Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница3/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
Таблица 5. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове

(колона 1)

Праг на пренос на замърсители извън площ.

Праг на производство, обработка или употреба

Във въздух

Във вода

В почви


Кг/год.

Кг/год.

Кг/год.

Кг/год.

Кг/год.

1#

74-82-8

Метан (СН4)

-

(150,2)


2#

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

-

(3754,3)


3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

-

(2245000


)

5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

-

(1501.7)


7#
ЛОС без метан (NMVOC)

-

(1501.7)


8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

-

(18771.7)11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

-

(150.2)


86#
Финни прахови частици (РМ10)

-

(44435.5)13#
Общ фосфор

-
(34,4)23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)83#
Флуориди (като общ F)В случай, че дадено вещество не превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, " -", с цел да се покаже че прагът не е превишен, а в скоби е посочено изчисленото годишно количество. За получаване на резултатите е използван метода на изчисление (С).


При попълване на годишните замърсители, представени в Таблица 5 са използвани следните подходи (методи):

- количеството на замърсители с № 1#, 2#, 3#, 5#, 7#, 8#, 11# и 86#, е пресметнато посредством използването на Единна методика за инвентаризация емисиите на вредните вещества във въздуха, октомври 2007, на МОСВ И ИАОС - SNAP CODE 030319, EMEP/CORINAIR
4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух, съгласно Условие 9.3.1.


Условие 9.1.4 и Условие 9.1.5.1.. са изпълнени. Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения. Извършва се проверка на пречиствателните съоражения от всяка застъпваща смяна, резултатите се нанасят в дневници - няма отчетени несъответсвия през отчетната година.
Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 9.2.4. за оценка на съответствието на контролираните параметри на емисии, изпускани в атмосферата, установяване на причини за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. След провеждане на собствен мониторинг, се изготвят чек-листи, в които се отразяват констатирани несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за предотвратяването и ограничаването им /съгласно Условие 9.3.2. и Условие 9.3.3.
Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 9.3.2. и Условие 9.3.3. за периодична оценка на източници на неорганизирани емисии и периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Ежедневно и при доставка се извършват проверки за целостта на опаковките на суровини и материали, като не се приемат такива с нарушена цялост. При наличие на несъответствия се съставя протокол, в който се описват предприети коригиращи действия. През 2012г. няма констатирани несъответствия.
Изготвена е и се прилага инструкция за индентифициране на причините за поява на миризми. Мерки за предотвратяването им. Оценка и коригиращи дейности, съгласно Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3. За 2012г. е направен един оглед на площадката за нови потенциални източници на емисии интензивно миришещи вещества – не е констатирано наличие на такива.

Извършени са 12 проверки (ежемесечно) за наличие на миризми на площадката извън производствените и складови помещения – не са констатирани несъответствия. През 2012г. няма постъпили жалби от съседи за наличие на потенциални източници на миризми.Резултатите се документират в дневник.


Условие 9.6.1. е изпълнено. Тъй като условията на КР предвиждат извършването на СПИ да се извършват веднъж на две години, последните собствени периодични измервания на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства са извършени през 2011 г.. През отчетната 2012г. не са провеждани СПИ.
Организирано във въздуха се изпускат:

  • Парникови газове /азотни окиси, въглероден окис/ от пещите за изпичане на керамични плочки;

  • Парникови газове от генераторите за подгряване на въздух за сушене;

  • Глинен прах от мелниците за смилане на глина в подготвително отделение.

Съгласно КР се извършва собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове.Измерванията са направени от ”Пехливанов Инженеринг ”ООД – Лаборатория за изпитване и калибриране ”Липгей” – гр.София, притежаваща необходимата акредитация.
Данните от проведеният собствения мониторинг са представени в Таблица 6-1 до Таблица 6-19 попълнени по-долу в настоящият доклад.

Таблица 6-1-Изпускащо устройство №1 Разпрашителна сушилня АТМ-25Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

40

-

11

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

135

-

42

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

200

-

0,000

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

0,000

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00011

Веднъж на 2 години

СъответстваТаблица 6-2-Изпускащо устройство №2 Разпрашителна сушилня АТМ-35Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

40

-

8,4

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

135

-

18

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

200

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

0,00001

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00001*

Веднъж на 2 години

Съответства

Таблица 6-3-Изпускащо устройство №3 Разпрашителна сушилня АТМ-65Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

4,8

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

135

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

200

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

16,032

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00001*

Веднъж на 2 години

СъответстваТаблица 6-4-Изпускащо устройство №4 Хоризонтална сушилняПараметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

40

-

4,94

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

500

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

750

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,000073

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

14,253

Веднъж на 2 години

Съответства

Таблица 6-5-Изпускащо устройство №5 Вертикална сушилняПараметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

5,5

Веднъж на 2 години

Съответства

NO2

mg/Nm3

100

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

SO2

mg/Nm3

135

-

0,00

Веднъж на 2 години

Съответства

Pb и съединения

mg/Nm3

3

-

0,00001*

Веднъж на 2 години

Съответства

HF

mg/Nm3

5

-

0,1*

Веднъж на 2 години

Съответства

HCl

mg/Nm3

30

-

0,2*

Веднъж на 2 години

Съответства

TOC

mg/Nm3

50

-

12,826

Веднъж на 2 години

Съответства
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница