Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница23/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5.14. Трансгранично въздействие.


Инвестиционното намерение, което ще се реализира е далече от границата на РБългария.Затова трансгранично въздействие от реализация на инвестиционното намерение не се очаква

5.15. Кумулативно въздействие.


Не се очакват кумулативни въздействия.с други обекти,а за определени компоненти има кумулативен ефект.. В землището на с.Баячево, не са са одобрени в РИОСВ Шумен други инвестиционни намерения. Кумулативност по време на реконструкцията и строежът не се очакват, тъй като няма други строежи

По отношение на водите, кумулативен ефект се очаква по отношение на повърхностните води тъй като заустването не е в канализация. По отношение на водоснабдяването то такова не се очаква, тъй като и досега имотът е бил водоснабден..Кумулативен ефект ще се получи по отношение на антропогенно присъствие.

Очаква се увеличение на движение към птицефермата.

Земеделските земи, съседни на имота отреден за инвестиционно намерение ще продължават да са с непроменен статут и на дейността върху тях няма да се пречи.

По отношение на атмосферния въздух, вредните емисии от автомобили ще се увеличи, както по пътя така и в самата птицеферма. Освен това ще се отделят емисии от печките които са на твърдо гориво. Но имайки в предвид максималните концентрации на вредните вещества прогнозирани в новото инвестиционно намерение те ще бъдат по ниски от ДОП и ПДК

Няма околни обекти които отделят емисии, които се наслагват с емисиите от птицефермата.Затова не се очакват кумулативни вредни ефекти върху върху околната среда и човешкото здраве.По отношение на генерираните отпадъци, също се очаква кумулативност.Ще се увеличи количеството на генерираните отпадъци, но при положение, че те редовно се извозват и предават, няма да се струпат и да влияят отрицателно върху околната среда.

Кумулативен ефект ще има и по отношение на шума.Той ще се увеличи при експлоатация на новото инвестиционно намерение.

Кумулативния ефект ще е среден.

Но при спазване на всички изисквания, се очаква шумът да е под нормативно допустимия.

Въздействие върху ландшафта вследствие увеличаване антропогенното влияние.

Антропогенното въздействие вследствие увеличаване на влиянието на човешкото присъствие за територията на обекта ще зависи основно от засегнатите компоненти на околната среда от въздействието, степента на въздействието върху тях и от подобряващите ландшафта мероприятия, които се предвиждат и ще се изпълнят.

Увеличеното присъствие на човека на територията на обекта определя формирането на отпадъците от дейността му, на отпадъчни води и димни газове от МПС.


 • Въздействието на увеличеното човешко присъствие и антропогенно влияние не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху съседните и околни ландшафти.

Съседните и околни ландшафти, няма да бъдат нарушени от реконструкцията и експлоатацията В съседните територии и ландшафти няма да се генерират отпадъци, да се формират отпадъчни води, да се отделят димни газове от МПС и да се увеличи шумовото замърсяване. Това се обуславя именно от липсата на човешко присъствие в ландшафтите съседни на обекта, засега. Човешкото присъствие и засилено антропогенно влияние върху ландшафта се ограничава изключително на територията на обекта – селищна структура. Там то ще бъде ограничено до минимум.

Ползвайки съвременните технологии за опазване на околната среда за пречистване на отпадъчните води, съвременното третиране и депониране на отпадъците от обекта ще доведе до минимално въздействие върху селищния ландшафт на обекта от увеличаване на антропогенното влияние и човешко присъствие.Имайки в предвид горното може да се приеме че въздействието върху съседните и околни ландшафти или няма да има такова, вследствие увеличение на антропогенното влияние. Няма да има увеличено антропогенно влияние и присъствие за тях, тъй като имотите са вече антропогенизирани.

6.Информация за използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда.


Закони:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ 91/2002, посл. изм. и доп. ДВ 101/22.12.2015).

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ 45/28.05.1996, попр. ДВ 49/7.06.1996, посл. изм. ДВ 14/2015г.)

 • Закон за водите (ДВ /1999г., изм. ДВ 95/2009г., посл. изм. ДВ 17 от 6.03.2015 г.);

 • Закон за управление на отпадъците (ДВ 53/2012 г., изм. бр.61/2014 г.);

 • Закон за почвите (ДВ 89/06.11.2007, посл. изм. ДВ 98/2014);

 • Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., посл. доп. ДВ. бр.61/2015 г.);

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност (ДВ бр. 87/2005, посл.изм. ДВ бр.98/2014 г.)

 • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г

 • Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.)

 • Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.)

 • Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

 • Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/2005 г., посл. изм. ДВ, бр.98/2014 г.)

 • Закон за здравословните и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр.124/1997 г., посл. изм. ДВ, бр.27/2014 г.)

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ бр. 10 от 04.02.2000 г., посл.изм. ДВ бр.61 от 25.07.2014 г.)

Наредби

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ 25/2003 г., посл. изм. ДВ 12/12.02.16г..);

 • Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ 64/2005 г., в сила от 6.08.2006 г.);

 • Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ 58/2010 г., в сила от 30.07.2010 г.);

 • Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ 88/1997 г., посл.изм. ДВ бр.42/ 29.05.2007 г.);

 • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ 87/2007 г, посл. изм. ДВ 15/2012 г.);

 • Наредба 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ 27/2008 г., посл. изм. ДВ 97/2011 г.);

 • Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ 53/2005 г.);

 • Наредба 2 за за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ 34/2005 г., посл. изм. ДВ 96/2010 г.);

 • Наредба РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ 49/2013, изм. и доп. ДВ 82/2014)

 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. )

 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

 • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

 • Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили_(издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.)

 • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

 • Наредба № 20 от 10 февруари 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (Обн.ДВ бр. 18/2006 г, посл.изм.ДВ бр.100/2007 г.)

 • Наредба No 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004 г, посл. изм. ДВ бр.2/ 2012 г);

 • Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ бр. 71/2006 г.)

 • Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

 • Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

 • Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради (БСА, 3/1986 г.);

 • Наредба за реда и начина за съхранение на оапсни химични вещества и смеси (обн. ДВ бр. 43 от 7.06.2011 г.)

 • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ бр. 80/2009 г., посл. Изм. ДВ бр. 69 от 11.09.2012 г.)

Методики

 • Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и ОВОС, разработено 2013 г, JASPERS - сайт на МОСВ

 • Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003

 • Standards Division, Emissions from animal feeding operations на U.S. Environmental Protection Agency;


• ЕМЕР/EEA air pollutant emission invertory guidebook-2013

 • IPPC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006

 • Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ)

 • Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 февруари 1998 година, приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването; Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ

 • Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на РБългария

 • Ръководство за Инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ)

 • Ръководство за прилагане на Законоустановените изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в Приложение II, буква А и буква Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г.) и Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ Ь 347, 20.12.2013), утвърдено със Заповед РД 09-193/2014 на Министъра на земеделието и храните

 • Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

 • Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД- 613/08.08.2012г.на Министъра на околната среда и водите

Заповеди

 • Заповед №РД-272/03.05.2001г. за Категоризацията на повърхностните води във водните обекти или части от тях.

 • Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти

 • Заповед №РД-09-799/11.08.2011 г. за утвърждаване на Правила за добра земеделска практика.

 • Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

 • Заповед № РД-267/01.04.2014г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-157/14.03.2014г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони


.Заповед № РД-635/13.08.2013г. за утвърждаване на програма за мониторинг на нитратите в подземните и повърхностни води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление

План-програми • План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2010-2015 г.;

 • Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

 • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

 • Република България-Министерски съвет-Национален план за действие по околна среда-здраве;

 • Програма за ограничаване на здравния риск за населението от вредните фактори на околната среда;

 • Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Търговище;

 • Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен за 2013 и 2014 и 2015 година;

Директиви

 • Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти

Литературни източници (книги, ръководства, статии, патенти, оферти)

 • Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, 2002. Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland

 • Бешков В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. Pensoft

 • Бондев И. (Ред.). 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България. Акад. Изд. „М.Дринов",

 • Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 1: Растения. София. БАН

 • Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 2: Животни. София. БАН

 • Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Кл.Охридски", София

 • Матев И., Д. Ганева, Д. Ганев: 2004; Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда, Изд. Пенсофт, София-Москва

 • Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. Изд. на БАН

 • Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, София, Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България, Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов" и Издателство „Пенсофт"

 • Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и Балканския полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично дружество. www.herpetology.hit.bg

 • Петров П. 1990 г. Ландшафтознание. Университетско издателство.

 • Петров, Б. 2008. Прилепите - методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и
  оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. Национален
  природонаучен музей - БАН

 • Федерация „Зелени Балкани"; WWF;:MOCB. 2005. Ръководство за определяне на местообитания от
  европейска значимост в България, София.

 • Янков, П. (отг. ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците.
  Природозащитна поредица кн. 10, София, БДЗП Ландшафт

За анализите в доклада е използвана информация от следните основни източници в интернет:

 • РИОСВ - Шумен: http://www.riosv.icon.bg/

 • Натура 2000 в България: http://natura2000.moew.government. bg/.

 • Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/#

 • European protected sites: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-
  areas

 • Платформата Google Earth.

 • Flash Earth - сателитни изображения

 • Географска информационна система на Министерство на регионалното развитие:
  http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/

 • Публични регистри, поддържани от ИАОС към МОСВ (http://eea.government.bg/bg/output/index.html)

 • Standards Division, Emissions from animal feeding operations на U.S. Environmental Protection Agency
  (http://www.epa.gov/)

 • Карти и информация, публикувана на сайта на Басейнова Дирекция – Черноморски район

 • статистическа информация от НСИ (www.nsi.bg)

 • РЗИ-Търговище - http://rzi-targovishte.eu/1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница