Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница21/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5. 11.Вредни физични фактори.


Шум

По време на строителство ще има увеличение на шума от транспортни и строителни машини, но това е краткотраен процес, който ще приключи с завършването на сградата.

ИП ще се реализира в район с нисък шумов фон. Шумовото натоварване се определя от преминаващите по шосето леки и товарни автомобили.Промишлени източници на шум отсъстват.

Постоянният шум от халетата за пилета и шумът от аспирационата система е сведен до минимум, тъй като е недоспутим за отглеждане на пилета , съответно и на хора.

По данни на производителите на техника нивата на шум от технологичните двигатели /шнекове/ са средно около 50 dB (А), а от вентилационните системи около 42 dB (А). Установено е че шумът от товарни автомобили варира от 85 до 89 dB (А). Въздействието ще се увеличи при неизправност на автомобилите, не добре подържани двигатели и лоши пътища. Очаква се нивата на шум от автомобилите на площадката да бъде по нисък от нормативните 70 dB (А).

За изчисляване нивото на шум до най-близките жилищни сгради се използва Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – ДВ, бр. 58/06 г.

Използвана е следната формула:

ΔLразст.= LАекв,Т(*) – LАтер,Т – ΔLекр,където:

ΔLразст. – намаляване на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието (мястото на въздействие), определено по графиката на фиг.4.1. от Наредба №6.

LАекв,Т(*) е изходното ниво на източника на шум в dB(А).Взимаме максималния шум, който ще се отделя при работата на машините.В случая взимаме максималните стойности за емитирания шум от техниката – 50 dB(А).

LАтер,Т – еквивалентните А – претеглени нива на шума в местата ва въздействие- допустимата норма на шума за жилищни територии и зони е 45 dB(А) през нощта.

ΔLекр – намаляването на нивото на шума в dB(А) от зелените насаждения и др. – в най-лошия случай, намаляването е 0 dB(А).

Съгласно изчисленията по методиката от 100 м от източника на шум, максималното шумово натоварване ще е до 20 dB(А) през нощта и въздействието върху жилищната зона ще е незначително.

За изчисляването на очакваното кумулативно натоварване върху фоновия шум на селищната среда при отглеждане на бройлери в 2 сгради от настоящото инвестиционно намерение може да се използва (този стандарт не е посочен в Държавен вестник като задължителен) Методиката за изчисляване на шума:БДС ENISO 9613-2 „Акустика.Затихване на звука пир разпространение на открито.Част 2.Метод за изчисляване”,чрез следните данни:

Lw – Max.Ниво на звукове в октавни ленти, в децибели, отнесено към еталона звукова мощност от един пиковат

D – разстояние от източника до приемника

Adiv - Зативане дължащо се на геометрично отклонение

Agr – Затихване дължащо се на атмосферно поглъщане

DΩ – Корекция за насоченост

Lft – Еквивалентно непрекъснато ниво на звуково налягане по посока на вятъра в точката на приемника

Lat - Ниво на оценка на звука в имисионната точка

През деня има кумулативно действие на технологичните съоръжения на шест сгради на птицефермата . Наслагването на шума от сградите на птицефермата няма да бъде по-голям от 3 dB (най-голямото допустимо прибавяне на ниво на шум при еднакви излъчватели и нивото на шум през деня ще се увеличи на 27,6 dB)

По време на експлоатацията на птицефермата ще е налице шумово натоварване, което ще е локализирано – в границите на площадката на обекта и няма да оказва вредно влияние върху населението на най-близко населените места.

В т.4.10. е направен преглед на дейностите, които водят до шумово натоварване при експлоатацията на птицефермата, прогнозните шумови нива и продължителността на въздействие.Шумовото натоварване ще се формира главно от:


  • Вентилационните системи.Вентилаторите са включени непрекъснато, денонощно.Работят в рамките на автоматизираната климатична система и се включват периодично, па зададен сигнал, за осигуряване на необходимия микроклимат в помещенията.Практиката на аналогични обекти за района показва, че работят в около 20 % от годишния фонд работно време.Вентилационните системи са съвременни съоръжения, с нормирани шумови характеристики и въздействието ще е само в рамките на обекта и непосредствената му близост.

  • Транспортът, който доставя и зарежда фураж, други материали, малки пилета и извеждането им.Въздействието ще е периодично, с продължителност от 1 до 6 часа, съсредоточено главно в дневния период, в рамките на производствената площадка и най-близките и зони.

В период на експлоатация животинските видове от близките на ИН околностите ще бъдат обезпокоявани периодично от шумовото натоварване, генерирано от вентилационните системи и автотранспорта, обслужващ обекта.Въздействието ще е главно в дневния период.Очаква се в неголям времеви период отделните представители на фауната да се приспособяват към шумовото натоварване, част от тях може да се заселят на площадката или в близост.Тази тенденция ще се благоприятства с израстването на предвидения зелен пояс по оградата на фермата.

Съгласно табл.2,Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ,бр.58/18 Юли 2006 г.), граничните стойности за еквивалентно ниво на шума в територии и устройствени зони, имащи отношение към инвестиционното предложение са:

Таблица 51. Гранични стойности на нивата на шума

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Еквивалентно ниво на шума в dB(А)

Ден

07-19 h


Вечер

19-23 h


Нощ

23-07 h


Производствено-складови зони и територии

70

70

70

Жилищни зони и територии

55

50

45

Инвестиционното предложение не може да окаже въздействие и/или да промени съществуващия в района шумов фон поради отдалечеността на селищата.Вибрации

При експлоатация натоварване от вибрации може да се очаква само при вентилаторите в рамките на работните помещение и в близост до тях.Конструкцията и монтажът на вентилационните системи като част от цялостното технологично оборудване на фермата е съобразен с противовибрационните норми, тъй като трябва да се осигури комфорт и на отглежданите птици.Въздействието ще бъде само върху обслужващия персонал, в рамките на работната смяна.

Незначително въздействие на вибрации ще има и при автотранспорта, обслужващ фермата за зареждане и извеждане на птици, горива, фуражи.Вибрациите ще бъдат локални, съсредоточени по работни места.Очаква се да се около ПДН, тъй като транспортните средства са съвременни, конструктивно съобразени с противовибрационните изисквания.

Вредни лъчения

Обектът няма да бъде източник на вредни лъчения към околната среда.Геоложката му основа също не е източник на вредни лъчения.

Не се очакват вредни въздействия върху работещите при спазване на инструкциите за работа на производствената площадка на открито.

Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху шума и физ.фактори

Оценка на въздействие върху върху шума и физ.фактори по време на строителство:

Вид на въздействието- отрицателно, пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието –краткотрайно

Кумулативност – средно кумулативно

Оценка на на въздействие върху върху шума и физ.фактори по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно,не пряко

Степен на въздействие –незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – средно кумулативно


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница