Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница14/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

* - През 2011 г. има направен само един анализ на сгуроотвалната канавка, поради липса на вода в не

Таблица 4. Образуване на отпадъци (по Условие 11.1.1. от КР)


Количество,__t/y'>Вид на производствения отпадъкКод на отпа-дъка

Количество,

t/y

Количество

тон/тон продукт

Временно съхранение на площадката

Транспорт-иране – собствен трансп./външна фирма

Съответ-ствие

Разрешено с КР

Генерирано

Разрешено с КР

Генерирано

2011 г.

2007г.

2008.

2009г.

2010г.

2011г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Производствени отпадъци от инсталациите, попадащи в

обхвата на Приложение№ 4 на ЗООС - ТЕЦ

Сгурия, шлака от дънна пепел от котли

изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01

4 104

706

897

544

467

293

0,053

0,006

Не

-

Да

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища


10 01 0216 108

1977

2 926

2 164

1856

1 173

0,22

0,025

Не

-

Да

Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 25

36

16

20

15

10

7

0,0019

0,0002

Не

Втр*

Да

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

16 11 06

5

4,2

2,86

3.2

1,2

0

0,00026

0

Не
Да

Утайки от декарбонизиране

19 09 03

118

5

-

-

4

3

0,003

0,00006

Не

Стр*

Да

Наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 05

0,4

0

0

0

0

0

0,000021

0

Не
Да

Общи производствени отпадъци

Почва от измиване и почистване на захарно цвекло

02 04 01

20 000

2 512

0

0

0

0Не

Стр

Да

Нестандартен калциев карбонат

(сатурачна кал)02 04 02

40 000

1 465

4 005

4 785

4260

1850Не
Да

Отпадъци, неупоменати другаде (меласа)

02 04 99

12 000

1 898

1 829

1 669

1158

688Площадка І-6

Жп цистерни

Да

Отпадъци, неупоменати другаде (листа и парчета от начупено захарно цвекло, трева и корени)

02 04 99

1 312

9790

0


0

0Площадка І-1

В Тр

Да

Отпадъци, неупоменати другаде(отсладена резанка)

02 04 99

79 430

4 913

24,5

0

0

0ЗЗ

Площадка І-8


В Тр


Да

Материали, негодни за консумация или преработване(отпадъци от вафли)

02 06 01

95

76

38

49.7

40.5

33ЗЗИ

Площадка ІІ-3В Тр


Да

Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от почистване на помещенията в ЗЗИ)

02 06 99

201,5

92

133

138

128

118Не


Не


Да

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 05

8,4

1,86

7,84

7.34

0

0Не

В тр

Да

Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 13

0,01

0

0

0

0

0


ЗОпаковки

Площадка V-6


Да

Шлака от пещи


10 09 03

40

17,3

16,2

1.5

0

0РМЗ

Площадка VІІ-2


С тр


Да

Отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 01

3 406

560

327

341

312

116


Не

Да

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 04

3 000

368

193

128

169

62Не

В тр

Да


Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

224,7

209,28

180

193

39,66

4.98РМЗ

Площадка VІІ-4


В тр

Да


Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 03

0,68

1,80,44

0.40

0,200

0.12РМЗ

Площадка VІІ-3
В тр

Да


Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

450

39,22

57,74186.12

73,70

168.32


НеВ тр

Да


Опаковки от дървесни материали

15 01 03

5,45

0

5,24

5.2

5,33

0


НеВ тр

Да


Метални опаковки

15 01 04

0,100

0,08

0,09

0,08

0,09

0.096Не

В тр

Да

Стъклени опаковки

15 01 07

0,100

1,840

0

0

0Не
Да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 15 02 02

15 02 03

1

0,540

0,842

0,6

0,3

0.145Площадка І-1
Да

Пластмасови опаковки

15 01 02

6

15,945,58

5.68

5,64

5.60Не

С тр

Да

Черни метали

16 01 17

27,48

11,24

23

0

19,02

0


В тр

Да

Цветни метали

16 01 18

1

0

0

0

0

0


В тр

Да

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 08

320

144

92

8.2

0

0


РМЗ


Площадка

VІІ-2


С тр


Да

Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 (утайка от дробометна камера)

10 09 12

1,2

0,85

0,90

0.2

0

0Не


С тр


Да

Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14 (обработка на цилиндри за печатарски машини)

12 01 15

0,012

0,01

0,01

0.01

0,01

0.01


Не

С тр


Да

Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 (дискове за шлайфане)

12 01 21

0,05

0,045

0,04

0.03

0,02

0.01


Не

С тр


Да


Излезли от употреба гуми

16 01 03

12 броя

0

0

0

0

0Транспорт

Площадка VІ-3


Да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

200,18

226,16139

41

148,32

33.56Площадка І-3

В тр

Да

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

27,28

0

25

0

20,95

0РМЗ

Площадка VІІ-3
В тр

Да

Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05 (смесени строителни отпадъци)

19 10 06

620

400

507

401

756

480Не


С тр


Да

Хартия и картон (при обрязване)

19 12 01

120

53,26

60,1

23

50,16

40.10Не

В тр

Да

Пластмаса и каучук (при обрязване в завода за опаковки)

19 12 04

6,92

12,68

(5)


7,62

6.4

6,46

5.96ЗОпаковки

Площадка V-5
С тр

Да

Утайки от избистряне на води

19 09 02

1

12

(4)


0

0

0

0Не
Да

Битови отпадъци

Биоразградими отпадъци

20 02 01

36

29

26

19

16

17Не

С тр

Да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

800

410

293

247

217

189Не

В тр

Да

Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата

на Приложение №4 от ЗООС – ТЕЦ

Отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 08*

0,2

0

0

0

0

0

0,00001

0

Не
Да

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 05*

1

0

0

0

0

0

0,00005

0

Не
Да

Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

13 05 03*

0,1

0

0

0

0

0

0,000005

0

Площадка ІІ-5
Да

Общи опасни отпадъци

Утайки от масленоводни сепаратори

13 05 02*

0,1

0,005

0,005

0.003

0,002

0Завод за захар
Да

Разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 02*

0,04

0,01

0,01

0.01

0,01

0.005ЗОпаковки

Площадка V-6


Да

Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества (мастила за дълбок и флексопечат)

08 03 12*

0,01

0

0

0

0

0ЗОпаковки

Площадка V-6

Да

Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 16*

0,02

0

0

0

0

0ЗОпаковки

Площадка V-6


Да

Разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 03*

0,24

0,01

0,01

0.01

0,01

0.004ЗОпаковки

Площадка V-6

Да


Фиксиращи разтвори

09 01 04*

0,125

0,01

0,01

0.01

0,01

0.005ЗОпаковки

Площадка V-6


Да


Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло)

13 03 07*

0,74

0,42

0

0

0

0


ТЕЦ

Да

Други изолационни и топлопредаващи масла(турбинно масло)

13 03 10*

0,2

0

0

0

0

0ТЕЦ

Площадка ІІ-5


Да

Други хидравлични масла

13 01 13*

0,15

0,10

0,05

0

0

0ЗЗахар
Да

Други материали, смазочни масла за зъбни предавки

13 02 08*

1

0,8

0.28

0.04

0,013

0.005ЗЗаводи

Площадки І-9,ІІ-5,ІV-1,V-1,VІ-1,VІІ-1


Да

Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 09*

0,1

0,005

0,005

0.003

0,002

0.002РМЗ

Площадка V-1


Да

Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 02*

2

1,32

1,40

0.23

0,079

0


Транспорт

Площадка VІ-3
Да


Маслени филтри

16 01 07*

0,04

0,03

0

0

0

0Транспорт

Площадка VІ-1


Да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

1,326

2,560,21

0

2,83

1.18Площадка

VІІ-4

Да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

547 броя

0,14

0,10


470 бр.

0,097


772 бр.

0,148


676 бр.

0,113

435 бр.

0.073

Площадки по заводи
Да

Строителни отпадъци

Смеси от бетон, тухли, керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

5

880


160


1204

4Не

С тр

Да

Мед, бронз, месинг

17 04 01

25

13,78

27


8.65

2,16

0Площадка VІІ-3

В тр

Да

Алуминий

17 04 02

1
0

0

0

0Площадка VІІ-3
Да

Желязо и стомана

17 04 05

30

348,62


134


16217,82

0Не

В тр

Да

Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 03*

0,01

0

0

0

0

0Не

С тр

Да

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест)

17 06 04

1,8

1,28

1,4

0

0

0Не
Да

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница