка на съответствието на ИП с НДНП, вкл. по отношение управлението на отпадъците (съгласно чл.99а от ЗООС). В птицефермата трябва да бъда въведена и отчетност на отпадъците по съответния регламентиран ред. Прогнозна оценка на въздействие на опасни вещества, характерни за инвестиционното предложение, върху околната среда и здравето на хората.

При направен преглед на предвидените с ИП хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, системи за защита от пожар и пожарогасители с оглед установяване бъдещото присъствие на площадката на флуорирани парникови газове и вещества, които нарушават озоновия слой някои флуорирани парникови газове и относно някои флуорирани парникови газовисе установи че такива може да има в хладилна инсталация за мъртви птици и пожарогасители.Хладилната камера е стандартно съоръжение, произведено от специализирана фирма като част от цялостното оборудване на фермата.То е напълно капсуловано и не може да се очакват емисии на опасни вещества към околната среда.Във фермата е предвидено противопожарно водоснабдяване.Пожарогасителите, които се изискват в рамките на противопожарните мерки на обекта, също са стандартни и са закупени от съответен производител.

Оценка на предвидените с инвестиционното предложение мерки за опазване на околната среда и здравето на хората .

Опасните вещества на обекта няма да се складират и складове за опасни вещества няма да се строят.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница