Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница1/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16З А Х А Р Н И З А В О Д И” АД, гр. Горна Оряховица
ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 Г.

СЪГЛАСУВАНО С:……………………….

/инж. Р. ДАНКОВ – ЧЛЕН НА УС/

Съдържание
ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)
1.Уводна част 5

2.Система за управление на околната среда 9

3.Използване на ресурси (Условие №8) 12

3.1. Използване на вода (Условие №8.1) 12

3.2. Използване на енергия (Условие №8.2) 17

3.3. Използване на суровини, спом. материали и горива (Условие №8.3) 19

3.3.1. Използвани суровини 19

3.3.2. Използвани спом. материали 20

3.3.3. Използвани горива 21

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 24

4.1. Доклад по Европ. регистър на емисиите на вредни вещества (Условие № 9.6.5.6.) 24

4.2. Емисии в атмосферата (Условие №9) 25

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие №10) 27

4.4. Управление на отпадъците 30

4.5. Шум (Условие №12 ) 33

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие №13) 33

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с Условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР) 37

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях (Условие №16) 42

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 43

7.1. Аварии 43

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 43

8.ДЕКЛАРАЦИЯ 44
ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. Таблици

 2. Генплан с измерителни точки по фактор „Шум”

 3. Протоколи от анализ на почви


ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)
„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД притежава Комплексно разрешително /КР/ №54/2005 г., което влиза в сила от 24.07.2005 г. Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода от януари до декември 2011 г., както и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1. Уводна част


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица
 • Адрес по местонахождение на инсталацията:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица,

област Велико Търново

адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.”Св.княз Борис І” №29
 • Регистрационен номер на КР:


КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 г.


 • Дата на подписване на КР:

24.06.2005 г.
 • Дата на влизане в сила на КР:

24.07.2005 г.
 • Оператор на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица
 • Собственик на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховицагр. Горна Оряховица 5100

ул. “Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 00, 0618/2 14 61

факс: 0618/2 17 09

телекс: 0618/6 65 62

e-mail:office@zaharnizavodi.com


 • Лице за контакти:

Ана Петрова – Еколог при „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
 • Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

ул. „Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 11 Факс: 0618/2 17 09 GSM: 0885 09 49 50

е-mail: ana.petrova@zaharnizavodi.com

office@zaharnizavodi.com


 • Кратко описание на всяка от дейностите /процесите/, извършвани в инсталацията:  • дейности, попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС
 • ТЕЦ: Произвежда пара и електроенергия за собствени нужди. Котелното отделение е оборудвано с 2 бр. котли с капацитет 75 т пара/час всеки, 1 бр. котел с капацитет 35 т пара/час, работещи на въглища и 1 бр. котел с капацитет 12 т пара/час на мазут. Инсталирана мощност 147 МВт. Разрешена капацитетна мощност на инсталация ТЕЦ – 98 МВт.  • дейности, не попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС
 • Завод за захар (Захарна фабрика): Производство на захар (кристална и на бучки) от полуфабрикат – тръстикова захар (кампанийно). Получената бяла захар се изсушава, разфасова, опакова и складира.

 • Завод за спирт: Произвежда етилов алкохол от зърно, меласа и захарни сиропи. Той е продукт с голямо икономическо значение, тъй като е суровина и за други производства. Използва се в медицината, хранително-вкусовата, химическата, винарната промишленост и други.

 • Завод за захарни изделия (Бонбонена фабрика): Включва следните производствени участъци:

  • карамелажни бонбони

  • желе, шоколадови бонбони

  • лакта, дъвчащи и обикн. шок. бонбони

  • халва

  • вафли

  • локум

 • Завод за опаковки (Полиграфична база): Произвежда опаковки от картон, хартия, целофан и алуминиево фолио за готовата продукция на фирмата, но се изработват и опаковки за външни възложители (опаковки за лекарства и др.). Има няколко основни отдела: дълбок печат, флексопечат, офсет и картонаж – в тях опаковките се печатат, форматират, щанцоват и лепят.
 • Ремонтно-механичен завод (РМЗ): Изпълнява поддръжката на оборудването на заводите към фирмата. Състои се от механичен и монтажен участък.
 • Транспорт: Железопътен и автотранспорт. Железопътния разполага с индустриален ЖП клон – гара, 2 локомотива, 21 коловоза с обща дължина 12 км. Вътрешнозаводските пътища са с дължина 13 км и осигуряват достъпа на суровини, материали и персонал до всички площадки на заводите. • Производствен капацитет на инсталациите (Условие 4):
  • Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) – 147 MW
  • Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООСНаименование на инсталациите

Капацитет по КРПроизведена продукция за 2011 г.

1.

Завод за захар

200 000 т/г.

18 556 т.

2.

Завод за опаковки

9 240 т/г.

896 т.

3.

Завод за спирт

21 600 т/г.

15 168 х.л

4.

Завод за захарни изделия (ЗЗИ)

16 500 т/г.

5 208 т.


 • Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда:

Фирмата има изградена структура на управление на околната среда, която може да се характеризира със следната блокова схема:СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОТДЕЛ ЕКОЛОГИЯ

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница