Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително


Използване на ресурси 3.1.Използване на водастраница3/6
Дата30.07.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

3.Използване на ресурси

3.1.Използване на вода


Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става от собствен водоизточник 1бр. сондажен кладенец, разположени извън площадката, при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване №315900016/18.05.2007.

Разрешеното годишно количество съгласно разрешителното е 65 897м3.

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателно устройство.

Всички изискуеми инструкции по Условие 8.1-Използване на вода са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР.

Прилагат се инструкции за:


  • експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните, основен консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.),

  • поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.),

  • измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2),

  • оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на комплексното разрешително и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки (съгл. Усл. 8.1.5.3).

Документират се резултатите от проверките на технологичното оборудване(съгл. Усл. 8.1.3);

Документират се резултатите от мониторинга относно разрешителното за водовземане (съгл. Усл. 8.1.5.2);

Документират се резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количества вода (съгл. Усл. 8.1.5.3);

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа (съгл. Усл. 8.1.5.4);Табл.3.1-1 Разход на вода през 2009г.

Източник на вода

Годишно количество съгласно КР

Количество на единица продукт съгласно1 КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

1бр. собствен сондажен кладенец

В КР няма посочени норми

13,1

312 544 м3

322 046 м3*

(общо за свинекомплекса)


264,64

НЕ**

*Съгласно Условие 8.1.5.1. от КР дружеството трябва да отчита изразходваната вода за производствени нужди чрез измервателното устройство, монтирано при сондажния кладенец. Води за производствени нужди се използват и в инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета като тази инсталация не е в обхвата на Приложение 4 от ЗООС и не е посочена разходна норма за нея в комплексното разрешително на дружеството. Разходът на свежа вода за едно скотоместо за отглеждане на подрастващи прасета за една година е 1.7м3 т.е. при 4800 бр. скотоместа за отглеждане на подрастващи прасета за 2009г.консумацията на вода възлиза на 8160 м3.На територията на свинекомплекса работят 49 души съгласно Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни,водопроводни и канализационни инсталации(Обн.ДВ бр.53 от 28.06.2005) разходната норма за потребление за битово-питейни нужди от един работник за такъв тип производство е 75 л/дневно(работниците в дружеството използват изградените санитарни възли,филтърна сграда за измиване ,кухня и столова)т.е.консумираната вода за битово питейни нужди е около 1342 м3. Общото количество изразходвана вода за двете инсталации (инсталация за отглеждане на свине майки и инсталация за отглеждане на подрастващи прасета) и за питейно битови нужди е 322046 м3.

** В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.3. от комплексното разрешително са документирани несъответствия. Установeни са причините за несъответствията. Допусната е грешка при отчитане показанията на измервателното устройство, съгласно констативен протокол №Сл 237 на Басейнова дирекция Източнобеломорски район център Пловдив. Тази грешка е натрупвана от 18.05.2007 год.вкл.до 31.12.2009 год. Очаква се през 2010 год.инсталацията да е в съответствие по количество изразходвана вода за единица продукт.

____________________________

Единица продукт – 1 брой място за свиня майка (скотоместо) за една година


3.2 Използване на енергия


Всички изискуеми инструкции по Условие 8.2-Използване на енергия са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР.

Разходът на електрическа енергия се отчита от електромери, монтирани във външни трафопостове, където се подава електричество от два независими далекопровода от подстанциите в гр.Карнобат и с.Крумово Градище и откъдето започва кабелното отклонение за свинекомплекса.

Прилагат се инструкции за:


  • експлоатация и поддръжка на вентилаторите и осветлението на сградите, основни консуматори на електроенергия-резултатите от извършените проверки се документират(съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР).

  • измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия-резултатите се документират (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР).

  • оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електроенергия с определението такива в Таблица 8.2.1. и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР).

Табл.3.2-1 Разход на електроенергия през 2009г.

Електроенергия/

ТоплоенергияКоличество на единица продукт съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

електроенергия

540kWh/единица продукт

510 kWh/единица продукт

ДА

* Общото количество консумирана електроенергия в свинекомплексът е 833171 kWh за 2009. Съгласно Условие 8.2.2.1. от КР дружеството трябва да измерва, изчислява и документира изразходваните количества електроенергия. Инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета не е в обхвата на Приложение 4 от ЗООС и няма зададена отделна разходна норма за нея в Условие 8.2. от КР. Необходимото количество електроенергия за едно скотоместо за подрастващи прасете е 39 kWh т.е. изразходваното количество електроенергия за отглеждане на подрастващи прасета за 2009 година е 187200 kWh. За отглеждане на свине майки от инсталацията за 2009 година са изразходвани 602171kWh. Изразходваното количество за пречиствателните съоръжения е 43800 kWh/г.

-инсталация за отглеждане на свине майки - 602171 kWh.

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета - 187200 kWh

(непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС)

-пречиствателни съоръжения – 43800 kWh

обща консумация на електроенергия за 2009г - 833171 kWh

Няма констатирани несъответствия (съгл. Усл. 8.2.2.2).Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница