Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница24/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

7.Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.


Таблица 54 – План за изпълнение на мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където и възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната средаМерки

Период (фаза) на изпълнение

Резултат

1

При изпълнение на ИП да се спазват изискванията на НДНТ.

При експлоатацията на обекта

Спазване на екологичното законодателство и опазване на околната среда.

2

Да се предприеме процедура за издаване на комплексно разрешително на инсталация за пилета бройлери.

Преди въвеждане в експлоатация

Спазване изискванията на ЗООС.

3

Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи,съобразно ИП.

Преди въвеждане в експлоатация

Опазване на околната среда и здравето на хората при възникване на аварийни ситуации.

4

Да се изготви План за управление на строителните отпадъци

Преди започване СМР

Спазване на екологичното законодателство и опазване на околната среда.

5

Да се изготви План за собствен мониторинг относно:

-емисии вентилационни газове;-шум;

-отпадъчни води
Преди въвеждане в експлоатация

Опазване на околната среда от наднормени емисии.

6

Проектът за озеленяване на територията да бъде адекватен на местните условия и с преобладаващи местни видове.Да не се допуска залесяване с чужди видове.

Преди въвеждане в експлоатация

Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта.

7

По време на експлоатация да се използват само имоти на собственика

Експлоатация

Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсявания.

8

Да се прави ежедневен оглед на площадката на инвестиционното предложение за наличието на бавно подвижни видове (влечуги, сухоземни костенурки,таралежи и др.).При наличие същите да бъдат връщани в околните терени подходящи техни местообитания.

При експлоатацията на обекта

Опазване на фауната.

9

Да не се допуска разливане на ГСМ.

При експлоатацията на обекта

Опазване на почви,растителност.

10

Да се изгради екологичен екран от местни видове на границата с околните терени.

Преди въвеждане в експлоатация

Минимизиране на риска от шумовото и праховото замърсяване.

11

Спазване на добрите производствени практики за отглеждане на пилета бройлери в затворени помещения.

При експлоатацията на обекта

Спазване на НДНТ.

12

Прилагане на вътрешни инструкции за безопасност, за проверка и за превантивна поддръжка на оборудването.

При експлоатацията на обекта

Минимизиране на риска от аварии,инциденти и наднормени емисии.

13

Да се осигури спазване на работните инструкции за експлоатация и контрол на вентилационните системи.

При експлоатацията на обекта

Опазване на атм.въздух от замърсяване.

14

Поддържане на повърхността на вътрешните пътища и зоните около площадките за насипни материали чисти от прах и спазване на изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г.

При експлоатацията на обекта

Опазване на атм.въздух от замърсяване.

15

Периодични проверки на състоянието на водопроводната система, с цел навременно отстраняване на течове.

При експлоатацията на обекта

Икономия на прясна вода.

16

Да се определят и докладват годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух съобразно Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент №166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

При експлоатацията на обекта

Спазване на регламент №166/2006г.

17

Да се използват само биоразградими детергенти при хигиенизация на фермата.

При експлоатацията на обекта

Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества.

19

Торовата маса да се предава на селскостопански производители

При експлоатацията на обекта

Опазване на почвите и подземните води.

20

Управлението на опасните отпадъци да се осъществява съгласно изискванията на ЗУО и Наредбите към него

При експлоатацита на обекта

Управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО.

21

Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове към околните терени.

При експлоатацията на обекта

Опазване на земите и почвите.

22

Да се сключат договори за приемане и оползотворяване /рециклиране/ обезвреждане на генерираните при експлоатацията на фермата отпадъци.

При експлоатацията на обекта

Управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО.

23

Водене на отчетност за генерираните отпадъци

Експлоатация

Управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО.

24

Под надзор на РЗИ – Търговище, на територията на птицефермата следва редовно да се провеждат процедури по дезинсекция и дератизация, осигуряващи както безопасност на работещите и птиците (вкл.всички етапи от хранителната верига), така и предотвратяване на векторите за разпространение на инфекциозни заболявания към населението от района.

Експлоатация

Опазване на работещите и населението от инфекциозни заболявания.

25

Периодични инструктажи обучение по спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Експлоатация

Намаляване отрицателното въздействие върху работниците.

26

Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.

Експлоатация

Намаляване отрицателното въздействие върху работниците.

27

Службата по трудово медицина, обслужваща фирмата, ежегодно да изготвя подробен анализ за въздействието на работната среда върху здравния статус на работещите.

Експлоатация

Опазване здравето на работещите.

28

При извършване на изкопните и строителни дейности хумусния слой който ще се отдели ще се съхранява и и оползотворява за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.


строителство

Намаляване на отрицателното въздействие върху почвата и околната среда

29

При извършване на строителните дейности строителните отпадъци да се изнасят на място определено от общината

строителство

Намаляване на отрицателното въздействие върху почвата и околната среда


8.Становище и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от проведените консултации.


Автор на становище

Предложения и/или мнение, становища, въпрос, забележка

Отговор

1

2

3

4

1.

РИОСВ

След подаване на Уведомлението за инвестиционно намерение до РИОСВ Шумен фирмата получава процедурно писмо изх.№ 4772/05.10.2015 г на РИОСВ Шумен в което е преценено необходимостта от разработване на доклад за ОВОС.

В писмото се дават указания за изготвяне ДОВОС по отношение изискванията на нормативната уредба по ОВОС. В писмо изх.№ 7077/08.01.16 г. се приема входящото писмо със същия номер от 28.12.2015 г като информиране на компетентния орган за промяна капацитета на 63 000 броя птице места.Указанията дадени в писмото са взети в предвид.

2.

Кметство с.Баячево

Кметство с. Баячево уведомяват писмено, че при изработване задание за обхват и съдържание на ДОВОС е необходимо да се спазват изискванията на чл.10 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и разпоредбите на закона за опазване на околната среда.

Указанията дадени в писмото са взети в предвид

3.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище

С писмо изх. № 2826/11.01.16 г ни уведомяват, че имотът на И* Б* в е захранен с вода за питейно – битови нужди от вътрешната водопроводна мрежа от най-близкия уличен водопровод с Ф63 ПЕВП. За имота има сключен договор за предоставяне на В и К услуги от „В и К“ ООД Търговище. Поради недостиг на вода в летния период препоръчват да се подсигури резервна вода в имота..

Такава вода е осигурена за съществуващата птицеферма, вода ще се осигури и за новата сграда.

.


4.

РЗИ Търговище

С писмо изх. № 92-МВ-5006/28.12.15 г ни дават становище и препоръки относно инвестиционното намерение, да се отрази – мотивирано да се посочат основните фактори и компоненти на околната среда, които могат да бъдат повлияни от инвестиционното намерение, подробно описание на алтернативите, прогнозните въздействия, да се предостави прогноза и оценка на риска, да се набележат мерки за предотвратяване въздействие върху човешкото здраве, да се приложи актуален графичен материал, заключенията да се направят въз основа на съответни методики.

. Указанията дадени в писмото са взети в предвид

5.

БДЧР гр.Варна

С писмо изх.№94-00-661/2 от 07.01.2016 г е поискана допълнителна информация относно характеристика на инвест.намерение, начин на водоснабдяване на имота и очаквано количество отпадъчни води и тяхното третиране.

След подадената допълнителна информация до БДЧР с писмо изх.№94-00-661/04.02.2016 година ни уведомяват е необходимо в доклада да се включи информация за връзката на ИП с разработения ПУРБ в Черноморски район.В Близост до ИП на 2700 м е определен район със значителен потенциален риск от наводнение с код BG_APSFR_KA_07 „Камчия – Руец“.Да се разгледа оценката на риска, да се опишат и анализират компонентите на околната среда в част „Води“ съобразно информацията за водите и водните тела в ПУРБ за Черноморски район.ДОВОС следва да обхваща всички въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води., да се оценят вероятните отрицателни въздействия върху водите, да се опишат мерките и да се имат в предвид забраните и ограниченията регламентирани в Закона за водите.Изпратена е допълнителна информация

Ще се има в предвид препоръките на БДЧР при изтотвяне на ДОВОС.6.

Община Търговище

С писмо 1/Е53-00-1/13.01.16 г отговарят че при изработване задание за обхват и съдържание на ДОВОС е необходимо да се спазват изискванията на чл.10 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и разпоредбите на закона за опазване на околната среда.

Ще бъдат взети в предвид при изготвяне на ДОВОС

7.

ОДБХ Търговище

С изх.№ ЗЖ-339 от 28.12.2015 г е дадено становище ДОВОС да бъде в съответствие с нормативните изисквания касаещи ветеринарномедицинските и хигиенни изисквания при изграждане на животновъдни обекти за птици – бройлери и изискванията за хуманно отношение при отглеждането им

Ще бъдат взети в предвид при изготвяне на ДОВОС

8

„ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“ АД

. С писмо с изх. № 4031 / 07.01.2016 г. дружеството отказва да даде препоръки и мнения с мотив, че не е компетентен орган по ОВОС.

9.Заключение.


Възложителят И* Б* възнамерява да експлоатира инвестиционно си предложение за отглеждането на пилетата с общ капацитет 87500 броя .

Целта на инвестиционното предложение е да се развие една модернизирана птицеферма, отговаряща на европейските изисквания и кодекса за минимални изисквания в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарни и фитосанитарни изисквания в земеделските стопанства.

Площадката е съществуваща.Собственик на имота е на И* Б*. Имотът е в землището на село Баячева, Община Търговище. Инвестиционните дейности ще се ограничат само в границите на съществуващите сгради, което не налага промени в транспортните схеми и пътищата в площадката и връзката на цялата площадка с пътната мрежа и извън нея.

Съществува добра пътна мрежа между имота и външните територии и към републиканската пътна мрежа.За реализацията на инвестиционното предложение не е необходима нова или промяна на съществуващата извън площадкова пътна инфраструктура.

Птиците се доставят в птицефермата на възраст от 1 ден от от доставчик. .Доставчикът ще притежава елитни родителски стада и има собствена люпилня.Производственият процес е цикличен.Периодът на угояване е с продължителност 1-40 дни, като след приключване на всеки угоителен цикъл се извършва почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за следващата партида птици.Еднодневните птици се доставят до птицефермата с транспорт на фирмата и се настаняват във вече подготвените за целта помещения, в които е поставена постеля от слама.Сградите се отопляват с печки, работещи на твърдо горива, монтирани извън сградите.Всяко от помещенията е оборудвано с хранилни и поилни линии;вентилационната система, състояща се тунелни (стенни) вентилатори, както и клапи за чист, свеж въздух;осветителна система;команден пункт за наблюдение и контрол на процесите.

Технологията е на подово отглеждане.При него пилетата се движат свободно из цялото помещение.

Цялото технологично оборудване на фермата, вкл.контролната апаратура, ще се достави и монтира от водеща фирма в бранша.Същото е на най-съвременно нива, отговарящо на НДНТ.

След обстойно и цялостно разглеждане на инвестиционното предложение, анализиране на силните и слабите страни на проекта и направената оценка за потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората, са направени следните изводи:

1.Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близко разположеното населено място – село Баячево при спазване на мерките в т.7 на доклада,както не се очакват и неблагоприятни ефекти върху здравето на работниците.

2.При спазване на проектните показатели и съблюдаване на мерките, препоръчани от експертите, не се очаква реализация на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда.Технологично оборудване, технологията и съоръженията съответстват на НДНТ.Същото е показано и в Информацията по чл.99а от ЗООС, приложена към ДОВОС.

  • С инвестиционното предложение няма да бъде влошено качеството на атмосферния въздух (видно от извършеното моделиране, представено в оценка по чл.99а от ЗООС), състоянието на подземните и повърхностни води, почвите,биологичното разнообразие, акустичната среда.

  • Направената оценка на степента на въздействие на предвидените дейности върху зоната показа, че те няма да доведат до негативно въздействие върху видовете, предмет на опазване в зоната, не се очаква влошаване на типове местообитания с Европейска значимост.

  • Управлението на отпадъците е съобразно с „най-добрите техники” в бранша и изискванията на ЗУО.

  • Въздействието на енергетичните замърсители – шум, вибрации, е съсредоточено главно в работната среда.

  • Предвижда се извършването на собствен мониторинг на емисиите на газовете от вентилационните системи на халетата за птици, шум и води.

  • Разработени са мерки, като при изпълнението на които въздействието върху околната среда и здравето на хората ще бъде в пъти по-ниски от рамките на нормираните нива.

  • Очакваното въздействие по време на строежа на новата сграда и експлоатацията е съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда , като възможното отрицателно въздействие е ограничено (върху района на площадката на инвестиционното предложение и частично около нея) и е в рамките на нормативните изисквания.

  • Не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето на хората, живеещи в района около птицефермата и работещите в нея., т.е. очаква се осигуряване на устойчиво развитие от новоразкритите работни места.

  • Очаква се намаляване на риска за човешкото здраве,.От направения анализ в доклада за ОВОС може да се направи извода, че очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и с оглед изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешко здраве и осигуряване на устойчиви развитие.

При по-нататъчните фази на инвестиционното предложение е необходимо да се вземат всички възможни мерки за опазване на околната среда и да се спазват всички препоръки от настоящия Доклад.

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение,Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“ , проведените изследвания, проучвания и консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на Експертен екологичен съвет при РИОСВ Шумен да предпише изпълнението на мерките и препоръките, направени в Доклада и да одобри реализирането на инвестиционно предложение .

10.Описание на трудностите /технически причини ,недостиг или липса на данни/ при събиране на информация при изготвяне ДОВОС


Не са срещани трудности при изготвяне на ДОВОС.

Приложения:

Приложение № 1. Документи птицеферма Баячево

Приложение № 2. Писма РИОСВ

Приложение № 3. Писма относно съдържанието и обхвата на ДОВОС

Приложение № 4. Копие от дипломите на експертите изготвили ДОВОС

Приложение № 5. Писменни декларации по чл.11 ал.1 от НУРИОВОС

Приложение № 6. Списък на експертите и разработените от тях раздели

Приложение №7. Оценка за прилагане на НДНТ


Стр. от


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница