Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница7/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

3..Алтернативи за местоположение и/или алтернативи на предлаганите от възложителя технологии , за най-добри налични техники и мотивите за направения избор.

3.1. Нулева алтернатива.


Нулевата алтернатива в настоящия случай е ако не се реализира инвестиционното предложение – т.е., да не се разшири дейността и да остане да се отглеждат 24500 броя пилета. С инв.предложение ще се извърши и ново строителство.Нулевата алтернатива е то да не се извърши .

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние.Предложението ще се осъществи на вече съществуваща за целта площадка -антропогенно увредена. Районът е с традиции в отглеждането на животни. Не се усвояват плодотворни земеделски земи. Площадката, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От това следва, че реализирането или не реализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда и нулева алтернатива (неизпълнение на инвестиционното предложение) е неприложимо.

При прилагането на нулева алтернатива, т.е ако не се реализира предвиденото разширение, резултатът ще бъде отглеждане на по-малък брой пилета. Освен това при реализацията се предвижда да не се замърсяват компонентите на околната среда над допустимите норми.

Инвестиционното предложение не противоречи на националното законодателство, поради което няма основание да се разглежда и прилага нулева алтернатива.


3.2. Алтернативи за местоположение.


По отношение на местоположение, алтернативи не са приложими, предвид факта, на че площадката и в момента се отглеждат бройлери. Предложението ще се реализира върху собствен терен, в нова сграда. Относно местоположението на предвидената за изграждане на сграда също не са разгледани алтернативи по отношение на местоположение поради цитираните по-горе факти както и изискванията към животновъдните ферми посочени в Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

От друга страна реализиране на разширението дава възможност за развитие на дейността в отговор на пазарните условия. Местоположението е подходящо, предвид изградената инфраструктура, комуникации и традиции, както и обучени хора за производството.


3.3. Алтернативи за използвана технология и най-добри налични техники (НДНТ).


За инвестиционни предложения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването, в ЗООС е предоставена възможността за сравнение в доклада за ОВОС на предлаганите технологии или инсталации, или съоръжения със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда е извършен сравнителен анализ на използваните технологии и съоръжения в птицеферната на Иван Бахчеванов с разработените и утвърдени от техническото бюро в Севиля референтни документи (НДНТ - документи):Документът дава насоки и ръководство на инвеститорите в тази индустрия за избор и закупуване на машини и съоръжения.

Необходимо е да се има предвид, че този документ препоръчва при вземане на решение и сравняване с НДНТ отчитане на много специфични фактори, произтичащи от достатъчно голям брой обективни и субективни причини, като местонахождение и местоположение на производството, специфични особености на горивата и суровините и не на последно място - размер на необходимите парични средства за достигането на нивата.

При оценката за съответствие на технологичното оборудване и състоянието на складовата база, третирането на отпадъчни газове и води, както и емисионния мониторинг, са използвани още и:


  • Reference Document on general principles of Monitoring. July 2003 с код MON;

  • Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - August 2005;

  • Reference Document on Best Available Techniques for Economics and Cross - Media Effects, July 2006 с код ECM;

  • Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 – с код ESB;

  • Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency February 2009 - с код ENE.

При сравнението е установено, че предвидената технология на инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери, която е предвидена да се прилага от Иван Бахчеванов в бъдещата птицеферма в с. Баячево, общ. Търговище напълно съответства на най-добрите налични техники, разгледани и препоръчани в референтните документите.

Съгласно изготвеното Задание за обхват и съдържание на ДОВОС инвеститора е заявил своето намерение да се възползва от представената възможност по Чл. 99а, ал. 2, т. 2 от ЗООС - към ДОВОС да бъде представена детайлно разработена оценка на прилагането на НДНТ, съгласно изискванията на Чл. 99а, ал. 1 от ЗООС. Съдържанието и следва да отговаря на разпоредбите на Чл. 99а, ал. 1, т. 1 – 4 и Раздел 3 от утвърдената Методика за определяне на най-добрите налични техники.

Съгласно „Методика за определяне на най-добрите налични техники (Утвърдена със Заповед № РД-925/13.12.2012 г.)“ се представя информация за възможните, доказани в промишлен мащаб производствени техники (технически алтернативи) за осъществяване на конкретната промишлена дейност, за която се извършва настоящата оценка.

Разглежданото инвестиционно предложение във връзка с осъществяване на нова дейност - интензивно отглеждане на бройлери, като за целта не се изграждат нови производствени халета, използват се съществуващи. По тази причина инсталацията се представя като нова и разработката на този раздел е в съответствие с изискванията на т. 3.1. от Методика за определяне на най-добрите налични техники.

Детайлно извършена оценка за прилагането на НДНТ е представена като отделно приложение.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница