Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница22/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5.12.Възможни въздействия, получени в резултат от аварии.


По време на строителство и по време на експлоатация:

Най – вероятните аварийни ситуации могат да възникнат в случай на:  • Спиране на електрозахранването.Предвиден е и оборудван агрегат за резервно захранване.

  • Пожар.Включва противопожарно водоснабдяване: противопожарен резервоар.

  • Авария в някоя от системите за обслужване на птиците – водопойна, хранителна, климатична, които могат да доведат до дискомфорт на животните и до повишена смъртност.Системите са стандартни продукти, част от цялостното оборудване на фермата и произведени от водещ европейски производител.В инструкциите им за експлоатация са посочени всички мерки за предотвратяване и действия при възникване на аварии.

На територията на птицефермата могат да възникнат производствени аварии и в случай на:

  • Земетресение;

  • Тежки зимни условия (снегонавяване, обледенявания и др.);

  • Наводнение;

  • Терористични действия;

Действията при бедствия, аварии и катастрофи се регламентират с Авариен план, който ще се изготви при започване на работа.

Като специфична „авария” могат да бъдат определени и потенциални ситуации, при които се получава заболяване на група или голяма група птици (епидемия).В този случай се извършват специфични работи, които са в компетентността на ветеринарния лекар на фермата и ветеринарно – медицинските служби в района.Действията за превенция, наблюдения, контрол, уведомяване, отстраняване на опасността и отчет при възникване на такива ситуации са законова регламентирани и се извършват по специализирани инструкции.

На територията на инсталацията за интензивно отглеждане на птици не се използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VІІ на ЗООС.

При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, съгласно При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, съгласно . Приложение №1 към чл.5, ал. 1 на НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси / обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм., бр. 84 от 27.09.2013 г./

Инсталацията не следва да се класифицира като опасна по смисъла на чл.103 от ЗООС.

За да се реализира нормалната експлоатация на птицефермата от съществено значение е упражняването на непрекъснат контрол върху спазването на инструкциите за работа на отделните съоръжения и Правилника за безопасност на труда. Затова не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.


5.13.Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното намерение върху компонентите на околната среда.


Обобщени данни относно въздействието на инвестиционното намерение върху компонентите на околната среда, на материалното и културното наследство са посочени в таблиците, като въздействията са класифицирани съгласно „Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС”.

Значимостта на въздействията са определени като:

1.преки- ПР

2.непреки- НПР

3.кумулативни- КУ

4.краткотрайни- КТ

5.среднотрайни- СТ

6.дълготрайни- ДТ

7.постоянни- ПО

8.временни- ВР

9.положителни- ПОЛ

10.отрицателни- ОТР

11.значително-З

12.незначително-Н

Значимостта на въздействията в ДОВОС са определени спрямо всички компоненти на околната среда:

- Атмосфера;

- Атмосферен въздух;

- Води;


- Почви;

- Ландшафт;

- Природни обекти;

- Биологично разнообразие;

- Историческо наследство;

- Рискови енергийни източници;

- Здравно състояние;

Значимостта на въздействието е оценена спрямо факторите, които замърсяват или увреждат околната среда.

Във ДОВОС са представени обобщени данни за обхвата на потенциалните въздействия (емисии във въздуха, отпадъчни води, отпадъци, вредни физични фактори), върху компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство от инвестиционното предложение, по време на строителство и експлоатация съгласно таблиците.

Обхвата на потенциалните въздействия е отбелязан като:

- въздействие само за площадката-П

- локално въздействие, до 10 км-Л

- регионално въздействие-Р

- национално въздействие-НЦ

Матрица на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда по време на строителство

Табл.52


Компн.и факт.

на ОС


Вид на въздействието

Степен на

в-вие


Обхват на

в-вие


Времетраена на в-вие

кумулативност

атмосфера

ОТР;НПР

Н

Л

ВР;КТ

Не се очаква

атм.въздух

ОТР;ПР

Н

Л

ВР;КТ

Ако съвп.строителството ср.КУ

пов.води

ОТР;НПР

Н

Л

КТ;ВР

Ако съвп.строителството ср.КУ

подз.води

ОТР.НПР

Н

Л

КТ;ВР

Не се очаква

земи и почви

ОТР;НПР

З

Л

ДТ

Не се очаква

ландшафт

ПОЛ;ПР

З

Л

ДТ

Средно силен кум.ефект

Биоразн.ЗЗ

ОТР;НПР

З

Л

ДТ

Не се очаква

отпадъци

ОТР;ПР

Н

Л

КТ

ср.КУ

здравно състояние

ОТР;ПР

Н

Л

КТ

Не се очаква

Шум и физ.

Ф-ри


ОТР;ПР

Н

Л

КТ

ср.КУ

Матрица на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда по време на експлоатация

Табл.53


Компн.и факт.

на ОС


Вид на въздействието

Степен на

в-вие


Обхват на

в-вие


Времетраена на в-вие

кумулативност

атмосфера

ОТР; ПР

Н

Л

ДТ;ПО

Не

Атм.въздух

ОТР;ПР

Н

Л

ДТ;ПО

Ср.КУ

Пов.води

ОТР;НПР

Н

Л

ДТ;ПО

Ср.КУ

Подз.води

ОТР;НПР

Н

Л

ДТ;ПО

Не се очаква

земи и почви

ОТР;ПР

З

Л

ДТ;ПО

Не се очаква

ландшафт

ПОЛ;ПР

З

Л

ПО;ДТ

Средно силен кум.ефект

Биоразн.

ОТР;НПР

З

Л

ПО;ДТ

Не се очаква

отпадъци

ОТР;НПР

З

Л

ДТ;ПО

Ср.КУ

Здравно състояние

ОТР.;ПР

З

Л

ДТ;ПО

Не се очаква

Шум и физ.

Ф-ри


ОТР;НПР

Н

Л

ДТ;ПО

Ср.КУ

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница