Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница1/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

“ХАН ОМУРТАГ”АДГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНА СРЕДА

/ГДОС/

за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 200-Н1/2009 г.

Шумен, март 2013 година


Съдържание

1.УВОД


1.1.Наименование на инсталацията

1.1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията

1.1.3.Регистрационен номер на разрешителното

1.1.4.Дата на подписване на КР

1.1.5.Дата на влизане в сила на КР

1.1.6.Оператор на инсталацията

1.1.7.Адрес,тел.номер,факс,е-mail на собственика/оператора

1.1.8.Лице за контакти..

1.1.9.Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти
1.1.10.Кратко описание на дейностите/процесите извършвани в инсталацията

1.1.11.Производствен капацитет на инсталацията

1.1.12.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1.1.13.РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

1.1.14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Структура и отговорности

2.2.Обучение

2.3.Обмен на информация

2.4.Документиране

2.5.Управление на документи

2.6.Оперативно управление

2.7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

2.9.Записи

2.10. Докладване

2.11.Актуализация на СУОС


3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

3.2.Използване на енергия

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3.1.Емисии на вреди и опасни вещества в производствените отпадъчни води

4.3.2.Емисии на вреди и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води

4.3.3.Емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води

4.3.4.Емисии на вреди и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води

4.4.Управление на отпадъците

4.5.Шум


4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
5.ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
6.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА, АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

6.1. Аварии

2.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

7. ДЕКЛАРАЦИЯОснование за изготвяне на Годишен доклад по околна среда/ГДОС/

“Хан Омуртаг “АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №200-Н1/2009г. Настоящият Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ е изготвен на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното КР, в което притежателят на разрешителното се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ- Шумен. Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се представя в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.


Настоящият доклад е изготвен съгласно Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и Образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително утвърдена със Заповед №РД - 806/31.10.2006 г. на Министъра на ОСВ.
Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества /EPER/ и Протокола на Икономическата Комисия за Европа/ИКЕ/ на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсяванията /PRTR/. Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2012г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.
Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад - запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1.УВОД
1.1.Наименование на инсталацията:

“Хан Омуртаг” АД


1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията.

гр. Шумен, “Варненско шосе”
1.3.Регистрационен номер на КР.

200-Н1/2009


1.4.Дата на подписване на КР:

17.11.2009г.


1.5.Дата на влизане в сила на КР:

01.01.2010г.


1.6.Оператор на инсталацията:

”Хан Омуртаг“АД


1.7.Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора

гр. София, ул. ”Славянска” № 13


1.8.Лице за контакти:

Дария Ангелова - Гл. Еколог, тел: 02/915 80 10, e-mail:dangelova@kai.bg
Мария Стоянова Николова, длъжност – Еколог

1.9.Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти:гр. Шумен, ”Варненско шосе”, тел./факс: 054 / 830 169;

e-mail: nikolova@group.kai.bg
1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията.

Инсталация за изработване на керамични продукти- облицовъчни подови и стенни керамични плочки.


Производството на керамични плочки е поредица от последователни етапи, които могат да бъдат обобщени по следния начин:


 • Подготовка на суровините;

 • Пресоване и сушене на суровата плочка;

 • Изпичане с или без глазиране;

 • Допълнителни обработки;

 • Сортиране и опаковане.


 • Подготовка на суровините

Керамичният процес започва с подбор на суровините, необходими за състава на масата. Това основно са глини, каолин, фелдшпат, пясък и карбонати. Тъй като се използват природни суровини, необходимо е предварително хомогенизиране, за да се гарантират необходимите характеристики на продукта.

В цех “Масоподготовка” подаваната глина се обработва до нужната консистенция, която се постига чрез навлажняване и смилане на суровините.


След първото смесване на компонентите на масата, сместта обикновено се подлага на влажно смилане(при което размера на частиците не надвишава 200 микрона) и разпрашаване. Понастоящем влажното смилане и последващото разпрашаване са най-широко прилаганите методи при производството на керамични плочки чрез еднократно изпичане, което се дължи на техническите подобрения, които осигуряват.

При влажното смилане суровините се подават в топкови мелници. Част от водата, съдържаща се получената суспензия (шликер) се отстранява чрез разпрашаване, за да се получи маса с необходимата влага. Разпрашаването е най-широко използваният влагоотнемащ метод в производството на керамични плочки. При него фините капчици от впръсканата суспензия влиза в контакт с горещ въздух, получавайки се прах с ниско съдържание на влага.Съдържанието на влага в шликера обикновено варира до 0,45 кг вода/кг сухо вещество. Процесът на разпрашаване намалява съдържанието на влага до 0,05-0,07 кг вода/кг сухо вещество. Разпрашаването се извършва по следния начин:

 • Всмукване и впръскване на шликер.

 • Образуване и подаване на горещ газ.

 • Изсушаване чрез контакт на горещия газ и капките шликер.

 • Отделяне на получения прах от газовете.


 • Формоване

Сухото пресоване (при 5-7% съдържание на влага) с хидравлични преси е най-популярният метод за формоване на плочките. Формоването става чрез механично компресиране на прес-праха в матрица и е един от разходно най-ефективните формовъчни методи за получаване на керамични изделия с правоъгълна форма. • Сушене

При сушенето се отстранява влагата чрез загряване с топъл въздух. След формоването, суровата плочка се изсушава, за да се намали съдържанието на влага до подходящо ниско ниво за последващите етапи на глазиране и изпичане. В сушилните, които обикновено се използват в керамичната промишленост, топлината се предава основно чрез насочване на горещи газове към повърхността на плочката и по-слабо чрез излъчване от тези газове и от стените на сушилнята към повърхността на плочката. Суровите плочки се изсушават в хоризонтални сушилни. След формоването, суровите плочки се поставят в сушилнята, където се подлагат на въздействието на горещ газ. • Изпичане

Изпичането е един от най-важните етапи в производството на плочки, тъй като повечето характеристики на плочките зависят от него. Това са механична якост, постоянност на размерите, химическа устойчивост, възможност за почистване, огнеустойчивост и др. През този процес под въздействието на висока температура протичат физични и химични процеси, при които изделията придобиват свойствата необходими при употребата им. Процесът на изпичане се подразделя на 4 зони:


 • Доизсушаване;

 • Загряване;

 • Изпичане;

 • Охлаждане.

  • Глазиране

Глазирането включва нанасяне на един или повече слоя глазура с обща дебелина 75-500 микрона върху повърхността на плочките по различни методи. Глазирането се прави за да осигури на изпечените продукти редица технически и естетически свойства, като непромокаемост, възможност за почистване, лъскавина, цветност, структура на повърхността, както и химическа и механична устойчивост. Глазурата, така както и керамичната маса, е направена от редица неорганични суровини. Основният компонент на глазурата е кварца, както и други елементи, действащи като спояващи (основи, бор, цинк и др.), за създаване на непрозрачност (цирконий, титан и др.) и като оцветители (желязо, хром, кобалт, манган и др). Има голямо разнообразие от глазури в зависимост от типа на продукта, температурата на изпичане и желания ефект и характеристики на готовия продукт.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница