Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница4/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.1. Обща информация за инвестиционното предложение.


Методът по който се отглеждат в момента и ще бъдат отглеждани бройлерите е подово - върху дебела (дълбока) несменяема постеля разпределена върху цялата подова площ на животновъдната сграда. Дълбоката постеля ще се застила след основно механично почистване и дезинфекция на помещенията. Застилането ще става преди зареждане на съответната партида птици. В дебелата постеля ще се развиват биологични процеси с отделяне на топлина.

Новата сграда ще се оборудва с хранилни, поилни и транспортни системи за фураж с автоматично регулиране на височината, вентилационна, охладителна и отоплителна система. Съществуващата сграда е вече оборудвана и има капацитет да отглежда там още 3000 броя пилета.

Торовите маси от съществуващата сграда се почистват и съхраняват на обособена торова площадка в същия имот, която отговаря на всички изисквания. След необходимия период на престой, изискван при прилагане на Добри земеделски практики, торта се предава за наторяване на ниви, след сключване на договори.Торовите маси от новата сграда ще се извозват директно за наторяване на ниви след сключване на договори със селскостопански производители, които ги стоварват покрай нивите и след това наторяват с тях.

След осъществяване на инвестиционното предложение възложителят ще купува пилета и всички необходими суровини и спомагателни материали необходими в процеса на угояване на бройлери. Готовата продукция - угоени пилета ще се продават на фирми.

Бройлерите ще се отглеждат от 1 до 40 дневна възраст в зависимост от хибрида и храненето. След всяка партида в продължение на 10 - 15 дни ще се извършва сухо почистване и последващо дезинфекциране на помещенията и оборудването. Оптималната гъстота на пилетата е около 22 броя на 1 m2. Съгласно референтните документи в тази област гъстотата на отглеждане варира от 18 до 24 броя птици (page 36, Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003).

На пилетата ще бъдат осигурени необходимите оптимални стойности на храна, вода, температура и осветеност.


2.2. Описание на технологичните процеси. Капацитет. Брой служители.


Отглеждането на пилетата бройлери ще се осъществява в една сграда с общ капацитет 60 000 броя. В единия край на сградата е предвидено помещение за инсталиране на системата за управление и наблюдение на процесите по отглеждане на птиците. Сградата ще се оборудват с вентилаторни отвори и клапи за свеж въздух съгласно изискванията за постигане на оптимален микроклимат.

Предвидената технология е на подово отглеждане. При него пилетата се движат свободно из цялото помещение. Съществуват различни форми на подово отглеждане: • на под с дълбока постеля;

 • на скаров под;

 • на мрежест под.

В нашият случай е избран начинът с дълбока несменяема постеля. Дълбоката несменяема постеля се състои от хигроскопични материали - слама, дървени стърготини, слънчогледови или оризови люспи, торф и др. Дебелината достига до 15 - 20 см при отглеждане на подрастващи и 20 - 25 см на възрастни птици. Дълбоката постеля се застила след основно механично почистване на помещенията, състоящо се в помитане на пода, сухо почистване на стените, пода и оборудването. Периодът на почистване на помещенията се извършва в рамките на около 10-15 дни. Застилането се извършва наведнъж преди зареждането на съответната партида птици. В дебелата постеля протичат биологични процеси с отделяне на топлина. Този тип отглеждане отговаря на съвременните изисквания за хуманно отношение към птиците.

Избраната технология на отглеждане напълно съответства на утвърдените НДНТ – Раздел 5.3.2.2. от Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 – „добре изолирани вентилирани сгради с напълно застлан под и изправни системи за поене”. Предотвратяването на овлажняване на постелята осигурява значително редуциране на емисиите на NH3 и НМЛОС. Останалите две форми на отглеждане не се считат за приложени НДНТ т.к. въвеждането им е твърде скъпо, а ефекта за околната среда не е по-висок.Системи за хранене на птиците - птиците се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест или гранулиран вид (в зависимост от възрастта). При отглеждане на птици, са разработени различни стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния баланс между енергия и аминокиселини изисквания, или които имат за цел да предизвикат по-добро усвояване на хранителните вещества чрез по-добро преминаване на храната през храносмилателния тракт на птиците.

За бройлери, храненето на фази понастоящем се прилага в някои страни от ЕС. Това включва разделяне на техните изисквания в три фази, в които бройлерите показват значителна промяна в техните хранителни изисквания. Във всяка фаза целта е да се оптимизира съотношението на преработване на фуражите (FCR). Прилага се леко ограничен режим на хранене в първата фаза и по-ефективен растеж на по-късен етап. Протеините и аминокиселините трябва да бъдат с качество на високо ниво и изключително балансирани. Във фаза 2 на храносмилателния капацитет на птицата ще се е подобрил, така че повечето храна ще бъде с по-висока енергийно съдържание. При Фаза 3, съдържание на протеини и аминокиселини отново намалява, но количеството енергия, остава същата. Във всички фази, Ca - P баланс остава същия, но общата концентрация в храната намалява.

Фуражът се съхранява в метални силози 2 броя по 40 тона с плътно затваряне и с пневматично подаване към хранителната система монтирани до всяка една от производствените халета. Фуражът ще се доставя от фуражен завод .Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи – „мека връзка”, което ще гарантира липсата на неорганизирани емисии на прах.

За хранене на птиците се използва и ще се използва напълно автоматизирана хранителна инсталация, състояща се от кръгли автохранилки. Хранилната линия се състои от метална тръба, в която се движи шнеков транспортьор за придвижване и зареждане на фуража от бункера в кръгли хранилки. Кръглите хранилки са с разглобяемо дъно и вместимост 2,5-3,5 килограма фураж. Броя на хранилките, разпределени по протежението на хранителната линия, зависи от броя на заредените в сградата пилета, респективно от необходимия хранителен фронт. Хранителните линии се закрепят към тавана и височината им се променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата. Птиците се хранят на воля и нямат ограничение в дажбата. Така описаната технология за хранене при интензивно отглеждане на пилета бройлери отговаря напълно на НДНТ за отглеждане на бройлери.

Храненето оказва най-съществено влияние върху птиците по следните показатели: продължителност на угоителния цикъл, достигнати килограми-живо тегло, конверсия на фураж и др. Рецептурите за фураж, за всяка една възраст ще се изготвят от завода за фураж .Оборудването за реконструираните и новите сгради ще бъде доставено от водещи производители, с които възложителят води преговори .

Система за поене - за поене на птиците се използва и ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Височината на цялата инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците. Птиците ще имат свободен достъп до вода през целия светъл период от денонощието. Налягането в системата ще може да се регулира в зависимост от консумацията на птиците, което предотвратява нежелани течове, евентуални загуби на вода, както и нежелано овлажняване на сламената постеля. Поенето на птиците по този начин гарантира рационалното използване на водата.

Във фермата се използва съществуващата водопроводна мрежа. Захранването се осъществява от водопроводната мрежа на село Баячево. На площадката няма разположени собствени водоизточници. На този етап възложителят не възнамерява да изгради собствен водоизточник.

Поддръжката и почистването на поителната система ще се извършва регулярно след приключване на всеки угоителен период по строго определена процедура.

Технологията за поене на птици - бройлери при интензивно отглеждане напълно съответства на описаната най-добра налична техника за отглеждането на – раздел 4.3. от Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 – „нипелни поилки с чаша”.Вентилационна система - добрата вентилация ще доставя на птиците кислород и чист въздух. Прах, амониев и въглероден окис се елиминират, а влагата и замърсяванията се премахват. Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух.

Вентилирането на помещенията се обуславя от следното: • охлаждане;

 • премахване на газове като СО2, NН3, СН4 и влага от биологични и физиологични процеси при птиците.

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на птиците и подходяща температура за оптималното им отглеждане.

Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на птиците в сградата и се движи от 1.5 m3/h/kg до 6 m3/h/kg. При висока външна температура около 30°С максималната стойност на въздухообмена трябва да се увеличи до 12 m3/h/kg.

Качеството на въздуха в сградите за птици трябва отговаря на следните изисквания:

Кислород над 16 %

Въглероден двуокис под 0.3 %

Въглероден окис под 40 ррm

Амоняк под 15 ррm

Сероводород под 5 рр

Особено влияние вентилационната система оказва върху ефективността на производство. Така например при повишаване на средната температура в сградата от 25 °С на 35°С консумацията на комбиниран фураж може да спадне с 10 % и повече, което довежда до драстично влошаване на производствените резултати.

Като са взети предвид особеностите на климата в района на с. Баячево и наличните в момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел минимизиране на топлинните загуби.

На сградата ще бъдат монтирани вентилатори .

Системата за принудителна вентилация е в пълно съответствие с прилаганите технологии за вентилиране на производствените сгради и контрол на микроклимата в Европейския съюзОхлаждане – Системата за охлаждане на помещенията ще се състои от охладителни „пити” монтирани пред клапите за свеж въздух. Питите представляват успоредно разположени ламели изработени от целулоза (целулозни панели). Над всяка ламела е поставена дюза подаваща минимално количество вода, която се оттича по ламелата. В долния край на питата е разположена събирателна вана. Събраната вода се подава отново към горния край на охладителната пита. Въздухът, преминал през охладителната пита, се овлажнява и охлажда с няколко градуса. Този тип охлаждане се използва в съчетание с максималната вентилация на халето. Избраната охладителна система е известна като „пад кулинг”. Съгласно референтните документи за НДНТ използването на вода при охлаждащи процеси трябва да става единствено при затворен цикъл – т.н. оборотни води. На следващата фигури е представено принципното устройство на охладителните модули.

Фигура № 4. принципното устройство на охладителните модули „Pad cooling“Осветление и светлинни програми - различното осветление за бройлери е насочено предимно да стимулира и контролира храненето. Използват се предимно две програми:

 • продължително осветяване и само 1 час тъмнина;

 • осветяване 2 часа, след което 1 час тъмнина

В нашия случай осветлението в помещенията за развъждане на бройлери е непрекъснато или 23 часа в денонощието. За един час на денонощие то се изключва, за да привикнат пилетата към тъмнината, да не се плашат и да не се струпват при евентуални аварии в осветлението.

Производственната сграда ще е без прозорци и ще се използва изцяло принудително осветление с електрически крушки със зелен цвят, т.к. зелената светлина държи по-спокойни бройлерите и те я предпочитат. Разработена е конкретна светлинна програма, за всеки един от етапите от живота на бройлерите с определена продължителност и интензивност на осветлението.

Прилаганата система за осветление на производствените сгради покрива изискванията на Европейския съюз.

Продължителност на светлинния ден:Възраст

Светлинен ден

Тъмни периоди през денонощие

0-14 дни

23 часа светлина-1 час тъмнина

21:45 – 22:00

23:45 – 24:00

01:45 – 04:00

Интензивност на светлината:

Възраст

Интензивност на светлината
0 -7 дни

20 lux

High

7 – 21 дни

15 lux

Medium

21 – 28 дни

10 lux

Low

От 28 ден до клането крушките се свалят през еднаОтоплителна система - отоплението в птицевъдната сграда е необходимо през по-голяма част от годината и е задължително през целия зимен период и през период с рязко и продължително застудяване, когато температурата в халето падне под 15 градуса, какъвто е и нормативния минимум за поддържане на температура в помещение за отглеждане на птици. Отоплението ще се извършва чрез печки, ползващи твърдо гориво - въглища, като за съхранението им ще се изгради навес. Печките са специализирани за птицевъдство. Всяка печка ще бъде монтирана в обособено помещение до сградата. Топлия въздух ще се отвежда в сградата с въздуховоди - тунели. Температурата в помещението ще се следи постоянно с термометър.

Система на почистване на пода - в птицевъдството може да се приложат два начина на почистване на торовите маси - сух и мокър. При избраният начин на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля се използва сухият способ.

При технологията на отглеждане върху дълбока несменяема постеля подът ще се почиства след приключване на угоителния период и изнасяне на птиците от всяка партида за клане. Оборудването - хранилната инсталация и поилната инсталация се повдигат на височина удобна за изриване на торовата постеля. Дълбоката несменяема постеля ще се изрива извън сградите с трактор с булдозерна лопата. Подът ще се почиства по следния начин: най-напред ще се натрупва около 0,5 m3 торна маса пред вратата на сградата за безпрепятствено движение на трактора. След това тракторът започва да почиства пода на лехи, като загребва известно количество торна маса и я избутва навън. Така тракторът влиза, загребва и избутва торна маса от всички лехи на сградата до окончателното му почистване.

Периодът на почистване между зарежданията е от 10 до 15 дни и зависи от сезона, и производствената програма на дружеството.

Система за почистване и дезинфекция на сградите за птици - след приключване на тороизвозването веднага започва сухо почистване на сградите, оборудването, силозите и сервизните помещения.

Производствените сгради и съоръженията ще се почистват с кърпи за изтриване, метли и др. Почистването се извършва в следния ред:

- таваните, вентилационните отвори, скарите за електрически кабели, тръбите на поилната система;


 • стените и клапите;

 • печките отвътре и отвън;

 • шнека за фураж (предварително се разглобява);

 • хранителна и поилна инсталация;

 • пода;

Оборудването - хранилна и поилна инсталации се повдигат със системата на удобна за почистване и дезинфекция височина. Дъната на кръглите хранилки се отварят за почистване на вътрешната повърхност на хранилките.

Дезинфекцията на сградите се извършва с пръскане с дезинфекционен разтвор. Извършва се в същия ред, както почистването и веднага след неговото приключване. Изискванията към използваните дезинфектанти са да бъдат бактерицидни, вируцидни и спороцидни. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от ветеринарния лекар. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на околната среда.

На входа на производственото помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала.

Дезинсекция и деритизация - борба с вредни насекоми и гризачи - хлебарки, мишки, плъхове, мравки, бълхи и комари.

"Дезинсекции" са методи и средства за унищожаване на вредните членостоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

Птицевъдните сгради привличат едно разнообразие от външни паразити, които могат да бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на пилетата(при кръвосмучещите). Унищожаването на тези паразити може да стане много бързо само тогава, когато след изваждането на пилетата от сградата се пръска с инсектициди още преди температурата да е спаднала много. Тогава се унищожават по-голямата част от тези паразити преди те да избягат в цепнатините на стените и тавана. След санитарното прекъсване и преди поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити.

"Дератизации" са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Плъховете и мишките пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират фуража, предназначен за пилетата. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата на гризачите.

Поддържането и почистването на стопанската сграда ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма за ДДД.Управление на торовите маси – Торовите маси от съществуващата сграда се почистват и съхраняват на обособена торова площадка в същия имот, която отговаря на всички изисквания. След необходимия период на престой, изискван при прилагане на Добри земеделски практики, торта се предава за наторяване на ниви, след сключване на договори.Торовите маси от новата сграда ще се извозват на същото торище, което има капацитет да приеме торовата маса и след необходимия престой и след сключване на договори със селскостопански производители, ще сде извозват на нивите за наторяване.

Торовата площадка е оразмерена така че да е в състояние да поема генерираните торови маси от производствените цикли, същата ще се използва за наторяване след необходимия времеви престой 6-8 месеца. Възложителят ще сключи договори със земеделски производители да предава торовите маси за наторяване на земеделски земи.

Съществуващото торище е изчислено така че трябва да бъде с обем около 100 куб.м или площ 60 кв.м. с височино около 2 метра.

Торовите маси се стафират. Капацитетът и ще е около 2000 тона годишно. Площадката ще е в състояние да поеме торовите маси, макар че тя ще се използва за временен престой, тъй като торовите маси се използват за наторяване, след необходимия престой. През летния период при почистване на халетата торовата маса може веднага да се изнесе за наторяване. През студените месеци торовата маса ще се остави на торовата площадка.

От новата сграда е предвидено торовата маса директно да се изнася на нивите на селскостопанските производители след сключени договори.

Предвидената мярка за редуциране емисиите на амоняк е монтирането на плътно покритие върху торохранилището - метална конструкция тип „черупка“ или изкуствено покритие тип „тента“. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 80 %. Тази мярка ще осигури съответствие на съоръжението с изискванията на Приложение IX на Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. - ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.).

Обслужващият персонал ще е от 5 човека – управител, гледачи. Метод на работа – 365 дни.

Няма да се променя технологичното оборудване в съществуващата сграда, тъй като то отговаря за отглеждане на определения брой места за птици

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница