Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително


Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната средастраница2/6
Дата30.07.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

1.12Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда


На настоящия етап в дружеството има назначено лице, което пряко да се занимава и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околна среда като съвместно с ръководството на свинекомплекса е разработена и внедрена система за управление на околната среда. В момента на подаване на настоящия годишен доклад отговорник по околната среда е екологът на дружеството.

1.13РИОСВ, отговаряща за разрешителното


РИОСВ – Бургас

гр. Бургас–пощенски код: 8000

ул. Перущица №67, п.к. 219

тел. 056/81-32-05;

тел. 056/81-32-00;

1.14 Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията


Басейнова Дирекция Източно беломорски район с център гр. Пловдив

Адрес на Басейновата дирекция

ул."Булаир" 26;

факс 032/62-80-63;

тел. 032/62-15-52;

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg


2.Система за управление на околната среда


Съгласно комплексно разрешително КР № 334-Н0/2008г. “Свинекомплекс Крумово Градище” АД има задължението да внедри система за управление на околната среда (СУОС).

За докладвания период 01.01.2009г.-31.12.2009г. в дружеството има назначено лице, което пряко да се занимава и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околна среда като съвместно с ръководството на свинекомплекса е разработена и внедрена система за управление на околната среда.

Всички изискуеми инструкции по Условие №5 Управление на околната среда са изготвени и се прилагат съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:
Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1 на КР

Определен е персоналът,който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в него и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

Изготвен e актуализиран списък на персонала,който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и на лицата, отговорни за изпълнение на условията в него;


Обучение:

Съгласно Условие 5.2 на КР

Прилага се инструкция за определяне на потребностите от обучение на персонала,както и програма за обучение на същия за 2009 год.;
Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3 на КР

Изготвен е актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи);

Изготвена е актуална информация,достъпна за всички служители на площадката,относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното,включително списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното;


Документиране:

Съгласно Условие 5.4 на КР

Изготвен е актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите;

Изготвен е списък с всички необходими инструкции,изисквани с настоящото площадката от лицата,отговорни за тяхното съхраняване;

Изготвен е списък на кого от персонала/отговорните лица/,какъв документ е предоставен;

Управление на документите:

Съгласно Условие 5.5 на КР

Прилага се инструкция за актуализация на документите,изисквани с настоящото разрешително,в случай на промени в нормативната уредба,работата и управлението на инсталациите,както и за изземване на невалидната документация;

Изготвен е списък, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в разрешителното се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.

Оперативно управление:

Съгласно Условие 5.6 на КР

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка,изисквани с разрешителното.Те се съхраняват на площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган.
Проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7 на КР

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

Прилага се писмена инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;
Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Съгласно Условие 5.8 на КР

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии:

Прилагат се инструкции за:


  • определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария

  • определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората

  • определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и избор на действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда

  • определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии и периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии

  • определяне на сборни пунктове, избор на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията

  • определяне на причините довели до авария в предприятието, както и предприемането и извършването на необходимите коригиращи действия за елиминиране или смекчаване на резултатите от аварията

  • определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията

  • определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им

  • определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (като пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и др. подобни), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност

  • определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Записи:

Съгласно Условие 5.9 на КР

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително;

Документират се и се съхраняват данните за причините при установяване на несъответствия и предприетите коригиращи действия;

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за технологичното/пречиствателното/оборудване;

Изготвен е списък с документите,доказващи съответствие с условията на разрешителното;

Съхраняват се документите, изисквани по настоящото условие и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Докладване:

Съгласно Условие 5.10 на КР

Докладват се резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година,следваща годината ,за която се отнася на хартиен и електронен носител.Докладът се изготвя съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите;

Допълнителна информация,относно изпълнението на условията в разрешителното се предоставя при поискване от компетентните органи.Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС):

Съгласно Условие 5.11 на КР

При актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната среда.


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница