Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница9/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

4.5. Шум (Условие 12.)

Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва:

 • Оплаквания от живущи около площадката;

 • Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

 • Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.За установяване на съществуващия шумов режим на територията на предприятието са проведени натурални измервания на шумовите нива в установени точки. Измерванията на шум се осъществяват на всеки 2 години от акредитирана лаборатория, съгласно "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” от акредитирана лаборатория.

През отчетната 2011 г., е извършено замерване на звуковата мощност в границите на площадката на”Захарни заводи” АД (Протокол №А-Ш 113-234/27.10.2011 г.). Данните са представени в Таблица 6 от Приложение 1 на настоящия ГДОС.

Нивата на шум в точката на въздействие (пункт 27 и пункт 28) превишават единствено и само през кампаниен период при работеща варова инсталация и са резултат от пълненето на варницата. Предприети са действия това да става само в светлата част на деня без часовете за почивка. Монтирани са гумени ленти на пресипките в бункерите, за да се намалят вибрациите и шума.

Следващото измерване на нивата на шум съгласно плана за мониторинг е през 2013 г..

Няма регистрирани оплаквания от живущите в жилищната зона.
4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13.)

Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 13.11.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствеието на данните от мониторинга на показателите по Услковие 13.11.1. и базовото състочние на почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.Съгласно Условието се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.11.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините и коригиращи действия.

Данните са посочени в Таблица 8.Условие 13.12.3. във връзка с Условие 13.12.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за:

- Съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;

- Причините за регистрираните несъответствия;

- Предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия, по условия 13.10.1.
Състоянието на почвите на територията на завода се следи в три пункта за мониторинг:

- №1 – 15 м западно от Институтската сграда;

- №2 – Северно то Калтински портал и

- №3 – 600 м. южно от комина на ТЕЦ (спиртохрани-лище).

През 2011 г. бе направен анализ на почвите в горепосочените пунктове за мониторинг. От него се установи несъответствие с базовото състояние по следните показатели: в пункт за мониторинг №1 – рН (7.21 – 7.91); в пункт за мониторинг №2 – фосфати (81.0 – 1036), нитратен азот (13.0 – 13.3) и цинк (92.0 – 98.4); в пункт за мониторинг №3 – рН (6.53 – 7.81) и радий 226 (35.0 – 39.4). При повечето от цитираните показатели надвишаването е в рамките на изчислителната грешка на измервателния уред, съгласно Протоколите. Единствено фосфатите са в пъти повече, но считаме, че констатираното превишение не е свързано с дейността или работата на инсталацията.Условие 13.12.4. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да води дневник с данни за датата и часа на установявне на разлива, причини за разлива, замърсената площи степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Съгласно условието се води дневник. През 2011 г. не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества които да доведат до замърсяване на почвите или подземните води.

Условие 13.12.5. във връзка с Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземни води като част от ГДОС.

Данните са представени в Таблица 7.

“Захарни заводи” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по усл. 13.9.1. на площадката по показателите, посочени в табл. 13.9.2. на КР, съгласно плана за мониторинг. Анализите се извършват от ИЛ „Води и горива” – гр. Раднево.

Съгласно условие 13.10.2. е изготвен “Доклад за количествена оценка на риска от замърсяване на подземните води от дейността на “Захарни заводи” АД.

В резултат на анализиране на теренните наблюдения и класифициране на наличните архивни данни рискът от замърсяване на подземните води се оцени като “умерен”. Резултатът за надеждност на информацията за всички фактори дава право да се приема направената оценка за достоверна.

През 2011 г. са направени по две измервания на шахтовите (ШК 1 ÷ 6).

Във връзка с Условие 13.10.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива – екологичен праг (Таблица №13.10.), установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Протоколи с резултатите от собствения мониторинг се представят в БДДР-гр.Плевен и РИОСВгр.В.Търново.

Оценките на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на подземните води с екологичния праг посочен в КР показват несъотвествия по следните показатели:


 • ШК 1 – хлориди (72.67-28.16), сулфати (100.8);

 • ШК 2 – хлориди (97.62-25.20), сулфати (117.6);

 • ШК 3 – нитратен азот (11.1 – 5.8), хлориди (88.62-26.98), сулфати (141.2), фосфати (0.5);

 • ШК 5 – хлориди (49.63-27.33), сулфати (117.6), фосфати (0.7);

 • ШК 6 – хлориди (63.81-25.45), сулфати (86.4), фосфати (0.7);

По показател хлориди се забелязва, че в първото измерване направено в първото полугодие на 2011 г. всички шахтови кладенци надвишават нормата за екологичен праг от 30 мг/л. През второто измерване се забелязва че показателя е в норма.

Като коригиращо действие е извършена допълнителна проверка на всички тръбопроводи на площадката с цел установяване на разливи, в резултат на които да се замърсят подземните води и такива течове не са установени. Причините за наблюдаваните несъответствия най-вероятно се дължат на естествения фон на подземните води.

Условие 13.12.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

В изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. и Условие 13.4. вредните и опасни вещества се съхраняват в резервоари снабдени с обваловки. Технологичният и поддържащ персонал осъществяват периодичен визуален контрол за състоянието на тръбопроводите, разположени на открито. Най малко един път на смяна обслужващия инсталацията персонал обхожда и проверява за: пропуски по тръбопровода; състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и помпите; състоянието на контролно-измервателните уреди, опорите и подвеските; изправното действие на работните манометри и др. Откритите при проверката неизправности се записват в сменния дневники се съобщават на отговорните лица. Отговорните лица вземат спешни мерки за отстраняване на пропуска за най-кратко време (до 12 часа след откриването му). Обваловките се поддържат здрави, така че при пропуск от съответните резервоари теча да се задържи в обваловката без да просмуква и замърсява почвите до момента на неговото изпомпване обратно.

Обваловките периодично се проверяват за целостта им и при откриване на пукнатини същите се регистрират в дневниците за дефекти и своевременно се отстраняват.

Не се допуска: извършване на товаро-разтоварни дейности на АХВ, които биха могли да доведат до течове/изливания; наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове до момента на отстраняването им. Един път на 5 години се извършва ултразвуков контрол-дебелометрия на резервоарите и капилярен контрол на заварочните шевове.През 2011 г. не са установявани разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.
5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)
Инвестиционна програма на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително
Таблица №1 Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

по ред
Дейности


Инвестиции

(в хил.лв.)


Начало на дейността
(дата)


Край на дейността
(дата)


Резултати от дейността


Метод на контрол


12


3


4


5


6


7

1.

Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1


3000


01.01.200531.12.2007Намаляване на емисии от прах и тежки метали;

Изпълнение на Условие 9.2.8.Изпитания и контролни измервания

РИОСВ


2.

Замяна на енергиен носител мазут с природен газ

100

01.01.2005

31.12.2006Смяна на енергиен носител

Изпитания и контролни измервания

РИОСВ


3.

Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи


15


01.01.200531.12.2006Подобряване на енергийната ефективност

Изпитания и контролни измервания

РИОСВ


4.


Реконструкция на Завод за спирт:

Изграждане на:

- отделение за дестилация и ректификация

- охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация

- пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

1.Подетап:

- ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза

2. Подетап:

-сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища –

частично


Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно като суровина:

-отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

Изграждане на изпарителна станция за шлемпа:

-отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично


13 000


01.01.200531.10.2006
5.

Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство

30

01.01.2006

31.12.2006Намаляване на неорганизирани емисии

Изпитания и контролни измервания

РИОСВ


6.

Основен ремонт варова пещ №2

250

01.01.2006

31.10.2007Намаляване на твърдите отпадъци с 20%

Контрол от РИОСВ

7.

Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води

20

01.01.2005

31.12.2005Контрол на количествата отпадъчни води

Контрол от РИОСВ

8.

Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води


20


01.01.200631.10.2007Намаляване на консумацията на вода

Контрол от РИОСВ

9.

Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване

25


01.01.200531.10.2007Изпълнение на Условие 8.3.4.2.

Контрол от РИОСВ

Таблица 2. Срокове за изпълнение на дейностите от таблица 1 и инвестиции
Дейности
Разходи за години


Година 2004Година 2005


Година 2006


Година2007

1

2

3

4

5

6

1.

Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1


3000


2.

Замяна на енергиен носител мазут с природен газ

3.

Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи

4.


Реконструкция на Завод за спирт:

Изграждане на:

- отделение за дестилация и ректификация

- охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация

- пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

1.Подетап:

- ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза

2. Подетап:

-сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно

като суровина:

-отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното

- площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

Изграждане на изпарителна станция за шлемпа:

-отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично

4000


3500


1500


4000


5.

Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство306.

Основен ремонт варова пещ №2


250

7.

Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води
208.

Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води

20


9.

Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване

25Дружеството е изпълнило всички заложени мероприятия от Програмата за привеждане в съответствие, както следва:


 • По т. 1 – Обект „Електрофилтър”

Завършени са строително-монтажните работи за електрофилтъра в ТЕЦ. Извършени са разпалвания на котел 1 и котел 3 с единични изпитания и са проведени 72 часови проби в работни условия. Проведена е наладка на работните характеристики на електрофилтъра от специалисти на доставчика. Направени са измервания от РИЛ към ИАОС гр. В. Търново. С натрупване общо по обекта са изразходвани 4 839 хил. лева.

Електрофилтърът е въведен в експлоатация с решение на държавна приемателна комисия на 21.01.2009 г.
 • По т. 2 – Замяна на енергиен носител мазут с природен газ

Изградена е газопреносна мрежа в района на ТЕЦ, доставени и монтирани са разпалващи и поддържащи газови горелки за парни котли №1 и №3. Проведени са единични и 72 часови проби.


 • По т. 3 – Изготвена е програма за енергийна активност на всички заводи.
 • По т.4 – реконструкция на Завода за спирт. По изпълнението на тази задача е извършено следното:

 1. На 29. 11. 2004 г. от община Горна Оряховица е издадено разрешение за строеж № 331/29.11.2004 г. за обект “Реконструкция на Завод за спирт”.

 2. Звършени са I и II етап.

 3. През 2009 г. по третия етап е завършен подобект „Отделение за изсушаване на шлемпа, склад за сух продукт”.

Технологичните процеси условно се разделят на сепарация на шлемпата, изсушаване на шлемпата и обработка на сухия фуражен продукт. Усвоените средства по обекта за 2009 година са в размер на 4 825 хил.лв.

4. През 2010 г. е изградено „Силозно стопанство за сух фуражен продукт”.
 • По т.5 – Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство.

С реализиране на новите горивни инсталации в Завода за спирт и Завода за захарни изделия ще изпълним следните задачи:

- въвеждане на нов вид гориво;

- преструктуриране и делокализация на топлопроизводството в “Захарни заводи” АД, в рамките на съществуващите производствени капацитети и потребление на горива;


  • разтоварване и облекчаване режима на работа на топлоелектрическата централа (ТЕЦ) във фирмата през пролетно-летния (некампаниен) сезон;

  • екологосъобразно намаление потреблението на горива за единица готов продукт с цел енергийна ефективност;6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях (Условие 16.)Условия по КР №54/2005 год.

Докладване


Условие 16.6. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС

„Захарни заводи” АД не предвижда прекратяване дейността на инсталации. Съгласно работещите планове (Усл.16.7) са демонтирани:

- Парогенератор №4 към ТЕЦ;

- Дестилационно - ректификационен апарат (ДРА) № 2 към Завод за спирт;

- Сграда на открито разтоварище за мазут към Завода за захар;

- Скрубери към I, II и III котел.7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница