Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница2/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Директори на заводи

Завод за ЗЗИ ТЕЦ Завод Завод за РМЗ

Захар за спирт опаковки

Началник
Транспорт

Консултант

опасни товариОтговорник пълнене СО2
И ооо ж оИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ДИРЕКТОР ИТР – УПР НА СУОСГлавен Н-к СЗПАБ Н-к ведомствена

енергетик охрана


Отговорник пълнене спирт


УПР - упълномощен представител на ръководството


В отдел “Екология” работят двама специалисти с висше образование. Във всеки завод за определени отговорници (ОЗ) за изпълнение на дейностите, определени в КР.

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


адрес: гр. Велико Търново, 5002

ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11
 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН – ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

адрес: гр. Плевен, 5800ул. „Чаталджа” №60, п.к.1237

2. Система за управление на околната среда (СУОС)
Дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 9001: 2008 и НАССР.
Ефективното управление на околната среда е неотменна част от общата система за управление на фирмата.
Създадена бе организация за внедряване на системата за управление на околната среда (СУОС).


Усл. 5.1. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР.

 • Обучение

Усл. 5.2. В съответствие с добрите управленски практики, дружеството работи активно в следните насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по отношение на управление на околната среда. Провежданите обучения са в зависимост от нуждите и потребностите за обучение на персонала. Проведено е обучение с всички специалисти, отговорни за изпълнение на отделните показатели в КР 54/2005 г.

 • Обмен на информация

Усл. 5.3. Притежателят на разрешителното поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители. Поддържа се актуален списък и на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

 • Документиране

Усл. 5.4. Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите. Изготвени са необходимите инструкции, изисквани от КР.


 • Управление на документите

Усл. 5.5. Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР и инструкция за изземване на невалидната документация.


Усл. 5.6. Изготвени са всички инструкции, изисквани от КР. Инструкциите се съхраняват в писмен вид в отдел “Екология”. Прилагат се писмени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.


 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР и периодична оценка на съответствието им с определените стойности в КР. Изпълнява се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.


 • Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации

Усл. 5.8. Прилагат се инструкции за преразглеждане и при необходимост за актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация. През 2011 г. не е имало аварии на технологичното/пречиствателното оборудване, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората. Проведени са противоаварийни тренировки с оперативния персонал според изготвените годишни планове. Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване и средствата за лична защита. Списъкът на персонала и техните телефонни номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии е актуализиран. • Записи

Усл. 5.9. Записите генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорните лица се правят с цел адекватно управление на процесите и осигуряване на проследимост и възможност за техния анализ. Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на КР.


 • Докладване

Усл. 5.10. Докладването за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица се извършва в Годишен доклад. Годишния доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя в РИОСВ - Велико Търново всяка година до 31 март. При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.


 • Актуализация на СУОС

Усл. 5.11. Към момента в „Захарни заводи” АД са настъпили обстоятелства, които налагат актуализация на Системите за управление на околната среда и на Комплексното разрешително. Дружеството е предприело необходимите действия за актуализация на Комплексното разрешително с писмо изх.№906/08.06.2010 г до МОСВ.


 • Уведомяване

Усл. №7. През 2011 г. не са настъпвали аварийни ситтуациии и/или залпови замърсявания на замърсяващи вещества в околната среда( Условие 7.5., във връзка с Условия 7.1. и 7.2.). “ Захарни заводи “ АД уведомява МОСВ/РИОСВ - гр. В.Търново и БДДР - гр. Плевен за за всяка планирана промяна в работата на инсталациите (Усл.7.3.).
3. Използване на ресурси (Условие №8.)


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница