Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително


Емисии на вредни вещества в атмосферния въздухстраница5/6
Дата30.07.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух


Всички изискуеми инструкции по Условие 9 Емисии в атмосферата са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите /технологични и вентилационни газове/ се изпускат в атмосферния въздух организирано като количествата им се изчисляват по балансов път.

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката

Прилагат се:


 • Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.2.2)

 • Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.3.2)

Таблица 4.2-1.

Параметър


Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг


Честота на монито

ринг

Съот-ветствие

брой

%


Непрекъснат мониториг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1:

Прах /ФПЧ
*

*

*

*

*

NH3
*

*

*

*

*

N2O
*

*

*

*

*

CH4
*

*

*

*

*

*няма изисквания в КР

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води


Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват във водни обекти.

Всички изискуеми инструкции по Условие 10 Емисии в отпадъчните води са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Прилага се:


 • Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, по Условие 10.1.1.1 (съгл. Усл. 10.1.1.2.1от КР).

 • Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1, с определените в Таблица 10.1.1.1, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия(съгл. Усл. 10.1.1.2.2 от КР).

 • Инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 (съгл. Усл. 10.1.1.2.3 от КР).

 • Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 10.1.1.3 от КР).

4.3.1 Емисии на производствени води


Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват в канализация или воден обект.

4.3.2 Емисии на охлаждащи води


В производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се използват охлаждащи води.

4.3.3 Емисии на битово-фекални води


Битово-фекални отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват в канализация или воден обект.

4.3.4 Емисии на дъждовни води


От инсталацията не се заустват дъждовни води в канализация или воден обект.

Дъждовните води от площадката се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и придадените наклони или попиват в зелените площи. Няма изградена специална система за улавяне и отвеждане на дъждовните води.


4.4 Управление на отпадъците


“Свинекомплекс Крумово Градище” АД има одобрена от РИОСВ – Бургас Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

Всички изискуеми инструкции по Условие 11-Управление на отпадъците са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително № 334-НО / 2008 с изключение на генериран отпадък с код 19 12 02/черни метали/.Превишението е в резултат на неотложно преустройство на все още непреустроените помещения за подрастващи прасета и свине майки.От производствените отпадъци е предаван само отпадък 191202 за който има съпроводителен документ.

Води се отчетна книга за генерираните отпадъци на площадката.

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Бургас работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. (обн. ДВ бр. 44/25.05.2004 год.).

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на актуализираната програма за управление на отпадъците. Обобщените количества на образуваните на площадката отпадъци през 2009 г. са докладвани в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2.Табл.4.4-1: Образуване на отпадъци през 2009г.

Отпадък

Код


Годишно количествоГодишно количество за единица продукт*


Временно съхранение на площадката


Транспортира

не – собствен транспорт / външна фирма**

Съответ


ствие


Количества определени с КР, t/y

Реално измерено,

t/y


Количества определени с КР

Реално измерено

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

0,3

0.0065

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08*

0,12

0.015

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

(от дезинфектанти)15 01 10*

0,1

0.015

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

15 02 03

0,5

0.115

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Излезли от употреба гуми

16 01 03

0,2

0.080

-

-

Да – Площадка №2

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Маслени филтри

16 01 07*

0,03

0.006

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

0,05

0.005

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

3

0.30

-

-

Да – Площадка №2

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (скалпели и игли от ветеринарно – медицински манипулации)

18 02 02*

0,035

0.009

-

-

Да – Площадка №3

За отчетния период отпадъка не е транспортиран

ДА

Черни метали

19 12 02

7

8.60

-

-

Да – Площадка №2

На 15.07.2009г.предаден на „Респект 1”ООД гр.Карнобат

НЕ

Смесени битови отпадъци

20 03 01

10

3.90

-

-

Не

Собствен транспорт

ДА

* Отпадъците от свинекомплекса се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради което не са посочвани като количества за единица продукция и няма посочени норми в комплексното разрешително на дружеството

** Отпадъците по Условие 11 от КР, които се генерират от дейността на свинекомплекса са в малки количества. В момента на подаване на настоящият годишен доклад дружеството е в процес на търсене на специализирана фирма за извозване на отпадъците предназначени за оползотворяване и рециклиране. Отпадъците се съхраняват на площадки определени в Условие 11 от КР.

Констатираното несъответствие за отпадък с код 19 12 02 –черни метали се дължи на извършващото се вътрешно преустройство на помещения за отглеждане на свине майки и подрастващи прасета.

Табл.4.4-2: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък


Код


Оползотворяване на площадкатаОбезвреждане на площадкатаИме на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане

извън площадкатаСъответствие
Смесени битови отпадъци

20 03 01

Няма

Няма


Код на извършваната операция- D

ДА

Прилагат се инструкции за:


 • периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.2.7. от КР).

 • периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.9. от КР).

 • действия при аварии, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.. (съгл. Усл. 11.4.3 от КР).

 • периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4.4. от КР).

 • оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.2. от КР).

 • измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение (съгл. Усл. 11.7.2. от КР).


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница