Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница8/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

4.Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и материално и културно-историческо наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействията между тях.

4.1. Атмосферен въздух.


Общината попада в зоната на умерено-континенталната област на България и по-точно в средния климатичен район на Дунавската равнина със средномесечна температура +10.7 С. В сравнение с териториите на север, тук зимите са с умерени студове, а летата – с умерени горещини.

Годишният ход на валежите има подчертан континентален характер (с най - много валежи през лятото, а най-малко - през есента). Средната годишна сума на валежите е между 550 и 680 мм, което е по-ниско от средните показатели за страната. Районът спада към слабо до средно градобитните.

Средната дата на последния пролетен мраз е 11 април, а на първия есенен - 27 октомври. Средната дата на образуване на първата снежна покривка е 11 декември, за задържане на последната снежна покривка е 13-15 март. Средният брой дни със снежна покривка е около 48.

Районът попада в зоната на най-рядко и с най-малък размер отвяване на снежната покривка. Преобладават ветрове със западна посока (годишно около 32 %), а най-слаби и редки са ветровете от север-североизток. Висока е честотата на тихо време (около 47,3 %). През пролетта от югозапад и запад нахлуват влажни въздушни маси. Не по-малко значение за формирането на климата има и пренасянето на въздушни маси от тропичен произход през лятото.

Районът на Община Търговище по своите климатични фактори (атмосферна циркулация, радиационни и физико-географски условия) принадлежи към Европейско - континенталната климатична област, климатична подобласт – Умерено -континентална, Източен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина.

Различията в релефа, ландшафта и промишлеността както и разположението спрямо пунктовете на измерване определят достоверността на данните за климатичните и метеорологични фактори, която е напълно достатъчна за целите на представената информация.

В разглеждания район зимата е сравнително мека, пролетта хладна, лятото горещо, а есента продължителна и топла.

Територията не е класифицирана като “гореща точка” по отношение замърсяването на атмосферния въздух. В сайта на Националния Институт по Метеорология и Хидрология, БАН - http://www.meteo.bg/, не са представени данни за замърсяването на района с азотен и серен диоксид, въглероден оксид, прах и др. Районът в който попада обекта не е обременен с емисии на вредни вещества тъй като освен разглеждания обект в близост няма сериозни промишлени замърсители.

Територията на Община Търговище се характеризира с типичен умерено континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на източния климатичен район на Дунавската равнина, климатичната характеристика се влияе от множество фактори: температура на въздуха, относителна влажност, скорост и роза на ветровете, валежи, слънчева радиация и др. Информация за стойностите на всеки един от тези фактори е отразена в посочените по-долу таблици.

Температура

Средната годишна температура на въздуха е 10.7 0С. Най-студен месец в годината е януари с изчислителна температура -17 °С, а най­-топъл м. юли с абсолютен максимум + 39 °С. Средногодишната максимална температура на въздуха е 16.9° С, а минималната 5.9° С, което разкрива умерено континенталната специфика на района.

Таблица № 4.. Средногодишни стойности на температурата


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

-1.1

1.0

4.4

10.7

15.6

19.4

22.0

21.6

17.4

12.0

6.8

1.8

11.0


Слънчева радиация. Слънчево греене

Слънчевата и космическа радиация са един от факторите, оказващи влияние на екологичното и санитарно хигиенното състояние на селищата. Интензивността на сумарната радиация върху хоризонтална площ е най-голяма през месец юли през първата половина на деня. По сумарна годишна радиация общината попада в зона "В".

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия. Замърсяването на атмосферата се отразява върху загубите от биологично активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти. Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на атмосферата, която в града понякога значително варира.

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта. Годишната продължителност на слънчевото греене е 2204 часа, което не стимулира вторични химични процеси.

За сравнение станция "Сандански" е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция "Лом" -106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за ст. Търговище липсват, поради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната.

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и др.

Таблица №5. Продължителност на слънчевото греене


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

79

99

139

182

234

263

318

302

245

176

95

72

2204

Валежи и влажност на въздуха.

Годишната сума на валежите за Община Търговище е 646 mm, като се разпределя по сезони - Зима - 145 мм; Пролет -164 мм; Лято - 200 и Есен - 137 мм.

В целия район най-интензивни валежи падат през м. май и м. юни , а най-малко - през есента - м. септември. Понякога валежите са поройни, което спомага за засилване на ерозията върху наклонените терени. Годишната сума на валежите е по-ниска от средната за страната.

Макар и рядко през периода април-октомври падат интензивни поройни дъждове. Опасността от тях е както в голямото количество валеж за кратко време, така и в силния вятър и градушки, които често ги съпътстват. Броят на гръмотевичните дни достига до 29 годишно.

Валежите допринасят за попадане и разпространение на замърсителите от въздуха в почвите, повърхностните и плитките подпочвени води. Районът на област Търговище се характеризира с много добро количество на валежите – средна годишна сума на валежите 646 mm (средна за страната – 650 mm). Разпределението на валежите по сезони е неравномерно. Степента на овлажнение (Фиг. № 1.1.3-1.) е отношението на количеството валежи към изпарението и показва месечния дефицит или излишък на влажността във въздуха, като дефицит на влага има от м. март до м. октомври, като много сух е месец септември с коефициент 0.3, а най-влажен е декември – коефициент 2.6.Фиг. № 5. Влажност и валежиТаблица 6. Средногодишни стойности на валежи

Показател

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общо годишно

Средно количество на валежи

45

41

37

53

74

85

63

52

36

44

57

59

646

Таблица 7. Средносезонните стойности на показателите.

Показател

Сезон

З

П

Л

Е

Средно количество на валежи

145

164

200

137

Фигура 6. Средногодишни стойности на валежи

Както се вижда от фигурата, дефицит на влага има от м. март до м. октомври, като много сух е месец август с относителна влажност 63%, а най-влажен е декември с относителна влажност 82%.Таблица № 8. Относителна влажност


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

82

79

73

68

70

70

64

63

66

74

82

82

73

Дните със снежна покривка са средно 36, като задържането й започва от средата на м. декември и продължава до средата на м. март. Средната дата на образуване на първата снежна покривка е 15 декември, а средната дата на стопяване на последната снежна покривка е 4 март. Средната продължителност на снежната покривка е 79 дни. Средната й дебелина е 6 а максималната - 45 . Мъгли

Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1 км. Мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла на територията на страната варира от 24 до 143 през цялата година.

За община Търговище най-голям е броят на дните с мъгла през студеното полугодие - 25.8 %, а най-малък през топлото полугодие – 6,3 дни. При наличие на инверсия в съчетание с мъгли, съдържанието на замърсителите в атмосферния въздух е 20 до 30 % по-високо, отколкото само при наличие на мъгли. Като се има предвид, че през зимата са регистрирани най-голям брой инверсии и дни с мъгли, може да се твърди, че това е периода с най-неблагоприятни условия за разсейване. Антициклоналната циркулация, която в последните години се проявява все по-често, през студената част на годината създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли.

Продължителността на мъглата е друга основна характеристика. Най-често са мъглите с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Наблюдават се и мъгли с продължителност няколко денонощия. Те затрудняват транспорта, трудовата дейност в много отрасли и водят до повишаване концентрациите на много от замърсителите на приземния въздух. В Таблица 1.1.4-1 са представени средния брой дни с наличие на мъгли.

Таблица 9. Среден брой дни с наличие на мъгли

Показател

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общо годишно

Брой дни с мъгла

4,6

3,0

2,5

1,0

0,7

0,6

0,4

0,5

1,1

3,3

3,9

4,8

26,6

Ветрове. Роза на вятъра.

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на прахови газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока -замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се влияе от скоростта на вятъра, като най -неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За района на общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s.

Таблица № 10. Средна скорост на вятъра по посоки m/ s през годината

Посока

Месец
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средно годишно
N

5,0

3,7

3,2

2,9

2,6

3,4

3,4

3,6

3,2

2,5

2,9

4,2

3,4
NE

3,6

3,5

3,6

3,4

3,2

3,5

2,9

3,2

3,3

3,1

3,3

3,8

3,4
E

3,3

4,5

4,3

4,0

4,2

3,2

3,1

3,3

3,5

3,3

3,6

3,5

3,7
SE

4,0

4,3

4,4

4,4

5,2

3,8

3,1

3,5

3,7

3,7

4,2

3,9

4,0
S

5,3

7,3

4,8

4,7

3,8

3,4

3,2

3,4

3,4

3,4

4,2

5,7

4,4
SW

5,4

6,5

4,8

4,5

3,4

3,3

2,9

3,1

3,5

4,4

3,5

5,8

4,3W

5,2

5,0

4,6

4,8

4,2

3,9

3,9

4,1

3,8

4,2

4,3

4,6

4,4
NW

6,4

6,1

3,8

4,8

4,9

4,8

4,0

4,7

4,5

3,8

4,9

5,4

4,8

Таблица № 11. Честота на вятъра по посоки и случаи на “тихо” време.

Посока

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средно годишно

N

2,6

5,0

5,3

2,4

2,1

2,5

3,5

3,1

3,1

2,4

3,7

7,3

3,6

NE

6,0

5,3

7,8

4,8

3,5

3,9

4,1

5,5

6,4

4,3

4,6

4,0

5,0

E

12,1

12,0

21,5

20,8

21,3

16,5

14,6

15,2

18,5

23,2

18,8

12,2

17,2

SE

9,2

8,8

15,9

19,2

17,4

15,1

16,3

17,3

19,1

14,7

17,6

11,7

15,2

S

4,7

3,7

3,8

6,5

6,2

4,6

4,5

4,4

4,6

5,6

5,8

6,2

5,1

SW

5,1

8,5

8,2

6,2

7,2

8,0

7,9

9,8

7,0

8,1

5,3

7,6

7,4

W

40,8

37,0

27,9

27,8

31,7

34,0

34,0

29,0

28,2

28,7

31,4

33,0

32,0

NW

19,5

19,7

9,6

12,3

10,5

15,5

15,1

15,7

13,2

12,9

12,7

18,0

14,6

Тихо време

52,9

44,3

40,0

42,5

44,6

46,2

44,3

47,5

51,2

54,3

47,8

52,1

47,3

По фактологични данни от Климатичен справочник на България са оформени следните рози на ветровете спрямо основните сезони свързани със знчитело въздействие върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух – зима и лято.

Фиг. № 7. Лятна роза на ветровете.Фиг. № 8. Зимна роза на ветровете.

Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено зависи от скоростта на вятъра. За района на общината преобладаващите западни ветрове със средна скорост 4,4 m/s т.е. те способстват за бързото разсейване на замърсители от ниски източници.

Най-неблагоприятни скорости на вятъра до 1 m/s определят т.нар. „тихо” време, което за проучваната територия има проявления 47,3 % в годината (средната стойност се запазва в различните сезони на годината)

Таблица № 12. Данните са розата на ветровете

Посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Тихо време

Скорост [м/с]

3,4

3,4

3,7

4,0

4,4

4,3

4,4

4,8

-

Честота [%]

3,6

5,0

17,2

15,2

5,1

7,4

32,0

14,6

47,3

На база предоставените данни е получена следната средногодишна роза на ветровете валидна за територията на Община Търговище

Фиг. № 9. Средногодишна роза на ветровете.

Районът попада в област, където условия за разсейване на атмосферните замърсители не са добри. Само източните и югозападните ветрове са под 10 %, останалите са с почти еднакви проценти (над 10 %), като с най-голяма вероятност са ветровете от запад – в 18.6 % от случаите .

Най-силни са ветровете от северозапад (6,4 m/s), а най-слаби са от север (2.5 m/s). В следващата таблица е представено процентното разпределение на силните ветрове в годишен аспект.

Таблица № 13. Честота на силните ветрове по посока /%/

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

0,0

0,0

10,0

10,9

6,5

13,0

23,9

35,7

4.1.2. Качество на атмосферния въздух.

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е проблем на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните райони.

Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът няма да стане по - чист единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. Това ще изисква задълбочени промени в политиката на ЕС, националните и местните политики като разнообразие на мерки, действия и практики в различните области.

Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: изчерпването на озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните слоеве, промените в климата.

Тези проблеми действително са много тревожни, но изглеждат отдалечени от ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и гражданите по - важното е директната връзка между качеството на въздуха в населените места и човешкото здраве.

В градските територии са концентрирани голяма част от промишлените дейности, интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху всеки от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в намирането на решение.

Рамковата директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. Това налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида и броя на контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за подобряване качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга страна информирането на обществеността е основно изискване в Директивата.

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух.

Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата.

Във връзка с ограничаване на антропогенното въздействие са издавани различни нормативни актове, имащи за цел защитата здравето на човека и на околната среда от отрицателни последици. С тези закони и норми се ограничават:  • емисии – въз основа на видовете източници се определят допустимите концентрации вредни вещества в т. н. димни газове, които могат да бъдат изпускани в атмосферния въздух – Норми за допустими емисии (НДЕ);

  • имисии – определят се допустимите (граничните) концентрации на вредните вещества, чието наличие в атмосферния въздух не е свързано със здравен риск за населението – Пределно допустими концентрации (ПДК). Пределно допустима концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху човека.

Нормативните документи в българското законодателство, които определят нормите за ПДК за отделните замърсители и съответните им допустими отклонения, намаляващи линейно до съответната година, са:

  • Наредба № 14/1997 г. – Норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места;

  • Наредба № 9/1999 г. – Норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух;

  • Наредба № 4/2004 г. – Норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух;

  • Наредба № 1 /2004 г. – Норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух.

Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в приземния слой се извършват в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.), Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1999г.), Наредба №12/2010 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (ДВ бр.88/1997г.).

Пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух са:  • Максимална еднократна - допустимата краткосрочна концентрация в продължение на 30 или 60 минутна експозиция;

  • Средноденонощна - допустимата концентрация в продължение на 24 часова експозиция. Получава се като средноаритметична величина от единичните измервания в продължение на 24 часа;

  • Средногодишна - допустимата концентрация в продължение на едногодишна експозиция. Получава се като средноаритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.

  • Алармен праг е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването на което се предприемат съответните мерки за информиране и предупреждаване на населението в съответните райони.

Съгласно Годишен доклад на РИОСВ-Шумен за състоянието на околната среда за 2013г., община Търговище попада в категорията райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават епизодично долните оценъчни прагове, което се дължи предимно на използването на твърди горива в битовия сектор и от по-активната работа на автомобилните двигатели при ниски атмосферни температури. През топлото полугодие се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсители, като се регистрират единични завишени стойности, резултат от локални единични източници и специфична климатична обстановка. Не е регистрирана концентрация на О3, превишаваща прага за информиране на населението. Основните източници са паровата централа на „Мизия милк" ООД, на която са наложени санкции заради превишаване на НДЕ за прах и въглероден оксид. Източници на емисии във въздуха са изпускащите устройства на ванните пещи в заводите за плоско и домакинско стъкло „Тракия глас България" ЕАД. Фирмата разполага със система за непрекъснат контрол на емисиите на прах, азотен диоксид и серен диоксид. Текущи месечни санкции, впоследствие намалени, са наложени на сушилната инсталация за производство на дървени брикети на „Екокомерс НЕК" ООД Търговище заради емитиране на прах.

Съгласно Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен, 2014г, обекти с регистрирани превишения на НДЕ в резултат на извършения контрол през 2014 г. са "ЕС Мизия" ООД, гр. Търговище, МПП гр. Търговище, парова централа; - ПКМ 2,5 с предна камера за твърдо гориво. Регистрирано е превишаване на НДЕ за прах и въглероден оксид (СО). На дружеството е наложена текуща месечна санкция. Изпускащите устройства на ванните пещи, инсталирани в заводите за производство на плоско и домакинско стъкло на "Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище, разполагат със система за непрекъснато измерване на емисиите на прах, азотен диоксид, серен диоксид. Ежемесечно фирмата представя в РИОСВ доклади за проведените собствени непрекъснати измервания (СНИ), изготвени в съответствие с Наредба № 6 и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. издадена от МОСВ. Въз основа на месечните доклади ежемесечно се извършва анализ на данните и се изготвят протоколи за всяка от инсталациите. На основание на инструкцията фирмата изготвя и представя в РИОСВ-Шумен годишен доклад с резултати от проведените СНИ за всяка предходна година. Въз основа на представените през 2014 г. доклади в РИОСВ е констатирано, че не са превишени съответните НДЕ на вредни вещества. През годината без прекъсване са работили пречиствателните съоръжения към изпускащите устройства на ванните пещи - електрофилтри (за намаляване емисиите на прахообразни вещества) и SCR съоръжения (за редуциране емисиите на азотни оксиди).

Годишния доклад за 2014г. на РИОСВ прави заключението, че като цяло се е запазил броят на обектите с регистрирани превишения на регламентираните НДЕ спрямо тези от предходните години. В тази връзка се счита, че регистрираните превишения при горивните инсталации се дължат основно на използваното гориво (твърдо гориво - дърва, талаш, сл. люспа) и неефективната работа на пречиствателното оборудване, което не достига ефективност за спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1.

В село Баячево няма станция за замервани качеството на атмосферния въздух. Отчита се подобрение качеството на атмосферния въздух в цялата област Търговище. Емисионното състояние на района на обекта отговаря на екологичното законодателство на Република България.

През зимния период се завишава съдържанието на прах в атмосферния въздух вследствие характера на използваното гориво за отопление, но концентрацията не е над ПДК.

Село Баячево не се причислява към районите определени като „горещи точки” по отношение качеството на атмосферния въздух.

Може да се направи следния извод, че въздухът е сравнително чист и, че липсва фоново замърсяване от отпадъчни газове.От обекта не се емитират серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, оловни аерозоли.

На територията на Област Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух.

През 2013 г. в изпълнение на утвърден график от МОСВ са извършени измервания от Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория (РЛ) гр.Варна към ИАОС гр.София. Контролът е осъществен в рамките на 51 денонощия и обхваща основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух, а именно: озон (О3), въглероден оксид(CO), SO2, NO, NO2, NH3, фини прахови частици - ФПЧ10. Пунктът е разположен в гр. Търговище на ул.”Трапезица” № 18, ЦДГ № 1. Измерването е извършено през четири периода, както следва: 09.04.2013 г. -24.04.2013 г.; 28.05.2013 г. – 11.06.2013 г.; 23.08.2013 г. - 09.09.2013 г. и 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. Измерени са концентрациите на отделните замърсители и проследени техните изменения в динамика, както следва: за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО) и озон (O3) са измервани средночасови и средноденонощни стойности на концентрациите им, а за фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) – средноденонощни концентрации. Методи на изследване на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са: БДС EN 14626:2012; БДС EN 14625:2012; БДС EN 14212:2012; БДС EN 14211:2012; ВВЛМ 2302/2011

В следващата таблица са представени фактологични данни за извършения мониторинг качеството на атмосферния въздух в община ТърговищеТаблица № 14. Обобщени данни за КАВ

Вид на изпитването

Измерени стойности 2009 г.

Измерени стойности

2010 г

Измерени стойности

2011 г.

Измерени стойности

2013 г.

Допустими стойности и мерни единици по стандартизирани методи

Период на измерване

Период на измерване

Период на измерване

Период на измерване
01.06 -15.06

16.02-01.03-

15.06.-30.06

01-07-06.07.

16.09.-07.10

01.01.-31.03.

08.06.-29.06.

27.10.-09.11

09.04.-24.04.

28.05.-12.06.

23.08.-09.09.

02.12.-13.12.
Въглероден оксид /СО/

0.2 -1.3

0.0-2.30.0 -5.4

0.2-0.8


0.2-3.5


0.2-4.20.2-0.8


0.0-3.2

0.2-1.9


0.4 – 2.2


0.0 – 2.1


0.5 – 4.1

Максимално еднократна концентрация - mg/ m3

Средно допустима концентрация- 10 мах/ 8h mg/ m3 ;Серен диоксид

/ SO2 /

2.6-35.7

0.0-28.5

0.0-18.7


0.0-3.2


0.3-188.3

0.0-130.3


0.0-120.0

0.1-72.2

20.0-71.2


5.2 – 23.3


0.0 – 27.5


0.0 – 70.5

Максимално еднократна концентрация- 350; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 125; mg/ m3Азотен оксид

/ NO /

2.4-10.4

0.1-78.4


0.0-18.90.0-6.0

0.0-76.2


0.0-134.4


0.1-30.1

0.1-116.0

1.6-55.66.3- 22.7

0.1- 91.8


2.6 - 94.0

Максимално еднократна концентрация- 200; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 40/сгн; mg/ m3Азотен диоксид

/ NO2 /

5.3-47.6

0.3-95.7

0.0-39.8


1.6-33.2

0.2-91.0


4.5-107.30.4-46.4


0.1-91.5

1.9-68.3


0.1-25.8

0.0 -74.6


2.7 -79.7

Максимално еднократна концентрация- 200; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 40/сгн; mg/ m3Фини прахови частици /ФПЧ10 /

10.5-54.3

18.3-138.50.0-27.10.0-27.6

0.0-39.2


0.0-177.60.00-39.619.1-103.6


0.00-49.111.7- 47.912.8- 32.6


4.3 - 150.5

Максимално еднократна концентрация - mg/ m3

Средно допустима концентрация- 50 mg/ m3Озон

/ О3 /

10.5-118.6

6.0-93.68.8-116.55.4-112.5

3.4-129.8

15.7-132.27.1-437.4


2.3-637.4

7.6-105.2


9.4 – 103.2


5.9 – 113.6


5.6 – 64.1

Максимално еднократна концентрация- 180; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 120/8 h; mg/ m3Амоняк / NH3 /


3.4-11.4

0.0-13.2

0.0-9.0

1.3-4.7


0.7-10.30.1-13.0


0.2-9.2


0.001-0.009

0.00-0.007

0.002- 0.0090.003- 0.072

0.009- 0.014

Максимално еднократна концентрация- 0.250; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 0.100; mg/ m3По време на измерването са наблюдавани и шест метеорологични параметъра: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, и слънчево греене.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница