Доклад по околна среда (гдос) Община Созопол притежава Комплексно разрешително №204-но/2008 г и настоящият Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от зоос и Условиестраница1/7
Дата25.01.2018
Размер1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д П О О К О Л Н А

С Р Е Д А ( ГДОС)


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

204 / 2008
СОЗОПОЛ

2012 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Созопол притежава Комплексно разрешително № 204-НО/2008 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно които Община Созопол се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Бургас Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2011 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.


Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).
Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)


СЪДЪРЖАНИЕ:

3.1. УВОД ......................................................................................................................... 5 стр.

3.1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено К Р ................................ 5 стр.

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията .................................................... 5 стр.

3.1.3 Регистрационен номер на КР ..................................................... ........................ 5 стр.

3.1.4 Дата на подписване .............................................................................................. 5 стр.

3.1.5 Дата на влизане в сила на КР .............................................................................. 5 стр.

3.1.6 Оператор на инсталацията ................................................................................... 5 стр.

3.1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора .............................. 5 стр.

3.1.8 Лице за контакти ................................................................................................... 5 стр.

3.1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти...................................... 5 стр.

3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в

инсталацията ........................................................................................................ 5 стр.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията ...................................................... 6 стр.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната

среда ..................................................................................................................... 7 стр.

3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията ............................. 7 стр.

3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията ........ 7 стр.

3.2. Система на управление на околната среда ............................................................ 8 стр.

3.3. Използване на ресурси .............................................................................................10 стр.

3.3.1. Използване на вода ................................................................................................10 стр.

3.3.2. Използване на енергия ..........................................................................................11 стр.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива ...........................12 стр.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти .........15 стр.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА .16 стр.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ)

и PRTR ....................................................................................................................... 16 стр.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух...............................................16 стр.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води...................................18 стр.

4.4. Управление на отпадъците.......................................................................................22 стр. 4.5. Шум ............................................................................................................................28 стр.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ......................................28тр.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ................................ 29 стр.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ29 стр.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ

ВЪЗРАЖЕНИЯ.......................................................................................................... 29 стр.

7.1. Аварии....................................................................................................................... 29 стр.

7.2. Оплаквания или възражения................................................................................... 29 стр.

Декларация........................................................................................................................ 30 стр.


Приложение1 Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR................................................................. 31 стр.

Таблица 2. Емисии във въздуха..................................................................................... 31 стр.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и /

или дъждовни) във водни обекти/канализация..............................................................34 стр.Таблица 4. Образуване на отпадъци.............................................................................. 37 стр.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци........................................ 38 стр.

Таблица 6. Шумови емисии........................................................................................... 39 стр.

Таблица 7. Опазване на подземни води........................................................................ 40 стр.

Таблица 8. Опазване на почви....................................................................................... 49 стр.

Таблица 9. Аварийни ситуации..................................................................................... 49 стр.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР........................................................................... 49 стр.3.1. УВОД
3.1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ, ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВАДИНОВО”
3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Равадиново, м. “Чоплака” общ. Созопол, обл. Бургас
3.1.3 Регистрационен номер на КР:

204 –НО/ 2008


3.1.4 Дата на подписване:

17.04.2008 г.
3.1.5 Дата на влизане в сила на КР:

17.05.2008 г.
3.1.6 Оператор на инсталацията:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3.1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0550/25701

факс: 0550 /22438

e-mail : sozopol_obshtina@abv.bg
3.1.8 Лице за контакти:

инж. Цоню Колев Дянков – Ръководител депо
3.1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0889/953 333

факс: 0550 /22438

e-mail на оператора: rdno_ sozopol @abv.bg
3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:
Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с № №1,2,3- изградени и 4- не изградена за ТБО. На депото се приемат битови производствени и строителни отпадъци. Към Регионалното депо са изградени ЛПСОВ и БПСОВ за третиране на отпадните води от инсталацията.


3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията:
Инсталация

Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС

Капацитет

съгл. КР

[t/24h]


Капацитет

съгл. КР

[t]

Количество депонирани отпадъци

[t]

2011г.

Максимално депонирано количество

t/24h

2011

1

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново

 • Клетка 1;

 • Клетка 2;

 • Клетка 3;

 • Клетка 4;
5.4

120

502 444

90 105


44 550

233 420


134 369


19433.78

>120
Годишно количество депонирани отпадъци за инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет до 26163 t/y: - Условие 11.2.8. от Копмплексно разрешително

Количество депонирани отпадъци в тонове:

за 2011г.- 19433.78 t

от началото на експлоатацията 06.07.2009-31.12. 2011г.- 33662,72 t

От таблицата е видно, че Условие 4.1 от КР не е спазено, като са предприети мерки. С писмо изх.№ 4-04-00-56/07.07.2011г. на

община Созопол в качеството си на оператор на РДНО е уведомено МОСВ относно превишаването на денонощния капацитет и

молба за завишаване до 200 тона на денонощие. Условие 4.2. от КР се спазва.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда


3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:
Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас

8000 гр. Бургас, жк. “Лазур” ул. “Перущица” № 67 ПК 219
3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:
Басейнова Дирекция “Черноморски район”

9000 гр.Варна, ул. “Александър Дякович” № 33,
3.2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 • Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.


 • Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 2 екземпляра за община Созопол и Оператора.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи, издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник, се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Созопол е предоставена документация за начина на експлоатация на РДНО за водене на отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за НО се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на КР.
 • Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящия за експлоатирането на Регионалното депо за НО на общините Созопол, Приморско и Царево – инж. Цоню Дянков – Ръководител депо.


Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните органи. Всички документи се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за НО.


 • Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции, съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.


Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на КР. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.


 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

В депото е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.
 • Записи

Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.
 • Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.
 • Актуализация на СУОС

През годината периодически се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР, има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.
Условия по КР №204-Н0/2008г.

Докладване

Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2.

- Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 4.1 към точка

„ Производствен капацитет на инсталацията”.
Условия по КР №204-Н0/2008г.

Докладване

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

През 2011г. е подадено заявление за частично изменение на КР. Заявлението е върнато с препоръка за подаване на заявление за издаване на ново КР.
Условия по КР №204-Н0/2008г.

Докладване

Условие 7.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС.

По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. По Условие 7.2 резултатите от мониторинга се съхраняват в „РДНО” и се представят пред компетентните органи при поискване.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
3.3.1. Използване на вода

Община Созопол е сключила Договор №201485/17.05.05г. с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – Бургас за използване на вода за производствени и питейно-битови нужди. Монтирано е измервателно устройство във водомерна шахта до изградената помпена станция. През 2011г общото количество консумирана вода за депото е била 1810м3 като за периода 01.01-31.12 2011г. са използвани 480м3 за питейно-битови и 1330м3производствени нужди .


Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2011г.


Източник

на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт съгласно КР


Използвано годишно количество

за производствени нужди

за период 01.01.11г.-31.12.11г.

Използвано годишно количество за тон депониран отпадък

Съответствие

ВиК мрежа

градски водопроводняма норма

0,0933 m3 /t

1330m3

0,0684 m3 /t

ДаУсловия по КР №204-Н0/2008г.

Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхватана Приложение 4 от ЗООС.

Представени са в Таблица 3.1.


Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.


Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с В и К ЕАД „ гр. Бургас /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък:

• Изразходваното количество вода на депото е 0.0684 мЗ/тон депониран отпадък.

• През 2011г. са извършени 52 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежеседмично с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване.

По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията.Оценката на съответствието показва, че изчислените количества вода не надвишават зададените стойности в КР .3.3.2. Използване на енергия
Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора, монтиран в района на депото. За отчетния период 01.01-31.12 2011г. консумираната електроенергия за производствени нужди на депото е 103.616 МW/h.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница