Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/6
Дата30.07.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6

„СВИНЕКОМПЛЕКС Крумово Градище” АД,

с. Крумово Градище
Допълнен Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително

№ 334-Н0/2008г на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД с. Крумово ГрадищеСЪДЪРЖАНИЕ


„СВИНЕКОМПЛЕКС Крумово Градище” АД, 1

с. Крумово Градище 1

1. Уводна част на годишния доклад 1

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) 1

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 1

1.3 Регистрационния номер на КР 1

1.4 Дата на подписване на КР 1

1.5 Дата на влизане в сила на КР 1

1.6 Име на собственика или на оператора 1

1.7 Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията 1

1.8 Име на лицето за контакти 2

1.9 Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти 2

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 2

1.11 Производствен капацитет на инсталацията 2

1.12 Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда 3

1.13 РИОСВ, отговаряща за разрешителното 3

1.14 Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 3

2. Система за управление на околната среда 3

3.Използване на ресурси 6

3.1.Използване на вода 6

3.2 Използване на енергия 7

3.3 Използване на спомагателни материали 8

3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти 9

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 10

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 10

Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води 14

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 15

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 15

4.3.1 Емисии на производствени води 16

4.3.2 Емисии на охлаждащи води 16

4.3.3 Емисии на битово-фекални води 16

4.3.4 Емисии на дъждовни води 16

4.4 Управление на отпадъците 16

4.5 ШУМ 18

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 20

5. Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 23

6. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях 23

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 23

8.Декларация 23Приложения
1.Генплан на площадката на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД

2.Генплан на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД с разположение на пунктовете за собствен мониторинг на почви

3. Генплан на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД с разположение на пунктовете за собствен мониторинг на подземни води

1.Уводна част на годишния доклад

1.1Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)


“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД

с. Крумово Градище

Община Карнобат

Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС.


1.2Адрес по местонахождение на инсталацията


“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД, с. Крумово Градище, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8487

тел: (0559) 227 56,

факс: (0559) 227 56,

1.3Регистрационния номер на КР


Комплексно разрешително на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище № 334-Н0/2008г.

1.4Дата на подписване на КР


08.10.2008г.

1.5Дата на влизане в сила на КР


15.11.2008г.

1.6Име на собственика или на оператора


“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД

с. Крумово Градище

Община Карнобат

1.7Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията


“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД, с. Крумово Градище, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8487

тел: (0559) 227 56,

факс: (0559) 227 56,

e-mail: bonikrgr@mail.bg


1.8Име на лицето за контакти


Лице за контакти:

Вълю Костов Недков – изпълнителен директор


1.9Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти


тел: (0559) 227 56,

факс: (0559) 227 56,

моб: 0887 664 884

e-mail: bonikrgr@mail.bg


1.10Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията


В свинекомплекса се отглеждат свине майки и подрастващи прасета

Отглеждането на основните свине майки става в 3 последователни технологични процеса:  1. Период на заплождане до установена бременност, с престояване в тази производствена група до 45 дни – постоянен брой от 290 животни, индивидуално отглеждани във фиксиран бокс;

  2. Период на бременност от 70 дни с постоянен брой в група от по 450 броя, групово отглеждане до 4 броя в бокс;

  3. Период на опрасване и отглеждане на родените прасета от 30-35 дни. Индивидуално отглеждане на повдигнат бокс с пластмасов под. След опрасването родените в индивидуално повдигнат бокс прасета престояват при прасетата майки максимално до 30 дни, през който период на същите се извършва манипулации. През този период се приучват към храна и на 28-30 ден от раждането се отбиват от майките. След отбиването на 30-35 ден от раждането прехвърлят в сградите за подрастващи прасета, където престояват 65 дни и до 30 кг живо тегло. След тази възраст се предават за угояване.

1.11Производствен капацитет на инсталацията


Инсталацията, която попада в обхвата на т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС:

Максимален капацитет на инсталацията съгласно Условие №4 от КР:Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

  • Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 2130 бр. скотоместа (15 броя сгради)

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

  • Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (8-30 кг) – 8 000 бр. скотоместа (5 броя сгради)

През 2009 година в производството са били заети 1181 бр. скотоместа за отглеждане на свине майки и 4800 бр. скотоместа за отглеждане на подрастващи прасета. Общото количество подрастващи прасета отгледани в свинекомплекса през 2009 година възлиза на 29535.

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница