Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница6/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.7. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии по време на реконструкция и експлоатация.

2.7.1. Генерирани твърди отпадъци.


Отпадъци, генерирани по време на строителство

Отпадъците по време на строежа са почва, битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. • битови отпадъци – код по НКО 20 03 01 ( смесени битови отпадъци )

 • смесени строителни – отпадъци код по НКО 17 09 04

 • производствени неопасни отпадъци – това са опаковки с код по НКО 15 01 01 (хартиени и картонени) и 15 01 02 (пластмасови опаковки ); 15 01 04 ( метални опаковки )

 • производствени опасни – това са отработени масла с код по НКО 13 02 05* ( нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа ) и опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества – 15 01 10*

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, предполага генерирането на следните видове отпадъци:

Вид

Наименование

Код*

Количество т/год.

Място на генериране

Смесени строителни отпадъци

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, разл.от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03

17 09 04

50

Строителство и оборудване на новата сграда
Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

5

Строителство и оборудване на новата сграда
Пластмасови опаковки

15 01 02

5

Строителство и оборудване на новата сграда
Опаковки от дървесни материали

15 01 03

3

Строителство и оборудване на новата сграда
Метални опаковки

15 01 04

4

Строителство и оборудване на новата сграда
Смесени опаковки

15 01 06

2

Строителствои оборудване на новата сграда

ОПАСНИ

нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

0,3

Отработени масла от транспорт при строителството

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества


15 01 10*


0,1

Строителство и оборудване на новата сграда


ТБО

Земни масиСмесени битови отпадъци

Изкопни земни маси различни от упоменатите в 17 05 05*20 03 01

17 05 06


2,5

80


От цялата площадка по време на строителство

По време на строителството
След получаване на разрешение от Община Търговище строителните отпадъци се извозват и депонират на определени от общината места. Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Търговище.

По време на извозване на строителните отпадъци и земни маси за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване.

Основната част от отпадъците с код 17 05 06 - изкопани земни маси, се формира при подготовката на изкопите за сградата. След извършване на вертикалната планировка и обратно засипване на основите на сградата оставащата изкопана пръст се използва за подравняване на площадката. Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО. • Отпадъци, генерирани по време на експлоатацията

Към момента в обекта се извършват дейности по отглеждане на бройлери. В резултата на експлоатация на населените сгради и спомагателни дейности (поддръжка и ремонт на оборудване и сграден фонд) се образуват битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. За образуваните отпадъци от дейността на обекта са изготвени работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба No 2 за класификация на отпадъците, които са утвърдени от РИОСВ-Шумен След реализация на инвестицията се очаква увеличаване на количествата образувани отпадъци

Генерират се в резултат на основната дейност на новата птицефермата и от съпътстващите спомагателни дейности.

Във връзка с техния произход, генериране и управление, тези отпадъци се делят на две групи:

- Производствени (неопасни и опасни) отпадъци за чието управление се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, Обн.,ДВ,бр53 от 13.07.2012г.; изм. ДВ. Бр 66 от 26 07. 2013г.изм.с Решение №11 от 10.07.2014г.на КС на РБ –бр.61 от 25.07.14 г..) представени в таблица по долу.

От редовната експлоатация на птицефермата ще се генерират следните видове отпадъци:

Вид

Наименование

Код*

Количество т/год.

Място на генериране
ПРОИЗВОДСТВЕНИ

Сгурия, шлака или дънна пепел от котли с изкл. на пепел упомената в 10 01 04

10 01 01

10

Нова сграда
Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

5

Нова сграда
Пластмасови опаковки

15 01 02

5

Нова сграда
Опаковки от дървесни материали

15 01 03

3

Нова сграда
Метални опаковки

15 01 04

4

Подготовка на храната,
Смесени опаковки

15 01 06

2

Нова сграда
ОПАСНИ

Други моторни и смазочни масла за зъбни предавки

13 02 08*

0,3

Гумено- транспортни ленти, трафопост
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови от дизинфектанти)

15 01 10*


0,1

Нова сграда
Отпадъци чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 02*

0,002

Нова сграда

Предаване на фирми
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 15 02 02*

15 02 03

0.02

Нова сграда
Предаване на фирми
Флуоресцентни тръби,

енергоспестяващи лампи и др. отпадъци, съдържащи живак20 01 21*

0.005

Нова сграда
Предаване на фирми
Утайки от септична яма с черпател

20 03 04

3

Септична яма
Извозване от ВиК до ПС

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват временно на точно определено за това място, като ще са отделени неопасните и опасните отпадъци. В последствие те ще се предават на фирми с разрешителни според ЗУО или с КР.Класификацията на отпадъците е извършена съгласно Наредба №2 за класифициране на отпадъците от 23.07.14 година.

- Странични животински продукти

Съгласно Чл. 2, ал. 2 от ЗУО законът не се прилага за: трупове на животни и животински фекалии и други неопасни вещества, използвани в селското стопанство

Те се събират на мястото на тяхното образуване и се съхраняват разделно с в плътно затворени съдове на площадка за временно съхранение
Вид на отпадъка

К-во
СъставКод

Наименование

т/год.

Произход
1

2
5

6

1.

СЖП

птичи фекалии

800

При експлоатация на

производствената сградаОрганични вещества,


3.

СЖП

Трупен материал от умрели птици

0,4

При експлоатация на

производствената сградаОрганични вещества,


СЖП - птичи фекалии
Птичите фекалии ще се изнасят директно от производителя на нивите на селскостопанските производители срещу сключен договор, без да се съхраняват на на съществуващото торохранилище, макар че то отговаря на всички необходими изисквания и има възможност за стафиране на птичия тор от новата сграда.

Въпросът с мъртвите животни от ферми е решен на национално ниво.Производителите сключват договор с „БРАМАС – 96” АД, гр. Шумен за извозване на мъртвите животни периодично за обезвреждане в екарисаж.До този момент те ще се съхраняват в найлонови чували в специална хладилна камера.

На площадката не се предвиждат дейности по износ/внос, преработка, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

2.7.2..Генерирани отпадъчни газове

2.7.2.1. Генерирани емисии по време на строителство


Очаква се известно запрашаване от строителните и ремонтните дейности, което ще приключи след завършване на ремонта. По време на строителство:

Неорганизирани източници

-Емисии от Мобилни източници (МПС, участващи в строителните работи по преустройството на обекта) - прах и отработени газове (CO, NO, SO2, сажди).

-Емисии от работа с ръчни машини за рязане и заваряване на метал (ъглошлайф, електрожен) - метални и оксидни аерозоли (Fe, Mn, Ni), следи от озон.

Влиянието на емисии от неорганизираните източници на отпадъчни газове по време на строителството на площадката е с незначително въздействие върху КАВ в района и се определя от ограничената технологична необходимост по време и обем


2.7.2.2. Генерирани емисии от производствена дейност.


Основните дейности, от които се генерират емисии в атмосферния въздух са следните:

 • хранене на пилетата – PM

 • настаняването им и отглеждане в помещения – NH3, PM, NMVOCs

 • прибиране и съхранение на оборски тор - NH3, N2O, NMVOCs

 • торене - NH3, N2O, NMVOCs

Амоняк – отделя се под формата на урея и пикочна киселина в урината на пилетата. Главен източник на емисии на амоняк е хидролиза на уреята до амониев карбонат (NH4)CO3 и амоняк (NH3) чрез ензима уреаза, който се отделя в изпражненията

Азотен оксид – формира се чрез нитрификация на повърхностните слоеве на птичия тор.

Неметанови летливи органични съединения – (NMVOC) – те са вследствие на несмлян протеин изхвърлен с екскрементите. Продължителността на изсъхване на птичия тор се отразява на NMVOC емисиите. Предпазването от овлажняване на торовата постеля значително спомага за ограничаване на емисиите на този замърсител.

Финни прахови частици – те се от храната, от перата от изсушения тор.

Азотни оксиди – NOx формират се от отоплението на помещенията и изгарянето на твърдо гориво.

Метан (CH4) и диазотен оксид (N2O) - източник на емисии от метан и диазотен оксид са чревната ферментация и изсушаване на птичия тор.

Източниците на емисии са организирани и неорганизирани.


2.7.2.3. Генерирани емисии от транспортна дейност.


Азотни оксиди, серни оксиди, въглеводороди и други вредни вещества се генерират при работа на двигателите с вътрешно горене. Транспортна дейност ще има и по време на ремонта и експлоатацията.

Неорганизирани източници

-Емисии от мобилни източници (МПС), обслужващи дейността на птицефермата,


доставящи суровини, вземащи готова продукция, извозващи фуражи и торов
отпадък (птичи фекалии).

Организирани източници

- Емисии, отделяни от производствените халета за отглеждане на пилетаНеорганизирани емисии от мобилни източници :

Тежкотоварните дизелови автомобили изминават средно по 40км/ден, като


годишния пробег ще бъде 3 бр. х 40 км/ден х 260 р.дни = 31200 км.
При среден разход 30,8 л/100 км, изразходваното гориво ще бъде 30,8 л х 31200 км.=
9609 л. дизел = 8043кг. (при отн. тегло 0.837) =8 Mg.

Емисионните фактори и годишните емисии от функционирането на тежкотоварните дизелови автомобили, обслужващи дейността на птицефермата, ще бъдат както следва:


Табл1. Първа група замърсители

Вид емисии

NOx

ЛОС

CH4

CO

O2

N2O

Категория

Емисионен фактор (ЕБ) g/км

10.9

2.08

0.06

0 .71

800

0.03

Товарни-Дизел МПС- 3бр.

Годишна емисия в Mg

0.3

0.1

0.002

0.3

5.0

0.0009

Табл. 2. Устойчиви органични замърсители (УОЗ) и сажди ( Общо за 3 бр.МПС)

Вид емисии

РАН g/Mg гориво

DIOX (ig/Mg гориво

PCBs mg/Mg гориво

Cажди kg/Mg гориво

Емисионен фактор (ЕБ)

15

15.43

15.4

3.9

Годишна емисия в g

120

0.0001

0.123

31,200

Където: PAH е полициклични ароматни въглеводороди; DIOX - диоксини и фурани; PCBs - полихлорирани бифенили.

Стойностите на годишните емисии на отделените замърсители в атмосферния въздух от МПС се разпределят като емисии, изпускани пряко от площадката на инвестиционното предложение и емисии, изпускани от територия около нея (с диаметър около 50м.). Анализът на данните показва, че изпусканите замърсители в атмосферния въздух от МПС от площадката на инвестиционното предложение са незначителни.


2.7.2.4. Генерирани емисии от аварийни ситуации.


Аварийни ситуации – пожар.

При пожар се генерират CO2, CO, Sox и NOx. Количествата зависят от големината и продължителността на аварията.


2.7.3. Генерирани отпадъчни води.


Вода за инвестиционно предложение се ползва за битови нужди, противопожарен резерв и за производствено технологични нужди – за поене на пилетата и охлаждане – оборотни води. Или отпадъчните води са битово-фекални, производствени отпадъчни води няма.

Генерираните отпадъчни води от обекта чрез които се генерират емисии са следните:


2.7.3.1. Битово – фекални води.


Те ще се формират от битовите помещения и заустват в съществуваща септична яма с черпателна шахта. Те ще се предават също на пречиствателна станция след сключване на договор.

Обема на водоплътна черпателна шахта е 40 m3. Съгласно утвърдени норми за водопотребление и при постоянно присъствие на поне трима души обслужващ персонал (от общо 8 броя за цялата птицеферма) максималното количество формирани битово-фекални отпадъчни води ще бъде в размер на 76 m3/y. При тези максимални разчети 2/3 от обема на водоплътната шахта ще се запълва за период от 4 месеца, а пълния и обем за повече от половин година.

Посочения разчет е на база фиксирани норми от 70 l/24h на човек, които обхващат всички питейно-битови и хигиенно-битови нужди на човек. Очакваните количества най-вероятно ще бъдат значително по-ниски предвид разликата между водопотребление и формиране на битово-фекални отпадъчни води. Предвидено е пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води спазвайки чл.127 ал.1 и 2 от Закона за водите – т.с. осъществяването чрез водоплътна септична яма с черпателна шахта с достатъчен капацитет на обекта. За изчерпване и транспортиране на отпадъчните води и утайката от ЛПС и заустването и в най близката ГПСОВ ще се сключи договор с фирма с Разрешитемен документ и договор с В и К оператор на ГПСОВ.

Съгласно чл.130 ал.2 от Закона за водите ще се предвиди извършване на периодичен мониторинг на пречиствателното съоръжение – септична яма и нивото на отпадъчните води в нея с цел недопускане преливане и замърсяване на терени.


2.7.3.2. Дъждовни води.


Дъждовните води паднали върху покривите на сградите ще се оттичат по улуци в отводнителни канали, а от там ще се извеждат извън площадката. Дъждовните води ще се оттичат разсредоточено (повърхностно) и попиват в терена.

2.7.4. Генерирани енергетични замърсители.


Шум на площадката ще се генерира от транспорта и вентилационните системи.

Шумово натоварване от транспорт ще се генерират от следните източници:

- доставка на пилета с автотранспорт – продължителност около 1 час, шест пъти годишно, очаквано шумово натоварване до 50 DB,

- извозване на бройлери с автотранспорт – около 6 часа дневно, три пъти годишно, очаквано шумово натоварване до 60 DB,

- транспорт при доставка на фуражи, за около час 2 пъти седмично, очаквано ниво на шума до 60 DB,

- извозване на птичи тор с автотранспорт, ремарке – около 1 час в дневния период, два пъти месечно, очаквано ниво на шума до 60 DB,

- извозване на трупни отпадъци в затворени транспортни средства – около 1 час в дневния период, два пъти месечно, очаквано ниво на шума до 60 DB,

- доставка на въглища , лекарства, витамини и други препарати – продължителност около 1 час в дневния период, един път месечно , очаквано ниво на шума до 50 DB,

Шумово натоварване от вентилационни системи – най високото ниво на шум се очаква да е около 60 DB, Граничните стойности на нивата на шум на територията на птицефермата за денонощието са определени на 70 dB/A.( Производствено-складови територии и зони).

Таблица 3. Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях


№ по ред

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии

и извън тяхЕквивалентно ниво на шума в dB (A)

ден

вечер

нощ

1.

Жилищни зони и територии

55

50

45

2.

Централни градски части

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик

60

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт

65

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум

65

65

55

6.

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

7.

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения и санаториуми

45

35

35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност

45

40

35

10.

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

Шумовите нива на жилищната територия предизвикани от експлоатацията на


Птицефермата, не трябва да надвишават граничните стойности, съгласно Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показатели на шум в околната среда на МЗ и МОСВ. Тези гранични
стойности за жилищни зони и територии, са следните за еквивалентно ниво на шума в
dB/A/:

ден - 55

вечер -50 dB/А/
нощ - 45 dB/А/

Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,Т в децибели [dB^)] в местата


на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и
нощ (период T = 12, 4, 8 ч.) се определят по формулата: LАтер,Т = LАекв,T(*) -DLразст.
където: LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB^);

DLразст. - намаляването на нивото на шума в dB^) в зависимост от


разстоянието и разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото

Очакваните шумови нива, предизвикани от експлоатацията на птицефермата на жилищната територия на с.Баячево, ще бъдат:

ЬАекв,Т(*) = 87 dB(A)

Бьразст. = 66 dB(A)

ЬАтер,Т = ЬАекв,Т(*) - D^er. = 87 dB(A) - 66dB(A) = 21 dB(A)

Следователно:L А тер.ден = 21 dB/А/ < 55 dB/А/, съгл. Наредба №6/ 2006г за показатели на шум е околна среда на МЗ и МОСВ

L Атер.вечер = 21dB/A/ < 50 dB/А/, съгл.Наредба №»6/ 2006г за показатели на шум е околна среда на МЗ и МОСВ

L Атернощ= 21 dB/А/ < 45 dB/А/, съгл. Наредба №»6/2006г за показатели на шум е околна среда на МЗ и МОСВ

Очакеаните шумоеи ниеа от експлоатацията на птицефермата е най-близкото населено място с.Баячево ще са много по-ниски от граничните стойности , съгласно Наредба 6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум е околна среда на МЗ и МОСВ.

Компютърното управление на системата за поддръжка микроклимата в производствените сгради ще осигурява оптималните стойности на факторите осветление, температура, влажност и движение на въздуха. Тези оптимални нива гарантират благоприятен микроклимат както за работещия персонал, така и за отглежданите пилетата.

Посочените данни за нива на шума са от референтен документ за „най-добри налични техники в птицевъдството” – Reference Document fn Best Available Techniques for Intense Rearing of Poultry and Pigs” ( BREF), 2003 г.

Лъчения, вибрации

Изграждането и експлоатацията на птицеферма не е свързано с рискове от действие на йонизиращи, нейонизиращи лъчения, високо налягане или източници на топлина.

При експлоатацията птицефермата не е източник и на други вредни физични фактори -вибрации- в размери имащи значение за здравето на работещите в обекта и на населението в жилищната зона на с.Баячево, подлежаща на здравна защита.

От инвестиционното предложение не се очаква да се генерират вибрации, светлинни, топлинни и електромагнитни лъчения.


2.7.5 Аварии и възможни въздействия при тях


Производствената дейност на фирмата не представлява потенциална опасност за възникване на крупни производствени аварии.

Най – вероятните аварийни ситуации могат да възникнат в случай на: • Спиране на електрозахранването. Предвиден е и оборудван агрегат за резервно захранване.

 • Пожар.Включва противопожарно водоснабдяване: противопожарен резервоар.

 • Авария в някоя от системите за обслужване на птиците – водопойна, хранителна, климатична, които могат да доведат до дискомфорт на животните и до повишена смъртност.Системите са стандартни продукти, част от цялостното оборудване на фермата и произведени от водещ европейски производител.В инструкциите им за експлоатация са посочени всички мерки за предотвратяване и действия при възникване на аварии.

На територията на птицефермата могат да възникнат производствени аварии и в случай на:

 • Земетресение;

 • Тежки зимни условия (снегонавяване, обледенявания и др.);

 • Наводнение;

 • Терористични действия;

Действията при бедствия, аварии и катастрофи се регламентират с Авариен план, който ще се изготви при започване на работа.

Като специфична „авария” могат да бъдат определени и потенциални ситуации, при които се получава заболяване на група или голяма група птици (епидемия).В този случай се извършват специфични работи, които са в компетентността на ветеринарния лекар на фермата и ветеринарно – медицинските служби в района.Действията за превенция, наблюдения, контрол, уведомяване, отстраняване на опасността и отчет при възникване на такива ситуации са законова регламентирани и се извършват по специализирани инструкции.

2.7.6. Опасни вещества
На територията на птицефермата опасни вещества няма да се съхраняват. Горива и масла няма да се съхраняват и склад за тях няма да бъде обособен. Няма да има обособени складове за опасни вещества.

На територията на птицефермата опасни вещества няма да се съхраняват. Горива и масла няма да се съхраняват и склад за тях няма да бъде обособен.

При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, съгласно . Приложение №1 към чл.5, ал. 1 на НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси / обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм., бр. 84 от 27.09.2013 г./


Лекарствата необходими за осигуряване здравето и жизнеността на птиците, ще се съхраняват в малки количества. Фирмата има сключен договор с ветеринарен лекар който ще носи при посещение лекарства необходими за кокошките. Антибиотиците се използуват като средство за борба против оборната инфекция, която е постоянен спътник на промишленото птицевъдство, за косвено стимулиране на растежа чрез унищожаване на вредните микроорганизми в храносмилателния канал на птиците. Те съдействат за подобряване оползотворяването на протеина и минералните вещества, особено в дажби от растителен произход, като подобряват смилаемостта и резорбцията на хранителните вещества, с което се повишава ефективността на смеските и дажбите. Лекарствата ще се съхраняват във ветеринарната амбулатория на площадката, в помещение с ограничен достъп на външни лица.

Дезинсекция и деритизация ще се извършва от външна фирма и препарати няма да се съхраняват на прлощадката.

На територията на инсталацията за отглеждане на кокошки не се съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VІІ на ЗООС.

Инсталацията не следва да се класифицира като опасна по смисъла на чл.103 от ЗООС.

За да се реализира нормалната експлоатация на птицефермата от съществено значение е упражняването на непрекъснат контрол върху спазването на инструкциите за работа на отделните съоръжения и Правилника за безопасност на труда.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница